Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Impact Coronacrisis

Lokale omroepen en huis-aan-huiskranten
De coronacrisis raakt lokale omroepen en huis-aan-huiskranten hard. DPG Media (uitgever van o.a. de IJssel en Lekstreek in Capelle) heeft te maken met een terugloop van advertenties van nagenoeg 100%. Daardoor komt de continuïteit van het voor de stad belangrijke communicatiemiddel om Capellenaren te bereiken ernstig in gevaar. Het kabinet heeft onlangs besloten in totaal 11 miljoen vrij te maken voor steun aan de lokale publieke omroepen en huis-aan-huiskranten, om daarmee het voortbestaan te garanderen. Het kabinet doet daarnaast een beroep op gemeenten om ook te kijken naar directe financiële steun van de huis-aan-huiskranten.
In Capelle aan den IJssel is de IJssel en Lekstreek de enige huis-aan-huiskrant. De gemeente heeft een contract met de IJssel en Lekstreek waarin wekelijks de ‘gemeentepagina’ wordt gepubliceerd. Daarnaast kopen we op basis van gereduceerd advertentietarief regelmatig extra pagina’s in voor o.a. de Capelse Courant, advertenties, geldpagina’s, infographics etc. Lezersonderzoek toont aan dat de krant goed wordt gelezen, zeker door de groep senioren. Daarmee is de IJssel en Lekstreek een essentieel communicatiekanaal om de Capellenaar te bereiken. Deels met ‘verplichte’ informatie, deels met overig nieuws vanuit de gemeente. 
Op het moment van schrijven is nog onbekend wat de exacte financiële consequenties zijn omdat de duur van de coronacrisis nog niet kan worden vastgesteld. Wij hebben op 21 april besloten  per direct € 1.500,00 per week voor een periode van maximaal 6 maanden vrij te maken voor DPG Media in ruil voor 2 extra pagina’s wekelijks in de IJssel- en Lekstreek. De financiële consequenties voor de gemeente zijn verwerkt ten laste van de post “Onvoorzien” in de Voorjaarsnota 2020.

Maatregelen publiekshal
Conform de richtlijnen van de RIVM beperken wij, het fysieke klantcontact zoveel mogelijk. Dit betekent dat het gemeentehuis op dit moment voor burgers geopend is op de volgende tijden: maandag van 8:00 - 13:00 en van 17:00 -20:00, dinsdag en woensdag van 13:00 - 17:00 en donderdag van 8:00 - 17:00. Op deze wijze blijft de dienstverlening met betrekking tot vitale processen doorgang vinden. Tijdens de openstelling zijn er twee balies burgerzaken open voor afspraken: urgente aanvragen en aangifte burgerlijke stand. Bij het voltrekken van een huwelijk mogen op grond van de uitgevaardigde maatregelen een beperkt aantal personen aanwezig zijn. Ter bescherming van de veiligheid, van zowel burgers als medewerkers, is een aantal maatregelen in de Publiekshal getroffen. Zo zijn er plexiglas schermen geplaatst bij de balies van de receptie Publiekszaken en Sociale Zaken. Ook zijn er markeringen op de vloer aangebracht zodat de afstand geborgd is. De verwachting is dat na de Corona periode er een toeloop zal zijn bij de balies Burgerzaken hetgeen ook personele consequenties met zich kan meebrengen.

Facilitaire diensten
De meeste medewerkers werken thuis. Hierdoor wordt veel minder gebruik gemaakt van bepaalde facilitaire goederen en diensten. Aan de andere kant zijn er ook goederen en diensten waar nu juist veel meer vraag naar is. Er wordt hard gewerkt aan het faciliteren van de juiste benodigdheden om het thuiswerken aangenamer te maken. Het gaat hierbij om zaken als schermen met kabels, toetsenborden, muizen, bureaustoelen e.d. De medewerkers worden hier zoveel mogelijk in voorzien.
Ook is er voor medewerkers die wel op kantoor werken of in hun werk veel contact hebben met anderen, behoefte aan beschermende producten als desinfectiegel en mondkapjes.
Verder zijn AV-middelen aangeschaft om online (raads)vergaderingen mogelijk te maken, en zijn er artikelen nodig voor het inrichten van de bedrijfsvoeringpanden conform de 1,5 meter afstandsregel, met het oog op de toekomst.
Tot slot worden er ook attenties verstuurd naar de medewerkers en Capelse ondernemers als dank voor de inzet en als hart onder de riem in deze uitzonderlijke situatie.

