Programma 8 Stadsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.1 Actualisatie grondexploitaties

Terug naar navigatie - 8.1 Actualisatie grondexploitaties

Actualisatie grondexploitaties – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 1.032 / V 2.505 in 2021, N 760 / V 577 in 2022, N 112 / V296 in 2023, N 706 / V 1.131 in 2024 en V 2 / V 3 in 2025
Voorziening verliesgevende complexen: 1.199 in 2021, -796 in 2022 en 10 in 2023
Kasstroom: V 5.366 in 2021, N 3.678 in 2022, V 212 in 2023, N 706 in 2024 en V 2 in 2025

Zoals in de Najaarsnota 2020 is besloten, zijn in de jaarrekening 2020 5 grondexploitaties afgesloten. Van deze 5 projecten voldeden 2 projecten niet langer aan de voorwaarde van de geldende regels rondom grondexploitaties van het BBV. Deze 2 projecten zijn faciliterende projecten geworden en zijn in de Najaarsnota 2020 overgeheveld naar taakveld 8.1. In de geheime bijlage bij de Voorjaarsnota 2021 geven we inzicht in de financiële actualisatie van de resterende 9 grondexploitaties en de afgesloten grondexploitaties.
Voor de resterende 9 grondexploitaties stellen wij u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

De grondexploitaties laten op totaalniveau een positief resultaat van 2.196 zien. Het verschil met de Najaarsnota 2020 bedraagt 122 negatief. We hebben echter bij de Jaarrekening 2020 conform het BBV verplicht wederom winst genomen van 1.959. Er is dus een positieve afwijking van het resultaat. Voor een toelichting hierop verwijzen wij u naar de geheime bijlage.

Effecten Actualisatie grondexploitaties VJN2021 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Lasten V2.563 N2.579 V47 N706 V2 N673
Balansmutaties lasten N3.595 V1.819 N159 N1.935
Totaal lasten N1.032 N760 N112 N706 V2 N2.608
Baten V2.803 N1.099 V165 V1.869
Mutatie winstnemingen V1.473 N183 V184 V425 V5 V1.904
Mutatie voorziening verliesgevende complexen N1.199 V796 N10 N413
Balansmutaties baten N572 V1.063 N43 V706 N2 V1.152
Totaal baten V2.505 V577 V296 V1.131 V3 V4.512
Totaal saldo baten en lasten (= winstneming) V1.473 N183 V184 V425 V5 V1.904
Mutatie voorziening 1.199 -796 10 413

8.2 Het nieuwe Rivium

Terug naar navigatie - 8.2 Het nieuwe Rivium

Het nieuwe Rivium – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 2.300 / V 2.300 in 2021
Kasstroom: N 2.300 / V 2.300 in 2021

Deze kosten voor 2021 worden geraamd op 2.300, welke anterieur zullen worden verhaald op de ontwikkelende partijen waardoor er sprake is van een saldo neutrale begrotingsmutatie.

Wij stellen u voor zowel de lasten als de baten in de begroting 2021 eenmalig met 2.300 te verhogen.

8.3 Meeuwensingel

Terug naar navigatie - 8.3 Meeuwensingel

Faciliterend projecten Meeuwensingel – Onvermijdelijk
Lasten / baten: V 14 / N 5 in 2021, N 4 / V 25 in 2022, V 13 / V 17 in 2023 en N 620 / V 654 in 2024
Voorziening gereed product: -652 in 2024
Kasstroom: V 14 / N 5 in 2021, N 4 / V 25 in 2022, V 13 / V 17 in 2023 en V 32 / V 2 in 2024

De grondexploitaties Meeuwensingel is in 2020 afgesloten, omdat er een anterieure overeenkomst met een ontwikkelaar wordt gesloten die de percelen in huidige staat koopt. In de Jaarrekening 2020 is het bedrag in de Voorziening ‘verliesgevende complexen’ voor grondexploitaties vrijgevallen of overgeheveld naar de Voorziening ‘(verliesgevend) gereed product’ voor faciliterende projecten. De onttrekking aan de voorziening ‘(verliesgevend) gereed product’ aan het eind van de looptijd van de projecten moet formeel nog besloten worden.
Naast deze mutatie stellen wij u voor om een andere fasering van de budgetten door te voeren als gevolg van de resultaten in de Jaarrekening 2020. Het totale budget vanaf 2020 wijzigt door deze aangepaste fasering niet.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 4 in 2022 en N 620 in 2024 te verhogen, de lasten in de begroting met V 14 in 2021, met V 13 in 2023 te verlagen, de baten in de begroting met N 5 in 2021 te verlagen en met V 25 in 2022, met V 17 in 2023 en met V 654 in 2024 te verhogen.

