Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Ontwikkelingen

Opvang vluchtelingen
De organisatie werkt hard aan de opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne. Hiervoor moet extra personeel gevonden en ingezet worden. Ook is er een coördinatiepunt voor alle lokale initiatieven opgezet en uiteraard vraagt het onderwerp veel inzet van communicatie. 

Wet open overheid
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. De komende jaren zal hard gewerkt worden aan de implementatie hiervan.

Wet digitale toegankelijkheid
De verdere implementatie en doorwerking van de Wet digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat alle Capelse sites en apps voor zoveel mogelijk Capellenaren goed toegankelijk zijn.

Bewonersenquête
De uitkomsten van de bewonersenquête die eind 2021 is uitgezet, worden op de verschillende beleidsdomeinen geanalyseerd en gebruikt om verbeteringen in de dienstverlening en beleid door te voeren waar nodig. Intussen is de actualisatie van de buurtmonitor opgestart.

Maartbrief en meicirculaire
Eind maart is een maartbrief ontvangen waaruit een eerste doorrekening is te ontlenen van de startnota van Rutte IV met betrekking tot de algemene uitkering. De eerste doorrekening van deze startnota laat met name in de jaren 2022 t/m 2025 forse voordelen zien van 1.879 in 2022 oplopend naar 9.042 in 2025. Het jaar 2026 en verder laat een forse daling zien ten opzichte van 2025 (2.402). De daadwerkelijke uitkomsten worden verwacht bij de meicirculaire 2022 en zijn, gezien de landelijke en mondiale ontwikkelingen, zeer onzeker te noemen. Er zijn signalen dat het rijk zal moeten bezuinigen, wat, conform de systematiek, ook doorwerkt in de algemene uitkering. Daarnaast is het niet onmogelijk dat het extra accres vanaf 2026 niet fors lager uitvalt dan in 2025, maar zich op dat niveau blijft bewegen. Het financiële effect vanuit de “dagkoersen” is enorm. We mogen erop vertrouwen dat de inzet om te komen tot meer stabiliteit en voorspelbaarheid voor de inkomsten uit het Gemeentefonds, spoedig tot de gewenste resultaten leidt. De effecten van de startnota zullen verwerkt worden in de meicirculaire 2022, welke we verwerken in de Begroting 2023 en Najaarsnota 2022. Over de uitkomsten van de meicirculaire zullen wij u separaat informeren door middel van een collegebrief.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven. 

0.1 Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten

Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten - Beleidskeuze/Onvermijdelijk
Lasten / Baten N 360 in 2022, N 172 in 2023 en N 125 vanaf 2024
Kasstroom: N 360 in 2022, N 172 in 2023 en N 125 vanaf 2024

ICT (programma 0)
In de 1e begrotingswijziging 2022 wordt ten aanzien van het Programma ICT gevraagd om een tijdelijke uitbreiding van capaciteit, doorschuiven van onderhoudskosten en meerkosten Microsoft licenties.

Tijdelijke uitbreiding capaciteit ICT - bedrijfsvoering
Door het geven van veel ondersteuning door onder andere de uitrol van alle laptops en nieuwe iPhones, wordt er veel beslag gelegd op de servicedesk. Daarnaast zullen ook de reguliere zaken doorgang moeten vinden. Dit leidt tot een tijdelijke uitbreiding capaciteit met 2 fte servicedesk in 2022 N 70. Ook in 2023 wordt er verwacht veel ondersteuning te moeten leveren en wordt rekening gehouden met een tijdelijke uitbreiding met 1 fte servicedesk N 35.

Doorschuiven onderhoudskosten van 2021 naar 2022 - Uitvoeringskosten
Door het niet kunnen uitvoeren van audits door Covid-19, en doordat het uitvoeren van het laatste termijn van het project voor de implementatie van het nieuwe financiële pakket niet in 2021 kon plaatsvinden, is er in 2022 extra budget (N 59) benodigd. 

Meerkosten Microsoft licenties - Uitvoeringskosten
Vanaf 2022 zijn er meerkosten voor de Microsoft licenties. De meerkosten zijn N 178 in 2022, N 137 in 2023 en N 125 vanaf 2024.

De structurele meerkosten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2023 - 2026 en zullen ook in de gemeentelijke begroting 2023 worden verwerkt waar het gaat om indexaties. De structurele wijzigingen zijn verwerkt in dit voorstel.

SoZa (programma 6B)
In de 1e begrotingswijziging 2022 wordt ten aan zien van het Programma SoZa gevraagd om een tijdelijke uitbreiding van capaciteit.

Formatie-uitbreiding
De groep statushouder en mensen met een niet westerse achtergrond blijft omvangrijk binnen ons bestand, er komen nog steeds nieuwkomers binnen en de doorstroom naar werk verloopt moeizaam. Voor de begeleiding van deze groep is extra inzet noodzakelijk in 2022 en is 1 fte arbeidsmakelaar (N 53) benodigd.

Daarnaast is er een voorstel opgenomen binnen programma 0 (0.6 Stelpost Lonen) voor de effecten van de cao voor zowel Capelle als de GR IJsselgemeenten.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting binnen programma 0 en 6B per saldo met N 360 aan te passen in 2022, met N 172 in 2023 en met N 125 vanaf 2024.
De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit raakt de volgende programma's:

2022 2023 2024 e.v.
ICT - aanpassing bedrijfsvoeringsbudget N70 N35 N0
ICT -aanpassing onderhoudsbudget N237 N137 N125
Totaal programma 0 N307 N172 N125
Sociale Zaken - aanpassing bedrijfvoeringsbudget N53 N0 N0
Totaal programma 6B N53 N0 N0
Totaal N360 N172 N125

0.2 Actieplan coronamaatregelen

Actieplan coronamaatregelen – Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 314 / N 310 in 2022
Kasstroom: V 4 in 2022

In de Najaarsnota 2021 is een bedrag van N 973 via de reserve eenmalig overgeheveld naar 2022 (0.17 Overhevelen Corona-middelen). Voor een deel (N 314) zijn deze middelen nog niet aan acties uit het actieplan toebedeeld. Wij stellen wij u voor om, voor een bedrag van N 310, de in de tabel genoemde budgetten te alloceren naar de betreffende programma’s (BBV 746754 besluitenlijst 5 april 2022 en BBV 761297 besluitenlijst 19 april 2022). De resterende middelen (V4) zullen terugvloeien naar de algemene middelen.

Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer al separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor de de lasten in de begroting per saldo met N 310/V 314 aan te passen in 2022.