Vastgoed
De nadelige financiële effecten  vallen in dit programma uiteen in onze eigen bedrijfsvoering panden (Gemeentehuis, Gemeentewerf ca) en commerciële huurders. Vooralsnog beperkt het nadeel zich tot onze bedrijfsvoeringpanden. Afhankelijk van de doorlooptijd van de maatregelen, bijvoorbeeld opening sportscholen, ontstaat een risico van huurderving.

Invordering
De crisis heeft mogelijk invloed op het betaalgedrag van onze debiteuren, oftewel op de invordering. Het risico is dat er meer inwoners of bedrijven de nota's niet kunnen betalen. Voor de belastingdebiteuren geldt dat de meeste belastingaanslagen reeds zijn verzonden in januari en in veel gevallen al betaald voor de coronacrisis. Een aantal aanslagen moeten nog opgelegd worden, zoals de rioolheffing voor grootverbruikers. Voor de overige debiteuren geldt dat wij op dit moment  nog niet goed kunnen voorspellen of er een grotere dan normale oninbaarheid is. Als in de loop van 2020 blijkt dat er relatief minder betaald wordt, zal mogelijk de Voorziening dubieuze debiteuren verhoogd moeten worden. Wij hanteren op dit moment een sober invorderingsbeleid.

Hondenbelasting
De aanslagen van hondenbelastingen zijn op de normale manier opgelegd. Normaal gesproken vindt er in het najaar ook een controle op hondenbelasting plaats. Dit leidt meestal tot ongeveer V 10 extra inkomsten vanwege nieuwe aanslagen die opgelegd worden. Het is echter nog onzeker of deze controle dit jaar plaats kan vinden.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven. 

0.1 Aanpassen dividenden nutsbedrijven Eneco, Stedin en Evides

Aanpassen dividenden nutsbedrijven Eneco, Stedin en Evides - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 77.389 in 2020; N 966 in 2021, N 1.025 in 2022, N 1.006 in 2023 en N 892 in 2024.
Kasstromen: V 77.389 in 2020; N 966 in 2021, N 1.025 in 2022, N 1.006 in 2023 en N 892 in 2024.

Eneco: De verkochte aandelen leveren een eenmalige boekwinst op van V 77.537. Vanwege interne kosten om de verkoop mogelijk te maken, stellen we ook voor om N 150 te begroten op taakveld 0.4 Overhead. Verder ontvangen wij vanaf volgend jaar geen dividend meer, waardoor de begroting met N 890 structureel verlaagd moet worden.

Stedin: We ontvangen in 2020 een dividend van V 971. Dit is V 81 hoger is dan onze begroting van V 890. We verwachten dat het dividend de jaren erna aanzienlijk lager zal uitkomen, onder andere omdat toegenomen kosten aan Tennet niet gelijk aan de gebruikers doorbelast kan worden. Uit voorzorg hebben we in de Najaarsnota 2019 het begrote dividend voor 2021 en 2022 naar 0 gebracht. Stedin heeft verder een werkgroep Lange Termijn Financiering opgericht om de dekking van kosten van de energietransitie te beoordelen. Wij wachten het voorstel van deze werkgroep af en komen hierop terug met een voorstel in de Begroting 2021 of Najaarsnota 2020, waarin we tevens de meerjarige ontwikkeling van het dividend meenemen.

Evides: We ontvingen een aangepast dividendprognose, met N 79 in 2020, N 76 in 2021, N 135 in 2022, N 116 in 2023 en N 2 in 2024. Evides houdt de komende jaren een deel van het dividend in, om hiermee solvabiliteit te ‘sparen’ voor een aantal investeringspieken die eraan komen. Vanaf het jaar 2025, dat buiten onze meerjarenbegroting valt, is er ook nog sprake van V 57.

