Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Evaluatie cultuurnota
In het eerste kwartaal van 2022 is gestart met de evaluatie van de cultuurnota 'Verrassend divers'. Het proces van de evaluatie van het cultuur- en evenementenbeleid verloopt tot en met het derde kwartaal van 2022.

Burgerpanel en Cultuurconferentie
Voor de evaluatie van de cultuurnota wordt ook een beroep gedaan op de resultaten uit het burgerpanel in mei 2022 (in samenwerking met I&O Research) en de Cultuurconferentie in juni 2022.

Rijksmonument Dorpsstraat 164
Aan het uitwerken van het in de Najaarsnota 2021 aangekondigde voorstel om te komen tot een duurzaam financieel gezonde positie van het Van Cappellenhuis aan de Dorpsstraat 164 is, in nauwe samenwerking met de Van Cappellen Stichting, de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat en de directeur van Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. (tevens vertegenwoordiger van de Vereniging Oude Kern), verder gewerkt. Naast het scenario de leningen van de BV vervroegd af te lossen, wordt thans tevens onderzocht of het weer in direct gemeentelijk bezit terugnemen van het pand en het daarna liquideren van de B.V., de toekomst van het monumentale pand (nog beter) waarborgt. Wij verwachten met een voorstel naar uw raad te komen bij de Begroting 2023. Parallel daaraan heeft de gemeente, in nauw overleg met de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, opdracht gegeven een marktverkenning uit te voeren naar de verdere mogelijkheden van het pand, vanuit het gezichtspunt van de culturele- en verhuuractiviteiten. De resultaten van de marktverkenning verwachten we tijdig genoeg te kunnen afronden, om de resultaten daarvan eventueel eveneens mee te nemen bij de afwegingen van de Begroting 2023.

5A.1 Aanpassen kredieten sportvelden (Krediet - 155 in 2022 en 409 in 2023)

Terug naar navigatie - 5A.1 Aanpassen kredieten sportvelden (Krediet - 155 in 2022 en 409 in 2023)

Aanpassen kredieten sportvelden - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 16 eenmalig in 2023, N 25 structureel vanaf 2024
Kasstroom: V 155 eenmalig in 2022, N 409 eenmalig in 2023

In 2022 moeten de toplagen van de velden van  CVV Zwervers (veld 2) en VV Capelle (velden 3 en 4) en TCC (velden 1-14) vervangen worden. Hiervoor zijn de volgende investeringskredieten beschikbaar gesteld:

  • CVV Zwervers, Couwenhoekseweg1, veld 2:  360
  • VV Capelle, PC Boutenssingel 1, velden 3 en 4:  720
  • Tennisclub Capelle, Capelseweg 35, velden 1 -14:  261

Totaal 1.341

Naar aanleiding van een aanbesteding blijkt de investering 1.542 te bedragen, 201 hoger (15%). Voorgesteld wordt om de kredieten van deze velden in 2022 te verhogen met 201. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het werk aan veld 1 van CVV Zwervers niet in 2022 uitgevoerd hoeft te worden maar in 2023. Voorgesteld wordt om het krediet ad. 356 door te schuiven van 2022 naar 2023 en het krediet in 2023 te verhogen met 53 (15%) gebaseerd op de ervaringen met de aanbesteding in 2022.

Door de verhoging van de kredieten in 2022 en 2023 en het doorschuiven van het krediet van veld 1 van CVV Zwervers ontstaat in 2023 een eenmalig voordeel van 16 en vanaf 2024 een nadeel van 25 op de kapitaallasten.

