Sitemap

Voorjaarsnota 2020 Blz. 1
Voorjaarsnota 2020 Blz. 2
Voorjaarsnota 2020 Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Inleiding en Leeswijzer Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 9
Impact Coronacrisis Blz. 10
Wijzigingsvoorstellen Blz. 11
0.1 Aanpassen dividenden nutsbedrijven Eneco, Stedin en Evides Blz. 12
0.2 Rente Blz. 13
0.3 Stelpost prijzen Blz. 14
0.4 Reserve Eenmalige Uitgaven Blz. 15
0.5 Aanpassing budgetten energie Blz. 16
0.6 IJssel- en Lekstreek Blz. 17
0.7 Uitbreiding formatie Blz. 18
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 19
Impact Coronacrisis Blz. 20
Wijzigingsvoorstellen Blz. 21
1.1 Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 22
1.2 Wijkbrandweerfunctionaris Blz. 23
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 24
Impact Coronacrisis Blz. 25
Wijzigingsvoorstellen Blz. 26
2.1 Investering IBOR (Krediet 1.570) Blz. 27
2.2 Onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 28
2.3 Onderhoud Burgemeester van Dijklaan Blz. 29
2.4 Vervoersknoop Rivium Blz. 30
2.5 Budget IBOR (Krediet 22.332) Blz. 31
Programma 3 Economie Blz. 32
Impact Coronacrisis Blz. 33
Programma 4 Onderwijs Blz. 34
Impact Coronacrisis Blz. 35
Wijzigingsvoorstel Blz. 36
4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2020 Blz. 37
4.2 Indexatie leerlingenvervoer Blz. 38
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 39
Deelprogramma's Blz. 40
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 41
Impact Coronacrisis Blz. 42
Wijzigingsvoorstellen Blz. 43
5A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -259 in 2020 en +1.080 in 2021) Blz. 44
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 45
Wijzigingsvoorstellen Blz. 46
5B.1 Investering IBOR (Krediet 521) Blz. 47
5B.2 Visie Schollebos (Krediet 343 in 2021 en 293 in 2022) Blz. 48
Programma 6 Sociaal domein Blz. 49
Deelprogramma's Blz. 50
Impact Corona heel programma 6 Blz. 51
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 52
Impact Coronacrisis Blz. 53
Wijzigingsvoorstellen Blz. 54
6A.1 Huis van de Wijk en Huiskamer van de Wijk Oostgaarde Blz. 55
6A.2 Indexering bijdrage Welzijn Capelle Blz. 56
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 57
Impact Coronacrisis Blz. 58
Wijzigingsvoorstellen Blz. 59
6B.1 Lager aantal werknemers Promen Blz. 60
6B.2 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) Blz. 61
6B.3 Implementatie Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt Blz. 62
6B.4 Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten Blz. 63
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 64
Impact Coronacrisis Blz. 65
Wijzigingsvoorstellen Blz. 66
6C.1 Indexatie en volume stijging Wmo Blz. 67
6C.2 Uitvoering urgentieregeling Blz. 68
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 69
Impact Coronacrisis Blz. 70
Wijzigingsvoorstellen Blz. 71
6D.1 GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) gewijzigde begroting 2020 Blz. 72
6D.2 CJG negatief resultaat 2019, kosten van bedrijfsvoering Blz. 73
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 74
Impact Coronacrisis Blz. 75
Wijzigingsvoorstellen Blz. 76
7.1 Duurzaamheidsagenda Blz. 77
7.2 Lasten riolering Blz. 78
7.3 Afval Blz. 79
7.4 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Blz. 80
7.5 Investering IBOR (Krediet 1.829) Blz. 81
7.6 Voorziening rioolrechten en afvalstoffenheffing middelen derden Blz. 82
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 83
Impact Coronacrisis Blz. 84
Wijzigingsvoorstellen Blz. 85
8.1 Hof van Capelle en Centrumring Blz. 86
8.2 Grondexploitaties Blz. 87
8.3 Florabuurt Blz. 88
8.4 Gebiedsaanpak Capelseweg Blz. 89
8.5 Het nieuwe Rivium Blz. 90
8.6 Zaanse Schans (Krediet 126 en -50) Blz. 91
8.7 Transformaties Blz. 92
8.8 Vergunningverlening en handhaving Blz. 93
Financieel overzicht programma's Blz. 94
Overzicht voor wijziging Blz. 95
Overzicht van wijziging Blz. 96
Overzicht na wijziging Blz. 97
Financieel perspectief te voeren beleid Blz. 98
Eindstand inclusief doorkijk naar 2028 Blz. 99
Financiële ratio's Blz. 100
Schuldquote Blz. 101
Solvabiliteit Blz. 102
EMU-saldo Blz. 103
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Blz. 104
Advies raadswerkgroep SIR Blz. 105
Risicoparagraaf Blz. 106
Beknopte risicoparagraaf Blz. 107
Corona Blz. 108
Stedin N.V. Blz. 109
Faillissement Zorgleverancier Hulpmiddelencentrum Blz. 110
Onzekerheid ontwikkeling bijstand en bijzondere bijstand Blz. 111
Overschrijding budget door hogere aanneemsommen Blz. 112
Raadsbesluit Blz. 113
Raadsbesluit Blz. 114
Amendementen en moties Blz. 115
Amendementen Blz. 116
Moties Blz. 117
Bijlagen Blz. 118
Actualisatie Grondexploitaties Voorjaarsnota 2020 Blz. 119
Grondexploitatie Voorjaarsnota2020 Blz. 120
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap