Sitemap

Voorjaarsnota 2022 Blz. 1
Voorjaarsnota 2022 Blz. 2
Voorjaarsnota Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Financieel perspectief 2022 - 2030 Blz. 6
Financiële ratio’s en EMU-saldo Blz. 7
Vervolg en informatie Blz. 8
Inleiding en leeswijzer Blz. 9
Inleiding Blz. 10
Leeswijzer Blz. 11
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 12
Wat willen we bereiken? Blz. 13
TV0.1 Versterking lokale democratie Blz. 14
BG22 | Uitvoeren visie burgerparticipatie Blz. 15
Ontwikkelingen Blz. 16
Wijzigingsvoorstellen Blz. 17
0.1 Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten Blz. 18
0.2 Actieplan coronamaatregelen Blz. 19
0.3 Algemene Uitkering Blz. 20
0.4 Herijking gemeentefonds Blz. 21
0.5 Stedin Blz. 22
0.6 Rente Blz. 23
0.7 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten Blz. 24
0.8 OZB-Woningen Blz. 25
0.9 OZB-Niet woningen Blz. 26
0.10 Vrijval reserve Bedrijfsvoering Blz. 27
0.11 Social Return Blz. 28
0.12 Digitale toegankelijkheid Blz. 29
0.13 Voorziening onderhoud Blz. 30
0.14 Aanpassing budgetten energie Blz. 31
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten Blz. 32
0.16 Uitbreiding formatie subsidieverwerving Blz. 33
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven Blz. 34
0.18 Mutaties personeelsplannen FD Blz. 35
0.19 Inhaalactie (ID-) bewijzen Blz. 36
0.20 Extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Blz. 37
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering Blz. 38
Wat mag het kosten? Blz. 39
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 40
Ontwikkelingen Blz. 41
Wijzigingsvoorstellen Blz. 42
1.1 Ontwikkelagenda en financiering Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 43
1.2 Grensstellend jongerenwerk Blz. 44
Wat mag het kosten? Blz. 45
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 46
Wat willen we bereiken? Blz. 47
TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans Blz. 48
BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor Blz. 49
BG22 | Uitbreiden route buurtbus Blz. 50
BG22 | Meten = Weten Blz. 51
BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers) Blz. 52
TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad Blz. 53
BG22 | Aanbrengen I-VRI’s Blz. 54
BG22 | Opschalen ParkShuttle Blz. 55
BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus Blz. 56
BG22 | Uitwerken parkeerbeleid Blz. 57
BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan Blz. 58
BG22 | Opstellen programma Buitenruimte Blz. 59
TV2.1 Duurzaam op weg Blz. 60
BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit Blz. 61
TV2.1 Een verkeersveilige stad Blz. 62
BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak Blz. 63
Ontwikkelingen Blz. 64
Wijzigingsvoorstellen Blz. 65
2.1 Onderhoud openbare ruimte (Krediet 75) Blz. 66
2.2 Investering IBOR (Krediet -8.685) Blz. 67
2.3 Vervoersknoop Rivium Blz. 68
2.4 Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan Blz. 69
Wat mag het kosten? Blz. 70
Programma 3 Economie Blz. 71
Wat willen we bereiken? Blz. 72
TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 73
BG22 | KVO Capelle West Blz. 74
BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West Blz. 75
BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen Blz. 76
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers Blz. 77
BG22 | Ondernemersprijs Blz. 78
BG22 | Kennissessie circulaire economie Blz. 79
BG22 | Green Businessclubs Blz. 80
Ontwikkelingen Blz. 81
Wijzigingsvoorstellen Blz. 82
Wat mag het kosten? Blz. 83
Programma 4 Onderwijs Blz. 84
Wat willen we bereiken? Blz. 85
TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Blz. 86
BG22 | Onderwijshuisvesting Blz. 87
TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan Blz. 88
BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA) Blz. 89
TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Blz. 90
BG22 | Onderwijskansenbeleid Blz. 91
TV4.3 Versterken van basisvaardigheden Blz. 92
BG22 | Aanpak laaggeletterdheid Blz. 93
Ontwikkelingen Blz. 94
Wijzigingsvoorstellen Blz. 95
4.1 Specifieke uitkering ventilatie in scholen Blz. 96
4.2 Verhuiskosten onderwijshuisvesting Blz. 97
4.3 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10 Blz. 98
4.4 Eigendomsoverdracht onderwijs en wijkcentrum gedeelte MFC Fascinatio Blz. 99
4.5 Prijsstijging investering Strategisch Huisvesting Onderwijs (Krediet 2.038) Blz. 100
