Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans

Wat gaan we daarvoor doen?

TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

TV2.1 Duurzaam op weg

Wat gaan we daarvoor doen?

TV2.1 Een verkeersveilige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen
Met voorstel 2.2 in deze nota doen we een voorstel tot het verhogen van de beschikbare budgetten en kredieten om de buitenruimte te kunnen onderhouden voor programma 2, 5B en 7. Op korte termijn verwachten we een nog verdere stijging van de prijzen. De nasleep van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben een dusdanig verstorende werking op de internationale markten dat de gevolgen voor ons nog altijd niet volledig te overzien zijn. 

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 

2.1 Onderhoud openbare ruimte (Krediet 75)

Onderhoud openbare ruimte - Onvermijdelijk
Lasten: N 8 vanaf 2023
Kasstroom: N 75 in 2022

Plaatsen laadpalen - N45
Sinds een aantal jaren rijden we met elektrische voertuigen binnen de gemeente. Na een recente aanbesteding gaan we dit jaar over naar een ander merk elektrische auto's. De ontwikkelingen m.b.t. laadpalen hebben niet stil gestaan. Waar er voorheen laadpalen per merk waren, zijn er nu universele laadpalen. De aanschaf hiervan betekent dat we niet gebonden zijn aan één automerk of bij iedere aanbesteding van voertuigen, nieuwe laadpalen hoeven aan te schaffen. Daarom stellen wij u voor over te gaan tot de aanschaf van universele laadpalen voor het wagenpark van de gemeente en een krediet van 45 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N5 vanaf 2023. 

Slotplein nieuwe LED verlichting - N30
Op het Slotplein zorgt een lange led strip voor de veiligheid van de burgers en ondernemers. Een deel van de lampjes in de strip is, vanwege ouderdom, uitgevallen. Om de situatie veilig te houden willen de led strip in zijn geheel vervangen. Daarom stellen wij u voor een krediet van 30 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 3 vanaf 2023. 

Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen van 75 en de lasten in de begroting te verhogen met N 8 vanaf 2023.

2.2 Investering IBOR (Krediet -8.685)

Investering IBOR - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 265/ V 20 in 2022, V 289 / N 62 in 2023, V 403 / N 226 in 2024, V 279 / N 278 in 2025, V 272 / N 251 in 2026, V 396 / N 307 in 2027, V 179 / N 251 in 2028, N 2 / N 196 in 2029 en N 775 / V 73 in 2030
Kasstroom: V 16.420 in 2022, V 9.754 in 2023, N 794 in 2024, V 6.028 in 2025, N 5.556 n 2026, N 7.080 in 2027, N 4.771 in 2028, N 4.561 in 2029 en N 3.140 in 2030

Om zo efficiënt mogelijk te werken in de openbare ruimte, werken wij met IBOR: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Bij de IBOR-projecten worden meerdere onderdelen van de openbare ruimte gelijktijdig aangepakt. Singuliere projecten betreffen projecten waar niet (nagenoeg) alle disciplines in de openbare ruimte worden vervangen, maar slechts een of enkele. Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Wij stellen u voor om de gevolgen van zowel de actualisatie van de (planning) met de uitvoering van de IBOR- en singuliere projecten benodigde middelen als de inmiddels opgetreden prijsstijgingen te verwerken. 

Sinds de Najaarsnota 2021 zijn de IBOR-projecten Doelen-Bouvigne, Spoorberm, Dansenbuurt-Noord fase 4, Elegastburg, Merellaan West, Silkeborg en Radebuurt afgerond. Daarnaast zijn de projecten Librije-Nabucco, Wisselspoor, Rubenssingel en Dansenbuurt Noord fase 2 in uitvoering gegaan. Ook is het project Hollandsch Diep van de definitiefase naar de voorbereidingsfase gegaan. Op dit moment is de status van onze projecten als volgt:

Definitie fase Voorbereiding Uitvoering
Rivierweg-Noord Aida-Norma Dalenbuurt-West
Wiekslag Schildersvormenbuurt fase 2 Librije-Nabucco
Mient Meerkoetstraat-Sternenhof Wisselspoor
Hoven fase II Filosofentuin-Burg. Schalijlaan Rubenssingel
Riviaduct Bonnefanten e.o. Dansenbuurt-Noord fase 2
Ringspoor
Vrijheidsdans-Filomeentje erf
Hollandsch Diep
Diepenbuurt
Sporenbuurt west
Sporenbuurt midden
Tuinenbuurt
Online wordt informatie verstrekt over de diverse IBOR-projecten en tweemaal per jaar bieden wij u de “Capelle Bouwt aan de Stad Monitor” aan.