Samengevat stellen wij u voor om de begroting als volgt aan te passen:

2020 2021 2022 2023 2024
1. Verkoopopbrengt Eneco V 77.537
2. Interne kosten N 150
3. Verwijderen dividend Eneco N 890 N 890 N 890 N 890
4. Stedin hoger slotdividend 2019 V 81
5. Aanpassen dividend Evides N 79 N 76 N 135 N 116 N 2
Totaal V 77.389 N 966 N 1.025 N 1.006 N 892

0.2 Rente

Rente - Onvermijdelijk
Lasten: V 1.041 in 2020, V 1.921 in 2021, V 1.968 in 2022, V 2.165 in 2023, V 2.381 in 2024
Kasstromen: V 1.041 in 2020, V 1.921 in 2021, V 1.968 in 2022, V 2.165 in 2023, V 2.381 in 2024

Als gevolg van de verkoop van aandelen van Eneco, ontvangen wij eenmalig een grote som geld. Hierdoor hoeven wij voor onze financieringsbehoefte de komende jaren minder geld te lenen. Op basis hiervan kan onze begrote rente omlaag.

Verder verlagen wij de rentepercentages waar wij mee rekenen, naar 0,5% in 2020 en 2,0% vanaf 2021 (was 2,0%, respectievelijk 2,5%).  En tot slot leiden de voorstellen in deze Voorjaarsnota zelf tot een financieringsbehoefte en daarmee tot rentelasten. 

Bij elkaar opgeteld, leidt dit tot aanpassingen van: V 1.041 in 2020, V 1.921 in 2021, V 1.968 in 2022, V 2.165 in 2023, V 2.381 in 2024.

2020 2021 2022 2023 2024
Rente effect Eneco V 830 V 1.577 V 1.636 V 1.692 V 1.753
Rente effect verlaging percentage V 180 V 245 V 212 V 465 V 787
Rente kaseffect Voorjaarsnota 2020 V 31 V 99 V 120 V 8 N 159
Totaal V 1.041 V 1.921 V 1.968 V 2.165 V 2.381

0.3 Stelpost prijzen

Stelpost prijzen / indexeringen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 81 in 2021, V 190 in 2022, V 261 in 2023 en V 418 in 2024
Kasstromen: Geen

Op programma 0 hebben wij een stelpost prijzen opgenomen, bedoeld om prijsstijgingen of indexeringen op diverse programma’s op te vangen. Een deel van het oorspronkelijke bedrag van V 600 is in de Najaarsnota 2019 al ingezet, waardoor er V 418 structureel resteert.

Wij stellen u voor om de stelpost in te zetten voor de prijsindexatie van IBOR, voor kredieten van vastgoed, voor afval en voor riool. Op de verschillende programma’s staan hier voorstellen voor.

2020 2021 2022 2023 2024
Totaal budget Stelpost Prijzen N 418 N 418 N 418 N 418 N 418
Inzet voor de volgende posten:
Openbare Ruimte (IBOR) prijsindexatie (prog. 2 voorstel 4) N 0 V 36 V 112 V 164 V 268
Kredieten vastgoed (prog. 5a voorstel 1) N 0 V 23 V 23 V 23 V 23
Voorziening rioolrechten t.b.v. prijsindexatie (prog. 7 voorstel 6) N 0 V 11 V 34 V 43 V 86
Voorziening afvalstoffenheffing t.b.v. prijsindexatie (prog. 7 voorstel 6) N 0 V 11 V 21 V 31 V 41
Totale inzet Stelpost Prijzen voor indexeringen N 0 V 81 V 190 V 261 V 418
Resterend saldo Stelpost Prijzen N 418 N 337 N 228 N 157 N 0