Wij stellen u voor:

  • de kredieten voor het vervangen van de toplagen van CVV Zwervers, VV Capelle en Tennisclub Capelle in 2022 te verhogen met 201;
  • het krediet voor veld 1 van CVV Zwervers ad. 356 door te schuiven van 2022 naar 2023 en in 2023 te verhogen met 53;
  • de lasten in de begroting te verlagen met 16 eenmalig in 2023 en vanaf 2024 structureel te verhogen met 25.
Krediet Oorspronkelijk krediet Aanpassen kredieten Afschrijving
2022 2023 2023 2024 e.v.
Vervangen toplaag veld 1 CVV Zwervers 356 -356 409 V36 N5
Vervangen toplaag veld 2 CVV Zwervers 360 54 N5 N5
Vervangen toplaag velden 3 en 4 VV Capelle 720 108 N11 N11
Tennisclub Capelle, velden 1 -14 261 39 N4 N4
Totaal 1.697 -155 409 V16 N25

5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle

Terug naar navigatie - 5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle

Exploitatiebijdrage Sportief Capelle– Technisch
Lasten / Baten: V 142 / N 142 2022 t/m 2024, V 101 / N 101 vanaf 2025
Kasstroom: n.v.t.

De gemeentelijke bijdrage aan Sportief Capelle is vanaf 2022 verhoogd met middelen voor de uitvoering van een aantal projecten die voortkomen uit het vastgestelde Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (Raadsvoorstel 570182). Het betreft de projecten:

  1. N31 voor 0,6 fte buurtsportcoach voor de periode 1-12-2021 t/m 31-12-2024;
  2. N10 voor het toevoegen van een pijler “leefstijl” aan het lokaal Capels Sportakkoord voor de periode 1-1-2022 t/m 31-12-2024.

Daarnaast zijn er een aantal subsidies die structureel door Sportief Capelle worden uitgevoerd en ook worden toegevoegd aan de exploitatiebijdrage:

  1. N91 voor het project Versterken door bewegen;
  2. N10 voor de reguliere fittesten. 

Omdat de bovengenoemde vier projecten onderdeel uitmaken van de exploitatiebijdrage en passen binnen taakveld 5.1 Sportbeleid en activering  stellen wij u voor de betreffende lasten met dit voorstel over te hevelen van respectievelijk 6A Sociale infrastructuur (91) vanaf 2022 en programma 7 Volksgezondheid Milieu (V31 2022 t/m 2024, V10 2022 t/m 2024 en V10 vanaf 2022) naar programma 5A  Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) (N142 t/m 2024, N101 vanaf 2025). Dit voorstel is budgettair neutraal.

Het voorstel raakt meerdere programma’s. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s , maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. 

Programma Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 e.v.
6A Project versterken door bewegen V91 V91 V91 V91 V91
Totaal programma 6A V91 V91 V91 V91 V91
7 Buurtsportcoach V31 V31 V31 0 0
7 Fittesten V10 V10 V10 V10 V10
7 Pijler leefstijl Capels Sportakkoord V10 V10 V10 0 0
Totaal programma 7 V51 V51 V51 V10 V10
Subtotaal - herverdelen over programma's V142 V142 V142 V101 V101
5A Mutatie N142 N142 N142 N101 N101
Totaal N0 N0 N0 N0 N0

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. VJN 2022 BG2022 na wijz. VJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N12.897 N713 N13.610 N13.408 N13.471 N13.462 N13.488 N13.523 N13.505 N13.526 N13.517
Baten V4.099 V40 V4.139 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110
Saldo van baten en lasten N8.798 N673 N9.471 N9.298 N9.361 N9.352 N9.378 N9.413 N9.395 N9.416 N9.407
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N0 V179 V179 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N0 V179 V179 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N8.798 N494 N9.292 N9.298 N9.361 N9.352 N9.378 N9.413 N9.395 N9.416 N9.407
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle N142 N0 N142
0.2 Actieplan coronamaatregelen N60 N0 N60
0.6 Rente V13 N0 V13
0.13 Voorziening onderhoud N161 N0 N161
0.14 Aanpassing budgetten energie N4 N0 N4
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven N179 N0 N179
0.18 Mutaties personeelsplannen FD N67 N0 N67
4.4 Eigendomsoverdracht onderwijs en wijkcentrum gedeelte MFC Fascinatio N0 N0 N0
8.6 Actualisatie grondexploitaties N0 N0 N0
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering N73 N0 N73
Neutrale wijziging: Lokaal sportakkoord N40 V40 N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N713 V40 N673
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N0 V179 V179
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0
Totaal mutatie in de reserves N0 V179 V179
Mutatie Resultaat N494

