Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

TV7.4 Inzetten op energiebesparing

Wat gaan we daarvoor doen?

TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen

Wat gaan we daarvoor doen?

TV7.4 Meer zonne-energie opwekken

Wat gaan we daarvoor doen?

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan we daarvoor doen?

TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken

Wat gaan we daarvoor doen?

TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten

Wat gaan we daarvoor doen?

TV7.4 Programma Duurzaamheid

Wat gaan we daarvoor doen?

TV7.4 Schone leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Voorziening rioolheffing middelen derden 
Rekening houdend met de voorstellen zoals staan opgenomen in deze nota, is de voorziening rioolheffing middelen derden toereikend in de periode 2022-2030. Hierbij is rekening gehouden met de in de Najaarsnota 2021 (voorstel 7.8) opgenomen indicatieve tariefsverhogingen:  naast de indicatieve jaarlijkse stijging van € 10,- vanaf 2024 een tariefsverhoging van € 5,- in 2026 en € 8,- in 2027.

Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
Rekening houdend met de voorstellen zoals staan opgenomen in deze nota, is de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden niet toereikend in de periode 2022-2030. Om de voorziening toereikend te houden is een indicatieve tariefsverhoging van € 5,- in 2024 nodig, € 20,- in 2025 en € 5,- in 2027 en 2030. Met de Begroting 2023 komen wij bij u hier op terug met een voorstel om de tarieven afvalstoffenheffing te verhogen en/of de kosten te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven. 

7.1 Lasten / baten afval

Lasten / baten afval - Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 517 / V 517 in 2022 en N 432 / V 432 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N 334 in 2022 en N 249 structureel vanaf 2023

Op diverse vlakken worden we geconfronteerd met een stijging van de lasten. Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen wij u naar het BBV onder nummer 779693 d.d. 17 mei 2022.

Tot en met 2023 is de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden toereikend om de onttrekkingen vanwege de extra lasten zoals opgenomen in dit voorstel én de onttrekkingen zoals opgenomen in voorstel 2.2 op te vangen. Vanaf 2024 ontstaat een tekort in de voorziening wat niet is toegestaan. Met de Begroting 2023 komen wij bij u hier op terug met een voorstel om de tarieven afvalstoffenheffing te verhogen en/of de kosten te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 517 in 2022 en met N 432 structureel vanaf 2023 en de baten in de begroting structureel te verhogen met V 183 vanaf 2022 gevolgd door een onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden van V 334 in 2022 en V 249 vanaf 2023.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Verwerkingskosten kunststof en drankenkartons N163 N163 N163 N163 N163 N163 N163 N163 N163
Prijsstijging Irado N94 N94 N94 N94 N94 N94 N94 N94 N94
Lasten grof vuil N52 N52 N52 N52 N52 N52 N52 N52 N52
Tariefstijging verwerkingskosten afval N48 N48 N48 N48 N48 N48 N48 N48 N48
Stijging verwerkingskosten afvalbrengstation N45 N45 N45 N45 N45 N45 N45 N45 N45
Inzamelingskosten papier N30 N30 N30 N30 N30 N30 N30 N30 N30
Lasten huis-aan-huis-inzameling matrassen N50 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Lasten bodembeschermplaten afvalbrengstation N35 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Lasten N517 N432 N432 N432 N432 N432 N432 N432 N432
Baten nascheiding kunststof V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163
Baten inzameling e-Waste V20 V20 V20 V20 V20 V20 V20 V20 V20
Baten V183 V183 V183 V183 V183 V183 V183 V183 V183
Saldo lasten / baten N334 N249 N249 N249 N249 N249 N249 N249 N249
Onttrekking uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (baten) V334 V249 V249 V249 V249 V249 V249 V249 V249
Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0

7.2 Klimaatadaptatie (Krediet -326)

Klimaatadaptatie - Beleidskeuze
Lasten: V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027
Kasstroom: V 150 in 2023, V 111 in 2024 en V 65 in 2026

In het kader van het beheersen en verminderen van wateroverlast op straat ontvangen we een rijkssubsidie van totaal 326 voor enkele IBOR projecten. De nadruk hierbij ligt op het voorkomen van bodemdaling en wateroverlast. De maatregelen die we toepassen zijn o.a. het aanbrengen van wadi's, waterdoorlatende verharding en ondergrondse wateropvang. De rijkssubsidies worden in mindering gebracht op de investeringen wat leidt tot een verlaging van de afschrijvingslasten van V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027.

Wij stellen u voor de rijkssubsidie op het krediet aan te ramen met -150 in 2023, -111 in 2024 en -65 in 2026. Tevens stellen wij u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027.

