Sitemap

 1. Blz. 1 Voorjaarsnota 2021
  1. Blz. 2 Voorjaarsnota 2021
  2. Blz. 3 Voorjaarsnota
   1. Blz. 4 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
   2. Blz. 6 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Leeswijzer
   3. Blz. 9 Impact coronacrisis
    1. Blz. 10 Impact coronacrisis op budgetten in 2021
   4. Blz. 11 Programma 0 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 12 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 13 TV0.1 Versterking lokale democratie
      1. Blz. 14 Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie
      2. Blz. 15 Leertraject Lokale democratie
      3. Blz. 16 Uitvoeren van Bewonersenquête 2021
     2. Blz. 17 TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken
      1. Blz. 18 Big data
    2. Blz. 19 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 20 Capelse indicatoren
    4. Blz. 21 Ontwikkelingen
    5. Blz. 22 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 23 0.1 Accountants kosten
    7. Blz. 24 0.2 Budgetten Griffie
    8. Blz. 25 0.3 Tweede Kamerverkiezingen
    9. Blz. 26 0.4 Heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis
    10. Blz. 27 0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden
    11. Blz. 28 0.6 Arbo maatregelen (Krediet 39 in 2021)
    12. Blz. 29 0.7 Dividend Irado
    13. Blz. 30 0.8 Dividend Stedin
    14. Blz. 31 0.9 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen
    15. Blz. 32 0.10 Algemene uitkering
    16. Blz. 33 0.11 Inkoopdiagnose
    17. Blz. 34 0.12 Stadsvisie
    18. Blz. 35 0.13 Vermindering VPB-lasten n.a.v. aframing commerciële contracten
    19. Blz. 36 0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven
    20. Blz. 37 0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering
    21. Blz. 38 0.16 Rente
    22. Blz. 39 0.17 Extra middelen communicatie Corona
    23. Blz. 40 0.18 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken
    24. Blz. 41 0.19 Corona-middelen
    25. Blz. 42 0.20 Hondenbelasting
    26. Blz. 43 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 44 Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
    1. Blz. 45 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 46 TV1.1 Versterken van brandpreventie
      1. Blz. 47 Wijkbrandweerfunctionaris
     2. Blz. 48 TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC)
      1. Blz. 49 Aandacht voor inbraakpreventie
      2. Blz. 50 Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen
      3. Blz. 51 Preventieve interventies
     3. Blz. 52 TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
      1. Blz. 53 Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel
      2. Blz. 54 Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren
      3. Blz. 55 Regionaal controleteam en Webvoyager
      4. Blz. 56 Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma
      5. Blz. 57 Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie
     4. Blz. 58 TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken
      1. Blz. 59 Aanpak problematische groepen en groepsgedrag
      2. Blz. 60 Nazorg Capelse ex-gedetineerden
      3. Blz. 61 Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak
      4. Blz. 62 Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument
     5. Blz. 63 TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein
      1. Blz. 64 Bestrijden en voorkomen van woonoverlast
      2. Blz. 65 Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden
      3. Blz. 66 Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS)
      4. Blz. 67 Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling
      5. Blz. 68 SAVE overleg
     6. Blz. 69 TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken
      1. Blz. 70 Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen
      2. Blz. 71 Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf)
      3. Blz. 72 Inzet van stadsmariniers
      4. Blz. 73 Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen
      5. Blz. 74 Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten
    2. Blz. 75 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 76 Capelse indicatoren
    4. Blz. 77 Ontwikkelingen
    5. Blz. 78 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 79 1.1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging
    7. Blz. 80 1.2 Aanpassing budgetten energie
    8. Blz. 81 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 82 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 83 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 84 TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid
      1. Blz. 85 Verbeteren doorstroming Algeracorridor
      2. Blz. 86 Aanbrengen i-VRI's
      3. Blz. 87 Opschaling Parkshuttle
      4. Blz. 88 Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus
      5. Blz. 89 Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit
     2. Blz. 90 TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar
