Risicoparagraaf

Beknopte risicoparagraaf

Terug naar navigatie - Beknopte risicoparagraaf

In het Jaarverslag 2019 hebben wij een volledig overzicht opgenomen van de grootste risico's die wij op dit moment als gemeente lopen. Recent zijn er enkele ontwikkelingen geweest, die wij hier kort benoemen en verder uitwerken bij de Begroting 2021 danwel Najaarsnota 2020. 

Corona

Terug naar navigatie - Corona

In hoeverre de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus financiële gevolgen heeft voor onze gemeente is bij het opstellen van deze voorjaarsnota nog onvoldoende inzichtelijk. De economische maatregelen van het rijk, uitstel of kwijtschelding van betaling van publiek- en privaatrechtelijke vorderingen, het mogelijk doorschuiven van projecten en mogelijk verminderde productiviteit van de organisatie leiden wellicht tot een gewijzigde kasstroom en/of gemeentelijke exploitatie in 2020 en verder. In de Najaarsnota 2020 brengen wij de financiële impact van de corona-crisis verder in beeld.

Stedin N.V.

Terug naar navigatie - Stedin N.V.

Er bestaat een reële mogelijkheid dat aan de aandeelhouders van Stedin N.V. gevraagd zal worden een bijdrage (in welke vorm dan ook) te leveren aan de benodigde financiering van de extra investeringen. Op basis van de meest actuele informatie bedraagt de kapitaalbehoefte van Stedin waarschijnlijk tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro. Mocht Stedin hiervoor een beroep doen op zijn huidige aandeelhouders zou dat voor ons, op basis van het huidige aandelenbelang van 1,91%, een kapitaalstorting kunnen zijn tussen € 14,3 miljoen en € 19,1 miljoen. Positief aspect daarbij zal zijn dat daar een verwacht positief rendement tegenover zal staan. Stedin verwacht, samen met de werkgroep Lange Termijn Financiering, voor het zomerreces 2020 met aanvullende informatie te komen en daarbij een nadere uitwerking van de oplossingsrichtingen.

De  meerjarige beschikbaarheid van het dividend van Stedin is onzeker. In de Najaarsnota 2019 hebben we uit voorzorg het begrote dividend van 2021 en 2022 met N 890 verlaagd naar 0. Voor de jaren vanaf 2023 bestaat het risico van structureel lagere dividendopbrengsten van N 605.

Faillissement Zorgleverancier Hulpmiddelencentrum

Terug naar navigatie - Faillissement Zorgleverancier Hulpmiddelencentrum

Op 3 april 2020 is bij vonnis van de Rechtbank het Hulpmiddelencentrum, de gecontracteerde leverancier voor de Wmo- hulpmiddelen, in staat van faillissement verklaard. De problematiek van het Hulpmiddelencentrum is in 2019 ontstaan door het niet kunnen nakomen van afspraken over leveringen en reparaties, waarbij nieuwe onderdelen van de hulpmiddelen nodig zijn. Het probleem is ontstaan door een Cash-flow probleem waardoor men al langere tijd de openstaande facturen bij fabrikanten selectief betaalt. Om Capelse cliënten voor onacceptabel lange levertijden te behoeden hebben wij andere leveranciers ingezet om de dienstverlening over te nemen. Tegelijkertijd is voor het niet nakomen van contractuele afspraken het Hulpmiddelencentrum in gebreke gesteld. Bij het niet nakomen van de verplichting binnen de daarvoor gestelde termijn wordt de opdracht aan een derde partij overgedragen en worden de meerkosten die dit met zich brengt verrekend. De verrekening dient nog met het openstaande factuursaldo plaats te vinden, de totale meerkosten bedragen N 150.

Onzekerheid ontwikkeling bijstand en bijzondere bijstand

Terug naar navigatie - Onzekerheid ontwikkeling bijstand en bijzondere bijstand

Capelle blijft naar verwachting in 2020 binnen de beschikbare rijksmiddelen. Echter, op dit moment is nog onvoldoende te voorspellen hoe het aantal uitkeringsdossiers zich zal ontwikkelen. Dit is in hoge mate afhankelijk van de maatregelen die het Rijk neemt om de economische gevolgen van de crisis te beperken, en de duur ervan.

Overschrijding budget door hogere aanneemsommen

Terug naar navigatie - Overschrijding budget door hogere aanneemsommen

Sinds vorig jaar hebben wij in de risicoparagraaf het risico op hogere aanneemsommen opgenomen. Door de aantrekkende economie worden er hogere prijzen gerekend voor materiaal en arbeid, wat we terugzien in aanbestedingen. In deze Voorjaarsnota 2020 doen wij daarom een voorstel voor verhoging van de kredieten voor de openbare ruimte (IBOR). Hiermee is een deel van het risico vervallen. Het blijft een nog openstaand punt voor onder andere landelijk Capelle en de beheerplannen (groen) 2021-2025.