Programma Omschrijving 2022
1 Kwijtschelden leges N10
4 Aanvullende middelen ventilatie scholen N200
4 Capelle Stagestad (inrichting stage-ervaring-baan) N40
5A Smaack XL Festival (Isala Theater) N60
Totaal N310
0 Alloceren middelen vanuit programma 0 V314
Totaal V4

0.3 Algemene Uitkering

Algemene uitkering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 1.131 in 2022, V 584 in 2023, V 660 in 2024, V 668 in 2025, V 699 in 2026 en 2027 en V 346 vanaf 2028
Kasstroom: V 1.131 in 2022, V 584 in 2023, V 660 in 2024, V 668 in 2025, V 699 in 2026 en 2027 en V 346 vanaf 2028

Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Het rijk werkt volgens een kasstelsel en kosten worden geboekt in het jaar dat betaald is. In de decembercirculaire 2021 worden, bij uitzondering, ook enkele mutaties voor het jaar 2022 bekend gemaakt.

Voor de jaren vanaf 2022 heeft het kabinet besloten geen accres toe te kennen over het aanvullende maatregelenpakket van € 2,75 miljard naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen. Normaliter zou daar ± 10 % van naar het gemeentefonds vloeien. Wel compenseert het Rijk structureel € 80 miljoen per jaar vanaf 2022 voor de toename van salarissen in het zorgdomein. Het bedrag wordt structureel toegevoegd aan de algemene uitkering via een taakmutatie (en dus niet via het accres). De helft is voor Jeugdzorg, de andere helft voor Wmo.

Hieronder volgt een korte toelichting op de structurele taakmutaties groter dan 100. Het totaaloverzicht is onderaan het voorstel opgenomen. 

Salarislasten zorgdomein
De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Bij de brief van 23 september jl. heeft het kabinet aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. De VNG heeft op 9 november 2021 een bericht gepubliceerd waarin gemeenten nader worden geïnformeerd over de stijging van de zorgsalarissen (https://vng.nl/nieuws/verhoog-looncomponent-in-tarieven-wmo-en-jeugdhulp-met-113).

Robuust rechtsbeschermingssysteem
Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Er is bij het ministerie van JenV een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan een stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. De resultaten van de aanpak door gemeenten zijn:

 1. Toegang versnellen: inwoners hebben sneller en makkelijker toegang tot voorzieningen en rechtsbescherming en verdwalen niet langer tussen uitvoeringsinstanties;
 2. Betere gemeentelijke juridische dienstverlening: voor inwoners is voldoende juridische ondersteuning beschikbaar, zowel in de vorm van eerstelijns juridische ondersteuning als in de versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie;
 3. Pilots robuuste rechtsbescherming: kennis over effectieve rechtsbescherming wordt door gemeenten hergebruikt. Gemeenten hoeven niet elk het wiel zelf uit te vinden. In pilots zijn effectieve (nieuwe) werkwijzen voor rechtsbescherming ontwikkeld, gemeenten zijn ondersteund in het in gebruik nemen van die werkwijzen en gemeenten leren van elkaar.

Om gemeenten in staat te stellen om, langs bovenstaande lijnen samen met juridische partners, meer robuuste rechtsbescherming voor hun inwoners te organiseren, stelt het kabinet voor zowel 2021 als 2022 een bedrag van € 23 miljoen beschikbaar en voor 2023 tot en met 2027 een bedrag van € 25 miljoen per jaar beschikbaar.

Versterking ondersteuning wijkteams
Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2025 € 45 miljoen per jaar en voor de jaren 2026 en 2027 een bedrag van € 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Dit betekent dat voor de sociale wijkteams extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar komt, om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren.

Resumerend stellen wij u voor de begroting voor de baten aan te passen met V 1.131 in 2022, V 584 in 2023, V 660 in 2024, V 668 in 2025, V 699 in 2026 en 2027 en V 346 vanaf 2028.

Voorstel 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Stand Najaarsnota 2021 V137.147 V132.257 V130.678 V130.710 V130.830 V130.649 V130.649
Mutaties Decembercirculaire 2021 V1.131 V584 V660 V668 V699 V699 V346
Uitkomst Algemene uitkering V138.278 V132.841 V131.338 V131.378 V131.529 V131.348 V130.995
Algemene mutaties
Uitkeringsfactor 2022, structurele doorwerking uitkeren verdeelreserve 2021 V76
Hoeveelheidsverschillen V179 N109 N16 N16 N17 N17 N17
Uitkeringsfactor 2022, ontwikkeling uitkeringsbasis V76
Taakmutaties
Salarislasten zorgdomein (wmo) 6C.1 V162 V161 V160 V162 V163 V163 V163
Salarislasten zorgdomein (jeugd) 6D.1 V181 V175 V174 V176 V179 V179 V179
Robuust rechtsbeschermingssysteem 6A.1 V104 V113 V113 V114 V116 V116
Versterking ondersteuning wijkteams 6A.1 V209 V208 V208 V211 V237 V237
Impuls integraal werken 6A.1 V27 V15
Systeemleren 6A.1 V20 V20 V20 V20 V20 V20 V20
WOZ
WOZ-waarden mutaties V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
Corona steunpakket
Gemeenteraadsverkiezingen (DU) (covid-19) 0.20 V96
Totaal V1.131 V584 V660 V668 V699 V699 V346

0.4 Herijking gemeentefonds

Herijking gemeentefonds - Onvermijdelijk 
Baten: V 502 in 2023, V 502 in 2024, V 502 in 2025 en V 636 vanaf 2026
Kasstroom: V 502 in 2023, V 502 in 2024, V 502 in 2025 en V 636 vanaf 2026

In de Begroting 2022 hebben we de verwachte effecten van de herijking van het gemeentefonds verwerkt op basis van de toen bekende informatie. Er is toen uitgegaan van een ingroeipad van € 15 per jaar vanaf 2023 en een lagere algemene uitkering van € 47 per inwoner. Door het rijk is besloten om het ingroeipad te wijzigen naar € 7,50 in het eerste jaar en het maximale nadeel vast te stellen op € 37,50 per inwoner. 

