Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

 • Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
 • Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen

Wat gaan we daarvoor doen?

TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren

Wat gaan we daarvoor doen?

TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

VJN21 - % Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Cijfer van 2020 is nog niet bekend op waarstaatjegemeente.nl. In de bewonersenquête zijn vragen opgenomen over sport. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.
Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. 
De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

 • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van sporthallen/sportvelden;
 • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het theater;
 • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van de openbare bibliotheek

VJN21 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

VJN21 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019.

Bron: rapportage Monumentenwacht

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Huurders gemeentelijk vastgoed
Huurders, niet zijnde sport, die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben tot op heden uitstel van betalingen gekregen. In deze voorjaarsnota is het voorstel verwerkt voor het gedifferentieerd kwijtschelden tot maximaal 50% van de huur van ons gemeentelijk vastgoed (onder voorwaarden). In de najaarsnota 2021 volgen de consequenties voor huurders zijnde sport. 

Culturele sector
Voor de culturele sector geldt dat het eerste half jaar geen gemakkelijke periode is geweest. Evenementen waren niet mogelijk en ook het theater moest nog dicht blijven. Het Isala heeft wel bijvoorbeeld ruimte beschikbaar gesteld aan het onderwijs om les te kunnen geven. Er is gekeken met organisaties om activiteiten door te kunnen schuiven bijvoorbeeld tot na versoepelingen. Voor het theater wordt de vinger aan de pols gehouden hoe het theater dit jaar wel de deuren weer kan openen.

Sport
Vooral binnensport is aan het begin van 2021 niet volledig mogelijk geweest. Het aanbod van Sportief Capelle is aangepast op de maatregelen. Voor kinderen en jongeren zijn er veel leuke activiteiten georganiseerd, vooral in de vakantieperiodes. Ook voor binnensport zijn de mogelijkheden om weer aan de slag te gaan samen met verenigingen bekeken. Voor de zomerperiode wordt er weer een  aanbod verzorgd voor kinderen in Capelle.
Eén van de doelstellingen van ons sport- en beweegbeleid is het beter benutten van de buitenruimte. Door corona is dit nog meer een aandachtspunt geworden. Sportief Capelle geeft de komende periode extra aandacht aan de mogelijkheden voor sporten en bewegen in de buitenruimte en de bekendheid vergroten van georganiseerde activiteiten, zoals een wandeltocht, in de buitenruimte.

Monumenten
Er is een beperking in opnames instandhouding Monumenten.

Overige ontwikkelingen:
Cultuurhistorische identiteit
In het Programma Buitenruimte is verbrede aandacht  voor de cultuurhistorische identiteit van bepaalde delen van Capelle. Ook hierin zal in lijn met de Erfgoednota 2018 blijvende aandacht worden gevestigd op de  (vastgelegde) cultuurhistorische objecten en elementen. Budgettair wordt daarin geen uitbreiding verwacht.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven. 

5A.1 Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting (Krediet -172 in 2021)

Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: kapitaallast V 7 structureel vanaf 2022

Kasstroom: V 172 in 2021.

Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van sportveldarmaturen door LED.
Door aanbesteding technische knelpunten is het werk pas op 13 april 2021 gegund en ontstaat er een resultaat van V 172. Hierdoor worden de uitgaven op het krediet met V 172 verlaagd in 2021. Tevens resulteert dit in een extra besparing op de afschrijvingslasten van V 7 vanaf 2022.

Wij stellen u voor om het krediet te verlagen met 172 in 2021. Daarnaast stellen wij u voor om de besparing op de afschrijvingslasten te ramen van V 7 vanaf 2022.

5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 9 / N 1 eenmalig in 2021,  N 221 / V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf  2024
Kasstroom: N 9 / N 1 eenmalig in 2021, N 221/ V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf 2024 

Programma 5:  Sportaccommodaties - Valeriusrondeel 700
Het oude zwembad “De Blinkert”’, Valeriusrondeel 700, staat in afwachting van herontwikkeling en overdracht van de grond leeg. Ter voorkoming van schade en inbraak is het pand voorzien van een gehuurde inbraak/beveiligingsinstallatie en loopt de verzekeringspremie ook nog door; dit kost incidenteel N 9 vanaf 2021-2023.  De planning is dat het pand in 2023 is overgedragen aan de projectontwikkelaar. 

