Programma 3 Economie

Impact Coronacrisis

Terug naar navigatie - Impact Coronacrisis

Economie
Het is duidelijk dat het Corona virus gevolgen heeft voor de economie en dat die gevolgen ook Capelle zullen raken. In het uitwerkingsprogramma van het Programma Economie zitten al meerdere acties die ondersteunend kunnen zijn aan het opvangen van de gevolgen van de crisis. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verbinden van bedrijven aan werkzoekenden en aan de deelname aan het MKB Werkoffensief. Ook het zoeken naar de juiste oplossingen voor duurzame stadsdistributie (nu digitaal bestellen waarschijnlijk een nog groter aandeel zal krijgen in de economie) is een aandachtspunt. De gevolgen van de crisis zullen ook zeker meegenomen worden bij de actualisatie van de detailhandelsvisie, waarin ook aandacht geschonken wordt aan de horeca. Op dit moment zijn er nog geen zaken waarvoor extra financiële middelen moeten worden aangevraagd.
Een belangrijk aandachtspunt zijn de BIZzen: nu uitstel is verleend voor het betalen van gemeentelijke belastingen is nog niet bekend of en hoe de BIZ-bijdragen op termijn uitgekeerd kunnen worden. Voor de BIZ Capelle XL geldt dat dit jaar verkiezingen zouden moeten plaatsvinden. Wij zijn in afwachting van een besluit van de minister: wellicht wordt de wettelijke BIZ termijn eenmalig met een jaar verlengd, zodat de verkiezing kan doorschuiven naar 2021.
Wij zien dat er veel initiatieven zijn van ondernemers om – vooral ook gezamenlijk – de gevolgen van de corona crisis het hoofd te bieden. MKB Rotterdam Rijnmond zet zich hier actief voor in en wij volgen de acties en mogelijkheden die van daaruit opgezet worden. Om goed te monitoren wat de gevolgen voor de Capelse ondernemers zijn en om alert te blijven op kansen om de ondernemers te kunnen bijstaan is een enquête opgesteld waarmee wij met regelmaat de ondernemers vragen naar hun ervaringen en naar de knelpunten waar ze tegenaan lopen.

Marktgelden
Wij hebben de weekmarkt in het centrum gesloten vanaf donderdag 19 maart. Vanaf donderdag 14 maart is deze weer deels open en vanaf donderdag 28 mei weer helemaal. In financiële zin hebben wij besloten om geen marktgeld op te leggen voor de periode dat de markt gesloten is (BBV 191483). Dit betekent voor ons in ieder geval minder inkomsten (totale begrote inkomsten zijn V 65).  De precieze financiële consequenties zijn waarschijnlijk later in het jaar bekend. 

Logiesbelasting
Overnachtingsverblijven zoals hotels en Bed&Breakfest-locaties hebben te maken met een zeer grote daling van het aantal overnachtingen, of zijn zelfs gesloten. Daarom hebben wij besloten om voor het tweede kwartaal van 2020 geen aanslag op te leggen (BBV 191483). Dit betekent voor ons in ieder geval 25% minder inkomsten: N 18. Het nadeel zal waarschijnlijk nog groter uitvallen. Immers, de logiesbelasting wordt betaald op basis van het feitelijk aantal overnachtingen en wij verwachten dat dit aantal het hele jaar lager zal zijn dan normaal.