In lijn met de door ons geleverde verbeterslag, mede in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak “Openbaar Goed”, in het kader van realistisch begroten wijzigen de benodigde middelen voor het uitvoeren van bovenstaande IBOR-projecten en singuliere projecten. Dat betekent dat er voor de periode tot en met 2026 - vóór prijsstijging – per saldo minder middelen benodigd zijn. In eerdere actualisaties, waarbij middelen van specifieke projecten zijn doorgeschoven van het lopende jaar naar een later jaar, is abusievelijk te weinig rekening gehouden met het gelijktijdig verlagen van beschikbare middelen voor projecten, die nog niet specifiek benoemd waren. Dit heeft, in combinatie met de feitelijke werkvoorraad aan projecten en het maximale absorptievermogen van de stad aan projecten die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, geleid tot een (onnodige) opeenstapeling van middelen. 

Tegelijkertijd zien we een opwaartse druk op de VAT-kosten binnen kredieten in verband met onder andere een toegenomen participatie, meer behoefte aan communicatie en financiële monitoring en een intensievere afstemming met derde-/nutsbedrijven. Ook wordt op basis van metingen en conform het in de risicoparagraaf eerder opgenomen risico, meer rekening gehouden met (groot) onderhoud en vervangingen van beschoeiingen teneinde deze op een veilig, heel en functioneel kwaliteitsniveau te houden.

Bovenstaande twee ontwikkelingen leiden tot een actualisatie van middelen dat per saldo leidt zowel tot een afname van de benodigde middelen in de jaren 2022 tot en met 2026 als tot een benodigd structureel extra krediet voor beschoeiingen. 

Naast bovenstaande ontwikkelingen, is er sprake van forse prijsstijgingen. Uit recente berekeningen van projecten in voorbereiding, zoals Meerkoetstraat-Sternenhof, blijkt dat we onze budgetten voor zowel het dagelijks onderhoud als voor het realiseren van IBOR- en singuliere projecten conform ook de CBS prijsindex met 15% moeten verhogen. Vanwege het ontbreken van zicht op de lange termijn prijsontwikkeling, stellen wij vooralsnog voor deze prijsstijging structureel te verwerken.  Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot de aanpassingen van de benodigde middelen zoals staat opgenomen in onderstaande tabel.

In 2030 zien we een toename in de afschrijvingen doordat van de voorgaande jaarschijf, 2029, de eerste afschrijvingen starten. 