Wij stellen u voor om de baten in de begroting aan te passen met V 502 in 2023, V 502 in 2024, V 502 in 2025 en V 636 vanaf 2026

0.5 Stedin

Stedin - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 125 in 2022 en V 184 vanaf 2023
Kasstroom: V 125 in 2022 en V 184 vanaf 2023

Uit de jaarstukken van Stedin is gebleken dat er een deel van het resultaat gereserveerd is voor een dividenduitkering aan de aandeelhouders. Deze dividenduitkering bestaat voor V 114 uit dividend van de cumulatief preferente aandelen en voor V 11 uit dividend over de normale aandelen. Verder is uit het meest recente Jaarplan van Stedin gebleken dat de verwachte winstuitkering in 2023 hoger is dan eerder werd geprognosticeerd. Hierdoor is de verwachting dat er in 2023 V184 meer aan dividend zal worden ontvangen van Stedin. Voor de uitkeringen voor 2024 en verder zijn geen prognoses afgegeven en stellen we voor om deze in lijn te brengen met de verwachte winstuitkering in 2023.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 125 in 2022 en V 184 vanaf 2023.

0.6 Rente

Rente – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 112 in 2022, V 52 in 2023, N 36 in 2024, N 161 / V 54 in 2025, N 324 / V 88 in 2026, N 514 / V 127 in 2027, N 669 / V 158 in 2028, N 800 / V 210 in 2029, N 960 / V 232 in 2030
Kasstroom: N 92 in 2022, V 67 in 2023, N 7 in 2024, N 153 in 2025, N 313 in 2026, N 502 in 2027, N 660 in 2028, N 791 in 2029, N 951 in 2030

Periodiek actualiseren wij de liquiditeitsprognose, waarin alle in- en uitgaande kasstromen worden opgenomen. In de prognose is rekening gehouden met de kasstromen met betrekking tot uw voorgenomen besluiten in deze Voorjaarsnota. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met een rentepercentage van 1,5%. Dit percentage is in lijn met de gehanteerde percentages van omliggende gemeenten voor de begroting 2022. Hierover bent u geïnformeerd met de collegebrief van week 20. Met de huidige ontwikkelingen in de markt zullen wij opnieuw beoordelen of dit percentage reëel is ten tijde van het opstellen van de Begroting 2023. Daarnaast moet, conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV, door middel van een omslagpercentage de rente worden omgeslagen naar de taakvelden waarop de activa drukt. Het herrekende omslagpercentage voor 2022 en 2023 is 0,2%, voor 2024 0,3%, voor 2025 0,4%, voor 2026 0,5%, voor 2027 en 2028 0,6% en vanaf 2029 0,7%. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welk effect het herrekende omslagpercentage op de programma’s heeft. 

De effecten op programma 7 worden weer neutraal gemaakt door een evenredige dotatie c.q. onttrekking aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden en rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor de begroting aan te passen met N 92 in 2022, V 67 in 2023, N 7 in 2024, N 153 in 2025, N 313 in 2026, N 502 in 2027, N 660 in 2028, N 791 in 2029 en N 951 in 2030 voor wat betreft de effecten voor de herrekening van de rente. Het effect op respectievelijke de voorziening rioolheffing en de voorziening afvalstoffenheffing is N 9 / N 11 in 2022, N 4 / N 11 in 2023, N 12 / N 17 in 2024, V 54 / N 8 in 2025, V 88 / N 11 in 2026, V 127 / N 12 in 2027, V 158 / N 9 in 2028, V 210 / N 9 in 2029 en V 232 / N 9 in 2030.

Programma 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 N147 V56 N100 V122 V90 V53 N36 N36 N216
1 V1 N0 N0 N4 N4 N4 N3 N3 N2
2 V28 V11 V23 N54 N96 N124 N164 N254 N280
3 V5 V3 V4 V3 V4 V5 V5 V7 V7
4 V9 V23 V55 N35 N62 N106 N103 N89 N72
5A V13 V9 V13 N24 N19 N15 N14 V2 V11
5B N8 N13 N26 N61 N75 N93 N101 N119 N121
6A N0 N0 N0 N6 N6 N6 N6 N4 N3
6C N2 N2 N3 N9 N12 N16 N18 N21 N21
7 V20 V15 V29 N46 N77 N115 N149 N201 N223
8 N11 N35 N2 N39 N56 N81 N71 N73 N31
Subtotaal N92 V67 N7 N153 N313 N502 N660 N791 N951
Dotatie voorziening riolering N9 N4 N12 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Dotatie voorziening afval N11 N11 N17 N8 N11 N12 N9 N9 N9
Totaal lasten N112 V52 N36 N161 N324 N514 N669 N800 N960
Onttrekking voorziening riolering N0 N0 N0 V54 V88 V127 V158 V210 V232
Totaal baten N0 N0 N0 V54 V88 V127 V158 V210 V232
Totaal N112 V52 N36 N107 N236 N387 N511 N590 N728

0.7 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten

Stelpost lonen Capelle en GR IJsselgemeenten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 328 in 2022 en N 575 vanaf 2023
Kasstroom: N 328 in 2022 en N 575 vanaf 2023

In januari 2022 is de nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren vastgesteld. In de Begroting 2022 is rekening gehouden met een stelpost cao van N 804. Voor 2022 is het effect op de loonkosten N 1.077 en vanaf 2023 N 1.273. In 2022 is er dus sprake van een tekort van N 273 en vanaf 2023 N 469. Daarnaast hebben we ook rekening te houden met een hogere bijdrage aan de GR IJsselgemeenten, omdat zij dezelfde systematiek van begroten hebben als de gemeente en er dus ook daar sprake is van een stelpost die niet voldoende toereikend is. Ons aandeel daarin is N 55 in 2022 en N 106 vanaf 2023.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 328 in 2022 en N 575 vanaf 2023.

Omschrijving Programma 2022 2023 e.v.
Stelpost lonen Capelle 0 N273 N469
Stelpost lonen GR IJsselgemeenten - ICT 0 N12 N22
Subtotaal Programma 0 N285 N491
Stelpost lonen GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken 6B N43 N84
Subtotaal Programma 6B N43 N84
Totaal N328 N575

0.8 OZB-Woningen

OZB woningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 100 in 2022
Kasstroom: V 100 in 2022

Met het vaststellen van de definitieve WOZ beschikkingen in december/januari is gebleken dat we te maken hebben met een iets hoger stijgingspercentage dan waar we met het opstellen van de begroting rekening mee hebben gehouden. Hierdoor is een meeropbrengst ontstaan. 

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 100 in 2022.

