Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Terug naar navigatie - TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein

Terug naar navigatie - TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken

Terug naar navigatie - TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Alleen de indicator "Aantal rampenoefeningen" voorzien wij van een streefwaarde. De overige Capelse indicatoren van dit programma hebben geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicatoren wel. 
De politiecijfers zijn over de maanden januari en februari 2021. De actuele cijfers zijn ook te raadplegen via het dataportaal van de politie via   https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema.

De buurtmonitor is nog niet uitgevoerd in 2021. De volgende indicatoren met bron buurtmonitor wordt daarom niet getoond:

  • Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
De coronacrisis heeft onverminderd impact op de uitvoering van ons veiligheidsbeleid. Met name op die maatregelen en acties waarin we fysiek samen werken en samen komen met Capellenaren en/of partners . De uitvoering is bemoeilijkt, doordat we (tijdelijk) zo min mogelijk bijeenkomsten hebben georganiseerd. Dat geldt onder andere voor zaken als de Buurtpreventieteams, Politiekids en voor acties uit onze wijkveiligheidsplannen, zoals weerbaarheidstrainingen. De casusoverleggen voor Ondermijning en woonoverlast gaan inmiddels weer door met inachtneming van alle coronamaatregelen. 

Overige ontwikkelingen:
Ontwikkelagenda VRR
Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) loopt sinds begin 2020 een organisatieontwikkeltraject, Ontwikkelagenda geheten. Doel van dit traject is ambities van de VRR vast te stellen, en de benodigde financiële middelen in overeenstemming te brengen. De bestuurlijke behandeling van het project binnen het Algemeen Bestuur VRR is tweemaal uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, en nu voorzien eind mei 2021. De uitkomsten van dit project moeten in ieder geval als financieel risico worden aangemerkt. Adviesbureau Berenschot heeft de kosten van alle ambities uit de Ontwikkelagenda voorlopig ingeschat op 8.000 tot 12.000 (Capels deel 480 tot 720). In haar vergadering van 10 februari 2021 hebben de burgemeesters in het AB reeds uitgesproken dat zij uiteindelijk de benodigde financiële middelen vaststellen, daarmee duidende dat de voorlopige schatting van kosten door Berenschot niet het finale voorstel zal worden. Op 1 februari hebben wij in de commissie BVM met u gesproken over de Ontwikkelagenda van VRR. Het financieel risico (structureel) schatten wij vooralsnog binnen de bandbreedte van 100 tot 300 voor onze gemeente. Concrete financiële gevolgen worden via een begrotingswijziging 2022 (zienswijzeplichtig) aan de deelnemende gemeenteraden voorgelegd.

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR)
In de Najaarsnota hebben wij aangegeven dat de voorgenomen verhuizing van het ZVHRR  nog niet gerealiseerd is. Dat is nog steeds niet het geval. Het is de verwachting dat het AB van het ZVHRR in de loop van 2021 een beslissing zal nemen over de huisvesting van het ZVHRR.  In de najaarsnota is tevens aangegeven dat de bijdrage van de partners te herijken. Dat is nog niet gebeurt. Aan het begin van het jaar is een nieuwe directeur van het ZVHRR aan de slag gegaan. Deze heeft recent aangegeven dit najaar te willen starten met een meerjarenbegroting 2022 t/m 2025. Doelstelling van een meerjarenbegroting is om deze beter aan te laten sluiten op de verschillende Planning & Control cycli en vooraf goed af te stemmen met de ketenpartners. In de meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 verwacht de directeur ook een realistisch kostenoverzicht op te kunnen nemen van de verhuizing van het ZVHRR, inzage te geven van de diverse mogelijkheden tot externe financiering en de financiële consequenties van het uitvoeren van extra taken door het ZVHRR. In het AB van woensdag 19 mei vindt de presentatie plaats van de begroting van 2021 van het ZVHRR.

