Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Impact Coronacrisis

De bestrijding van de epidemie valt onder de witte kolom (geneeskundige hulpverlening) en de zorgketen. Naast de witte vraagstukken richt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) zich op vraagstukken als maatschappelijke continuïteit, maatschappelijke onrust en schaarste van personeel en/of middelen. Er is een crisisstructuur ingericht (GRIP-4), waarbij de voorzitter van de VRR op regionale basis het opperbevel voert (art. 39 Wet Veiligheidsregio’s). Besluiten die hij neemt ten aan zien van de bestrijding van het coronavirus dienen direct te worden uitgevoerd. Sommige besluiten hebben financiële consequenties, zoals het inrichten van zorghotels, het inrichten van tijdelijke zorglocaties, de daklozenopvang en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De verantwoordelijkheid voor de kosten ligt primair bij de zorgverzekeraars, de gemeenten en het Rijk.

Echter op dit moment is de hoogte van en de toewijzing van de kosten onbekend. Om stagnering van de bestrijding te voorkomen heeft het Algemeen Bestuur van de VRR voorgesteld, om per direct alle kosten die gemaakt worden, waar geen duidelijk andere actor voor verantwoordelijk is, via de VRR te laten verlopen. Zodra de crisis voorbij is wordt nader bekeken waar de gemaakte kosten daadwerkelijk te beleggen (zorgverzekeraar, rijksoverheid, zorginstellingen VRR, gemeente etc.). De burgemeesters in onze regio zullen voortaan ook wekelijks worden geïnformeerd over deze extra financiële consequenties. Het college heeft op 21 april ingestemd met dit voorstel.

Op het moment van schrijven is nog onbekend of en wat de financiële consequenties zijn. Eventuele lasten voor de gemeente worden gedekt via het saldo van de exploitatie 2020, gevolgd door de algemene reserve. Indien inderdaad sprake is van lasten voor de gemeente wordt dit betrokken bij de afwegingen in het kader van de Najaarsnota 2020.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven. 

1.1 Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 306 in 2020
Kasstroom : N 306 in 2020

1e Begrotingswijziging 2020 en kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
Bij de vaststelling van de concept begroting 2020 van de VRR is al gemeld dat de VRR geen dekking meer had voor de extra lasten van de CAO 2019, bij het afsluiten zou dit leiden tot een hogere inwonersbijdrage. In verband met deze ontwikkeling is bij de Voorjaarsnota 2019 een structurele stelpost voor 2020 en verder N 132 aangeraamd. In de 1ste begrotingswijziging 2020 van de VRR is de basisbijdrage van de gemeente verhoogd met N 158 in verband met de CAO 2019 en een aanpassing op basis van de actuele inwonersaantallen per 1 januari 2019. Dit betekent in 2020 een tekort van N 26.

In december 2017 is bij de CAO-onderhandelingen een akkoord reparatie Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)-overgangsrecht brandweerpersoneel gesloten. Als gevolg daarvan is een aantal wijzigingen in de regelgeving rond het FLO-overgangsrecht doorgevoerd. Eind 2019 is in verband met afschaffing van de regeling afgesproken dat gerechtigden voor 2022 versneld een levensloopbudget moeten sparen. Deze laatste afspraak heeft geleid tot nieuwe prognoses. Dit resulteert in N 280 in 2020.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 306 in 2020. De meerjarige effecten verwerken wij in de Begroting 2021.

1.2 Wijkbrandweerfunctionaris

Continueren dienstverleningsovereenkomst wijkbrandweerfunctionaris - Beleidskeuze
Lasten/Baten: N 64 in 2020
Kasstroom : N 64 in 2020

Begin 2019 is de gemeente Capelle aan den IJssel een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor de levering van een wijkbrandweerfunctionaris voor de periode van één jaar. In januari 2020 is deze pilot geëvalueerd. Geconcludeerd is dat de pilot positief is verlopen en onder de inwoners bijdraagt aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Binnen een periode van amper een jaar heeft de wijkbrandweerfunctionaris een kleine duizend inwoners weten te bereiken, door middel van bijeenkomsten en huisbezoeken. Hieronder ook inwoners uit de specifieke doelgroepen, welke positief reageerden op de activiteiten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2020 in principe besloten de dienstverleningsovereenkomst te continueren, en dit besluit ter consultatie aan de gemeenteraad voor te leggen. In haar bijeenkomst van 27 januari 2020 heeft de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen hierop verzocht om plan van aanpak voor de inzet van de wijkbrandweerfunctionaris en een jaarlijkse terugkoppeling van de verrichte werkzaamheden. Dit verzoek is in gang gezet maar bij de voorbereidingen van de Voorjaarsnota nog niet gereed. Dit resulteert in een éénmalig verhoging van de lasten in de begroting met N 35 voor de verlenging van de dienstverleningsovereenkomst tot en met 31 juli 2020 en een eenmalige verhoging van de lasten in de begroting met N 29 in 2020 voor de daaropvolgende verlenging tot en met 31 december 2020, per saldo N 64 in 2020.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 64 in 2020.