Wat mag het kosten? Blz. 101
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 102
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 103
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 104
Wat willen we bereiken? Blz. 105
TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Blz. 106
BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord Blz. 107
TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Blz. 108
BG22 | Waardering sociale woningbouw Blz. 109
Ontwikkelingen Blz. 110
Wijzigingsvoorstellen Blz. 111
5A.1 Aanpassen kredieten sportvelden (Krediet - 155 in 2022 en 409 in 2023) Blz. 112
5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle Blz. 113
Wat mag het kosten? Blz. 114
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 115
Wat willen we bereiken? Blz. 116
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Blz. 117
BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte Blz. 118
TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel Blz. 119
BG22 | Rivier als getijdenpark Blz. 120
Ontwikkelingen Blz. 121
Wijzigingsvoorstellen Blz. 122
5B.1 Groen Blz. 123
5B.2 Stormschade Blz. 124
5B.3 Kwaliteitsimpuls buitenruimte (Krediet 300) Blz. 125
5B.4 Cruijff Court 's-Gravenland (Krediet 130) Blz. 126
Wat mag het kosten? Blz. 127
Programma 6 Sociaal domein Blz. 128
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 129
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 130
Wat willen we bereiken? Blz. 131
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Blz. 132
BG22 | Sociale basisinfrastructuur Blz. 133
TV6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving Blz. 134
BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde Blz. 135
TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op Blz. 136
BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren Blz. 137
BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag Blz. 138
TV6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op Blz. 139
BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen) Blz. 140
BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl Blz. 141
Ontwikkelingen Blz. 142
Wijzigingsvoorstellen Blz. 143
6A.1 Middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)- decembercirculaire Blz. 144
6A.2 Opvang vluchtelingen Oekraïne Blz. 145
Wat mag het kosten? Blz. 146
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 147
Wat willen we bereiken? Blz. 148
TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen Blz. 149
BG22 | Verstevigen integrale aanpak Blz. 150
TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 151
BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning Blz. 152
TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen Blz. 153
BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal Blz. 154
BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021 Blz. 155
Ontwikkelingen Blz. 156
Wijzigingsvoorstellen Blz. 157
6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima Blz. 158
6B.2 Bestedingsplan Participatie en Re-integratie 2022 GR IJsselgemeenten Blz. 159
Wat mag het kosten? Blz. 160
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 161
Wat willen we bereiken? Blz. 162
TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat Blz. 163
BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat Blz. 164
Ontwikkelingen Blz. 165
Wijzigingsvoorstellen Blz. 166
6C.1 Verhogen OVA-percentage Blz. 167
6C.2 Toename urgentieaanvragen Blz. 168
6C.3 Grote woning- en autoaanpassing Blz. 169
Wat mag het kosten? Blz. 170
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 171
Wat willen we bereiken? Blz. 172
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers Blz. 173
BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 174
Ontwikkelingen Blz. 175
Wijzigingsvoorstellen Blz. 176
6D.1 Compensatie wegens stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Jeugd) Blz. 177
6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering Blz. 178
6D.3 GRJR 1e Begrotingswijziging 2022 Blz. 179
6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd Blz. 180
Wat mag het kosten? Blz. 181
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 182
Wat willen we bereiken? Blz. 183
TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 184
BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen Blz. 185
TV7.4 Inzetten op energiebesparing Blz. 186