0.9 OZB-Niet woningen

OZB niet-woningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 250 in 2022
Kasstroom:  V 250 in 2022

Met het vaststellen van de definitieve WOZ beschikkingen in december/januari is gebleken dat we te maken hebben met een iets hoger stijgingspercentage dan waar we met het opstellen van de begroting rekening mee hebben gehouden. Hierdoor is een meeropbrengst ontstaan. Daarnaast is na afronding van een langlopend onderzoek betreffende een bezwaarschrift van een grote belanghebbende een positieve ontwikkeling in de afbakening van het onderhavige object. Dit heeft tot gevolg heeft dat de belastingopbrengst met meer dan V 100 is gestegen.
Dit heeft tot gevolg dat er voor de baten gebruikers niet-woningen een V 100 en voor de baten eigenaren niet-woningen een V 150 is ontstaan.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 250 in 2022.

0.10 Vrijval reserve Bedrijfsvoering

Vrijval reserve Bedrijfsvoering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 227/ V 248 in 2022, V 372 / N 274 in 2022, V 198 / N 177 in 2023, V 273 / N 220 in 2024  t/m 2026 en V 220 / N 220 vanaf 2027
Kasstroom: N 227 in 2022

In uw raadsvergadering van 7 maart 2022 heeft u de nieuwe Financiële Verordening 2022 vastgesteld. Daarbij is tevens besloten om bij deze voorjaarsnota de reserve bedrijfsvoering op te heffen. Het restsaldo in deze reserve per ultimo 2021 bedraagt 248 en kan vrijvallen (V 248 in 2022).
Daarnaast zijn in de begroting meerjarig ook dotaties en onttrekkingen aan de reserve bedrijfsvoering geraamd:  N 372 / V 274 in 2022, N 198 / V 177 in 2023, N 273 / V 220 in 2024 t/m 2026 en N 220 / V 220 vanaf 2027. Deze dotaties en onttrekkingen komen met het opheffen van de reserve bedrijfsvoering te vervallen.

Een deel van de vrijval uit de reserve ad 227 zal benodigd zijn op de volgende onderdelen:

-    MS365 fase 3 (N 107 in 2022) – Onvermijdelijk
Voor adoptie & ondersteuning uitrol M365 en MS Teams – Fase 3 is een budget benodigd van N107 in 2022.

-    Budgetten opleidingsplan KCC/Burgerzaken en beveiliging (N 120 in 2022) - Beleidskeuze / Onvermijdelijk
Opleidingsplan KCC/Burgerzaken
Er is een start gemaakt met het opleidingsplan KCC/Burgerzaken. Het opleidingsplan is noodzakelijk om te zorgen dat de medewerkers Burgerzaken voldoen aan de opleidingseisen die het werk aan hen stelt. Uit een uitgebreide inventarisatie blijkt op welke punten bijscholing nodig is om te voldoen aan de vereisten. Hier is aanvullend budget voor noodzakelijk. De inschatting is dat hiervoor N 90 noodzakelijk is in 2022.
Beveiligingskosten 
Op het budget voor de beveiligingskosten verwachten we in 2022 een tekort van N 30. Dit ontstaat door:

 • Het plan om het Werkplein op afstand te openen en sluiten en de risicoanalyse voor beveiliging zijn eerder uitgesteld vanwege een tekort aan capaciteit en worden in 2022 uitgevoerd;
 • CAO verhogingen in de beveiligingsbranche;
 • Nog geen gereserveerde budgetten voor enkele panden;
 • Uitbreiding van de dienstverlening (openen van de werf en rolvergoeding ketensamenwerking);
 • Hogere kosten voor de abonnementen voor de meldkamer en de alarmopvolging.

Daarnaast  zijn ook voordelen behaald op dit budget door het vervallen van een 2e beveiliger en minder extra inzet voor evenementen en ’s avonds na 22:00u. Per saldo levert dit voor het budget beveiligingskosten in 2022 een totaal nadeel op van N 30. 

Voor opleidingsplan KCC/Burgerzaken en beveiligingskosten is per saldo een budget benodigd van N 120 in 2022. De structurele effecten van de beveiligingskosten worden meegenomen in de actualisatie van de Begroting 2023.
 
Wij stellen u voor om:

 1. de reserve bedrijfsvoering op te heffen en restantsaldo ad 248 in 2022 vrij te laten vallen;
 2. de dotatie aan de reserve bedrijfsvoering af te ramen met V 372 in 2022, V 198 in 2023, V 273 in 2024 en 2025 en V 220 vanaf 2027;
 3. de onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering af te ramen met N 274 in 2022, N 177 in 2023 en N 220 vanaf 2025.
 4. de lasten eenmalig aan te ramen met N 107 in 2022 voor MS365 fase 3;
 5. de lasten eenmalig aan te ramen met N 120 in 2022 voor opleidingsplan KCC/Burgerzaken en beveiliging;

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
P0: Vervallen dotatie V319 V145 V220 V220 V220 V220 V220 V220 V220
P1: Vervallen dotatie V11 V11 V11 V11 V11 N0 N0 N0 N0
P2: Vervallen dotatie V16 V16 V16 V16 V16 N0 N0 N0 N0
P5B: Vervallen dotatie V25 V25 V25 V25 V25 N0 N0 N0 N0
P8: Vervallen dotatie V1 V1 V1 V1 V1 N0 N0 N0 N0
Subtotaal lasten V372 V198 V273 V273 V273 V220 V220 V220 V220
P0: MS365- fase 3 N107 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
P0: Budgetten opleidingsplan en beveiliging N120 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Begrotingswijz. Lasten V145 V198 V273 V273 V273 V220 V220 V220 V220
P0: Vervallen onttrekking N274 N177 N220 N220 N220 N220 N220 N220 N220
Subtotaal baten N274 N177 N220 N220 N220 N220 N220 N220 N220
P0: vrijval saldo reserve V248 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Begrotingswijz. Baten N26 N177 N220 N220 N220 N220 N220 N220 N220
Totaal begrotingswijziging V119 V21 V53 V53 V53 N0 N0 N0 N0

0.11 Social Return

Social Return - Beleidskeuze
Lasten / Baten N 170 / V 170 in 2022
Kasstroom: N 170 in 2022 

Met het zgn. social return gebruikt de gemeente de inkoopkracht die zij heeft om de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen te vergroten. Dit doet zij door aan de opdrachtnemers een social return verplichting op te leggen. In het geval een opdrachtnemer zijn social return verplichting niet of niet geheel invult, wordt er een boete aan de opdrachtnemer opgelegd. De opdrachtnemers die een boete ontvangen zijn geïnformeerd dat het geld specifiek zal worden gebruikt voor het doel social return. In 2019 is hierom besloten (BBV1083757) een fonds in te stellen. In de jaren 2019 en 2020 zijn de middelen, welke zijn ontvangen door het opleggen van boetes, abusievelijk in de algemene middelen gestort en niet gebruikt voor het doel social return. Voorgesteld wordt om deze middelen bij de voorjaarsnota 2022 alsnog als budget (N170) in 2022 op te laten nemen en te dekken uit de algemene reserve (V 170).