7.3 Subsidieregeling AED's

Subsidie AED - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 30 eenmalig in 2022

Met het vorige subsidiebudget voor AED’s zijn verschillende AED’s geplaatst in Capelle aan den IJssel, die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Hierdoor kunnen op veel plaatsen in Capelle aan den IJssel burgerhulpverleners snel in actie komen, en zijn de overlevingskansen bij een hartstilstand toegenomen. Volgens HartslagNu zijn er momenteel nog twee plaatsen waar een AED hard nodig is (in de buurt van de Nabucco en in de buurt van de Koggerwaard). Ook op andere plaatsen kan het Capelse AED-netwerk versterking gebruiken, en het netwerk moet onderhouden worden. Daarom willen we voor de komende drie jaar opnieuw een subsidiebudget beschikbaar stellen voor Capellenaren en Capelse bedrijven. Het betreft voor 2022 een budget van N 30 waarbij we voorstellen om het restantbudget per ultimo 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen naar 2023 en het restantbudget per ultimo 2023 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen naar 2024.
  
Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 30 in 2022, zodat er een budget van N 30 beschikbaar komt voor de komende drie jaar.

7.4 Onderzoek aardgasvrij Florabuurt

Onderzoek aardgasvrij Florabuurt en omgeving – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 360 / V 171 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 360 / V 171 in 2022

Wij verkennen de haalbaarheid van het realiseren van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving. Hiervoor zijn we momenteel samen met gemeente Rotterdam, Woonstad en Havensteder in dialoog met twee warmtebedrijven. Dit is een complexe opgave. Eind 2022 verwachten wij het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek aan u voor te leggen om het go/no go besluit te nemen over de warmtetransitie in dit gebied. Om deze keuzes goed geïnformeerd te kunnen maken, is aanvullend onderzoek nodig van uiteenlopende aard (N 140) zoals juridische begeleiding, schouw in woningen, onderzoek naar alternatieve oplossingen, verdiepend onderzoek in de Molenbuurt en Bloemenbuurt en het aan de voorkant begeleiden van VvE’s bij het aanvragen van een verduurzamingslening. Het begeleiden van de dialoog en deze aanvullende onderzoeken vraagt extra ambtelijke capaciteit (N 120 inclusief 46 overhead), extra inhuur en overige inzet (N 100). Voor een deel hiervan hebben we subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen in het kader van de nieuwbouw in de Florabuurt (V 47). Daarnaast ontvangen wij een vergoeding van de Rijksoverheid. Gemeenten ontvangen in 2022 voor de uitvoering van het Klimaatakkoord 40 mio; op basis van de voorlopige verdeling over gemeenten ontvangen wij V 124. Het bedrag wordt definitief gepubliceerd in de meicirculaire en dan vanaf juli naar de gemeenten overgemaakt. Het is niet mogelijk met het aanvullende onderzoek te wachten tot deze duidelijkheid er is, omdat de dialoog met warmtebedrijven nu plaatsvindt.  

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting in 2022 eenmalig met N 360 / V 171 te verhogen.   

7.5 Uitvoeringskosten Duurzaamheid

Uitvoeringskosten Duurzaamheid – Beleidskeuze
Lasten/baten: N/V 452 in 2022 en  N/V 1.214 in 2023 tot en met 2030  
Kasstroom: N/V 452 in 2022 en N/V 1.214 in 2023 tot en met 2030

Het uitvoeren van het Klimaatakkoord zorgt voor extra kosten bij alle gemeenten. Het nieuwe kabinet trekt vanaf 2023 extra geld uit voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden en de planbureaus. Het gaat om 300 miljoen voor 2023, 500 miljoen voor 2024 en tussen 2025 en 2030 om jaarlijks 800 miljoen. De VNG is met de Rijksoverheid in gesprek over de verdeling naar gemeenten. Daarbij zet de VNG ook in op het naar voren halen van een deel van de bijdrage voor 2023 naar 2022 en hier bij voorkeur voor de zomer duidelijkheid over te geven. Een verdeling wordt naar verwachting in de septembercirculaire vastgelegd. Uitgaande van de verdeling die de Raad voor het Openbaar Bestuur in haar onderzoek naar de uitvoeringskosten voor het Klimaatakkoord hanteert voor de lasten per decentrale overheid, verdeling op basis van aantal inwoners en de inschatting dat 80% van de middelen ten gunste komen van de decentrale overheden zou dit voor Capelle kunnen gaan om V 800 in 2023, V 1.300 in 2024 en V 2.200 vanaf 2025. Om te voorkomen dat wij net als alle andere gemeenten pas begin 2023 de krappe arbeidsmarkt kunnen benaderen voor het invullen van extra capaciteit hebben we een bedrag (inclusief overhead) nodig van N 452 (overhead N 169) in 2022 en N 1.214 (overhead N 455) vanaf 2023. Met deze extra middelen voor werkbudget en capaciteit in de organisatie (inclusief ondersteuning) kan uitvoering worden gegeven aan de Transitievisie Warmte, het Actieplan Energiearmoede, juridisch-/financieel advies en communicatie over de energietransitie naar de Capellenaar. We zullen niet eerder tot uitgaven overgaan dan nadat er duidelijkheid is over de ontvangsten vanuit de Rijksoverheid. Mochten de ontvangsten lager zijn dan verwacht, dan passen wij de uitgaven daarop aan. De uitgaven zijn dus maximaal het bedrag wat we van de Rijksoverheid ontvangen. Verdere inzet van de te ontvangen middelen stellen wij voor af te wegen bij het opstellen van een nieuw Programma Duurzaamheid.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 met N/V 452 en vanaf 2023 tot en met 2030 met N/V 1.214 te verhogen.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Uitvoeringskosten Duurzaamheid Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 en verder Baten 2023 en verder
Programma 0.: Meicirculaire 2022 V452 V1.214
Programma 7: Uitbreiding formatie team Duurzaamheid N452 N1.214
Totaal N452 V452 N1.214 V1.214