      1. Blz. 91 Realiseren van verkeersmaatregelen
     3. Blz. 92 TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken
      1. Blz. 93 Uitbreiden route buurtbus
    2. Blz. 94 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 95 Capelse indicatoren
    4. Blz. 96 Ontwikkelingen
    5. Blz. 97 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 98 2.1 Investering IBOR (Krediet 1.669)
    7. Blz. 99 2.2 Nutsbedrijven baten verharding
    8. Blz. 100 2.3 KTA-projecten (krediet 25 in 2021)
    9. Blz. 101 2.4 Fietsbeleid
    10. Blz. 102 2.5 Meten is weten
    11. Blz. 103 2.6 Vervoersknoop Rivium (Krediet 200 in 2021)
    12. Blz. 104 2.7 Subsidie schoolzones (Krediet -34 in 2021)
    13. Blz. 105 2.8 MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam
    14. Blz. 106 2.9 Parkeerbeleid
    15. Blz. 107 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 108 Programma 3 Economie
    1. Blz. 109 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 110 TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties
      1. Blz. 111 KVO Capelle-West
      2. Blz. 112 Onderzoek t.b.v. de Koperwiek
      3. Blz. 113 Glasvezel bedrijventerreinen
      4. Blz. 114 Onderzoek woon-werkunits
     2. Blz. 115 TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid
      1. Blz. 116 Ondersteunen startende ondernemers
      2. Blz. 117 Creative Tech Campus op Rivium
     3. Blz. 118 TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers
      1. Blz. 119 Ondernemersprijs
     4. Blz. 120 TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur
      1. Blz. 121 Stadsdistributie Hoofdweg
    2. Blz. 122 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 123 Capelse indicatoren
    4. Blz. 124 Ontwikkelingen
    5. Blz. 125 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 126 3.1 Commerciële contracten
    7. Blz. 127 3.2 Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West
    8. Blz. 128 3.3 MKB-deal
    9. Blz. 129 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 130 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 131 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 132 TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs
      1. Blz. 133 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
     2. Blz. 134 TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen
      1. Blz. 135 Onderwijskansenbeleid
     3. Blz. 136 TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten)
      1. Blz. 137 Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten
    2. Blz. 138 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 139 Capelse indicatoren
    4. Blz. 140 Ontwikkelingen
    5. Blz. 141 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 142 4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021
    7. Blz. 143 4.2 RMC en VSV middelen
    8. Blz. 144 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 145 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 146 Deelprogramma's en taakvelden
    2. Blz. 147 Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
     1. Blz. 148 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 149 TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen
       1. Blz. 150 Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle
       2. Blz. 151 Uitvoering Lokaal Sportakkoord
      2. Blz. 152 TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren
       1. Blz. 153 Cultuureducatie op scholen
       2. Blz. 154 Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs
      3. Blz. 155 TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960
       1. Blz. 156 Waardering sociale woningbouw
     2. Blz. 157 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 158 Capelse indicatoren
     4. Blz. 159 Ontwikkelingen
     5. Blz. 160 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 161 5A.1 Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting (Krediet -172 in 2021)
     7. Blz. 162 5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed
     8. Blz. 163 5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat
     9. Blz. 164 5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord
     10. Blz. 165 5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93)
     11. Blz. 166 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 167 Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 168 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 169 TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming
       1. Blz. 170 Kwaliteitsimpuls buitenruimte
       2. Blz. 171 Programma buitenruimte
      2. Blz. 172 TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel
       1. Blz. 173 Rivier als getijdenpark
       2. Blz. 174 Uitbreiding Zandrakpark
     2. Blz. 175 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 176 Capelse indicatoren
     4. Blz. 177 Ontwikkelingen
     5. Blz. 178 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 179 5B.1 Bijdrage Recreatieschap Hitland