Meeuwensingel Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Totaal
Plankosten V14 N4 V13 V32 V55
Mutatie gereed product N652 N652
Begrotingswijziging lasten V14 N4 V13 N620 N597
Opbrengsten N5 V25 V17 V2 V39
Mutatie voorziening gereed product V652 V652
Begrotingswijziging baten N5 V25 V17 V654 V691
Totale begrotingswijziging V9 V21 V30 V34 V94
Mutatie Voorziening -652 -652

8.4 Hoven fase 2

Terug naar navigatie - 8.4 Hoven fase 2

Hoven fase 2 – Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 51 / V 51 in 2022, V 203 / N 97 in 2023, N 0 / N 14 in 2024 en N 205 in 2025
Kasstroom: N 51 / V 51 in 2022, V 203 / N 97 in 2023, N 0 / N 14 in 2024 en N 205 in 2025
Er is voor dit project geen extra budget nodig: de budgetten worden herverdeeld over de komende jaren, mede als gevolg van een lagere realisatie in 2020. In deze Voorjaarsnota verwerken we de budgettair neutrale wijziging van de gewijzigde fasering.
We stellen u voor de lasten in de begroting in 2021 met N 150 in 2021 en N 15 in 2023 te verhogen en de baten in de begroting met N 1 in 2021 en in 2022 te verlagen.

We stellen u voor de lasten in de begroting met N 51 in 2022 en met N 205 in 2025 te verhogen, de lasten in de begroting met V 203 in 2023 te verlagen en de baten in de begroting met V 51 in 2022 te verhogen en de baten in de begroting met N 97 in 2023 en N 14 in 2024 te verlagen.

Hoven fase 2 Rek. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025 Totaal
Nieuwe meerjarenbegroting N1.973 N161 N110 N110 N205 N2.559
Huidige meerjarenbegroting N1.973 N110 N313 N110 N2.506
Resultaat jaarrekening V164
Begrotingswijziging lasten V164 N0 N51 V203 N0 N205 N53
Nieuwe meerjarenbegroting V51 V51 V96 V96 V294
Huidige meerjarenbegroting V51 N0 V193 V110 V354
Resultaat jaarrekening N51
Begrotingswijziging baten N51 N0 V51 N97 N14 N0 N60
Resultaat jaarrekening V113
Totale begrotingswijziging N0 N0 V106 N14 N205 N113

8.5 Transformaties

Terug naar navigatie - 8.5 Transformaties

Transformaties – Beleidskeuze
Lasten / baten: V 173 / N 198 in 2021
Kasstroom: V 173 / N 198 in 2021

Voor de transformaties aan het Brederoplein en de Aert van Nesstraat is vorig jaar een deel van de bijdragen vanuit de gesloten intentieovereenkomsten ontvangen, we verwachten hiervoor dit jaar nog 19. Voor vijf nieuwe transformatielocaties zijn inmiddels ook intentieovereenkomsten gesloten die resulteren in een bijdrage van 46. Ook houden we in onze begroting rekening met nog een drietal nieuwe transformatie initiatieven voor een totaalbedrag van 60. Zie de specificatie van de locaties in de tabel hieronder. Voor een aantal initiatieven die uiteindelijk geen doorgang vinden, worden kosten gemaakt (ureninzet) die uiteindelijk niet verhaalbaar zijn; hiervoor willen we een bedrag van N 25 in de begroting opnemen. 

Wij stellen u voor in de begroting 2021 de lasten eenmalig met V 173 en de baten eenmalig met N 198 te verlagen.