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N 170 / V 170 in 2022.

0.12 Digitale toegankelijkheid

Digitale Toegankelijkheid - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 113 structureel in 2022, N 160 in 2023 en N 158 vanaf 2024
Kasstroom: N 113 structureel in 2022, N 160 in 2023 en N 158 vanaf 2024

Digitale Toegankelijkheid is een wettelijke verplichting waar alle overheidswebsites en -apps aan moeten voldoen. Op dit moment loopt het interne project Digitale Toegankelijkheid. Met dit project wordt het volgende bereikt:

 • Een organisatie die structureel werkt aan Digitale Toegankelijkheid;
 • Een organisatie die in control is op de digitale toegankelijkheid van zijn (interne en externe) sites en apps;
 • Een organisatie die zich betrokken en verantwoordelijk voelt;
 • Websites en apps voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid.

Voor het project Digitale Toegankelijkheid is de inhuur van een projectleider voor de implementatie (N 85) in 2022 noodzakelijk. Vervolgens zal er vanaf 2023 ook structurele formatiecapaciteit benodigd zijn (N 133 inclusief overhead) om digitale toegankelijkheid structureel te borgen in de organisatie. Daarnaast is een wettelijk verplicht onderdeel het publiceren van toegankelijkheidsverklaringen van de websites waar de gemeente opdrachtgever van is. Voor de gemeente Capelle aan den IJssel, betreft dit ongeveer 30 websites. Het is verplicht deze verklaring te onderbouwen met actuele, volledige en juiste informatie over de toegankelijkheid van de website of app. Hiervoor is een volledig onderzoek (audit) op de website noodzakelijk. Het verrichten van een dergelijk onderzoek is zeer specialistisch en tijdrovend werk, wat niet binnen de gemeente Capelle aan den IJssel aanwezig is. Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen, moeten we deze onderzoeken beleggen bij externe gespecialiseerde bureaus (N 25 vanaf 2022). Een onderzoek mag niet ouder zijn dan 36 maanden, dit betekent dat één keer in de 3 jaar een website getoetst moet worden. Er is structureel budget noodzakelijk om de websites van Capelle aan den IJssel aan de wettelijke verplichtingen te laten voldoen. 
Om structureel te kunnen werken aan Digitale Toegankelijkheid is bewustwording in de organisatie belangrijk, ook moeten meer medewerkers kennis hebben over digitale toegankelijkheid. Hiervoor is het geven van trainingen noodzakelijk (N3 in 2022 en N 2 in 2023).  

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 113 in 2022, N 160 in 2023 en N 158 vanaf 2024.

2022 2023 2024 e.v.
Inhuur voor implementatie N85 N0 N0
1 Fte - digitale toegankelijkheid N0 N133 N133
Trainingen N3 N2 N0
Audits N25 N25 N25
Totaal N113 N160 N158

0.13 Voorziening onderhoud

Voorziening onderhoud – Onvermijdelijk 
Lasten / Baten:  N 313/V 5 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 1.047 in 2022, N 470 in 2023, V 343 in 2024, V 254 in 2025, V 774 in 2026, V 1.640 in 2027, V 156 in 2028, V 42 in 2029 en N 1.117 in 2030  

Uitgaven 
In het laatste kwartaal van 2021 heeft de actualisatie van de Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) plaatsgevonden. Hierin is de prijsindexering meegenomen. Als gevolg van de actualisatie verschuiven de uitgaven over de verschillende jaren. Dit leidt tot hogere uitgaven in de jaren 2022, 2023, 2030 en lagere uitgaven in 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029. 

Indexatie
Het nieuwe MJOP is opgesteld per prijspeil 1 april 2022. De prijzen van energie en grondstoffen zijn de laatste tijd fors gestegen. De prijsstijging over 2021 is 4,5% en van 1 januari 2022 tot 1 april 2022 is berekend op 9,9%.  

Dotatie
Om te bewerkstelligen dat de voorziening in de komende 20 jaar structureel boven 0 blijft, moet de dotatie aan de voorziening verhoogd worden met N 313 structureel. 

Het nadeel N 5 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval, de hogere lasten hebben een onttrekking van V 5 uit de Voorziening riolering middelen derden tot gevolg vanaf 2022 . 

Wij stellen u voor om de uitgaven uit de onderhoudsvoorziening te verhogen met N 1.047 in 2022, N 470 in 2023, N 1.117 in 2030 en daarnaast de uitgaven te verlagen met V 343 in 2024, V 254 in 2025, V 774 in 2026, V 1.640 in 2027, V 156 in 2028, V 42 in 2029 en de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud met ingang van 2022 te verhogen met N 313 structureel  en V 5 uit de Voorziening riolering middelen derden te onttrekken. 

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Programma Omschrijving Lasten Baten Saldo
0 Hogere dotatie voorziening onderhoud N72 N0 N72
1 Hogere dotatie voorziening onderhoud N22 N0 N22
2 Hogere dotatie voorziening onderhoud N2 N0 N2
4 Hogere dotatie voorziening onderhoud N4 N0 N4
5A Hogere dotatie voorziening onderhoud N161 N0 N161
5B Hogere dotatie voorziening onderhoud N1 N0 N1
6A Hogere dotatie voorziening onderhoud N43 N0 N43
7 Hogere dotatie voorziening onderhoud N5 V5 N0
8 Hogere dotatie voorziening onderhoud N3 N0 N3
Totaal N313 V5 N308

0.14 Aanpassing budgetten energie

Aanpassing budgetten energie - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 382 vanaf 2022, V 104 vanaf 2022 
Kasstroom:  N 382 structureel vanaf 2022

Als gevolg van de aanpassingen van energietarieven en belastingen stellen wij u voor structureel met ingang van 2022 het budget voor energiekosten aan te ramen met N 382. 

Het nadeel N 104 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval, de hogere lasten hebben een onttrekking van V 103 uit de Voorziening riolering middelen derden tot gevolg en van V 1 uit de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden vanaf 2022 . 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 382 en V 103 uit de Voorziening riolering middelen derden te onttrekken en V 1 uit de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden vanaf 2022. 