     7. Blz. 180 5B.2 Investering IBOR (Krediet 735)
     8. Blz. 181 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 182 Programma 6 Sociaal domein
    1. Blz. 183 Deelprogramma's en taakvelden
    2. Blz. 184 Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur
     1. Blz. 185 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 186 TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving
       1. Blz. 187 Mantelzorgers
       2. Blz. 188 Sociale basisinfrastructuur
      2. Blz. 189 TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op
       1. Blz. 190 Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving
     2. Blz. 191 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 192 Capelse indicatoren
     4. Blz. 193 Ontwikkelingen
     5. Blz. 194 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 195 6A.1 Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH)
     7. Blz. 196 6A.2 Uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Stichting Welzijn Capelle
     8. Blz. 197 6A.3 Uitbreiding KinderLabs Schenkel en Oostgaarde
     9. Blz. 198 6A.4 Uitbreiding CJG in KinderLabs
     10. Blz. 199 6A.5 Toeslagenproblematiek
     11. Blz. 200 6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle
     12. Blz. 201 6A.7 Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 (Krediet 25 in 2021)
     13. Blz. 202 6A.8 Coronacrisis: Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren
     14. Blz. 203 6A.9 Coronacrisis: formatie uitbreiding maatschappelijke impact
     15. Blz. 204 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 205 Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
     1. Blz. 206 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 207 TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen)
       1. Blz. 208 Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven
       2. Blz. 209 Rechtmatig verstrekken van uitkeringen
      2. Blz. 210 TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen
       1. Blz. 211 Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen
      3. Blz. 212 TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren
       1. Blz. 213 Bredere inzet van budgetbeheer
       2. Blz. 214 Intensivering nazorg
       3. Blz. 215 Inzet schuldsanering
       4. Blz. 216 Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten
       5. Blz. 217 Verbetering van toegang
       6. Blz. 218 Vesterking van vroegsignalering
      4. Blz. 219 TV6.5 Snelle inburgering van statushouders
       1. Blz. 220 Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering
       2. Blz. 221 Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl
     2. Blz. 222 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 223 Capelse indicatoren
     4. Blz. 224 Ontwikkelingen
     5. Blz. 225 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 226 6B.1 Overheveling budget inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval - VERVALLEN (Erratum)
     7. Blz. 227 6B.2 Aanpassing budgetten Gebundelde Uitkering Gemeenten (BUIG), Participatiewet
     8. Blz. 228 6B.3 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
     9. Blz. 229 6B.4 Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
     10. Blz. 230 6B.5 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Beleidskeuze
     11. Blz. 231 6B.6 Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek
     12. Blz. 232 6B.7 Overheveling Budget Meubel- en Kledingvoucher
     13. Blz. 233 6B.8 BTW teruggave re-integratiegelden
     14. Blz. 234 6B.9 Onderzoeks- en communicatiebudget inzake beleid Werk en Inkomen
     15. Blz. 235 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 236 Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     1. Blz. 237 Landelijke indicatoren
     2. Blz. 238 Capelse indicatoren
     3. Blz. 239 Ontwikkelingen
     4. Blz. 240 Wijzigingsvoorstellen
     5. Blz. 241 6C.1 Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten
     6. Blz. 242 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 243 Deelprogramma 6D Jeugdhulp
     1. Blz. 244 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 245 TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders
       1. Blz. 246 Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp
      2. Blz. 247 TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling
       1. Blz. 248 Lokale kwaliteitsslag in de aanpak
       2. Blz. 249 Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners
     2. Blz. 250 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 251 Toelichting Verwachtingswaarde 2021 bij Jongeren met delict voor rechter
     4. Blz. 252 Capelse indicatoren
     5. Blz. 253 Ontwikkelingen
     6. Blz. 254 Wijzigingsvoorstellen
     7. Blz. 255 6D.1 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kapitaallasten huisvestingkosten nieuwe locatie
     8. Blz. 256 6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kosten wijziging woonplaatsbeginsel