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Reserve Water
In de bijlage Omvang reserves en voorzieningen bij deze voorjaarsnota is zichtbaar dat de bestemmingsreserve Water vanaf het jaar 2028 niet meer toereikend is voor de geraamde onttrekkingen. Op dit moment wordt er een baggerplan opgesteld door het HHSK. Op het moment van gereedkomen van dit plan zullen wij u een integraal voorstel voorleggen waarbij het op termijn niet toereikend zijn van de bestemmingsreserve Water zal worden betrokken.

5B.1 Groen

Terug naar navigatie - 5B.1 Groen

Groen - Onvermijdelijk/ Beleidskeuze
Lasten:  N 160 eenmalig in 2022 en N 185 eenmalig in 2023 en N 60 structureel vanaf 2024
Kasstroom: N 160 in 2022 en N 185 in 2023 en N 60 vanaf 2024

De afgelopen jaren zien we door het sobere onderhoud van de bosplantsoenen een toename van klachten. De huidige wijze van onderhoud is ingegeven vanuit reductie van kosten en daardoor geeft dit na onderhoud een lege indruk, zijn er achterstanden en is er weinig aandacht voor het esthetisch vlak en de biodiversiteit. De zorgplicht, die er altijd al was ten aanzien van natuur, wordt steeds zichtbaarder bij bewoners en stakeholders. We merken dat de Capellenaren ook steeds meer opmerkzaam zijn wanneer in het onderhoud potentieel nadeel voor natuur dreigt. Vanuit onze zorg voor natuur en mede geredeneerd vanuit klachten van bewoners, stellen we een pilot op het gebied van ander onderhoud voor. Hierbij is aandacht is voor de fasering van de onderhoudsmaatregelen binnen het plantvak. Dit voorkomt percelen die in één keer volledig gesnoeid worden en een lege aanblik bieden. De planten die belangrijk zijn voor bijen, vlinder en vogels, laten we merendeels in tact. En zo bevordert het de biodiversiteit, vitaliteit van de bosplantsoenen, de veiligheid en geeft het minder risico voor verkeersoverlast. We gaan, binnen de pilot, het minder als bulkwerk oppakken en meer op de natuurbewuste hoveniersmethode. Dit is een eerste ontwikkeling die past bij het verzoek uit de motie Buiten samen beter. De verdere invulling van deze motie is onderdeel van het proces Programma Buitenruimte. Hierbij wordt ingegaan op verhogen van de beeldkwaliteit, inrichting en participatie van Capellenaren. Wij verzoeken u daarvoor N 100 in 2022 en N 125 in 2023 beschikbaar te stellen.

Het inzamelen en verwerken van reststromen binnen het groenonderhoud is, net als het andere afval, zoals huishoudelijk afval, onderhevig aan prijsstijgingen.  Daarom is extra budget van structureel N 60 vanaf 2022 noodzakelijk.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 160 in 2022, N 185 in 2023 te en met N 60 structureel vanaf 2024.

5B.2 Stormschade

Terug naar navigatie - 5B.2 Stormschade

Stormschade - Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 100 in 2022
Kasstroom: N 100 in 2022

In januari en februari zijn er vier stormen over ons land geraasd, Corry, Dudley, Eunice en Franklin. Deze stormen hebben veel schade en gevaarlijke situaties veroorzaakt in het groen. Bijvoorbeeld bomen die over de weg lagen en per direct moesten worden verwijderd. Ook zorgde de stormen voor veel snoeiwerk zodat gevaarlijke situaties op een later tijdstip voorkomen konden worden.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 met N 100 te verhogen.