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met -8.685 te verlagen en de opgenomen lasten/baten in de begroting te verlagen/verhogen met N 265 / V 20 in 2022, V 289 / N 62 in 2023, V 403 / N 226 in 2024, V 279 / N 278 in 2025, V 272 / N 251 in 2026, V 396 / N 307 in 2027, V 179 / N 251 in 2028, N 2/ N 196 in 2029 en N 775 / V 73 in 2030. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijziging op de kredieten
Verschuiving in jaren 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal
Programma 2 (TV2.1) -3.153 -4.020 -734 -792 3.000 2.700 1.000 1.000 1.000 -
Programma 5B (TV 5.7) 92 -905 -987 375 800 625 - - - -
Programma 7 (TV 7.2) -261 -2.339 -1.700 - 1.600 900 900 900 - -
Programma 7 (TV 7.3) - - - - - - - - - -
Programma 8 (TV 8.3) -1.335 -1.189 2.524 - - - - - - -
Totaal -4.657 -8.453 -897 -417 5.400 4.225 1.900 1.900 1.000 -
Aframen/aanramen 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal
Programma 2 (TV2.1) -6.403 -3.944 -857 -5.544 -1.341 -33 -98 -147 -7 -18.371
Programma 5B (TV 5.7) -920 394 384 256 399 480 480 480 480 2.433
Programma 7 (TV 7.2) -4.871 -2.905 -1.384 -3.100 -924 - - - - -13.184
Programma 7 (TV 7.3) -5 - - - - - - -179 -179 -363
Programma 8 (TV 8.3) -1.530 1.668 - - - - - - - 138
Totaal -13.728 -4.788 -1.857 -8.388 -1.866 448 383 155 295 -29.347
Prijsstijging +15% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal
Programma 2 (TV 2.1) 925 1.529 1.709 1.134 667 1.055 1.136 1.153 957 10.264
Programma 5B (TV 5.7) 264 394 329 304 198 210 210 210 197 2.317
Programma 7 (TV 7.2) 419 737 749 956 774 760 760 760 308 6.224
Programma 7 (TV 7.3) 92 118 118 118 118 118 118 118 118 1.035
Programma 8 (TV 8.3) 0 444 379 - - - - - - 823
Totaal 1.700 3.222 3.283 2.512 1.757 2.143 2.224 2.241 1.580 20.662
Totaal wijziging op krediet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal
Programma 2 (TV 2.1) -8.631 -6.435 118 -5.202 2.326 3.722 2.038 2.006 1.951 -8.107
Programma 5B (TV 5.7) -563 -117 -274 936 1.397 1.315 690 690 677 4.750
Programma 7 (TV 7.2) -4.713 -4.508 -2.335 -2.144 1.450 1.660 1.660 1.660 308 -6.961
Programma 7 (TV 7.3) 87 118 118 118 118 118 118 -61 -61 673
Programma 8 (TV 8.3) -2.865 923 2.903 - - - - - - 961
Totaal -16.685 -10.019 529 -6.293 5.291 6.815 4.506 4.296 2.875 -8.685
Wijziging op de lasten / baten
Afschrijvingen 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Programma 2 (TV2.1) N0 V328 V412 V326 V444 V532 V441 V364 N13
Programma 5B (TV 5.7) N0 N49 N44 N48 N146 N166 N236 N285 N412
Programma 7 (TV 7.2) N0 V88 V259 V318 V298 V361 V313 V265 V51
Programma 7 (TV 7.3) N0 N6 N13 N20 N27 N34 N42 N49 N104
Programma 8 (TV 8.3) N0 V193 V54 N32 N32 N32 N32 N32 N32
Totaal N0 V554 V668 V544 V537 V661 V444 V263 N510
Wijziging op de budgetten 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Programma 2 (TV 2.1) N245 N245 N245 N245 N245 N245 N245 N245 N245
Programma 7 (TV 7.2) N20 N20 N20 N20 N20 N20 N20 N20 N20
Totaal N265 N265 N265 N265 N265 N265 N265 N265 N265
Totalen 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Programma 2 (TV2.1) N245 V83 V167 V81 V199 V287 V196 V119 N258
Programma 5B (TV 5.7) N0 N49 N44 N48 N146 N166 N236 N285 N412
Programma 7 (TV 7.2) N20 V68 V239 V298 V278 V341 V293 V245 V31
Programma 7 (TV 7.3) N0 N6 N13 N20 N27 N34 N42 N49 N104
Programma 8 (TV 8.3) N0 V193 V54 N32 N32 N32 N32 N32 N32
Totaal lasten N265 V289 V403 V279 V272 V396 V179 N2 N775
Voorziening rioolheffing V20 N68 N239 N298 N278 N341 N293 N245 N31
Voorziening afvalstoffenheffing N0 V6 V13 V20 V27 V34 V42 V49 V104
Totaal baten V20 N62 N226 N278 N251 N307 N251 N197 V73
Saldo N245 V227 V177 V1 V21 V89 N72 N199 N702
Kasstroom V16.420 V9.754 N794 V6.028 N5.556 N7.080 N4.771 N4.561 N3.140

2.3 Vervoersknoop Rivium

Vervoersknoop Rivium (krediet 2.370 en -1.416) – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 64 eenmalig in 2022 en N 48 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N 1.018 eenmalig in 2022

Waterbus (krediet)
Op 23 december 2021 hebben we een subsidieaanvraag bij de MRDH ingediend voor het aanleggen van een ponton en parkeerterrein voor de waterbushalte Vervoersknoop Rivium. Op 18 mei 2022 hebben we de verlening van deze subsidie van de MRDH ontvangen, welke is bepaald op € 1.416 mio, zijnde 50% van de subsidiabele kosten. Wij stellen u voor het krediet in 2022 met 1,733 mio (lasten) en 1,416 mio (baten) te verhogen en de begroting vanaf 2023 te verhogen met N 6 voor de kapitaallasten.

Parkshuttle (krediet)
Bij de Parkshuttle worden voor de voorbereidingen van fase 2 meer kosten gemaakt mede i.v.m. een verkeersveiligheidsaudit, welke de volgende werkzaamheden met zich meebrengt:

  • Het installeren van waarschuwingsinstallaties, slagbomen en verkeerslantaarns op drie locaties;
  • Het installeren van een verkeersregelautomaat op twee locaties;
  • Een grote aanpassing van een kruising, inclusief de bijhorende installaties en verlichting;
  • Het plaatsen van extra voorzieningen en aansluitingen voor laadpunten;
  • Het plaatsen van overkappingen t.b.v. regenbescherming bij metrostation Kralingse Zoom.

De MRDH zal naar verwachting een beschikking afgeven voor 50% subsidie van de kosten, welke we in de begroting zullen verwerken na ontvangst hiervan. Wij stellen voor het krediet in 2022 met 637 te verhogen en de begroting vanaf 2023 met N 42 voor de kapitaallasten. 

In 2021 resteert een budget van 64, welke we dit jaar voor dekking van de plankosten willen toevoegen.

