Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022;

BESLUIT:

1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2030. 

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 vast te stellen.

4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2023 tot en met 2030 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2023.

5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen, verhogen:

Kredieten Bedrag Programma
Onderhoud openbare ruimte 75 2
Investering IBOR -8.685 2
Vervoersknoop Rivium 2.370 2
Vervoersknoop Rivium -1.416 2
Fietsbrug Algeraweg – Schönberglaan -150 2
Fietsbrug Algeraweg – Schönberglaan 150 2
Strategisch Huisvesting Onderwijs 2.038 4
Aanpassen kredieten sportvelden (2022) -155 5A
Aanpassen kredieten sportvelden (2023) 409 5A
Kwaliteitsimpuls buitenruimte 300 5B
Cruijff Court 's-Graveland 130 5B
Klimaatadaptatie -326 7

6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname

Reserves 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Progr.
Reserve eenmalige uitgaven -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve bedrijfsvoering -293 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene reserve -170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve eenmalige uitgaven -92 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reserve bedrijfsvoering -11 -11 -11 -11 -11 0 0 0 0 1
Reserve eenmalige uitgaven -178 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Reserve bedrijfsvoering -16 -16 -16 -16 -16 0 0 0 0 2
Reserve eenmalige uitgaven -24 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Reserve eenmalige uitgaven 0 150 0 0 -150 0 0 0 0 4
Reserve eenmalige uitgaven -12 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Reserve eenmalige uitgaven -179 0 0 0 0 0 0 0 0 5A
Reserve bedrijfsvoering -25 -25 -25 -25 -25 0 0 0 0 5B
Reserve eenmalige uitgaven -251 0 0 0 0 0 0 0 0 6A
Reserve eenmalige uitgaven -36 0 0 0 0 0 0 0 0 6B
Reserve eenmalige uitgaven 221 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Reserve eenmalige uitgaven -49 -69 0 0 0 0 0 0 0 8
Reserve bedrijfsvoering -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 8
Voorzieningen 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Progr.
Voorziening onderhoud 1.047 470 -343 -254 -774 -1.640 -156 -42 1.117 0
Voorziening onderhoud 72 72 72 72 72 72 72 72 72 0
Voorziening onderhoud 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1
Voorziening onderhoud 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Voorziening onderhoud 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Voorziening onderhoud -505 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Voorziening onderhoud -367 -88 -88 -88 -88 -88 -88 -88 -88 4
Voorziening onderhoud 161 161 161 161 161 161 161 161 161 5A
Voorziening onderhoud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5B
Voorziening onderhoud 43 43 43 43 43 43 43 43 43 6A
Voorziening onderhoud 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 9 4 12 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 11 11 17 8 11 12 9 9 9 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 0 0 0 -54 -88 -127 -158 -210 -232 7
Voorziening rioolheffing middelen derden -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 7
Voorziening rioolheffing middelen derden -103 -103 -103 -103 -103 -103 -103 -103 -103 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 46 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 21 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening rioolheffing middelen derden -20 68 239 298 278 341 293 245 31 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 -6 -13 -20 -27 -34 -42 -49 -104 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden -334 -249 -249 -249 -249 -249 -249 -249 -249 7
Voorziening onderhoud 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8
Voorziening omgevingsvergunningen -71 -1.873 989 795 0 0 0 0 0 8
Voorziening omgevingsvergunningen 0 0 888 1.056 -892 -892 0 0 0 8
Voorziening gereed product -145 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Voorziening verliesgevende complexen 5.452 885 -2.001 0 0 0 0 -5.452 0 8
Voorziening gereed product -652 0 652 0 0 0 0 0 0 8

7. Bij de Najaarsnota 2022 / Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022.

8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.


Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2022.