Locatie Lasten Baten
Bestaande transformaties
Brederoplein 1-11 N10 V10
Aert van Nesstraat N9 V9
Nieuwe transformaties
Librije 183-185 (i.s.m. Havensteder) N9 V9
Goudenregenstraat 12 (i.s.m. Havensteder) N2 V2
Van Kinsbergenstraat 29 (i.s.m. Havensteder) N3 V3
Bermweg 276a N16 V16
Johan de Witstraat 2 N16 V16
Inschatting nog in te dienen initiatieven
Initiatief A N20 V20
Initiatief B N20 V20
Initiatief C N20 V20
Totaal initiatieven N125 V125
Niet-verhaalbaar N25
Totaal lasten N150 V125
Huidige begroting N323 V323
Begrotingswijziging V173 N198

8.6 Externe capaciteit Geo data

Terug naar navigatie - 8.6 Externe capaciteit Geo data

Externe capaciteit geo data – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 40 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 40 in 2021

Het gebruik van geo data wordt steeds frequenter en intensiever. Door de grote waarde die (geo) data heeft bij alle gemeentelijke processen ontstaat er steeds meer noodzaak om ruimtelijke analyses te doen op allerlei gebied. En om de resultaten vervolgens te presenteren in themakaarten en dashboards. Zowel voor de interne ambtelijke organisatie, als voor partijen waar we mee samen werken en niet in de laatste plaats voor onze bewoners en de bedrijven in de stad. Om dat te doen is meer capaciteit nodig. Vooruitlopend op de aanpassing van de benodigde fte’s op de huidige taken en vraagstelling is tijdelijke inhuur van extra capaciteit essentieel.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen.

8.7 Centrumring

Terug naar navigatie - 8.7 Centrumring

Centrumring – Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 130 in 2022, V 3 in 2023 en structureel N 2 vanaf 2024
Kasstroom: V 319 in 2021, N 163 in 2022 en N 156 in 2023

Om de overlast in het centrum tot een minimum te beperken en waar het kan een plus op het gebied te zetten, is het noodzakelijk budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. Hiermee kan het gebied bij de Wiekslag tegelijkertijd worden uitgevoerd met een IBOR project. Uit onderstaande tabel blijkt dat als gevolg van de verschuiving in jaren, de afschrijving 1 jaar later start waardoor in 2022 een voordeel op de afschrijvingen ontstaat van éénmalig V 13. De aframing/aanraming leidt tot een structureel nadeel N 2 doordat het aangeraamde krediet een kortere afschrijvingsduur kent dan het afgeraamde krediet. Daarnaast is sprake van een éénmalig voordeel V 117 in 2022 en V 3 in 2023 doordat tegelijkertijd met de aframingen tevens sprake is van een verschuiving waardoor een éénmalig voordeel ontstaat op de afschrijvingen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 130 in 2022 en V 3 in 2023 en structureel te verhogen met N 2 vanaf 2024.

Wijziging op de kredieten Afschrijvingen
Taakveld 8.3 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021 2022 2023 2024 2025
Verschuiving in jaren -68 68 - - - - N0 V13 N0 N0 N0
Aframen/aanramen -251 95 156 - - - N0 V117 V3 N2 N2
Totaal -319 163 156 - - - N0 V130 V3 N2 N2

8.8 Poortmolen

Terug naar navigatie - 8.8 Poortmolen

Faciliterend project Poortmolen – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 85 / V 85 in 2021
Kasstroom: N 85 / V 85 in 2021

Parnassia gaat op haar eigen terrein aan de Poortmolen herontwikkelen. Het betreft sloop-nieuwbouw van een aantal zorggebouwen en nieuwbouw van woningen. Woningbouw past niet in het geldende bestemmingsplan. Om wonen hier mogelijk te maken zullen we samen met Parnassia en belanghebbenden in het gebied een gebiedspaspoort voor deze locatie opstellen. In dit gebiedspaspoort nemen we de ambities en spelregels voor de locatie op.
Nadat Parnassia haar gronden heeft verkocht, ligt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling bij een marktpartij. Wij hebben in het proces een faciliterende rol en zullen geen financieel risico dragen bij deze ontwikkeling. De geraamde plankosten verhalen we door middel van een anterieure overeenkomst. De aanvulling hiervan voor 2021 bedraagt 85.

We stellen u voor de lasten in de begroting met N 85 in 2021 de baten in de begroting met V 85 in 2021 te verhogen.

