Programma 3 Economie

Wat willen we bereiken?

TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties

Wat gaan we daarvoor doen?

TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid

Wat gaan we daarvoor doen?

TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen?

TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

VJN21 - Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research)

VJN21 - Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

Capelse indicatoren

De indicator "bezettingsgraad Rivium" wordt niet meer weergegeven. De bezettingsgraad wordt in een collegebrief kenbaar gemaakt, tezamen met nadere informatie over het Rivium en bedrijven (commissie SLE 27 oktober 2020).

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Geen.

Overige ontwikkelingen:
Geen. 

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven. 

3.1 Commerciële contracten

Commerciële contracten – Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 0 / N 330 vanaf 2021
Kasstroom: N 0 / N 330 vanaf 2021

De huidige begroting voor de inkomsten van reclamecontracten voor objecten in de buitenruimte sluit niet meer aan op de reële inkomsten. De grootste afwijking wordt veroorzaakt door het vervallen van een contract voor abri’s en mupi’s (N 225). Daarnaast heeft de recente aanbesteding voor lichtmastreclame tot gevolg dat we op jaarbasis een bedrag van N 75 hebben moeten inleveren.

Wij stellen u voor de baten vanaf 2021 structureel met N 330 te verlagen.

3.2 Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West

Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle West - Beleidskeuze 
Lasten / baten: N 25 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 25 in 2021

We treffen voorbereidingen tot het starten van een participatietraject met het bestuur van de BIZ Capelle West en geïnteresseerde ondernemers in het gebied om te komen tot een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan en instelling van een gevel- en voor terreinenfonds. In 2022-2023 staat een totale onderhoudsingreep op de planning : het riool, de wegen, het groen en de verlichting worden aangepakt. Buiten deze noodzakelijke onderhoudsingreep is dit de uitgelezen kans om – door werk met werk te maken - het gebied qua gebruik, uitstraling en duurzaamheid aan te pakken. Om tot een optimaal plan te komen dient er extra inzet gepleegd te worden boven op de bestaande capaciteit binnen de IBOR. 

Voor de inhuur van externe (ontwerp)capaciteit stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met 25 te verhogen.

3.3 MKB-deal

Aanvraag MKB Deal - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N33 eenmalig in 2021
Kasstroom: N33 in 2021

Op 8 februari 2021 heeft de gemeenteraad de motie vreemd ‘Digitaliseringsvoucher MKB’ aangenomen. Hierin is uw college verzocht om vouchers beschikbaar te stellen voor Capelse MKB ondernemingen die ingezet kunnen worden om hun digitale infrastructuur en zichtbaarheid te verbeteren. Samen met de gemeenten Den Haag, Schiedam en Zoetermeer en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) doen wij een gezamenlijk aanvraag voor een MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB bij de provincie Zuid-Holland. Met het aangaan van deze MKB-deal Digitaliseringsvoucher MKB willen wij ondernemers stimuleren om aan de slag te gaan met digitalisering. Niet alleen om uit de coronacrisis te komen, maar ook voor kansen op het lange termijn. De vouchers bieden hiermee de mogelijkheid om een stap (verder) te zetten in hun digitaliseringsstrategie.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting in 2021 eenmalig met N 33 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. VJN 2021 BG2021 na wijz. VJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N1.493 N70 N1.563 N1.221 N1.188 N1.126 N1.129
Baten V1.054 N330 V724 V759 V759 V759 V759
Saldo van baten en lasten N439 N400 N839 N462 N429 N367 N370
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V310 N5 V305 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N59 N0 N59 N59 N59 N59 N59
Totaal mutaties reserves V251 N5 V246 N59 N59 N59 N59
Resultaat N188 N405 N593 N521 N488 N426 N429
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
3.1 Commerciƫle contracten N0 N330 N330
3.2 Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West N25 N0 N25
3.3 MKB-deal N33 N0 N33
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven N15 N0 N15
0.16 Rente V3 N0 V3
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N70 N330 N400
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N5
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0
Totaal mutatie in de reserves N5
Mutatie Resultaat N405