Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. 
De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

  • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het onderhoud van de bestrating;
  • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het schoonmaken van de bestrating.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer heeft veel minder reizigers, dit kan resulteren in een beperktere dienstregeling.  

Overige ontwikkelingen:
Uitvoeringsagenda Mobiliteit
Momenteel wordt er gewerkt aan een Uitvoeringsagenda Mobiliteit voor de komende 5 jaar. De verwachting is dat er aan financiële middelen nodig zijn: circa 1.000 voor onderzoek en circa 12.000 voor uitvoering. Deze bedragen zijn indicatief en zullen in de uitvoeringsagenda nader worden gedetailleerd en is afhankelijk van de nadere te maken keuzes die nog gemaakt moeten worden in de raad bij het vaststellen van de uitvoeringsagenda. De middelen nodig voor 2021 zijn meegenomen in de afweging voor de VJN2021. De middelen 2022 en later zullen in de begroting 2022 mee worden genomen bij de verdere afweging. 

2.1 Investering IBOR (Krediet 1.669)

Terug naar navigatie - 2.1 Investering IBOR (Krediet 1.669)

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten/ Baten: N 23 in 2022, N 54 in 2023 en N 56 vanaf 2024
Kasstroom: N 1.122 in 2021, N 813 in 2022 en V 266 in 2023

Onderstaand treft u een overzicht aan van de IBOR-kredietaanramingen verharding, civieltechnische werken en openbare verlichting van totaal 1.669:

  • 481: Filosofentuin - Burg. Schalijlaan VERH: ophoging van het gebied is noodzakelijk,
  • 252: Amandelhof VERH: tegelijkertijd met de werkzaamheden Centrum, het gebied ophogen,
  • 137: Rubenssingel VERH: ondanks onderzoek blijkt het materiaal in de ondergrond anders dan verwacht. Voor verwerking is extra budget nodig,
  • 125: Rotonde Beatrijserf VERH: om de verkeersmaatregelen in Schollevaar goed te kunnen uitvoeren, is extra budget benodigd voor de rotonde bij het Beatrijserf,
  • 88: Dalenbuurt-Oost VERH: In de uitvoering zijn we tegen onvoorziene zaken in de ondergrond gelopen. Hierdoor hebben we een andere uitvoeringswijze gekozen die langer duurde,
  • 337: Overige kleinere kredietaanramingen verharding, civieltechnische werken en openbare verlichting,
  • 249: Om slagvaardig te blijven in zowel ruimtelijke als groot onderhoudsprojecten is een 'vaste' flexibele schil nodig. Voor de dekking van de flexibele schil voor de aanpak van het vervangingsvraagstuk is 249 benodigd in 2021 (190 voor verharding en 59 voor openbare verlichting).Inzet inhuur 190 voor verharding en 59 voor openbare verlichting voor de dekking van de flexibele schil voor de aanpak van het vervangingsvraagstuk.

De Voorjaarsnota is normaal gesproken het moment om de nieuwe jaarschijf 2025 te presenteren. Hier komen we met een integraal voorstel op terug in de Begroting 2022. We kiezen er voor om nu alleen de projecten 2021 te presenteren, aangezien deze meerdere jaren lopen raakt dit ook 2022 en 2023. In de doorkijk 2026-2029 zijn er geen wijzigingen, behoudens in 2029 waar sprake is van een verhoging van de lasten van N 366 in plaats van N 56 aangezien er kredieten in de meerjarenbegroting staan waarvan de afschrijving start in 2029.

Wij stellen u voor een krediet van 1.669 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 23 in 2022, N 54 in 2023 en N 56 vanaf 2024.

Wijziging op de kredieten Afschrijvingen
Taakveld 2.1 2021 2022 2023 Totaal 2021 2022 2023 2024 2025
Verschuiving in jaren 80 186 -266 - N0 N0 N0 N0 N0
Aframen/aanramen 1.042 627 - 1.669 N0 N23 N54 N56 N56
Totaal 1.122 813 -266 1.669 N0 N23 N54 N56 N56

2.2 Nutsbedrijven baten verharding

Terug naar navigatie - 2.2 Nutsbedrijven baten verharding

Baten Verharding - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten:  V 100 structureel vanaf 2021
Kasstroom: V 100 vanaf 2021

Nutsbedrijven die verharding openbreken om onderhoud aan hun kabels te plegen, betalen hiervoor een vergoeding. De laatste jaren zijn deze opbrengsten hoger dan begroot. Voorzichtigheidshalve ramen we V 100 aan. Als uit nader onderzoek een ander bedrag blijkt, zullen we dit bij de begroting/najaarsnota bijstellen.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting vanaf 2021 structureel met V 100 te verhogen.