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Programma Omschrijving Lasten Baten Saldo
0 Aanpassen budgetten energie N100 N0 N100
1 Aanpassen budgetten energie V3 N0 V3
2 Aanpassen budgetten energie N95 N0 N95
3 Aanpassen budgetten energie N5 N0 N5
4 Aanpassen budgetten energie N28 N0 N28
5A Aanpassen budgetten energie N4 N0 N4
5B Aanpassen budgetten energie N7 N0 N7
6A Aanpassen budgetten energie N31 N0 N31
7 Aanpassen budgetten energie N104 V104 N0
8 Aanpassen budgetten energie N11 N0 N11
Totaal N382 V104 N278

0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten

Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten – Technisch
Lasten / Baten: V/N 315 in 2022
Kasstroom: V/N 315 in 2022

Bij de Begroting 2022 hebben wij u in de bijlage Onderzoeksopdrachten geïnformeerd over de tien onderzoeksopdrachten die in de komende periode uitgevoerd gaan worden. De doel van het uitvoeren van deze onderzoeksopdrachten is onder andere het realiseren van kostenbeheersing, efficiency, maar ook het invullen van de restant taakstelling. Omdat een aantal van deze onderzoeksopdrachten niet binnen de beschikbare capaciteit uitgevoerd kan worden, heeft u bij de Najaarsnota 2021 een aanvullend budget beschikbaar gesteld van N 340 in 2022. Dit budget is geheel verwerkt op programma 0. De uitvoering heeft echter voor een groot deel (N 315) betrekking op andere programma’s. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 315 in 2022.

Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. 

Omschrijving Programma 2022
Extra opbrengsten Kabels & Leidingen 2 N20
Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting 4 N25
Besparingsmogelijkheden subsidies 6A N20
Wmo 6C N125
Jeugdhulp 6D N125
Subtotaal - herverdelen over programma's N315
Mutatie programma 0 V315
Totaal N0

0.16 Uitbreiding formatie subsidieverwerving

Ondersteuning subsidieverwerving - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 27 in 2022 en N 80 vanaf 2023
Kasstroom: N 27  in 2022 en N 80 vanaf 2023

Gelet op de toegenomen aantal subsidieverwervingen en de complexiteit van diverse aanvragen is extra capaciteit noodzakelijk. Door deze in de ondersteuning te zetten op de huidige beleidsmedewerker creëren we tijd voor meer aanvragen en betere analyse van waar mogelijke externe financiering te werven. Dit vraagt nu een aanraming qua capaciteit welke meer cofinanciering op beleidsimpulsen en projecten oplevert. In de Jaarstukken 2021 is in de bijlagen opgenomen dat er 26.722 aangevraagd, beschikt of afgewezen zijn. Het gaat om 76 subsidies.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 27 (inclusief overhead) in 2022 en N 80 (inclusief overhead) vanaf 2023.

0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven

Reserve Eenmalige Uitgaven - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 991 / V 991 in 2022 en N 69 / V 69 in 2023
Kasstroom: N 663 in 2022 en 69 in 2023

De Reserve Eenmalige Uitgaven is bedoeld om eenmalige budgetten, die in een jaar nog niet (volledig) besteed zijn, over te hevelen naar latere jaren. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden. In het onderstaande overzicht staan de mutaties van deze Voorjaarsnota 2022. Dit betreft vrijwel allemaal onttrekkingen in 2022 van budgetten die in de Jaarrekening 2021 zijn toegevoegd. We zullen nog beoordelen of alles in 2022 wordt besteed. Bij de Najaarsnota 2022 komen we hier op terug.

In de onderstaande tabel staan alle mutaties in deze Voorjaarsnota 2022 weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Progr. Omschrijving budget Besluit 2022 2023
0 Datalab NJN 2020 0.18 / NJN2021 0.23 N27
0 SROI Jaarrekening 2021 N13
0 Vervanging Lockers VJN 2021 0.15 N23
Totaal Programma 0 N63 N0
1 Taxatie voor verzekering Slotlaan VJN 2021 0.5 N4
1 Weerbaarheidsgelden NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1 N56
1 Wijkveiligheidsplan Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1 N32
Totaal Programma 2 N92 N0
2 Nieuwe mobilieit BG 2020 / NJN 2021 2.2 N37
2 Voorbereidingsbudget MIRT VJN 2021 2.8 N36
2 Verkeersveiligheid BG 2021 2.2 N27
2 KTA Capelseplein VJN 2021 2.3 N40
2 CTW NJN 2019 2.4.3 / VJN 2020 2.3 N38
Totaal Programma 2 N178 N0
3 Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN 2013 2.6.1 / VJN 2015 2.17.7 / NJN 2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020 V29
3 MKB-deal (lasten) NJN 2021 3.1 N56
3 MKB-deal (baten) NJN 2021 3.1 V28
3 Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West VJN 2021 3.2 N25
Totaal Programma 3 N24 N0
4 Taxatie Berliozstraat etc VJN 2021 0.5 N12
Totaal Programma 4 N12 N0
5A Onderzoek sporthal Schenkel BG 2021 5A.2 N26
5A Evenementen NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4 N147
5A Taxatie verzekering Lijstersingel 20 VJN 2021 0.5 N6
Totaal Programma 5A N179 N0
6A Coronabudget SWC NJN 2020 0.12 / VJN 2021 6A.6 N53
6A WOP's Jaarrekening 2021 N132
6A Coulance regeling welzijnsaccommodaties VJN 2021 0.4 N66
Totaal Programma 6A N251 N0
6B EĆ©nmalige rijksgelden schulden-problematiek SWC VJN 2021 6B.6 N36
Totaal Programma 6B N36 N0
7 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen (baten) VJN 2021 7.8 V300
7 Ongedierte bestrijding VJN 2021 7.7 N25
7 Taxatie verzekering Spoorlaan 18 VJN 2021 0.5 N4
7 Subsidie groene / aardgasvrij VJN 2020 amendement N25
7 Actieplan geluid BG 2021 7.3 N25
Totaal Programma 7 V221 N0
8 Omgevingswet BG21 8.1 N41
8 Landelijk Capelle VJN 2021 8.10 N42
8 ING-Locatie VJN 2021 / NJN 2021 8.6 N35
8 Gebiedsaanpak Capelseweg VJN 2017 8.4.11 / VJN 2020 8.4 V69 N69
Totaal Programma 8 N49 N69
Totaal lasten op programma's N991 N69
Totaal baten op programma's V328 N0
Mutatie aan reserve (per saldo: onttrekking) V663 V69