8.9 Capelseweg/Bermweg

Terug naar navigatie - 8.9 Capelseweg/Bermweg

Faciliterend project Capelseweg/Bermweg – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 663 / V590 in 2021 en N 19 / V 0 in 2022
Voorziening gereed product: -145 in 2021
Kasstroom: N 73 / V 445 in 2021 en N 19 in 2022

De grondexploitatie is in 2020 afgesloten, omdat er een anterieure overeenkomst met een ontwikkelaar is gesloten die de percelen in huidige staat koopt. In de Jaarrekening 2020 is het bedrag in de Voorziening ‘verliesgevende complexen’ voor grondexploitaties vrijgevallen en overgeheveld naar de Voorziening ‘(verliesgevend) gereed product’ voor faciliterende projecten. De onttrekking aan de voorziening ‘(verliesgevend) gereed product’ aan het eind van de looptijd van de projecten moet formeel nog besloten worden.
Naast deze mutatie stellen wij u voor om een andere fasering van de budgetten door te voeren als gevolg van de resultaten in de Jaarrekening 2020. Dit betreft de verschuiving van de baat naar 2021.
Voor het project gaan we aanvullende plankosten maken, die we niet gaan verhalen op de ontwikkelaar (N73 in 2021 en N 19 in 2022).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 663 in 2021 en met N 19 in 2022 en de baten in de begroting met V 590 in 2021 te verhogen.

Capelseweg/Bermweg Begr. 2021 Begr. 2022 Totaal
Plankosten N73 N19 N92
Mutatie gereed product N590 N590
Begrotingswijziging lasten N663 N19 N682
Grondverkoop V445 V445
Mutatie voorziening gereed product V145 V145
Begrotingswijziging baten V590 N0 V590
Totale begrotingswijziging N73 N19 N92

8.10 Landelijk Capelle (krediet -193 in 2021, -1.338 in 2022, 1.206 in 2023 en 58 in 2024)

Terug naar navigatie - 8.10 Landelijk Capelle (krediet -193 in 2021, -1.338 in 2022, 1.206 in 2023 en 58 in 2024)

Landelijk Capelle - Onvermijdelijk
Lasten/baten: V 1.004 in 2021, V 80 in 2022, N 169 in 2023, N 97 in 2024 en N 9 in 2025
Kasstroom: V 1.197 in 2021, V 1.410 in 2022, N 1.436 in 2023, N 168 in 2024 en N 20 in 2025

De Gebiedsvisie Landelijk Capelle is vastgesteld met een ambitieus uitvoeringsprogramma: zowel qua hoeveelheid projecten als qua planning. In combinatie met ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden na vaststelling van de Gebiedsvisie Landelijk, zoals de prominente rol voor Het Nieuwe Rivium in Capelle, stijgende aanneemsommen en de actuele aandacht voor mogelijk onder druk staande gemeentefinanciën in of na tijden van Covid-19, kan nu voorzichtig geconstateerd worden dat het uitvoeringsprogramma te ambitieus is. Dat vraagt om keuzes in prioriteren en temporiseren én in de financiering van het programma. Die keuzes houden de ambitie overeind, maar soms zal die voorlopig niet, iets later of iets soberder worden gerealiseerd.
Die keuzes komen globaal neer op het navolgende:

  • Budgetten en kredieten uit 2017 worden in principe niet geïndexeerd, maar als taakstellend beschouwd. Vóór uitvoering dient te worden bepaald of met de voorgenomen investering wel de gewenste ambitie wordt bereikt;
  • Slechts een enkel krediet wordt verhoogd, maar alleen als daarvoor een grondslag ligt in een marktconforme offerte. Dat betreft de aanpak voor de doorstroming op de Kanaalweg. Niettemin geldt ook daarvoor: de investering wordt pas gedaan, als de overtuiging bestaat dat het doel kan worden behaald. Daarvoor wordt een second opinion uitgevoerd;
  • Binnen het programma wordt het vizier nadrukkelijker gezet op het bereiken van de ambitie (outcome) in plaats van het afvinken van de (deel)projecten (output): liever 1 (deel)project goed uitgevoerd en de ambitie bereikt, dan 2 projecten uitgevoerd maar het doel gemist. Dat betekent bijvoorbeeld dat er extra geïnvesteerd wordt in het eerste klompenpad bij de scouting, maar het tweede klompenpad bij de Stationsbuurt in ieder geval niet in deze begrotingsperiode zal worden gerealiseerd. Per saldo betekent dat een kleine bezuiniging;
  • Een kostbare ingreep zoals de fiets- en voetgangersoversteek Schenkelse Dreef wordt vooralsnog niet uitgevoerd: de ambitie om de in de toekomst te verbeteren blijft bestaan, maar de directe noodzaak lijkt te ontbreken;
  • Het beschikbare budget om het uitverhuizen van bedrijven actief te faciliteren komt te vervallen. Het budget is de afgelopen jaren ontoereikend gebleken om bedrijven te stimuleren daadwerkelijk te verplaatsen en de bijbehorende bedrijfsbestemming om te zetten naar beter in het gebied passende bestemmingen. Die ambitie blijft er overigens wel, maar zodra de kans zich voordoet, zal de financiering en uitwerking ervan via een separaat voorstel worden voorgelegd. Dat betekent vooralsnog een forse bezuiniging;
  • Er wordt meer ingezet op het pakken van kansen: subsidies voor comfortabeler fietsroutes, koppelingen met ontwikkelingen van derden en raakvlakken met bijvoorbeeld de Visie op het Schollebos en de Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte.

