Omvang reserves en voorzieningen

Analyse omvang reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven wij inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen. Het uitgangspunt hiervoor is de stand van de Jaarstukken 2020, waarbij reeds rekening is gehouden met de resultaatbestemming. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze voorjaarsnota op de reserves en voorzieningen zichtbaar gemaakt. Wij hebben de reserves ook beoordeeld op de gewenste hoogte per reserve. U treft in het bijgevoegde schema drie opties:
A) juiste hoogte
B) vrijval mogelijk
C) dotatie gewenst

In de bijlagen "Algemene reserve" en "Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven" van deze voorjaarsnota worden de Algemene reserves en de Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven verder toegelicht. 

Nr Reserves beginstand VJN 2021 Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) 130.279 130.279 129.513 128.631 129.711 130.053
Subtotaal rubriek A: 140.279 140.279 139.513 138.631 139.711 140.053
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 142 212 379 481 645 809
2 Eenmalige uitgaven 6.159 3.476 3.476 3.412 3.110 3.110
3 Sociaal Noodfonds 223 223 223 223 223 223
4 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds 3.155 155 155 155 155 155
6 Water 2.383 2.427 2.241 1.883 1.512 1.141
7 Bestedingen Eneco-gelden **) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Subtotaal rubriek B: 32.072 26.503 26.484 26.164 25.655 25.448
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 172.351 166.782 165.997 164.795 165.366 165.501
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2021 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2020 is reeds onderdeel van de beginstand.
**) De gedeeltelijke bestemming van het saldo van het dienstjaar 2020 is reeds onderdeel van deze bestemmingsreserve.
+ is toevoeging, -/- is onttrekking
Nr Reserves mutaties VJN 2021 Mutaties 2021 Mutaties 2022 Mutaties 2023 Mutaties 2024 Mutaties 2025
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen
2 Algemene reserve *) -766 -882 1.080 342 479
Subtotaal rubriek A: -766 -882 1.080 342 479
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering -116
2 Eenmalige uitgaven -3.109
3 Sociaal Noodfonds
4 Reserve Rekenkamer
5 Denk en Doe Mee!-fonds
6 Water -2 -10 -12 -12
7 Bestedingen Eneco-gelden
Subtotaal rubriek B: 0 -3.225 -2 -10 -12 -12
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 0 -3.991 -884 1.070 330 467
Nr Reserves stand VJN 2021 Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Juiste hoogte?
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
2 Algemene reserve *) 130.279 129.513 128.631 129.711 130.053 130.532 A
Subtotaal rubriek A: 140.279 139.513 138.631 139.711 140.053 140.532
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 142 96 263 365 529 693 A
2 Eenmalige uitgaven 6.159 367 367 303 1 1 A
3 Sociaal Noodfonds 223 223 223 223 223 223 A
4 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 A
5 Denk en Doe Mee!-fonds 3.155 155 155 155 155 155 A
6 Water 2.383 2.427 2.239 1.871 1.488 1.105 A
7 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 A
Subtotaal rubriek B: 32.072 23.278 23.257 22.927 22.406 22.187
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 172.351 162.791 161.888 162.638 162.459 162.719
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2021 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming.
Nr Voorzieningen stand beginstand VJN 2021 Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025
1 Onderhoud 4.134 3.626 3.494 4.049 3.679 3.310
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 0 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 4.772 623 70 -402 -402 -402
4 Dubieuze debiteuren 8.021 7.977 7.933 7.889 7.845 7.801
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 8.176 8.022 7.868 7.714 7.560 7.406
6 Rioolrechten middelen derden 1.816 1.613 1.284 1.154 699 492
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.408 1.046 721 382 -19 -482
8 Omgevingsvergunningen 0 1.959 1.419 0 0 0
9 Gereed product 797 797 797 797 797 797
Totaal Voorzieningen 29.146 25.685 23.586 21.583 20.159 18.922
+ is toevoeging, -/- is onttrekking
Nr Mutaties voorzieningen VJN 2021 Mutaties 2021 Mutaties 2022 Mutaties 2023 Mutaties 2024 Mutaties 2025
1 Onderhoud 0 0 0 0 0
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 0 0 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 1.199 -796 10 0 0
4 Dubieuze debiteuren 0 0 0 0 0
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 0 0 0 0 0
6 Rioolrechten middelen derden 12 26 -59 -62 -61
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 272 -1 -15 -16 -23
8 Omgevingsvergunningen 0 0 0 0 0
9 Gereed product -145 0 0 -652 0
Totaal Voorzieningen 0 1.338 -771 -64 -730 -84
Nr Voorzieningen stand VJN 2021 Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Juiste hoogte?
1 Onderhoud 4.134 3.626 3.494 4.049 3.679 3.310 A
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 0 0 0 0 A
3 Diverse (verliesgevende) complexen 4.772 1.822 473 11 11 11 A
4 Dubieuze debiteuren 8.021 7.977 7.933 7.889 7.845 7.801 A
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 8.176 8.022 7.868 7.714 7.560 7.406 A
6 Rioolrechten middelen derden 1.816 1.625 1.322 1.133 616 348 A
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.408 1.318 992 638 221 -265 C
8 Omgevingsvergunningen 0 1.959 1.419 0 0 0 A
9 Gereed product 797 652 652 652 0 0 A
Totaal Voorzieningen 29.146 27.023 24.153 22.086 19.932 18.611