0.18 Mutaties personeelsplannen FD

Mutaties personeelsplannen FD - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 109 / V 49 in 2022 en N 133 / V 49 vanaf 2023
Kasstroom: N 109 / V 49 in 2022 en N 133 / V 49 vanaf 2023

De afdeling Facilitaire Diensten is in ontwikkeling en dit heeft geleid tot door het college vastgestelde personeelsplannen BBV 519799 voor de unit Informatie (besluitenlijst 13 juli 2021), BBV 714324 voor de unit Diensten (besluitenlijst 8 maart 2022) en BBV 700721 voor de unit Vastgoed (besluitenlijst 15 februari 2022). Dit heeft tot gevolg dat de lasten van de afdeling Facilitaire Diensten per saldo verhoogd worden met N 109 en de lasten van het budget bedrijfsvoering verlaagd met V 49 in 2022. Vanaf 2023 worden de lasten verhoogd met N 133 en verlaagd met V 49.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 109 en te verlagen met V 49 in 2022 en met N 133 en V 49 vanaf 2023.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separatie voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 e.v.
0 Personeelsplannen FD V24 N0 N0 N0 N0
1 Personeelsplannen FD N13 N13 N13 N13 N13
5A Personeelsplannen FD N67 N67 N67 N67 N67
6A Personeelsplannen FD N53 N53 N53 N53 N53
Subtotaal N109 N133 N133 N133 N133
0 Dekking budget bedrijfsvoering V49 V49 V49 V49 V49
Totaal N60 N84 N84 N84 N84

0.19 Inhaalactie (ID-) bewijzen

Inhaalactie (ID-) bewijzen - Onvermijdelijk / Beleidskeuze
Lasten/baten: N 120 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 120 eenmalig in 2022

Door corona was er geen noodzaak om een ID-bewijs te verlengen. We zien nu een verhoogd aantal aanvragen. Dit leidt tot ongewenste wachtlijsten. Tevens worden we geconfronteerd met hoge (corona en griep gerelateerde) ziektecijfers. Het is lastig om het juiste getrainde personeel te vinden. We willen een inhaalactie doen met extra openstelling om de druk op deze wachtlijst te verminderen. 

Wij stellen u voor om voor deze inhaalactie de lasten in 2022 eenmalig met N 120 te verhogen.

0.20 Extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - Onvermijdelijk / Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 96 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 96 eenmalig in 2022

In de Decembercirculaire 2021 is binnen het Corona-steunpakket van het Rijk een mogelijk te oormerken bedrag beschikbaar voor de verkiezingen. Het gaat om een doeluitkering van V 96 met omschrijving Gemeenteverkiezingen (DU) (COVID-19).

Met inachtneming van de verlenging Tijdelijke Wet Verkiezingen Covid-19 heeft het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 tot hogere lasten geleid dan gebruikelijk. Doordat er moest worden voldaan aan de coronamaatregelen, waren er meer stemlocaties, personeel en voorzieningen nodig. Wij stellen voor de doeluitkering van V 96 te oormerken als dekking voor deze hogere lasten.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting in 2022 eenmalig te verhogen met N 96.  

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 480/ V 378 in 2022, N 450 in 2023 en N 146 in 2024 en N 20 vanaf 2025
Kasstroom: N 442/ V 407 in 2022, N 450 in 2023 en N 146 in 2024 en N 20 vanaf 2025

Bij uw besluitvorming omtrent de Financiële Verordening 2022 is eveneens besloten om de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering op te heffen. De systematiek waarbij voor- en nadelen binnen de bedrijfsvoering scharnieren met de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering is daarmee ook komen te vervallen. Dit bevordert de transparantie voor de besluitvorming van uw raad. In dit voorstel schetsen we allereerst de afdelingsresultaten en kort de ontwikkeling die daaraan ten grondslag liggen. 

Afdelingsresultaten
De verwachting is dat we het jaar afsluiten met een licht negatief resultaat op de bedrijfsvoering van N 75 op concernniveau. De rode draad in de afdelingsresultaten is dat we naar verwachting hogere uitgaven hebben voor inhuur. Dit heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Op 1 januari 2022 was er sprake van +/- 50 fte  aan vacatures binnen de formatie. Voor veel van deze plekken zijn wij genoodzaakt inhuur te plegen om de noodzakelijke dienstverlening en de ontwikkelingen in de stad doorgang te laten vinden. Vooralsnog is het beeld dat de lasten voor de inhuur grotendeels opgevangen kunnen worden binnen de bedrijfsvoering door de vacatureruimte. 

Voorstellen bedrijfsvoering
Op een aantal onderdelen stellen wij voor om incidenteel middelen beschikbaar te stellen omdat werkzaamheden sterk zijn toegenomen of omdat op het gebied van automatisering procesverbeteringen noodzakelijk zijn. Waar wij zien dat de toegenomen werkzaamheden een structureel karakter hebben, verwachten wij in één van de volgende P&C-documenten een (meer) integraal (structureel) voorstel voorleggen. De noodzakelijke incidentele voorstellen lichten we hieronder verder toe:

