Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

1. De Voorjaarsnota 2021, met inachtneming van het Erratum Voorjaarsnota 2021, vast te stellen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2022 tot en met 2025. Tevens kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029.

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen.

4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2022 tot en met 2025 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2022.


5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:

Kredieten Bedrag Programma
Arbo maatregelen 39 0
Investering IBOR 1.669 2
KTA-projecten 25 2
Vervoersknoop Rivium 200 2
Subsidie schoolzones -34 2
Vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting -172 5A
Toekomstverkenning buitensportaccommodaties 93 5A
Investering IBOR 735 5B
Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 25 6A
Investering IBOR 831 7
DIT Riool 1.248 7
Landelijk Capelle (2021) -193 8
Landelijk Capelle (2022) -1.338 8
Landelijk Capelle (2023) 1.206 8
Landelijk Capelle (2024) 58 8

6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname

Reserves 2021 2022 2023 2024 2025 Progr.
Reserve eenmalige uitgaven -78 0 0 0 0 0
Reserve bedrijfsvoering -230 0 0 0 0 0
Reserve bedrijfsvoering 4 0 0 0 0 1
Reserve eenmalige uitgaven -1.446 0 0 0 0 2
Reserve bedrijfsvoering 6 0 0 0 0 2
Reserve eenmalige uitgaven 5 0 0 0 0 3
Reserve eenmalige uitgaven -671 0 0 0 0 5B
Reserve Water 0 -2 -10 -12 -12 5B
Reserve bedrijfsvoering 8 0 0 0 0 5B
Reserve eenmalige uitgaven -159 0 0 0 0 6A
Reserve bedrijfsvoering 4 0 0 0 0 6B
Reserve bedrijfsvoering 59 0 0 0 0 6C
Reserve eenmalige uitgaven -92 0 0 0 0 7
Reserve bedrijfsvoering 31 0 0 0 0 7
Reserve eenmalige uitgaven -668 0 0 0 0 8
Reserve bedrijfsvoering 2 0 0 0 0 8
Voorzieningen 2021 2022 2023 2024 2025 Progr.
Voorziening rioolheffing middelen derden 0 -19 -22 -22 -22 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 0 0 -31 -31 -31 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden -39 2 2 8 8 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 65 0 0 0 0 7
Voorziening rioolheffing middelen derden -3 0 0 0 0 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 257 0 0 0 0 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden -11 -3 -17 -24 -31 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 5 35 -16 -19 -18 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 10 10 10 10 10 7
Voorziening verliesgevende complexen 1.199 -796 10 0 0 8
Voorziening gereed product 0 0 0 -652 0 8
Voorziening gereed product -145 0 0 0 0 8

7. Bij de Najaarsnota 2021/ Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021.

8. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit.

9. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.


Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2021.