Een nadere uitwerking van deze keuzes is opgenomen in de CapelleBouwtAanDeStad-monitor.

In de doorkijk 2026-2029 is er sprake van een verhoging van de lasten voor de exploitatie van N 100 in 2026 en het krediet van 346 in 2027. Dit betekent een hogere kasstroom van N 100 in 2026 en N 346 in 2027.

Jaar Huidige begroting Nieuwe begroting Wijziging
Krediet Budget Krediet Budget Krediet Budget Kapitaallasten
2021 233 N1.136 40 N132 -193 V1.004 N0
2022 2.028 N351 690 N279 -1.338 V72 V8
2023 280 N164 1.486 N394 1.206 N230 V61
2024 417 475 N110 58 N110 V13
2025 N20 N20 V11
Totaal N2.958 N1.651 N2.691 N935 V267 V716 V93

8.11 Herontwikkeling ING-locatie

Terug naar navigatie - 8.11 Herontwikkeling ING-locatie

Herontwikkeling ING locatie – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 25 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 25 in 2021

De behoefte aan nader onderzoek voor het mogelijke behoud van het ING-pand is groot. De uitvoering van een aangenomen motie met betrekking tot nader onderzoek én het verzoek van een groep Capellenaren om - met ondersteuning van de gemeente - zelf mogelijkheden te mogen onderzoeken, leidt tot het maken van extra plankosten in 2021. Deze kosten kunnen niet worden verhaald op de eigenaar van het pand.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 25 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. VJN 2021 BG2021 na wijz. VJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N24.238 N3.626 N27.864 N18.579 N16.120 N7.243 N5.472
Baten V17.420 V5.277 V22.697 V15.493 V15.274 V3.419 V1.474
Saldo van baten en lasten N6.818 V1.651 N5.167 N3.086 N846 N3.824 N3.998
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V745 V668 V1.413 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N52 N2 N54 N52 N52 N52 N52
Totaal mutaties reserves V693 V666 V1.359 N52 N52 N52 N52
Resultaat N6.125 V2.317 N3.808 N3.138 N898 N3.876 N4.050
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
8.1 Actualisatie grondexploitaties N1.032 V2.505 V1.473
8.2 Het nieuwe Rivium N2.300 V2.300 N0
8.3 Meeuwensingel V14 N5 V9
8.5 Transformaties V173 N198 N25
8.6 Externe capaciteit Geo data N40 N0 N40
8.7 Centrumring N0 N0 N0
8.8 Poortmolen N85 V85 N0
8.9 Capelseweg / Bermweg N663 V590 N73
8.10 Landelijk Capelle (krediet -193 in 2021, - 1.338 in 2022, 1.206 in 2023, 58 in 2024) V1.004 N0 V1.004
8.11 Herontwikkeling ING-locatie N25 N0 N25
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven N668 N0 N668
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering V1 V1 V2
0.16 Rente N8 N0 N8
1.2 Aanpassing budgetten energie V3 N0 V3
5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed N0 N1 N1
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N3.626 V5.277 V1.651
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven V668
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N2
Totaal mutatie in de reserves V666
Mutatie Resultaat V2.317