2.3 KTA-projecten (krediet 25 in 2021)

Terug naar navigatie - 2.3 KTA-projecten (krediet 25 in 2021)

KTA-projecten – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 175 eenmalig in 2021, kapitaallasten N 5 vanaf 2022 
Kasstroom: N 200 in 2021

Binnen het team Mobiliteit staan in 2021 diverse KTA projecten (Korte Termijn Aanpak) op het programma. Hieronder per project een toelichting:

KTA Capelseplein (N 100 eenmalig in 2021)
De binnenste linksaffer op de zuidelijke tak van het Capelseplein wordt verlengd om de doorstroming vanaf de Algerabrug richting Rotterdam te bevorderen. Het verbreden van het kunstwerk Algeraweg – Schönberglaan biedt een mogelijkheid om deze ruimte te creëren. Ter hoogte van het kunstwerk komt naast de autostrook een fietspad of een aparte fietsbrug. Hierdoor hoeft het fietsverkeer van en naar Alexander het gemotoriseerde verkeer op de Schönberglaan niet meer te kruisen.

KTA i-VRI’s (N 40 eenmalig in 2021)
Er zijn optimalisaties te halen in het afstellen, koppelen en maken van scenario’s in de verkeerslichten. Door i-VRI’s te installeren wordt de groentijd die er te verdelen is voor de verschillende stromen efficiënter verdeeld. Dit komt ten goede aan de doorstroming van het auto- en fietsverkeer evenals het openbaar vervoer.

KTA Zuidelijke fietsroute (N 35 eenmalig in 2021)

Dit project betreft de fietsroute die parellel aan de rivier van de Algerabrug via de IJsseldijk naar Rotterdam loopt. Samen met de MRDH, gemeente Rotterdam en de Fietsersbond wordt in 2021 gewerkt aan een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp. Hiervoor wordt een bureau ingehuurd dat onderzoek zal doen en tekeningen zal maken. Er is een directe relatie met project Rivium en met de plaatselijke aandachtspunten langs deze route nabij alle kruispunten. Hier zal extra aandacht aan worden besteed. De raming van de uitvoeringskosten is nog niet bekend, maar de verwachting is dat dit project op grondgebied van Capelle N 300 kost, die voor 50-100% subsidiabel zullen zijn, afhankelijk van de uitkomsten van de KTA discussies. Wij zullen hiervoor een voorstel doen bij de Najaarsnota 2021.

KTA Algeraweg (krediet 25 in 2021 met afschrijving N 5 vanaf 2022 t/m 2026)
Ten behoeve van een betere doorstroming aan de Algeraweg worden (tijdelijke) verbeteringen op de weg doorgevoerd. Het invoegen tussen auto- en busverkeer wordt daartoe gewijzigd. Daardoor zijn er ook aanpassingen in de software van de verkeerslichten en de slagboom Nijverheidsweg nodig. De effecten worden gemonitord.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting als hieronder vermeld te verhogen:

Project KTA Budget Krediet Afschrijvingen
2021 2021 2022 2023 2024 2025
KTA Capelseplein N100
KTA i-VRI's N40
KTA Zuidelijke fietsroute N35
KTA Algeraweg N25 N5 N5 N5 N5
Totale lasten N175 N25 N5 N5 N5 N5

2.4 Fietsbeleid

Terug naar navigatie - 2.4 Fietsbeleid

Fietsbeleid – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 40 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 40 in 2021

Op 22 maart jl. is het Programma Mobiliteit vastgesteld; het bijbehorende uitvoeringsprogramma zal nog voor de zomer aan u worden aangeboden. In het Programma Mobiliteit is aangegeven dat wij aandacht zullen hebben voor de fiets. Voor de evaluatie van het huidige fietsplan en het in overleg met o.a. de Fietsersbond opstellen van een nieuw fietsplan stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen. Voor de te nemen vervolgstappen ter verbetering van de fietsveiligheid zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning en eventuele aanpassingen gefaseerd invoeren. Voor de hiermee verband houdende meerkosten zullen we een voorstel doen in de Najaarsnota 2021. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen.