Programma 6:  Samenkracht en burgerparticipatie - Stationsplein 20
De verhuurder van Stationsplein 20 heeft ingestemd met de overdracht van de huidige huur- en onderverhuurovereenkomsten van Stichting Capelle Werkt (SCW). Overname van de huurovereenkomsten van SCW betekent dat de exploitatiebegroting van het Stationsplein 20 (N 212 / V 146) structureel ingaande 2022 tot en met 2025 in de begroting verwerkt moet worden. Het college heeft op 30 maart 2021 ingestemd met de overname van de huidige huurovereenkomsten Stationsplein 20 tot uiterlijk 31 mei 2026 (lange zijde) en 30 september 2026 (korte zijde).  Op dit moment is een businesscase in de maak om de onderhuurders na 2025 elders te huisvesten. 

Programma 8:  Wonen en bouwen - Bermweg 77a
De huurovereenkomst voor de garage Bermweg 77a is per 1 april 2021 opgezegd en de garage zal, gelet op de herontwikkeling van het gebied dit jaar worden verwijderd. De wegvallende baat leidt tot een  structureel N 1 vanaf 2021.

Met ingang van het jaar 2021 resulteren bovenstaande mutaties in N 9 / N 1 eenmalig in 2021, N 221 / V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf 2024.

Wij stellen u voor de genoemde mutaties (conform onderstaande tabel) in de begroting te verwerken.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Prog. Vastgoed 2021 2022-2023 2024-2025
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
5A Valeriusrondeel 700 N9 N0 N9 N0 N0 N0
6A Stationsplein 20 N0 N0 N212 V146 N212 V146
8 Bermweg 77a N0 N1 N0 N1 N0 N1
Totaal N9 N1 N221 V145 N212 V145

5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat

Aankoop aandelen rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. - Beleidskeuze
Lasten/Baten: N 341 incidenteel in 2021
Kasstroom: N 350 incidenteel in 2021

In de commissie Bestuur Veiligheid en Middelen van juni 2021 behandelt u het voorstel om de aandelen van Maximum Invest B.V. aan te kopen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Met de aankoop van de aandelen breidt de gemeente niet alleen haar belang uit van een minderheidsbelang van 46% naar 100%, maar verkrijgt de gemeente eveneens weer het volledige eigendom terug van het pand aan de Dorpsstraat 164, beter bekend als "Het Van Cappellenhuis". Daarmee kan de doelstelling van de gemeente - namelijk dat het deels een culturele bestemming houdt, met een sfeervolle trouwzaal, dat de instandhouding en het onderhoud van het pand op adequate wijze gegarandeerd blijven en dat de toegankelijkheid van (een deel van) het pand voor het publiek gegarandeerd wordt - het beste en meest duurzaam geborgd worden.
Het pand wordt voor een deel verhuurd aan de commerciële (en tevens faciliterende) huurder Maximum Alliances B.V, culturele activiteiten evenals huwelijksvoltrekkingen vinden plaats op initiatief en onder regie van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, de Van Cappellen Stichting koestert de Regentenkamer, de Vereniging Oude Kern is tevreden over het gebruik van het pand en belangstellenden kunnen onder andere de Regentenkamer en andere ruimtes, zoals de trouwzaal en de prachtige binnenplaats, met uitzicht op de IJssel, bezoeken.
De Van Cappellenstichting draagt jaarlijks ook extra bij aan de exploitatie van Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.

Wij stellen u voor om de aandelen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. van Maximum Invest B.V. voor het bedrag van 350 over te nemen. De uitbreiding van deze deelneming wordt, net als ons huidige aandelenbelang, op de balans opgenomen tegen de nominale waarde van 9. Het restant van 341 wordt ten laste van de exploitatie gebracht.