0.4 Reserve Eenmalige Uitgaven

Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven – Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 1.379 / V 1.379 eenmalig in 2020; N 86 / V 86 eenmalig in 2021; N 64 / V 64 eenmalig in 2023 en N 302 / V 302 eenmalig in 2024
Kasstroom: N 1.379 in 2020; N 86 in 2021; N 64 in 2023 en N 302 in 2024

De Reserve Eenmalige Uitgaven is bedoeld om eenmalige budgetten, die in een jaar nog niet (volledig) besteed zijn, over te hevelen naar latere jaren. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden. In het onderstaande overzicht staan de mutaties van deze Voorjaarsnota 2020. Dit betreft vrijwel allemaal onttrekkingen in 2020 van budgetten die in de Jaarrekening 2019 zijn toegevoegd.

In de onderstaande tabel staan alle mutaties in deze Voorjaarsnota 2020 weergegeven.  De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. 

Progr. Omschrijving budget Besluit 2020 2021 2022 2023 2024
0 Stadsvisie VJN2019 0.4.13 N 32
Totaal Programma 0 N 32
1 Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen NJN2018 1.4.2 N 101
1 Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 Jaarrek. 2019 N 35
Weerbaarheid bestuur Jaarrek. 2018 N 120
Totaal Programma 1 N 256
2 Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7 N 68
2 Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan Wijz.voorstel Begr.2019 N 19
2 Wijkontsluiting Schollevaar VJN2019 2.4.6 N 36
2 Parkeertellingen NJN2015 2.4.4 (jr 2019) N 13
2 Verv.knoop Rivium NJN18 2.4.6 N 0
Totaal Programma 2 N 136
3 Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 N 4
3 BIZ Capelle-West NJN2016 5.4.1 N 20
3 Leidraad Hoofdweggebied VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 N 41
Totaal Programma 3 N 65
4 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrek. 2019 N 192 N 86 N 0 N 64 N302
Totaal Programma 4 N 192 N 86 N 0 N 64 N302
5B Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Wijzigingsvoorstel begroting 2018 N 23
5B Rivier als getijdenpark VJN2018 5.4.9 N 19
Totaal Programma 5b N 42
6A budget WOP 2019 Jaarrek. 2019 N 97
6A LPB congres 2019 Jaarrek. 2019 N 32
6A Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf NJN2018 1.4.3 N 23
Totaal Programma 6a N 152
7 Uitvoering Subsidieregeling AED N 24
7 Voorbereiding geluidsanering N 26
7 Klimaatmiddelen (algemene uitkering) Jaarrek. 2019 N 162
Totaal Programma 7 N 212
8 Implementatie omgevingswet NJN2016 8.4.1 N 19
8 De Hoven Fase 2 VJN2018 8.4.5 N 4
8 Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7 N 187
8 Gebiedsaanpak Schollevaar VJN2017 8.4.9 N 16
8 Centrumgebied Jaarrek. 2019 N 20
8 Geo data in 3D VJN2019 8.4.3 N 10
8 Florabuurt VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.5 N 36
Totaal Programma 8 N 292
Totaal lasten op programma's N1.379 N 86 N 0 N 64 N302
Mutatie aan reserve (per saldo: onttrekking) V1.379 V 86 N 0 V 64 V302

0.5 Aanpassing budgetten energie

Aanpassing budgetten energie  - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 66 structureel vanaf 2020
Kasstroom: N 66
vanaf 2020

Als gevolg van de stijging van energie tarieven en belastingen stellen wij u voor structureel met ingang van 2020 een budget beschikbaar te stellen van N 66 en deze als volgt te verwerken in de begroting:

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma Mutatie
0 V 5
1 N 4
2 N 32
3 N 5
4 N 9
5A V 2
5B N 5
6A N 9
7 V 5
8 N 14
Totaal N 66

0.6 IJssel- en Lekstreek

Bijdrage IJssel- en Lekstreek – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 36 / V 33 eenmalig in 2020
Kasstroom : N 36 in 2020

