Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2022 aan. In de Voorjaarsnota 2022 zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2022 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Begroting 2022 inclusief wijzigingsvoorstellen en de Najaarsnota 2021. De rapportage op de doelenboom is opgenomen per programma. Hier staan ook de financiële wijzigingsvoorstellen. Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht.

Begroting en meerjarenbegroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eindstand Najaarsnota 2021 V12.954 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109
Beginstand Voorjaarsnota 2022 V12.954 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109 V109
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota N11.053 V1.532 N1.025 N514 N494 N529 N2.738 N1.376 N1.636
Eindstand Voorjaarsnota 2022 V1.901 V5.114 V2.793 V1.156 V1.446 N225 N1.371 N1.267 N1.527
Taakstelling N1.000 N1.000
Voorlopige uitkomsten maartbrief V1.879 V4.527 V7.677 V9.042 V2.402 V2.402 V2.402 V2.402 V2.402
Stand begroting inclusief taakstelling en maartbrief V3.780 V9.641 V10.470 V10.198 V3.848 V2.177 V1.031 V135 N125

Leeswijzer

De voorjaarsnota is evenals de begroting samengesteld uit de volgende 9 programma's: 

Het autorisatieniveau van de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma’s, behalve binnen programma’s 5 en 6. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma’s. Er zijn met andere woorden 13 autorisatieniveaus.

Elk programma en de deelprogramma's bestaan uit:

  • Onder Wat willen we bereiken (doelstellingen) en Wat gaan we daarvoor doen (prestaties/activiteiten) melden we de voortgang van de prestaties tot en met het 1e kwartaal 2022. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood geven we weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen. 

Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
Groen = gerealiseerd
Oranje = wordt niet in 2022 gerealiseerd 
Rood =  wordt niet gerealiseerd

  • In de ontwikkelingen wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen o.a. de impact van de coronacrisis;
  • Per programma treft u de wijzigingsvoorstellen aan. Hierbij maken we onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug;
  • Wat mag het kosten? Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2022, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de begroting. Indien de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren we daar een beslispunt voor aan. 

Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging. Ook wordt inzicht gegeven in de lasten en baten van doorgevoerde neutrale financiële wijzigingen met betrekking tot bestaand beleid binnen een (deel)programma die - op grond van de Financiële Verordening 2022 - gemandateerd zijn aan het college.

Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand inclusief doorkijk naar 2030, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote en solvabiliteit opgenomen.

Deze Voorjaarsnota bestaat uit de volgende bijlagen:

Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen. 

Tot slot

  • Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven;
  • Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld;
  • In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;
  • Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Voorjaarsnota 2022 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.