5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord

Overheveling Uitkering tbv Lokaal Sportakkoord - Technisch
Lasten/ Baten: N 80 / V 80 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 80 / V 80 eenmalig in 2021

Conform het collegebesluit ‘Intentieverklaring Lokaal Sportakkoord IV’ (collegevoorstel 341104) en de bijbehorende aanvraag voor een specifieke uitkering voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord is op 4 maart 2021 voor 2021 een subsidie aan ons verleend van V80.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig met N/V 80 te verhogen.

5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93)

Toekomstverkenning buitensportaccommodaties - Onvermijdelijk 
Lasten/ Baten:  N 16 eenmalig in 2021, N 4 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 109 in 2021

Uit een door Sportief Capelle opgestelde notitie Toekomstverkenning is gebleken dat door cultuurtechnische oorzaken (waterhuishuishouding, settingsgevoeligheid, weersomstandigheden en omliggend groen) de bespeelbaarheid van de sportvelden verbeterd moeten worden. Daarnaast is er een wettelijk verplichting om bij alle kunstgrasvelden kantplanken aan te brengen om er voor te zorgen dat de gebruikte infill (kunststofkorrels) opgesloten worden. Hiervoor is een krediet benodigd van 93 in 2021, dit leidt tot een afschrijvingslast van structureel N 4 vanaf 2022.  

Voorgesteld wordt om op de korte termijn de volgende maatregelen te treffen:
Sportpark Schenkel

 • SVS Onderbemalingspomp aanbrengen om het overtollige water beter kan wegpompen, krediet 15;
 • SVS: Toepassen kantplanken, krediet 26.

Sportpark ’t Slot

 • Vv Capelle: Toepassen kantplanken (2 velden), krediet 26.

Sportpark Couwenhoek

 • CVV Zwervers: Toepassen kantplanken (2 velden), krediet 26.

Daarnaast is eenmalig in 2021 N 16 nodig voor het kappen en verdunnen van groenstroken. 

Sportpark Schenkel

 • HCC: Kappen en verdunnen groenstrook zodat er meer zonlicht en lucht het veld bereikt, N8;
 • SVS: Kappen en verdunnen groenstrook zodat er meer zonlicht en lucht het veld bereikt, N8.

Wij stellen u voor in 2021 een krediet van 93  beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 16 in 2021 en N 4 vanaf  2022.  

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. VJN 2021 BG2021 na wijz. VJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N13.104 N489 N13.593 N13.067 N13.106 N13.132 N13.164
Baten V4.023 N295 V3.728 V4.023 V4.023 V4.023 V4.023
Saldo van baten en lasten N9.081 N784 N9.865 N9.044 N9.083 N9.109 N9.141
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V179 V671 V850 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N38 N0 N38 N38 N38 N38 N38
Totaal mutaties reserves V141 V671 V812 N38 N38 N38 N38
Resultaat N8.940 N113 N9.053 N9.082 N9.121 N9.147 N9.179
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed N9 N0 N9
5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat N341 N0 N341
5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord N80 V80 N0
5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93 in 2021) N16 N0 N16
0.4 Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis N30 N375 N405
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden N9 N0 N9
0.16 Rente V8 N0 V8
1.2 Aanpassing budgetten energie N12 N0 N12
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N489 N295 N784
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven V671
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0
Totaal mutatie in de reserves V671
Mutatie Resultaat N113

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. 
De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

 • Tevreden over de hoeveelheid openbaar groen;
 • Tevreden over de inrichting openbaar groen;
 • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het onderhoud openbaar groen;
 • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van bewoners voor de woonomgeving.

VJN21 - m2 groen

Eenheid: m2. 

Bron: interne registratie

VJN21 - Aantal bomen

Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

VJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.
Eenheid: %.

Bron: beheerplan 2016-2020

VJN21 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

VJN21 - Aantal Stadslandbouwprojecten

Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

VJN21 - Aantal meldingen buitenruimte

Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld.

Bron: interne registratie

VJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: %.

Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Impact corona:
Geen.