 • Implementatie Proactis – Wij zien mogelijkheden om contractmanagement en bestellingen-verplichting in verbeterde processen te krijgen met uniforme vastlegging in systemen door de verdere implementatie van Proactis. Hierdoor ontstaat kwalitatief betere vastlegging die data-analyses mogelijk maakt. Hiermee kunnen aanbestedingen beter doorlopen worden en betere voorwaarden bedongen worden. Tevens is hiermee sturing op budgetten vooraf beter geborgd, is functiescheiding geautomatiseerd in te richten en wordt een audittrail van contract tot bestellen tot factuur geregeld. Met deze verbeteringen geven we invulling aan Grip op Inkoop en de opmerkingen van de accountant in de Managementletter en accountantsverslag vanaf 2019. Wij stellen u voor om de begroting aan te ramen met N 85 in 2022 en 2023 voor de incidentele implementatiekosten en N 62 in 2022, N185 in 2023 en N 46 in 2024 voor de helpdeskfunctie en het functioneel beheer;
 • Tactisch inkoopadviseur - Vanwege de forse toename van het aantal aanbestedingstrajecten voor dit jaar is de inhuur van een parttime tactisch inkoopadviseur (24-32 uur) voor de duur van een half jaar noodzakelijk. Gedurende deze tijd zal bezien moeten worden of deze extra capaciteit structureel nodig is. Wij stellen u voor de begroting aan te ramen met N 40 in 2022;
 • Verdere uitrol en optimalisatie van Financials/Gouw/Pepperflow  - Vanwege wettelijke vereisten en noodzakelijke verbeteringen in financiële en organisatie brede processen is een inhaalslag noodzakelijk om de basis op orde te brengen. Dit vergt een projectmatige aanpak waarmee we ervoor zorgen dat we voldoen aan de standaard van de huidige tijd en ook richting toekomst de verdere ontwikkelingen kunnen volgen zoals robotisering en gevorderde vastleggingsvoorschriften van buitenaf. Wij stellen u voor 2 fte aan te ramen voor de periode van 2 jaar (6 maanden 2022, 2023 en 6 maanden 2024) voor incidenteel N 80 in 2022, N 160 in 2023 en N 80 in 2024;
 • Digitalisering dienstverlening - Om verdere stappen te zetten in de digitalisering zowel intern als naar de Capellenaar, willen we een aantal plannen realiseren om een betere dienstverlening te ervaren. Het gaat hierbij om het realiseren van een koppeling tussen Microsoft Teams en ons Document Management Systeem (Djuma), het verbeteren van ons selfserviceportaal voor de huurders waar wij als verwerkers van de meldingen voordeel van ondervinden en tot slot willen we aansluiten bij een experiment om digitaal rijbewijzen aan te vragen. Wij stellen u voor om voor de verdere digitalisering van de dienstverlening de lasten in de begroting te verhogen met N 100 eenmalig in 2022 en N 20 structureel vanaf 2023.

Op basis van bovenstaande stellen wij u voor om de lasten/baten aan te ramen met N 480 / V 378 in 2022, N 450 in 2023 en N 146 in 2024 en N 20 vanaf 2025.

In de Najaarsnota 2021 en deze voorjaarsnota zijn enkele personele uitbreidingen opgenomen waarbij eveneens rekening is gehouden met een toename van de overhead vanaf 2022. Voor de dekking van het jaar 2022 stellen wij voor om de overhead in te zetten (V 407). Voor de jaren 2023 en verder verwachten we bij een volgend P&C-document met een (meer) integraal voorstel, waarbij we eveneens de overhead zullen betrekken. Om deze reden stellen we voor om nu alleen 2022 te dekken uit de overhead.

Het voordeel V 31 op programma 7 bestaat uit V 46 op riool, V 21 op afval en N 36 op milieubeheer. Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing en afvalstoffenheffing middelen derden van respectievelijk N 46 en N 21.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit raakt de volgende programma's:

Specificatie bedrijfsvoering 2022 2023 2024 2025 e.v.
Afdelingsresultaten N75 N0 N0 N0
Implementatie Proactis N147 N270 N46 N0
Tactisch inkoopadviseur N40 N0 N0 N0
Financials/Gouw/Pepperflow N80 N160 N80 N0
Digitalisering dienstverlening N100 N20 N20 N20
Saldo totaal N442 N450 N146 N20
Programma 2022 2023 2024 2025 e.v.
0. Bestuur en ondersteuning V89 N450 N146 N20
1. Integrale veiligheid en openbare ruimte V16 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V2 N0 N0 N0
3. Economie N41 N0 N0 N0
4. Onderwijs N71 N0 N0 N0
5A. Vrijetijds besteding N73 N0 N0 N0
5B. Openbaar groen & "openlucht" recreatie V39 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur N151 N0 N0 N0
6B. Werk en inkomen (Participatiewet) N61 N0 N0 N0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) N24 N0 N0 N0
6D. Jeugdhulp N20 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid en Milieu V31 N0 N0 N0
8. Stadsontwikkleing N216 N0 N0 N0
Subtotaal lasten N480 N450 N146 N20
0. Bestuur en ondersteuning (baten) V38 N0 N0 N0
Saldo totaal N442 N450 N146 N20
0. Dekking overhead (P0) (baten) V407 N0 N0 N0
7. Lagere onttrekking voorziening rioolheffing (baten) N46 N0 N0 N0
7. Lagere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing (baten) N21 N0 N0 N0
Subtotaal baten V340 N0 N0 N0
Totaal baten V378 N0 N0 N0
Saldo totaal N102 N450 N146 N20

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. VJN 2022 BG2022 na wijz. VJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N33.165 N529 N33.694 N32.581 N32.469 N32.325 N32.138 N32.009 N32.107 N30.670 N30.850
Baten V153.432 V5.696 V159.128 V151.694 V150.989 V151.208 V151.436 V151.255 V150.902 V150.342 V150.342
Saldo van baten en lasten V120.267 V5.167 V125.434 V119.113 V118.520 V118.883 V119.298 V119.246 V118.795 V119.672 V119.492
Mutaties in reserves:
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N45 V293 V248 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve N0 V170 V170 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V417 V63 V480 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve Doe Mee Fonds V1.500 N0 V1.500 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve rekenkamer N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V1.872 V526 V2.398 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V122.139 V5.693 V127.832 V119.113 V118.520 V118.883 V119.298 V119.246 V118.795 V119.672 V119.492
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
0.1 Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten N307 N0 N307
0.2 Actieplan coronamaatregelen V314 N0 V314
0.3 Algemene Uitkering N0 V1.131 V1.131
0.5 Stedin N0 V125 V125
0.6 Rente N147 N0 N147
0.7 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten N285 N0 N285
0.8 OZB-Woningen N0 V100 V100
0.9 OZB-Niet woningen N0 V250 V250
0.10 Vrijval reserve Bedrijfsvoering N227 N0 N227
0.11 Social Return N170 N0 N170
0.12 Digitale toegankelijkheid N113 N0 N113
0.13 Voorziening onderhoud N72 N0 N72
0.14 Aanpassing budgetten energie N100 N0 N100
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten V315 N0 V315
0.16 Uitbreiding formatie subsidieverwerving N27 N0 N27
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven N63 N0 N63
0.18 Mutaties personeelsplannen FD V73 N0 V73
0.19 Inhaalactie (ID-) bewijzen N120 N0 N120
0.20 Extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 N96 N0 N96
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering V496 V38 V534
6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima N0 V3.600 V3.600
7.5 Uitbreiding formatie team Duurzaamheid N0 V452 V452
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N529 V5.696 V5.167
Mutaties reserves
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V567 N274 V293
Algemene reserve N0 V170 V170
Reserve eenmalige uitgaven N0 V63 V63
Totaal mutatie in de reserves V567 N41 V526
Mutatie Resultaat V5.693