7.6 Vaccinatie/test locatie COVID-19

Vaccinatie/test locatie COVID-19 - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 400 /V 400 eenmalig in 2022 
Kasstroom: N 400 / V 400 eenmalig in 2022

In Sporthal Schenkel is ook dit jaar tot medio mei een tijdelijke vaccinatie/test locatie ingericht. Dit doet de gemeente Capelle weer in samenwerking met het CJG, Sportief Capelle en de GGD. Hierbij zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Capelle en de GGD over de projectleiding en de financiële afhandeling van de kosten van de locatie. De gemeente betaalt alle kosten voor de vaccinatie locatie en belast deze vervolgens volledig door aan de GGD. 

Op basis van de data en facturen in de periode januari-februari 2022 (N 200), gaan we uit van een raming van N 400 voor de periode tot medio mei 2022. 
De hier vermelde prognose is echter wel onder voorbehoud. Het aanhouden van deze locatie als vaccinatie/test locatie is afhankelijk van de mate waarin de COVID-19 situatie wijzigt.

Wij stellen u voor de begroting 2022 eenmalig aan te passen met N 400 en V 400.

7.7 Bodemkwaliteitsplan

Bodemkwaliteitsplan– Onvermijdelijk 
Lasten/baten: N 45 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 45 in 2022

Het Bodembeheerplan is in 2013 vastgesteld. Deze nota kent beleidsmatig een levensduur van 10 jaar. De kaarten bij de nota kennen een korte termijn en moeten worden vervangen. Om ons bodembeleid en het transport en gebruik van gronden binnen onze gemeente goed te reguleren is actualisatie van het beleid en de kaarten noodzakelijk. De actualisatie helpt om op basis van het beleid en de kaarten gronden te kunnen transporteren zonder uitgebreide grondkeuring uit te voeren. Tegelijkertijd zal de aanwezigheid van PFAS in de bodem in beeld worden gebracht, hiermee voldoet ons beleid weer aan de wettelijk eisen. Omdat het opstellen van deze nota slechts eens in de 10 jaar voorkomt, beschouwen wij dit als nieuw beleid.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 45 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. VJN 2022 BG2022 na wijz. VJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N18.226 N2.054 N20.280 N19.230 N19.507 N20.123 N21.136 N22.128 N22.705 N23.453 N23.744
Baten V13.781 V1.574 V15.355 V14.251 V14.812 V15.392 V16.428 V17.442 V18.036 V18.797 V19.088
Saldo van baten en lasten N4.445 N480 N4.925 N4.979 N4.695 N4.731 N4.708 N4.686 N4.669 N4.656 N4.656
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V444 N221 V223 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V444 N221 V223 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N4.001 N701 N4.702 N4.979 N4.695 N4.731 N4.708 N4.686 N4.669 N4.656 N4.656
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
7.1 Lasten / baten afval N517 V517 N0
7.3 Subsidieregeling AED's N30 N0 N30
7.4 Aardgasvrij Florabuurt N360 V171 N189
7.5 Uitbreiding formatie team Duurzaamheid N452 N0 N452
7.6 Vaccinatie/test locatie COVID-19 N400 V400 N0
7.7 Bodemkwaliteitsplan N45 N0 N45
0.13 Voorziening onderhoud N5 V5 N0
0.14 Aanpassing budgetten energie N104 V104 N0
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven N79 V300 V221
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering V31 N67 N36
2.2 Investering IBOR (Krediet - 8.685) N20 V20 N0
5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle V51 N0 V51
Neutrale wijziging: Overheveling projecten N124 V124 N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N2.054 V1.574 N480
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N0 N221 N221
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0
Totaal mutatie in de reserves N0 N221 N221
Mutatie Resultaat N701