Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2021 aan. In de Voorjaarsnota 2021 zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2021 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Programmabegroting 2021 inclusief wijzigingsvoorstellen en de Najaarsnota 2020. De rapportage op de doelenboom en stand van zaken van de indicatoren is opgenomen per programma. Hier staan ook de financiële wijzigingsvoorstellen. Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht.

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Eindstand Najaarsnota 2020 N2.152 N1.256 V1.357 V202 V507 V33 V84 V242
Beginstand Voorjaarsnota 2021 N2.152 N1.256 V1.357 V202 V507 V33 V84 V242 V242
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota V1.386 V374 N277 V140 N28 V18 V28 V140 N368
Eindstand Voorjaarsnota 2021 N766 N882 V1.080 V342 V479 V51 V112 V382 N126

Leeswijzer

Impact CoronacrisisIn dit hoofdstuk geven we een overzicht van alle budgetten die wijzigen als gevolg van de coronacrisis. Wij nemen hierbij  alleen de nieuwe ontwikkelingen mee ten opzichte van de jaarstukken 2020.
De wijzigingsvoorstellen staan op de verschillende programma's, maar dit hoofdstuk geeft een overzicht hiervan. 

De Voorjaarsnota is evenals de programmabegroting samengesteld uit de volgende 9 programma's:

Het autorisatieniveau van de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma’s, behalve binnen programma’s 5 en 6. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma’s. Er zijn met andere woorden 13 autorisatieniveaus.

Elk programma en de deelprogramma's bestaan uit:

  • Onder Wat willen we bereiken (doelstellingen) en Wat gaan we daarvoor doen (prestaties/activiteiten) melden we de voortgang van de prestaties tot en met het 1e kwartaal 2021. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood  geven we weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen. 

Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
Groen = gerealiseerd
Oranje = wordt niet in 2021 gerealiseerd 
Rood =  wordt niet gerealiseerd

  • De landelijke indicatoren zijn vanuit het BBV voorgeschreven indicatoren over de verschillende beleidsterreinen. Alle landelijke indicatoren, behalve die in programma 0, zijn afkomstig uit landelijke databases via waarstaatjegemeente. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op. De gegevens van half mei 2021 zijn opgenomen. Op de site www.waarstaatjegemeente.nl is een vergelijking met andere gemeenten mogelijk. We geven de cijfers in een grafiek weer. Wij geven ook de vergelijking met een andere gemeente of regio weer als hier meerwaarde voor is;
  • De Capelse beleidsindicatoren geven, net als de landelijke indicatoren, een beeld van de reeds gerealiseerde en na te streven prestaties en effecten op de beleidsvelden. Dit zijn echter ‘Capelse’ indicatoren, omdat ze niet landelijk voorgeschreven zijn. De indicatoren geven de stand van zaken van eind 1e kwartaal 2021 weer;
  • In de ontwikkelingen wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen o.a. de impact van de coronacrisis;
  • Per programma treft u de wijzigingsvoorstellen aan. Hierbij maken we onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug;
  • Wat mag het kosten? Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2021, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de programmabegroting. Indien de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren we daar een beslispunt voor aan. 

Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging.

Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand inclusief doorkijk naar 2029,  Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote, solvabiliteit en een reflectie op het advies van de raadswerkgroep SIR opgenomen. 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In dit hoofdstuk geven wij de laatste stand van zaken over de risico's die wij lopen en bereken wij de weerstandsratio.

Deze Voorjaarsnota bestaat uit de volgende bijlagen:

Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen. 

Tot slot

  • Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven;
  • Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld;
  • In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;
  • Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Voorjaarsnota 2021 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.