5B.3 Kwaliteitsimpuls buitenruimte (Krediet 300)

Terug naar navigatie - 5B.3 Kwaliteitsimpuls buitenruimte (Krediet 300)

Kwaliteitsimpuls buitenruimte - Beleidskeuze
Lasten: N 10 vanaf 2023
Kasstroom: N 300 in 2022

Aan het Hoofdweggebied is de BIZ Capelle XL gestart met het oppakken van de gebiedsverbetering. Die verbetering is gericht op een duurzame aanpak, met een nieuwe frisse en groene uitstraling voor het gehele gebied. Eerder is vanuit de gemeente aan de bedrijven in het gebied toegezegd dat zorg gedragen zou worden voor een verbeterde groen-inrichting van de middenberm, als een van de onderdelen van de versterking van de entrees van Capelle. Op een aantal gebieden is die versterking al opgepakt (middenberm Sibeliusweg) of in uitvoering (Abram van Rijckevorselweg). 
Voor de verfraaiing van de middenberm Hoofdweg en daarmee de versterking van een van de hoofdentrees van onze gemeente is een krediet benodigd van 300. De voorbereiding van de werkzaamheden kan voor de zomer starten, met het oog op realisatie in het vierde kwartaal.  

Wij stellen u voor een krediet van 300 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting met N 10 structureel te verhogen vanaf 2023.

5B.4 Cruijff Court 's-Gravenland (Krediet 130)

Terug naar navigatie - 5B.4 Cruijff Court 's-Gravenland (Krediet 130)

Cruyff Court 's-Gravenland - Beleidskeuze
Lasten: N 3 vanaf 2023
Kasstroom: N 130 in 2022

Het Cruyff Court aan de Telemannstraat is een goed bespeelde voorziening voor de jeugd. Tegelijkertijd heeft dit als gevolg dat er geluidsoverlast wordt ervaren door de buurt. Samen met de bewoners hebben we gekeken naar oplossingen en het plaatsen van een groene geluidswal is een goede optie. Gezien het lopende traject hebben de bewoners de verwachting om tot een structurele oplossing te komen. Door het plaatsen van de geluidswal kan de jeugd blijven spelen en zal de overlast afnemen. Voor een toelichting bij dit voorstel verwijzen we u naar BBV 764893.

Wij stellen u voor een krediet van 130 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting structureel met N 3 vanaf 2023 te verhogen. De lasten worden geheel verwerkt in Programma 2. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in  programma 2 maar het komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. VJN 2022 BG2022 na wijz. VJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N6.684 N237 N6.921 N6.902 N6.937 N7.078 N7.383 N7.509 N7.651 N7.809 N7.938
Baten V893 N0 V893 V893 V893 V893 V893 V893 V893 V893 V893
Saldo van baten en lasten N5.791 N237 N6.028 N6.009 N6.044 N6.185 N6.490 N6.616 N6.758 N6.916 N7.045
Mutaties in reserves:
Reserve Water V189 N0 V189 V369 V383 V383 V405 V415 V426 V436 V436
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V131 N0 V131 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N25 V25 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V295 V25 V320 V369 V383 V383 V405 V415 V426 V436 V436
Resultaat N5.496 N212 N5.708 N5.640 N5.661 N5.802 N6.085 N6.201 N6.332 N6.480 N6.609
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
5B.1 Groen N160 N0 N160
5B.2 Stormschade N100 N0 N100
0.6 Rente N8 N0 N8
0.13 Voorziening onderhoud N1 N0 N1
0.14 Aanpassing budgetten energie N7 N0 N7
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering V39 N0 V39
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N237 N0 N237
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V25 N0 V25
Totaal mutatie in de reserves V25 N0 V25
Mutatie Resultaat N212