BG22 | Inzetten op energiebesparing Blz. 187
TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen Blz. 188
BG22 | Laadpalen Blz. 189
TV7.4 Meer zonne-energie opwekken Blz. 190
BG22 | Stimuleren zonnepanelen Blz. 191
BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden Blz. 192
TV7.4 De warmtetransitie opstarten Blz. 193
BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving Blz. 194
BG22 | Verkenning warmtenet Rivium Blz. 195
TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken Blz. 196
BG22 | Verminderen restafval Blz. 197
TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten Blz. 198
BG22 | Actieplan Circulair Capelle Blz. 199
TV7.4 Programma Duurzaamheid Blz. 200
BG22 | Programma duurzaamheid Blz. 201
TV7.4 Schone leefomgeving Blz. 202
BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen Blz. 203
BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023 Blz. 204
Ontwikkelingen Blz. 205
Wijzigingsvoorstellen Blz. 206
7.1 Lasten / baten afval Blz. 207
7.2 Klimaatadaptatie (Krediet -326) Blz. 208
7.3 Subsidieregeling AED's Blz. 209
7.4 Onderzoek aardgasvrij Florabuurt Blz. 210
7.5 Uitvoeringskosten Duurzaamheid Blz. 211
7.6 Vaccinatie/test locatie COVID-19 Blz. 212
7.7 Bodemkwaliteitsplan Blz. 213
Wat mag het kosten? Blz. 214
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 215
Wat willen we bereiken? Blz. 216
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 Blz. 217
BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO) Blz. 218
BG22 | Omgevingswetproof Blz. 219
BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029 Blz. 220
BG22 | Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle Blz. 221
BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle Blz. 222
TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie Blz. 223
BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones Blz. 224
BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw Blz. 225
BG22 | Opstellen toolboxen Blz. 226
TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen Blz. 227
BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit Blz. 228
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad Blz. 229
BG22 | Consolideren sociale huurwoningenvoorraad Blz. 230
BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 231
Ontwikkelingen Blz. 232
Wijzigingsvoorstellen Blz. 233
8.1 Leges en voorziening omgevingsvergunningen Blz. 234
8.2 Vergunningverlening en handhaving Blz. 235
8.3 Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6 Blz. 236
8.4 Transformaties Blz. 237
8.5 Rivium District Blz. 238
8.6 Actualisatie grondexploitaties Blz. 239
Wat mag het kosten? Blz. 240
Financieel overzicht programma's Blz. 241
Overzicht voor wijziging Blz. 242
Overzicht neutrale wijziging - gemandateerd aan college van B&W Blz. 243
Overzicht van wijziging (inclusief neutrale wijziging) Blz. 244
Overzicht na wijziging Blz. 245
Financieel perspectief te voeren beleid Blz. 246
Eindstand Blz. 247
Wijzigingen die niet zijn meegenomen Blz. 248
Financiële ratio's Blz. 249
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen) Blz. 250
Solvabiliteit Blz. 251
EMU-saldo Blz. 252
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Blz. 253
Afschrijvingsratio Blz. 254
Algemene uitkering Blz. 255
Advies raadswerkgroep SIR Blz. 256
Conclusie Blz. 257
Raadsbesluit Blz. 258
Raadsbesluit Blz. 259
Amendementen en moties Blz. 260
Amendementen Blz. 261
Moties Blz. 262
Bijlagen Blz. 263
Post onvoorzien Blz. 264
Verloop van de post onvoorzien Blz. 265
Omvang reserves en voorzieningen Blz. 266
Analyse omvang reserves en voorzieningen Blz. 267
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 268
Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 269
Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2022 Blz. 270
Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2022 Blz. 271
Onderzoeksopdrachten Blz. 272
Voortgang Blz. 273
1. Benchmarkonderzoek en organisatiescan Berenschot Blz. 274
2. Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting Blz. 275
3. Besparingsmogelijkheden subsidies Blz. 276
4. Exploitatiescan Deloitte Blz. 277
5. Heroverweging Projecten/Prioriteren Blz. 278
6. Jeugdhulp Blz. 279
7. Extra opbrengsten Kabels & Leidingen Blz. 280
8. Stofkam Blz. 281
9. Vastgoed Blz. 282
10. Wmo Blz. 283
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap