Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020;

b e s l u i t :

1. De Voorjaarsnota 2020 vast te stellen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2020 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2021 tot en met 2024.

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2020 vast te stellen.

4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2021 tot en met 2024 in het meerjarenbeeld van de Conceptbegroting 2021.


5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:

Bedrag Programma
Investering IBOR 1.570 2
Vervoersknoop Rivium (2021) 1.756 2
Vervoersknoop Rivium (2022) 400 2
Budget IBOR 22.332 2
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2020) -259 5A
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021) 1.080 5A
Investeringen IBOR 521 5B
Visie Schollebos (2021) 343 5B
Visie Schollebos (2022) 293 5B
Investering IBOR 1.829 7
Zaanse Schans 126 8
Zaanse Schans -50 8

6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname

2020 2021 2022 2023 2024 Progr.
Reserve eenmalige uitgaven -1.379 -86 0 -64 -302 0
Reserve Water 0 -6 -6 -8 -13 2
Voorziening rioolrechten middelen derden 0 -18 -57 -72 -143 2
Reserve Water 0 -2 -12 14 5 5B
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 -19 -35 -52 -69 2
Voorziening rioolrechten middelen derden -42 -42 -42 -42 -42 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden -440 -197 -197 -197 -197 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden -75 -75 -75 -75 -75 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 195 180 180 180 180 7
Voorziening rioolrechten middelen derden 0 93 50 254 110 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 -9 -10 -10 -16 7
Voorziening rioolrechten middelen derden 0 11 34 43 86 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 11 21 32 41 7

7. Bij de Najaarsnota 2020/ Jaarrekening 2020 een definitief besluit nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2020.

8. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in de (beknopte) Risicoparagraaf in deze nota.

9. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen voorstel onder programma 0.

10. De door het college opgelegde geheimhouding van de "Actualisatie Grondexploitaties Voorjaarsnota 2020" te bekrachtigen. 

11. Het amendement VJN 2020 “Verlenging subsidie groene daken” te verwerken in de Voorjaarsnota 2020. Het besluit bij het amendement luidt als volgt: Wijzigingsvoorstel 7.1 ‘Duurzaamheid’ in de Voorjaarsnota, onder 2: Klimaatmiddelen decembercirculaire:  De voorgestelde vrijval van 61.000 euro te schrappen en daarvoor in de plaats eenmalig 25.000 te voteren voor de subsidie van aanleg groene daken en verticaal groen.

12. Financiële eindstand Voorjaarsnota 2020 na besluitvorming:

2020 2021 2022 2023 2024
Eindstand Voorjaarsnota 2020 V80.640 V4.005 V5.018 V5.136 N90
Aangenomen amendement VJN2020: "Verlenging subsidie groene daken" N61
Eindstand Voorjaarsnota 2020, inclusief aangenomen amendement V80.579 V4.005 V5.018 V5.136 N90

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2020,

 

 

de griffier                                                           de voorzitter