Jaarwisseling
Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling staat al enige jaren maatschappij-breed ter discussie. Het afsteken van zwaar knalvuurwerk is nationaal al verboden. Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 was sprake van een éénmalig totaalverbod op vuurwerk. Ter compensatie van een verbod op het afsteken van vuurwerk kan binnen onze gemeente een grootschalige vuurwerkshow worden georganiseerd. Buurgemeente Rotterdam heeft hier al enige jaren positieve ervaringen mee. Bij het raadsdebat over de jaarwisseling van 11 februari 2020 is de mogelijkheid van een vuurwerkshow ook aan de orde geweest. Binnen onze gemeente kan een vuurwerkshow door een externe partij worden georganiseerd. Naast evenementensubsidies vraagt een vuurwerkshow om cofinanciering door de gemeente. De Hollandsche IJssel is qua locatie het meest geschikt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid Krimpen aan den IJssel te vragen om mee te financieren om een vuurwerkshow financieel haalbaar te maken. De financiële restbijdrage voor de gemeente Capelle aan den IJssel wordt op N 50 geschat.

1.1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging

Terug naar navigatie - 1.1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging  - Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 22 structureel 
Kasstroom: N 22 structureel 

In april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond haar concept eerste wijziging begroting 2021 vastgesteld. In deze begroting is een correctie naar inwoneraantal van de deelnemende gemeenten verwerkt. Als gevolg hiervan stijgt onze inwonerbijdrage in 2021 met 19. Deze stijging komt boven de indexatie voor 2021 die al eerder is verwerkt. Naast de correctie naar inwoneraantal is nog sprake van een beperkte toename van de inwonerbijdrage door het wegvallen van een overheidssubsidie. Vanaf 2021 worden de gelden voor de externe veiligheidsadvisering overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Volgens onderzoek van CEBEON is 34,37% van de doeluitkering nodig voor de taakuitvoering zoals belegd bij de VRR. In de vergadering van 10 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de inwonerbijdrage met 34,37% van deze doeluitkering verhoogd zal worden. Voor Capelle aan den IJssel gaat het in 2021 om een bedrag ad 3.

Wij stellen u voor het budget voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond structureel te verhogen met  N 22 vanaf 2021.

1.2 Aanpassing budgetten energie

Terug naar navigatie - 1.2 Aanpassing budgetten energie

Aanpassing budgetten energie - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 49 / N 10 structureel vanaf 2021
Kasstroom: V 49 structureel vanaf 2021

Als gevolg van de aanpassingen van energietarieven en belastingen stellen wij u voor structureel met ingang van 2021 het budget voor energiekosten af te ramen bij programma 1, 2, 4, 7 en 8 en bij te ramen bij programma 5. De hogere lasten van programma 5 worden doorbelast aan de gebruikers van de panden. Het voordeel V 10 op programma 7 heeft betrekking op het taakveld 7.2 riolering, de lagere lasten hebben een lagere onttrekking van N 10 tot gevolg uit de Voorziening rioolheffing middelen derden.

Wij stellen u voor het voordelige verschil tussen de bij -en aframingen  op de energiekosten met V 49 af te ramen met een lagere onttrekking  van N 10 uit de Voorziening rioolheffingen en deze zoals voorgesteld te verwerken in de begroting.

De wijzigingen zijn wel cijfermatig verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Programma Mutatie
1 V2
2 V19
4 V28
5A N12
5B N1
7 V10
8 V3
Totaal V49

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. VJN 2021 BG2021 na wijz. VJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N8.761 N20 N8.781 N8.365 N8.318 N8.392 N8.326
Baten V672 V2 V674 V672 V672 V672 V672
Saldo van baten en lasten N8.089 N18 N8.107 N7.693 N7.646 N7.720 N7.654
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V170 N0 V170 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V34 N4 V30 V26 V34 V34 V34
Totaal mutaties reserves V204 N4 V200 V26 V34 V34 V34
Resultaat N7.885 N22 N7.907 N7.667 N7.612 N7.686 N7.620
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
1.1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging N22 N0 N22
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden N3 N0 N3
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering V2 V2 V4
0.16 Rente V1 N0 V1
1.2 Aanpassing budgetten energie V2 N0 V2
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N20 V2 N18
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N4
Totaal mutatie in de reserves N4
Mutatie Resultaat N22