Programma 4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
Onderwijs
Het einde van schooljaar 2019/2020 en het gehele schooljaar 2020/2021 was een bijzondere tijd voor het onderwijs. Onderwijs op afstand, groepen die naar huis moesten vanwege mogelijke besmettingen in de klas, gymonderwijs dat aangepast moest worden gegeven, ouders die thuis les moesten geven,  jongeren die in periodes via school in periodes nauwelijks sociale contacten konden hebben en zo zijn er nog vele voorbeelden van hoe de Coronacrisis impact heeft gehad op het onderwijs en daarmee op ook leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers. De maatschappelijke gevolgen voor leerlingen zijn vooralsnog niet volledig te duiden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat kwetsbare kinderen het meeste risico hebben leerachterstanden op te lopen ten gevolge van thuisonderwijs en langdurige fysieke sluiting van scholen. Maar dit geldt uiteraard niet voor ieder kind in een kwetsbare positie en ook kinderen in een minder kwetsbare positie kunnen negatieve gevolgen ondervinden van de Coronacrisis. Onderwijs op afstand betekende ook meer thuis zijn, meer afstand tot vrienden en vriendinnen, minder afwisseling in het leven. Naast het mogelijk ontwikkelingen van leerachterstanden kan dit ook voor kinderen sociaal-emotionele gevolgen hebben. Helaas zijn hiervoor geen snelle oplossingen beschikbaar. Er wordt de komende jaren extra ingezet op de brede ontwikkeling van kinderen; heel gericht op onderwijskundig gebied, maar ook sociaal-emotioneel. Als gemeente dragen we hieraan bij, onder meer door ons jeugdbeleid, onderwijskansenbeleid maar ook door in gezamenlijkheid met het onderwijs en andere partners, zoals het CJG en de Stichting Welzijn Capelle, hierin op te trekken. Duidelijk is dat er van leerlingen, ouders en verzorgers grote inspanningen zijn gevraagd. Er is tijdens de coronacrisis veelvuldig contact geweest met de scholen en schoolbesturen en hieruit bleek telkens weer dat de uitdagingen voor de professionals werkzaam in het onderwijs in 2020. Via deze Voorjaarsnota willen wij nogmaals aangeven dat zij een groot compliment verdienen.

Overige ontwikkelingen:
Huisvesting onderwijs
De geactualiseerde 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' is door uw raad op 19 april 2021 vastgesteld (raadsvoorstel met nummer 442872). Aanvullend hierop zijn wij voornemens aan u om eind 2021 aan u een nieuw Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs ter besluitvorming voor te leggen. 

4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021

Terug naar navigatie - 4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021

Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 273 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N/V 273 structureel vanaf 2021

In de raadsvergadering van 20 april 2020 heeft u de kadernotitie ‘Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid 2020 e.v.’ vastgesteld. In 2021 volgt aanvullend op de kadernotitie een uitvoeringsprogramma om de inzet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen van 2 tot 12 jaar voor de komende jaren bij te stellen en om ontstane leerachterstanden zo snel mogelijk te reduceren.
Voor de uitvoering van het onderwijskansenbeleid ontvangen wij van het Rijk de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Wij hebben inmiddels de voorlopige toekenningsbeschikking 2021 ontvangen. Hierbij wordt op basis van de gehanteerde verdeelsystematiek onze bijdrage bepaald op V 2.791. Dit betekent een verhoging van V 273. Dit bedrag is ook meegenomen in het hierboven genoemde uitvoeringsprogramma.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten ingaande 2021 te verhogen met 273.

4.2 RMC en VSV middelen

Terug naar navigatie - 4.2 RMC en VSV middelen

RMC en VSV middelen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 348 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N/V 348 structureel vanaf 2021

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in verband met extra wettelijke taken (de aanpak oud-VSV en de monitoring van PRO-VSO leerlingen) voor het Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) middelen toegekend aan onder andere onze subregio waar gemeente Capelle contactgemeente en beheerder is van de RMC middelen namens de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel , Lansingerland en Ridderkerk Het gaat om een bedrag van 30 per jaar over de periode 2021-2024. Daarnaast ontvangen wij voor de komende 4 jaar 50 per jaar om onze coördinatierol in de subregio op adequate wijze in te vullen. Voor de uitvoering van de structurele taken van het RMC en de uitvoering van het convenant VSV Rijnmond 2020-2024 ontvangen wij de komende jaren respectievelijk 574 en 166 per jaar. Dit is 101 meer dan in 2020.

In totaliteit verwachten wij dat de lasten en baten de komende jaren 820 bedragen (namens onze subregio). In onze huidige begroting en meerjarenraming houden wij rekening met 472. Om de begroting en meerjarenraming in lijn te brengen met de werkelijke baten en lasten, wordt deze bijgesteld met N/V 348.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten ingaande 2021 te verhogen met 348.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. VJN 2021 BG2021 na wijz. VJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N10.440 N604 N11.044 N8.958 N9.241 N9.866 N9.630
Baten V5.717 V621 V6.338 V4.118 V4.118 V4.118 V4.118
Saldo van baten en lasten N4.723 V17 N4.706 N4.840 N5.123 N5.748 N5.512
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V86 N0 V86 N0 V64 V302 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N37 N0 N37 N37 N37 N37 N37
Totaal mutaties reserves V49 N0 V49 N37 V27 V265 N37
Resultaat N4.674 V17 N4.657 N4.877 N5.096 N5.483 N5.549
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021 N273 V273 N0
4.2 RMC en VSV middelen N348 V348 N0
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden N18 N0 N18
0.16 Rente V7 N0 V7
1.2 Aanpassing budgetten energie V28 N0 V28
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N604 V621 V17
Mutaties reserves
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0
Totaal mutatie in de reserves N0
Mutatie Resultaat V17