Inleiding en Leeswijzer

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2020 aan. Deze voorjaarsnota is anders dan u van ons gewend bent. In de collegebrief van week 15 2020 (nummer 2020/035) is de aanpassing al aangekondigd. Wij hebben ons beperkt tot het presenteren van een beperkter aantal grotere financiële wijzigingen op programmaniveau, met daarin een beperkt aantal bestuurlijke voorstellen, vooral vanuit bestaand beleid. Eveneens hebben we een aantal voorstellen beperkt tot het jaar 2020 en komen we bij de Begroting 2021 met de meerjarige effecten. Verder benoemen we per programma de impact van de huidige Coronacrisis. De beleidsinhoudelijke verantwoording is vervallen, zoals bijvoorbeeld de doelenboom en de indicatoren. Dit geldt ook voor de gebruikelijke bijlagen zoals "Verloop reserves en voorzieningen" en "Centraal Capelle". Deze werkwijze is in afwijking van de financiële verordening. Bij de Najaarsnota 2020 en de Begroting 2021 hanteren we wel weer de gebruikelijke grens van V of N 25 voor wijzigingsvoorstellen.

Het jaar 2024 sluit vooralsnog met een tekort van N 90. Wij bekijken de komende maanden, voor onze Begroting 2021, opnieuw alle ontwikkelingen op onze budgetten, zowel de lasten als de baten. De Meicirculaire 2020 is niet in deze Voorjaarsnota 2020 verwerkt. Deze verwerken we in de Begroting 2021 en de Najaarsnota 2020. Voor de volledigheid merken wij ook op dat de stelpost "aanpassing accres voorzichtigheid" van de algemene uitkering is begroot, o.b.v. het meerjarige gemiddelde. Voor 2024 betreft dit een post van N 725. Dit is verwerkt in de Najaarsnota 2019 en hiermee is ook uitvoering gegeven aan de wens van de raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte.

In deze Voorjaarsnota 2020 zijn de financiële ontwikkelingen verwerkt, zowel met betrekking tot 2020 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Programmabegroting 2020 inclusief wijzigingsvoorstellen en de Najaarsnota 2019. Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht.

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Beginstand Voorjaarsnota 2020 V2.223 V6.332 V5.127 V2.857 N946 N2.601 N2.002 N1.215 N1.215
Totaal voorstellen in de Voorjaarsnota V78.417 N2.327 N109 V2.279 V856 V764 V443 N307 N792
Eindstand Voorjaarsnota 2020 V80.640 V4.005 V5.018 V5.136 N90 N1.837 N1.559 N1.522 N2.007


In hoofdlijnen worden de financiele wijzigingen - per saldo- veroorzaakt door een beperkt aantal voorstellen:

 • Eneco (eenmalige opbrengst / dividend / rente);
 • Kredieten / kapitaallasten IBOR;
 • Grondexploitaties (tussentijdse winstneming).

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Deze voorjaarsnota is opgebouwd uit:

 • 8 programma's (en de bijbehorende deelprogramma's). Elk programma en de deelprogramma's bestaan uit:
  • Impact Coronacrisis
  • Wijzigingsvoorstellen. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.
 • Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelpgramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging.
 • Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand inclusief doorkijk naar 2028,  Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote en solvabiliteit en advises raadswerkgroep SIR opgenomen. 
 • Risicoparagraaf. In het Jaarverslag 2019 hebben wij een volledig overzicht opgenomen van de grootste risico's die wij op dit moment als gemeente lopen. Recent zijn er enkele ontwikkelingen geweest, die wij hier kort benoemen en verder uitwerken bij de Begroting 2021.
 • Bijlagen. Er is één bijlage: Actualisatie Grondexploitaties VJN 2020 . Deze bijlage is geheim en is separaat aan de raadsleden verstrekt. 


Alle in deze voorjaarsnota genoemde bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven. 
 
Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld.

In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 

Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Voorjaarsnota 2020 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.