Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma's

Terug naar navigatie - Deelprogramma's

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

 • Programma 5a: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
 • Programma 5b: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Impact Coronacrisis

Terug naar navigatie - Impact Coronacrisis

Sport
Sportief Capelle heeft de financiele consequenties in kaart gebracht. Er moet rekening gehouden worden met inkomstenderving door onder andere teruglopende inhuur en wegvallende deelnemersbijdragen. Daarnaast inventariseert Sportief Capelle samen met de sportverenigingen de knelpunten voor met name de middellange en lange(re) termijn (2020/2021 e.v.) voor de verenigingen. De meeste sportverenigingen kunnen aanspraak maken op regeling vanuit het Ministerie van Economische Zaken voor een eenmalige bijdrage van 4.

Vastgoed
Een groot deel van de huurders bestaat uit gesubsidieerde instellingen. De uiteindelijke afrekeningen zullen sterk afwijken van de reeds ingediende begrotingen 2020. Het effect van een nadeel op de baten (huur) zal voor een deel gecompenseerd worden door een voordeel op de lasten (subsidie). Het netto resultaat is niet in te schatten.

5A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -259 in 2020 en +1.080 in 2021)

Terug naar navigatie - 5A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -259 in 2020 en +1.080 in 2021)

Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -259 in 2020 en + 1.080 in 2021) - Beleidskeuze / Onvermijdelijk
Lasten / Baten: kapitaallast N 25 structureel vanaf 2021, kapitaallast N 12 structureel vanaf 2022 en kapitaallast V 96 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 259 in 2020, N 1.080 in 2021

Wij stellen u voor om de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:

 1. voor de vervanging van het Grassmaster veld van vv Capelle, P.C. Boutenssingel 1, naar een kunstgrasveld een investeringskrediet van 517 in 2020 met een kapitaallast van N 17 met ingang van 2021. Dit resulteert de komende 20 jaar tevens in lagere uitgaven op de voorziening onderhoud van per saldo V 26. Dit zullen wij verwerken bij de actualisatie van de Begroting 2021.”
 2. voor het uitstellen van de vervanging kunstgrasvelden 3 en 4 VV Capelle, P.C. Boutenssingel 1, het krediet te verlagen met 644 in 2020 en te verhogen met 720 in 2021. Daarnaast de lasten in 2021 te verlagen met V 64 en vanaf 2022 te verhogen met N 8;
 3. voor het uitstellen van de vervanging van de kunstgrasvelden cvv Zwervers, Couwenhoekseweg 1, het krediet te verlagen met 322 in 2020 en te verhogen met 360 in 2021. Daarnaast de lasten in 2021 te verlagen met V 32 en vanaf 2022 te verhogen met N 4;
 4. voor de vervanging verlichting buitensportverenigingen vanwege gestegen prijzen het krediet voor 2020 te verhogen met N 190. Dit leidt tot een extra kapitaallast van N 8 vanaf 2021.


De toename van de kapitaallasten (N 25 vanaf 2021) dekken wij grotendeels uit de stelpost prijzen op programma 0 (voor N 23 vanaf 2021). Bij deze punten is namelijk sprake van kosten indexering. 

Onderwerpen Taakveld Programma Krediet Lasten structureel Lasten eenmalig
2020 2021 2021 e.v. 2022 e.v. 2021
1. Aanleg Kunstgrasveld TKV 5-2FD 5A 517 N 17
2. Uitstel Kunstgrasvelden TKV 5-2FD 5A -644 720 N 8 V 64
3. Uitstel Kunstgrasvelden TKV 5-2FD 5A -322 360 N 4 V 32
4. Verlichting buitensport TKV 5-2FD 5A 190 N 8
Totaal -259 1.080 N 25 N 12 V 96

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5B.1 Investering IBOR (Krediet 521)

Terug naar navigatie - 5B.1 Investering IBOR (Krediet 521)

Investering IBOR - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 94 / V 2 in 2021, V 19 / V 12 in 2022, V 46 / N 14 in 2023 en V 35 / N 5 in 2024
Kasstroom: V 1.484 in 2020, N 248 in 2021, V 199 in 2022, N 387 in 2023 en 449 in 2024

Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 521 en betreft onder meer de aanleg/vervanging van duikers. De gevoteerde kredieten en de kapitaallasten zijn gekoppeld aan de voorgenomen projecten zoals opgenomen in de IBOR planning voor 2016 tot en met 2020. Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 • Uitlopen van werkzaamheden door de Nuts bedrijven,
 • Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen,
 • Verkeersdruk binnen de woonwijken mag niet te hoog oplopen,
 • Parkeersituatie geeft beperkingen in de mogelijkheden om in diverse straten tegelijkertijd te gaan werken, (door het afsluiten van teveel parkeerplaatsen ontstaat er elders een te groot parkeerprobleem),
 • Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd),
 • Projecten hebben een langere doorlooptijd dan ze financieel zijn verwerkt (1 jaar voorbereiding inclusief de bewonersparticipatie en 2 jaar uitvoering),
 • Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.


Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 94 in 2021, V 19 in 2022, V 46 in 2023 en V 35 in 2024. Voor het onderdeel Water stellen wij voor om het nadeel op de lasten van N 2 in 2021 en N 12 in 2022 en het voordeel op de lasten van V 14 in 2023 en V 5 in 2024 evenredig te onttrekken uit / doteren aan de Reserve Water. 

In de meerjarendoorkijk in de  Najaarsnota 2019 is voor 2024 reeds een kasstroom opgenomen van 1.120. Het effect op de kasstroom volgens onderstaande tabel in 2024 van 1.569 bedraagt daarom 449 (1.569 - 1.120).

Wij stellen u voor met bovenstaande wijzigingen akkoord te gaan.

Wijziging op de kredieten Afschrijvingen
Taakveld 5.7 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2020 2021 2022 2023 2024
Verschuiving in de jaren -1.502 268 -36 863 406 0 N 0 V 74 V 20 V 46 V 35
Aframen/aanramen 18 -20 -163 -476 1.163 521 N 0 V 21 N 1 N 0 N 0
Totaal -1.484 248 -199 387 1.569 521 N 0 V 94 V 19 V 46 V 35
Waarvan water -150 -671 -71 349 340 -203 N 0 N 2 N 12 V 14 V 5
Reserve water N 0 V 2 V 12 N 14 N 5
Saldo N 0 V 96 V 31 V 32 V 30

5B.2 Visie Schollebos (Krediet 343 in 2021 en 293 in 2022)

Terug naar navigatie - 5B.2 Visie Schollebos (Krediet 343 in 2021 en 293 in 2022)

Visie Schollebos - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 90 in 2020 tot en met 2022 en N 117 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N 343 in 2021 en N 293 in 2022

Het Schollebos is een prachtig stuk natuur en wordt door veel inwoners gewaardeerd en gebruikt. Het wordt gezien als de achtertuin van vele Capellenaren. Het stadsdeelpark is nu 40 jaar oud en daarmee in een nieuwe fase terecht gekomen. We willen het Schollebos een nieuwe boost geven, waarbij veiligheid, mensen en natuur centraal staan.

Als onderdeel van de visie op het Schollebos onderzoeken we de haalbaarheid van een mogelijke verplaatsing van de huidige kinderboerderij naar het Schollebos. Onderdelen van het onderzoek betreffen het opstellen van een ruimtelijk-functioneel plan van eisen, inpasbaarheid en situering daarvan in het Schollebos, ruimtelijke procedure, een investeringsraming, en een raming van verkoopopbrengsten van de huidige kinderboerderij inclusief voorhuis op basis van een ontwikkelingsplan. De kosten voor dit haalbaarheidsonderzoek worden geraamd op 70.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de bovenstaande wijzigingen waarbij de investeringskredieten worden verhoogd met 343 in 2021 en 293 in 2022. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen en de bijkomende onderhoudslasten stellen wij u voor de lasten te verhogen met 90 in 2020, 2021 en 2022, en met 117 vanaf 2023. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijzigingen op de kredieten 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal
TV 2.1 Verharding 9 27 9 0 0 45
TV 5.7 Groen 310 721 240 0 0 1.271
TV 5.7 Water 8 24 8 0 0 40
TV 5.7 Speelplaatsen 36 108 36 0 0 180
Totaal 363 880 293 0 0 1.536
Inzet van reeds beschikbaar gesteld krediet Schollebos (NJN 2019 5.4.10) 900
Aanvraag aanvullende krediet Visie Schollebos (waarvan 343 in 2021 en 293 in 2022) 636
Saldo 0
Afschrijvingen Schollebos 2020 2021 2022 2023 2024
TV 2.1 Verharding N 0 N 0 N 0 N 2 N 2
TV 5.7 Groen N 0 N 0 N 0 N 12 N 12
TV 5.7 Water N 0 N 0 N 0 N 1 N 1
TV 5.7 Speelplaatsen N 0 N 0 N 0 N 12 N 12
Totaal N 0 N 0 N 0 N 27 N 27
Onderhoud Schollebos 2020 2021 2022 2023 2024
TV 2.1 CTW en Verharding N 21 N 21 N 21 N 21 N 21
TV 5.7 Groen, Water en Speelplaatsen N 69 N 69 N 69 N 69 N 69
Totaal N 90 N 90 N 90 N 90 N 90
Totaal Afschrijvingen en Onderhoud N 90 N 90 N 90 N 117 N 117