In Capelle aan den IJssel is de IJssel en Lekstreek de enige huis-aan-huiskrant. De gemeente heeft een contract met de IJssel en Lekstreek waarin wekelijks de ‘gemeentepagina’ wordt gepubliceerd. De coronacrisis raakt lokale omroepen en huis-aan-huiskranten hard. DPG Media (uitgever van o.a. de IJssel en Lekstreek in Capelle) heeft te maken met een terugloop van advertenties van nagenoeg 100. Daardoor komt de continuïteit van het voor de stad belangrijke communicatiemiddel om Capellenaren te bereiken ernstig in gevaar. Het college heeft in april besloten om gedurende een periode van maximaal 6 maanden à € 1.500,- per week extra advertentieruimte in te kopen bij DPG Media in ruil voor 2 extra pagina’s wekelijks in de IJssel- en Lekstreek. Het totale maximale bedrag hiervoor is N 36. Dit zal grotendeels gedekt worden uit de post onvoorzien waarin een budget zit van N 33.
Onzeker is hoelang de subsidie precies gecontinueerd gaat worden. Dit beoordelen we bij de Begroting 2021 en Najaarsnota 2020. Bij een volledige subsidie van 6 maanden, wordt er V 33 onttrokken uit de post onvoorzien, en N 36 uitgegeven. Dit resulteert in N 36 / V 33 eenmalig in 2020.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 36 / V 33 eenmalig in 2020.

0.7 Uitbreiding formatie

Uitbreiding formatie - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 176/V 156 eenmalig in 2020 en N 369/V 328 eenmalig in 2021
Kasstroom N 176/V 156 in 2020, N 369/V 328 in 2021

Binnen het project Het nieuwe Rivium missen we invulling van een aantal cruciale project overstijgende functies binnen onze organisatie die onmisbaar zijn om dit de ambities voor Rivium zo optimaal mogelijk waar te kunnen maken:

  1. Stadsontwikkeling: projectsecretaris 1,0 fte (N 39 eenmalig in 2020 en N 82 eenmalig in 2021)
    Het is belangrijk dat de projectleider de handen vrij heeft voor het zo goed mogelijk uitvoeren van inhoudelijke taken alsook het aansturen van het gehele projectteam. Een projectsecretaris, zoals die ook is ingezet bij de totstandkoming van de Gebiedsvisies Landelijk Capelle en Centraal Capelle is daarbij onontbeerlijk. Deze projectsecretaris kan worden beschouwd als een senior-ondersteuner, die met een zekere mate van zelfstandigheid contacten onderhoudt met zowel projectteam, bestuur en organisatie als belanghebbenden buiten het gemeentehuis. Waar nodig kan de projectsecretaris een enkel deelproject zelfstandig begeleiden. Tot op heden is het ontbreken van een projectsecretaris opgevangen door de inzet van projectondersteuners in deeltijd. Met het aantrekken van een projectsecretaris komen die projectondersteuners deels weer ter beschikking voor de andere Capelse projecten.
  2. Stadsbeheer / P&I: projectleider 1,0 fte en specialisten buitenruimte 2,0 fte (N 117 eenmalig in 2020 en N 246 eenmalig in 2021)
    Het gaat hier om een solide projectleider en vakmedewerkers buitenruimte projecten. Dit betreft een groot aantal werkzaamheden waarvan de uitvoeringskosten enkele tientallen miljoenen euro’s zijn.
  3. Financiën: financieel adviseur 0,5 fte (N 20 eenmalig in 2020 en N 41 eenmalig in 2021)
    Gezien de grote potentiële impact van Rivium op de gemeentefinanciën, zowel in de ontwikkelfase als wanneer de wijk gereed is, is nauwe betrokkenheid van de afdeling Financiën bij het project van belang. Op dit moment is de betrokkenheid te summier gezien de krappe bezetting op de afdeling Financiën.

Het uitgangspunt is dat deze toerekenbare projectkosten (onder 1 en 2) voor het Nieuwe Rivium verhaald zullen worden op de ontwikkelaars.


Wij stellen u voor de lasten in de begroting in 2020 eenmalig met N 176 en in 2021 eenmalig met N 369 te verhogen en de baten in de begroting in 2020 eenmalig met V 156 en in 2021 eenmalig met V 328 te verhogen.