Programma 4 Onderwijs

Impact Coronacrisis

Terug naar navigatie - Impact Coronacrisis

Onderwijs
Doordat de kinderen digitaal onderwijs krijgen onstaan er mogelijk onderwijsachterstanden. Door het onderwijs zal gekeken worden welk aanbod ontwikkeld kan worden om kinderen de gelegenheid te geven hun eventuele achterstand in te lopen Naar verwachting is hieraan een bijdrage van de gemeente en andere maatschappelijke partners nodig (bijvoorbeeld bij de organisatie van een zomerschool).

Kinderopvang
Wij hebben noodopvang en een 24-uurs opvanglocatie gerealiseerd voor kinderen van ouders in vitale functies en kinderen met een onveilige thuissituatie. Het Rijk heeft aangegeven dat de kosten voor de 24-uursopvang voor de gemeenten zijn. De subsidie voor de peuteropvang wordt gecontinueerd gedurende de crisis. Vermoedelijk zullen er voor de kinderopvang ook langetermijneffecten zijn, zoals een verschuiving van de vraag van kinderdagopvang naar peuteropvang voor kinderen waarvan een van de ouders werkloos wordt.

Leerlingenvervoer
Door het tijdelijk sluiten van de scholen is het leerlingenvervoer stil komen te liggen. Wel wordt binnen het contract leerlingenvervoer vervoer geboden aan kinderen waarvoor noodopvang noodzakelijk is vanwege het feit dat er sprake is van een instabiele thuissituatie of dat een ouder een zogenoemd cruciaal beroep heeft. Doordat vervoerders niet of in beperkte mate hun diensten uit kunnen voeren is besloten (BBV 201469) de financiering te continueren. Dit voor 80% over het jaarbedrag over 2019 voor de periode van 1 maart tot 1 juni en langer wanneer Corona- maatregelen dit noodzakelijk maakt. Hiermee is ook gehoor gegeven aan het advies van het ministerie van VWS en de VNG om de continuïteit van de financiering van het sociaal domein te waarborgen.

4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2020

Terug naar navigatie - 4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2020

Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2020 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 237 structureel vanaf 2020
Kasstroom: N/V 237 structureel vanaf 2020

In de raadsvergadering van 20 april heeft u de kadernotitie ‘Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid 2020 e.v.’ vastgesteld. Om hier verder inhoud aan te geven ontvangen wij van het Rijk middelen (OAB). Wij hebben inmiddels de voorlopige toekenningsbeschikking 2020 ontvangen. Hierbij wordt op basis van de gehanteerde verdeelsystematiek onze bijdrage bepaald op 2.518. Dit betekent een verhoging van 237.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten ingaande 2020 te verhogen met 237.

4.2 Indexatie leerlingenvervoer

Terug naar navigatie - 4.2 Indexatie leerlingenvervoer

Prijsindexering leerlingenvervoer - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 35 structureel vanaf 2020
Kasstroom: N 35 structureel vanaf 2020

Conform de afgesloten overeenkomst met de vervoerder zijn de tarieven leerlingenvervoer per 1 januari 2020 met de jaarlijks NEA-indexering verhoogd.

Wij stellen u voor de indexering in de begroting te verwerken en N 35 ingaande 2020 structureel te verhogen.