Overige ontwikkelingen:
Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Bijdrage Recreatieschap Hitland

Bijdrage Recreatieschap Hitland - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V50 structureel vanaf 2021
Kasstroom: V 50 structureel vanaf 2021

Wij begroten onze bijdrage aan Hitland bruto en na afloop van het boekjaar ontvangen wij een opgave van de btw die Hitland heeft betaald (btw op exploitatielasten en investeringen). Wij kunnen deze betaalde btw terugvragen bij het btw-compensatiefonds. Na een analyse blijkt dat we structureel gemiddeld 50 terugvragen. Hierdoor kan de begrote bijdrage aan Hitland verlaagd worden.

Wij stellen u voor om de lasten ingaande 2021 te verlagen met V 50.

5B.2 Investering IBOR (Krediet 735)

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 3 / V 2 in 2022, N 20 / V 10 in 2023 en N 22 / V 12 vanaf 2024
Kasstroom: N 687 in 2021, N 35  in 2022 en N 13 in 2023

Onderstaand treft u een overzicht aan van de IBOR-kredietaanramingen groen, speelplaatsen en water van totaal 735:

 • 317: Filosofentuin-Burg. Schalijlaan WATER: een duiker vervangen binnen het IBOR project is noodzakelijk,
 • 225: Amandelhof GROEN: het aanwezige groen is aan vervanging toe,
 • 98: Radebuurt WATER: zorgen voor betere doorstroming van water en daarmee stankoverlast en ongedierte voorkomen,
 • 60: Librije-Nabucco WATER: binnen het project nieuwe duiker meenemen i.p.v. daarna om werk met werk te maken en overlast te beperken,
 • 35: Overige kleinere kredietaanramingen groen, speelplaatsen en water.

De Voorjaarsnota is normaal gesproken het moment om de nieuwe jaarschijf 2025 te presenteren. Hier komen we met een integraal voorstel op terug in de Begroting 2022.. We kiezen er voor om nu alleen de projecten 2021 te presenteren, aangezien deze meerdere jaren lopen raakt dit ook 2022 en 2023. In de doorkijk 2026-2029 zijn er geen wijzigingen, behoudens in 2029 waar sprake is van een verhoging van de lasten van N 83 in plaats van N 22 aangezien er kredieten in de meerjarenbegroting staan waarvan de afschrijving start in 2029. De onttrekking uit de Reserve Water stijgt in 2029 als gevolg hiervan naar V 22 in plaats van V 12.

Wij stellen u voor een krediet van 735 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 3 in 2022, N 20 in 2023 en N 22 vanaf 2024 en de onttrekking aan de Reserve Water te verhogen met V 2 in 2022, V 10 in 2023 en V 12 vanaf 2024.

Wijziging op de kredieten Afschrijvingen
Taakveld 5.7 2021 2022 2023 Totaal 2021 2022 2023 2024 2025
Verschuiving in jaren 176 -176 - - N0 N0 N0 N0 N0
Aframen/aanramen 510 211 13 735 N0 N3 N20 N22 N22
Totaal 687 35 13 735 N0 N3 N20 N22 N22
Reserve Water N0 V2 V10 V12 V12
Saldo N0 N1 N10 N10 N10

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. VJN 2021 BG2021 na wijz. VJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N6.760 N612 N7.372 N6.692 N6.993 N7.088 N7.174
Baten V893 V4 V897 V893 V893 V893 V893
Saldo van baten en lasten N5.867 N608 N6.475 N5.799 N6.100 N6.195 N6.281
Mutaties in reserves:
Reserve Water N44 N0 N44 V188 V368 V383 V383
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N69 N8 N77 N87 N69 N69 N69
Totaal mutaties reserves N113 N8 N121 V101 V299 V314 V314
Resultaat N5.980 N616 N6.596 N5.698 N5.801 N5.881 N5.967
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
5B 1. Bijdrage Recreatieschap Hitland V50 N0 V50
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven N671 N0 N671
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering V4 V4 V8
0.16 Rente V6 N0 V6
1.2 Aanpassing budgetten energie N1 N0 N1
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N612 V4 N608
Mutaties reserves
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N8
Totaal mutatie in de reserves N8
Mutatie Resultaat N616