Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Ontwikkelingen

Actualisatie Integraal Veiligheidsbeleid
De prioriteiten op het gebied van veiligheidvraagstukken waarmee de gemeente te maken heeft zijn vastgelegd in het integraal veiligheidsbeleid. Het huidige beleidsplan met looptijd 2019-2023 wordt in 2022 geactualiseerd, waarmee het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.
In het huidige beleidsplan zijn vier prioriteiten toegekend:

  1. High Impact Crimes (woninginbraak, straatroof en overval);
  2. Ondermijning en drugsproblematiek;
  3. Persoonsgerichte aanpak van criminele jongeren en veelplegers;
  4. Zorg en veiligheid.

Tijdens de lockdowns vanwege Covid-19 toonden meerdere criminaliteitsvormen een duidelijk dal in aantallen. Piekvorming daarentegen trad op in cyberfraude en woonoverlast. Ook vormt messengeweld onder de jeugd een nieuw en specifiek probleem.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven. 

1.1 Ontwikkelagenda en financiering Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ontwikkelagenda en financiering Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 120 in 2023,  N 189 in 2024, N 226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026
Kasstroom: N 120 in 2023,  N 189 in 2024, N 226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026

Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een Ontwikkelagenda (zie raadsvoorstel 680985). De aanleiding voor de Ontwikkelagenda ligt in het feit dat het takenpakket van de VRR in het afgelopen decennium aanzienlijk is verbreed door maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. klimaat- en energietransitie, digitalisering, Covid-19). De begroting van de VRR is in hetzelfde tijdsbestek niet gegroeid voor nieuwe taken. In verband hiermee heeft het Algemeen Bestuur VRR op 8 december 2021 in principe besloten tot uitvoering van het scenario “Basis op orde”, welke een structurele investering vergt, na ingroei 9,45 miljoen vanaf 2026. Het Capelse aandeel voor de basis op orde is na ingroei N 404 vanaf 2026.

Gelijktijdig is geconstateerd dat de huidige kostenverdeelsleutel voor de deelnemende gemeenten niet meer recht doet aan de evenredigheid van de inkomsten van gemeenten uit het gemeentefonds. Om dit recht te trekken heeft het Algemeen Bestuur gelijktijdig een voorgenomen besluit genomen tot invoering van een nieuwe kostenverdeelsleutel naar evenredigheid van de inkomsten uit het gemeentefonds, welke een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VRR vergt. Naast de nieuwe financieringssystematiek is nog sprake dat de individuele kosten FLO onderdeel worden van de basiskosten, terwijl de kosten voor bluswatervoorzieningen (een doorbelasting aan Evides) voortaan individueel worden belast. Capelle aan den IJssel is voordeelgemeente in de nieuwe financieringssystematiek (met V 45 in 2023, V 90 in 2024, V 136 in 2025 en V 181 structureel vanaf 2026). 

Uw raad heeft 7 maart 2022 besloten geen zienswijze in te dienen op de Kadernota VRR 2023 in verband met de kosten voor de Ontwikkelagenda, en het college van burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester toestemming te geven tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VRR.

De uiteindelijke consequentie van de Kadernota VRR 2023 voor onze gemeente is de sommatie van het scenario “Basis op orde” en het voordeel volgend uit de herzieningen van de financieringssystematiek. Totaal gaat het om N 120 in 2023, N 189 in 2024, N 226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 120 in 2023, N 189 in 2024, N 226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026.

Toename: 2023 2024 2025 2026
Ontwikkelagenda "Basis op orde" N165 N275 N355 N404
Indexering ontwikkelagenda 2024 3,4% N4 N4 N4
Indexering ontwikkelagenda 2025 3,4% N3 N3
Indexering ontwikkelagenda 2026 3,4% N2
Kostenverdeelstaat (voordeel) V45 V90 V136 V181
Totale toename N120 N189 N226 N232

1.2 Grensstellend jongerenwerk

Grensstellend jongerenwerk - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 115 in 2022 en N230 in 2023
Kasstroom:  N 115 in 2022 en N230 in 2023

In de gemeente Capelle aan den IJssel zien we een aantal zorgelijke ontwikkelingen bij groepen (zeer jonge) jongeren ten aanzien van onder meer agressie, geweld, messenbezit, drugsgebruik en -handel, moneymuling en een toename in het aantal rivaliserende groepen. Deze ontwikkeling willen we graag remmen en voor zover het kan tijdig een positieve omslag teweegbrengen bij deze jongeren.
Hiervoor willen wij, voor de periode juli 2022 – december 2023, onder andere jongerenwerk inzetten dat jongeren waar zorgen over bestaan, begrenst en kansen biedt. Een jongerenwerk dat het crimineel en overlastgevend gedrag terugdringt door onder andere de maatschappelijke participatie van risicojongeren te bevorderen en te vergroten. Op dit moment wordt grenzenstellend jongerenwerk van Jongerenwerk Op Zuid (hierna JOZ) vanuit de unit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ingezet voor een aantal uur per week om jeugdoverlast in de openbare ruimte aan te pakken. De inzet en aanpak van JOZ wordt als zeer positief ervaren door verschillende zorg- en veiligheidspartners. Graag willen wij de inzet van JOZ uitbreiden. De wens is dat JOZ voor een aantal uur per week in de wijken Schollevaar, Middelwatering, Oostgaarde en Schenkel, waar de risicojongeren zich bevinden en/of samenkomen, wordt ingezet en zich richt op het gewelddadig en ondermijnend gedrag van deze jongeren. Wenselijk is het om grenzenstellend jongerenwerk structureel in te zetten om de zorgelijke ontwikkelingen die we bij groepen jongeren zien op lange termijn terug te dringen. In het nog op te stellen IVB6 zullen wij terugkomen op de structureel benodigde middelen voor het grenzenstellend jongerenwerk. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N115 in 2022 en met N 230 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. VJN 2022 BG2022 na wijz. VJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N8.564 N232 N8.796 N8.767 N8.681 N8.740 N8.758 N8.764 N8.758 N8.761 N8.760
Baten V679 N0 V679 V692 V692 V692 V692 V692 V692 V692 V692
Saldo van baten en lasten N7.885 N232 N8.117 N8.075 N7.989 N8.048 N8.066 N8.072 N8.066 N8.069 N8.068
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V60 V92 V152 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N11 V11 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V49 V103 V152 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N7.836 N129 N7.965 N8.075 N7.989 N8.048 N8.066 N8.072 N8.066 N8.069 N8.068
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
1.2 Grensstellend jongerenwerk N115 N0 N115
0.2 Actieplan coronamaatregelen N10 N0 N10
0.6 Rente V1 N0 V1
0.13 Voorziening onderhoud N22 N0 N22
0.14 Aanpassing budgetten energie V3 N0 V3
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven N92 N0 N92
0.18 Mutaties personeelsplannen FD N13 N0 N13
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering V16 N0 V16
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N232 N0 N232
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N0 V92 V92
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V11 N0 V11
Totaal mutatie in de reserves V11 V92 V103
Mutatie Resultaat N129