2.5 Meten is weten

Terug naar navigatie - 2.5 Meten is weten

Meten is weten – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 70 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 70 in 2021

Op 22 maart jl. is het Programma Mobiliteit vastgesteld; het bijbehorende uitvoeringsprogramma zal nog voor de zomer aan u worden aangeboden. In het Programma Mobiliteit is aangegeven dat wij meer en structureler gaan monitoren via het monitoringsplan ‘Meten is weten’.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 70 te verhogen.

2.6 Vervoersknoop Rivium (Krediet 200 in 2021)

Terug naar navigatie - 2.6 Vervoersknoop Rivium (Krediet 200 in 2021)

Vervoersknooppunt Rivium - Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 150 / N 1 in 2021, N 0 / N 1 in 2022 en N 15 in 2023 en kapitaallasten N 4 vanaf 2022)
Kasstroom: N 350 / N 1 in 2021, N 0 / N 1 in 2022 en N 15 in 2023

Naar aanleiding van de concessieverlening voor de Waterbus wordt gewerkt aan de benodigde infrastructuur om deze aan te laten landen en de reizigersstromen veilig af te wikkelen. Hiervoor heeft de raad eerder kredieten vastgesteld. Uitwerking van de plannen in het bijzonder voor voorzieningen op en rond de Schaardijk/IJsseldijk blijken gecompliceerder dan voorzien. Ook zal met tijdelijke maatregelen (bijv voor P+R) gewerkt moeten worden alvorens de definitieve infrastructuur kan worden aangelegd. Dit kan grotendeels opgevangen worden door herschikkingen binnen beschikbare middelen. Aanvullend hierop is echter een krediet van 200 nodig. Bij de maatregelen op en rond de Schaardijk wordt eveneens een veilige oversteek voor de Parkshuttle voorbereid. Er is voor dit project geen extra budget nodig: de budgetten worden herverdeeld over de komende jaren, mede als gevolg van een lagere realisatie in 2020. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. 

We stellen u voor een krediet van 200 beschikbaar te stellen, de lasten in de begroting in 2021 met N 150 in 2021, N 15 in 2023 als gevolg van een andere fasering te verhogen, de kapitaallasten vanaf 2022 met N 4 te verhogen en de baten in de begroting met N 1 in 2021 en in 2022 te verlagen.

Vervoersknoop Rivium (andere fasering) Rek. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Totaal
Nieuwe meerjarenbegroting N350 N200 N15 N565
Huidige meerjarenbegroting N200 N200 N0 N400
Resultaat jaarrekening V192
Begrotingswijziging lasten V192 N150 N0 N15 N165
Nieuwe meerjarenbegroting V27 V28 V29 V84
Huidige meerjarenbegroting V28 V29 V29 V86
Resultaat jaarrekening N25
Begrotingswijziging baten N25 N1 N1 N0 N2
Resultaat jaarrekening V167
Totale begrotingswijziging N151 N1 N15 N167

2.7 Subsidie schoolzones (Krediet -34 in 2021)

Terug naar navigatie - 2.7 Subsidie schoolzones (Krediet -34 in 2021)

Subsidie schoolzones – Onvermijdelijk
Lasten / baten: V 31 eenmalig in 2021 en kapitaallasten V 1 vanaf 2022
Kasstroom: V 65 in 2021

In december 2020 ontvingen we de definitieve beschikking van de MRDH voor verlening van subsidie voor het project “Schoolzones in Capelle aan den IJssel 2020-2022”. In de Voorjaarsnota 2019 2.4.3 is voor de uitvoering van dit project reeds een budget (63K) en een krediet (69K) beschikbaar gesteld, waarvan de helft zal worden bijgedragen door de MRDH.

Wij stellen u voor de baten in de begroting 2021 eenmalig met V 65 te verhogen, te weten V 31 op het budget en V 34 op het krediet.

2.8 MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam

Terug naar navigatie - 2.8 MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam

MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam  – Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 275 in 2021, N 250 in 2022
Kasstroom: N 275 in 2021, N 250 in 2022