Situatie Parkshuttle na 2022 (fase 2 en 3)
Het is de verwachting dat de Parkshuttle ook na de getroffen voorbereidingen in 2022 (fase 2) nog extra kosten met zich zal meebrengen omdat het systeem nog niet volledig is geïmplementeerd. Verder is er extra beheer en onderhoud nodig bij dit systeem. Bij fase 3 (onderdeel van het project Rivium District) zullen de kosten op de ontwikkelaars worden verhaald. Deze fase, de zogenaamde opschaling van 6 naar 10 Parkshuttles, zal naar verwachting ca 16 mio gaan bedragen en zal geheel (100%) op de ontwikkelaars worden verhaald. Daarbij wordt geprobeerd een deel via de MRDH subsidiepot AVLM (Automatic Vehicles Last Mile) te financieren. 

Ponton waterbus VJN 2022 Afschrijving vanaf 2023
Benodigd krediet 2.833 N57
Beschikbaar krediet 1.100 N22
Begrotingswijziging 1.733 N35
Subsidie -1.416 V28
in begroting 0 N0
Begrotingswijziging -1.416 V28
Totale begrotingswijziging 317 N6
Parkshuttle Begr. 2022 Afschrijving vanaf 2023
Benodigd krediet 1.000 N67
Beschikbaar krediet 363 N24
Begrotingswijziging 637 N42
Totale begrotingswijziging 637 N42

2.4 Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan

Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan (krediet -150 / 150) - Beleidskeuze
Lasten/baten: N 6 vanaf 2023
Kasstroom: V 150 / N 150 in 2022

De fietsoversteek ter hoogte van de Schönberglaan – Algerabrug is een locatie waar regelmatig (bijna) ongevallen plaatsvinden. Fietsers die parallel aan de Algeraweg fietsen, kruisen hier de Schönberglaan waar een maximum snelheid geldt van 50 km/h. Om de fietsverkeersveiligheid van deze oversteek veiliger te maken is een fietsbrug wenselijk. In de begroting 2020 2.4.2 is hiervoor krediet (N 300) beschikbaar gesteld, waarbij rekening werd gehouden met een subsidie vanuit de MRDH (V 150). 
De fietsbrug is onderdeel geworden van het Korte Termijn Maatregelenpakket van de MIRT verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam. De haalbaarheid om de fietsbrug op korte termijn te realiseren, is afhankelijk van de voorkeursbeslissing van de MIRT die in november 2022 zal worden gemaakt. Deze beslissing maakt duidelijk op wat voor wijze het Capelseplein op lange termijn wordt aangepakt en in hoeverre de fietsbrug daar ruimtelijk gezien in past. Dit betekent dat we geen beroep meer kunnen doen op de huidige in de begroting opgenomen subsidie (N/V150) en we stellen dan ook voor deze te laten vervallen aangezien een nieuw subsidietraject wordt ingegaan. Het restantkrediet (150) willen we aanwenden als bijdrage voor de nieuwe fietsbrug of besteden aan alternatieve maatregelen mocht in november 2022 duidelijk worden dat het nog een aantal jaar duurt voordat de fietsbrug tot uitvoering komt. Naar aanleiding van de voorkeursbeslissing in november 2022, zullen wij op termijn een voorstel indienen voor de financiering en subsidiering van de fietsbrug. 

Wij stellen voor de lasten en baten (subsidie) in 2022 op het krediet te verlagen (V150/N150).

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. VJN 2022 BG2022 na wijz. VJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N9.535 N599 N10.134 N7.939 N8.608 N9.244 N9.912 N10.445 N10.632 N11.206 N11.609
Baten V691 V25 V716 V636 V601 V601 V601 V601 V601 V601 V601
Saldo van baten en lasten N8.844 N574 N9.418 N7.303 N8.007 N8.643 N9.311 N9.844 N10.031 N10.605 N11.008
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V678 V178 V856 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N16 V16 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V662 V194 V856 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N8.182 N380 N8.562 N7.303 N8.007 N8.643 N9.311 N9.844 N10.031 N10.605 N11.008
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
2.2 Investering IBOR (Krediet - 8.685) N245 N0 N245
2.3 Vervoersknoop Rivium (Krediet 2.370 en - 1.416) N64 N0 N64
2.4 Fietsbrug Algeraweg – Schönberglaan (Krediet - 150 en 150) N0 N0 N0
0.6 Rente V28 N0 V28
0.13 Voorziening onderhoud N2 N0 N2
0.14 Aanpassing budgetten energie N95 N0 N95
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten N20 N0 N20
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven N178 N0 N178
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering V2 N0 V2
5B.4 Cruijff Court 's-Graveland (Krediet 130) N0 N0 N0
Neutrale wijziging: Overheveling projecten N25 V25 N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N599 V25 N574
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N0 V178 V178
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V16 N0 V16
Totaal mutatie in de reserves V16 V178 V194
Mutatie Resultaat N380