In december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd om een bijdrage te leveren voor het verbeteren van de Algeracorridor in het kader van de MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam. Capelle is bereid om van de geraamde 90 miljoen voor de Algeracorridor er 8 miljoen bij te dragen. Daarnaast vallen in de MIRT Oeververbindingen ook verbeteringen aan de A16/Van Brienenoordbrug en een oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord. Beide projecten hebben ook invloed op de Algeracorridor en de wijken Rivium en Fascinatio.
Voor de MIRT Oeververbinding is een speciale projectorganisatie opgezet door de initiatief nemende partijen: PZH, gemeente Rotterdam, Rijk en MRDH. Om grip op het proces en de oplossingsrichtingen te houden als gemeente is het belangrijk om invloed binnen de verschillende projectoverleg te hebben. Tevens zullen verschillende disciplines vanuit Capelle de plannen moeten toetsen. Te denken valt aan: oplossend vermogen verkeerskundige oplossingen, ramingen, constructieve elementen, ruimtelijke inpassing, financiering en juridische zaken, monumentenstatus Algerabrug.
Daarnaast is speciale aandacht nodig voor de communicatie door de gemeente. De MIRT heeft eigen communicatielijnen, maar uit de gesprekken en participatie met de burgers vorig jaar en begin 2021 blijkt dat ze juist zoeken naar informatie bij de gemeente. Door extra communicatiecapaciteit en -materiaal is het mogelijk om dit te intensiveren.
Een van de belangrijkste punten in de participatie in het MIRT proces is het probleem van de geluidhinder op de Algeraweg. Bewoners vragen aandacht om dit op te lossen. Daar waar voor de korte termijn (KTA) wel doorstromingsmaatregelen worden voorgesteld (uitvoering 2022/2023) om de ergste doorstromingsleed te verzachten, zijn er geen maatregelen voorzien voor geluidhinder die wordt ervaren door bewoners. Onderzoek in 2021 moet helderheid geven over mogelijke korte termijn maatregelen (uitvoering 2022/2023) en de kosten.
We bevinden ons nu in de verkenningsfase van de MIRT waarbij van een groot aantal voorstellen wordt teruggegaan tot 1 voorkeursvariant (o.a. MER, MKBA). Naar verwacht wordt dit voorkeursbesluit genomen in de 2e helft van 2022. Daarna komt de planuitwerkingsfase, waarbij de voorkeursvariant gedurende circa 2 jaar wordt uitgedetailleerd (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek). Er is dan sprake van een nieuwe fase met ook een andere inzet vanuit de ambtelijke organisatie.

Voor de voorbereidingen in de jaren 2021 en 2022 stellen wij u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen. Hieronder een specificatie:

MIRT 2021 2022
Projectleider (extern) N75 N75
Interne uren N109 N109
Communicatie (interne uren) N18 N18
Communicatie materiaal N10 N10
Projectondersteuning N23 N23
KTA Leefbaarheid N25 N0
Onvoorzien N15 N15
Totaal N275 N250

2.9 Parkeerbeleid

Terug naar navigatie - 2.9 Parkeerbeleid

Parkeerbeleid – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 40 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 40 in 2021

Op 22 maart jl. is het Programma Mobiliteit vastgesteld; het bijbehorende uitvoeringsprogramma zal nog voor de zomer aan u worden aangeboden. In 2020 is reeds een start gemaakt met het opstellen van de nota Parkeerbeleid en parkeernormen. Deze zullen we in het eerste halfjaar van 2021 afronden, waarbij we worden begeleid door een extern bureau.

Voor de kosten van inhuur van dit bureau stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. VJN 2021 BG2021 na wijz. VJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N7.797 N2.152 N9.949 N8.346 N8.466 N9.215 N9.604
Baten V519 V133 V652 V562 V551 V516 V516
Saldo van baten en lasten N7.278 N2.019 N9.297 N7.784 N7.915 N8.699 N9.088
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V235 V1.446 V1.681 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N152 N6 N158 N162 N154 N154 N154
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V83 V1.440 V1.523 N162 N154 N154 N154
Resultaat N7.195 N579 N7.774 N7.946 N8.069 N8.853 N9.242
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
2.2 Nutsbedrijven baten verharding N 0 V 100 V 100
2.3 KTA-projecten (Krediet 25 in 2021) N 175 N 0 N 175
2.4 Fietsbeleid N 40 N 0 N 40
2.5 Meten is weten N 70 N 0 N 70
2.6 Vervoersknoop Rivium (Krediet 200 in 2021) N 150 N 1 N 151
2.7 Subsidie schoolzones (Krediet -/- 34 in 2021) N 0 V 31 V 31
2.8 MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam N 275 N 0 N 275
2.9 Parkeerbeleid N 40 N 0 N 40
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven N 1.446 N 0 N 1.446
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering V 3 V 3 V 6
0.16 Rente V 22 N 0 V 22
1.2 Aanpassing budgetten energie V 19 N 0 V 19
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N 2.152 V 133 N 2.019
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven V 1.446
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N 6
Totaal mutatie in de reserves V 1.440
Mutatie Resultaat N 579