     9. Blz. 257 6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN)
     10. Blz. 258 6D.4 Jeugdhulp PGB Jeugdwet
     11. Blz. 259 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 260 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 261 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 262 TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren
      1. Blz. 263 Dekkend netwerk aan AED's
      2. Blz. 264 Nota gezondheidsbeleid
     2. Blz. 265 TV7.4 Minder energie gebruiken
      1. Blz. 266 Inzetten op energiebesparing
      2. Blz. 267 Uitbreiden laadpalen
     3. Blz. 268 TV7.4 Meer zonne-energie opwekken
      1. Blz. 269 Stimuleren zonnepanelen
      2. Blz. 270 Zonnepanelen op gemeentelijke panden
     4. Blz. 271 TV7.4 De warmtetransitie opstarten
      1. Blz. 272 Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtname van woonlastenneutraliteit
      2. Blz. 273 Opstellen van een Transitievisie Warmte
     5. Blz. 274 TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen
      1. Blz. 275 Stimuleren groene daken
     6. Blz. 276 TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken
      1. Blz. 277 Verminderen restafval
     7. Blz. 278 TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten
      1. Blz. 279 Onderzoek afvalbrengstation
      2. Blz. 280 Vaststellen Actieplan Circulair Capelle
     8. Blz. 281 TV7.4 Schone leefomgeving
      1. Blz. 282 Gevelmaatregelen saneringswoningen
      2. Blz. 283 Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023
    2. Blz. 284 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 285 Toelichting afval
    4. Blz. 286 Capelse indicatoren
    5. Blz. 287 Ontwikkelingen
    6. Blz. 288 Wijzigingsvoorstellen
    7. Blz. 289 7.1 Coronacrisis: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona
    8. Blz. 290 7.2 Seksuele gezondheid jongeren
    9. Blz. 291 7.3 Investering IBOR (Krediet 831)
    10. Blz. 292 7.4 DIT Riool (Krediet 1.248)
    11. Blz. 293 7.5 Lasten en baten afval
    12. Blz. 294 7.6 Aanslagen afval
    13. Blz. 295 7.7 Ongediertebestrijding
    14. Blz. 296 7.8 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
    15. Blz. 297 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 298 Programma 8 Stadsontwikkeling
    1. Blz. 299 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 300 TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022
      1. Blz. 301 Inrichten digitale Omgevingsloket
      2. Blz. 302 Inrichten processen omgevingswetproof
      3. Blz. 303 Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode
      4. Blz. 304 Uitvoeren Pilot Omgevingsplan
     2. Blz. 305 TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid
      1. Blz. 306 Woonexperimenten
     3. Blz. 307 TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad
      1. Blz. 308 Opstellen monitor woningbouwontwikkeling
     4. Blz. 309 TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad
      1. Blz. 310 Consolideren sociale huurwoningenvoorraad
      2. Blz. 311 Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder
    2. Blz. 312 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 313 Capelse indicatoren
    4. Blz. 314 Ontwikkelingen
    5. Blz. 315 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 316 8.1 Actualisatie grondexploitaties
    7. Blz. 317 8.2 Het nieuwe Rivium
    8. Blz. 318 8.3 Meeuwensingel
    9. Blz. 319 8.4 Hoven fase 2
    10. Blz. 320 8.5 Transformaties
    11. Blz. 321 8.6 Externe capaciteit Geo data
    12. Blz. 322 8.7 Centrumring
    13. Blz. 323 8.8 Poortmolen
    14. Blz. 324 8.9 Capelseweg/Bermweg
    15. Blz. 325 8.10 Landelijk Capelle (krediet -193 in 2021, -1.338 in 2022, 1.206 in 2023 en 58 in 2024)
    16. Blz. 326 8.11 Herontwikkeling ING-locatie
    17. Blz. 327 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 328 Financieel overzicht programma's
    1. Blz. 329 Overzicht voor wijziging
    2. Blz. 330 Overzicht van wijziging
    3. Blz. 331 Overzicht na wijziging
   14. Blz. 332 Financieel perspectief te voeren beleid
    1. Blz. 333 Eindstand inclusief doorkijk naar 2029
    2. Blz. 334 Wijzigingen die niet zijn meegenomen
    3. Blz. 335 Financiële ratio's
    4. Blz. 336 Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen)
    5. Blz. 337 Solvabiliteit
    6. Blz. 338 EMU-saldo
    7. Blz. 339 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
    8. Blz. 340 Afschrijvingsnorm
    9. Blz. 341 Algemene uitkering
    10. Blz. 342 Advies raadswerkgroep SIR
   15. Blz. 343 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 344 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
     1. Blz. 345 Definitie weerstandsvermogen
     2. Blz. 346 Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing
     3. Blz. 347 Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)
     4. Blz. 348 Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio
    2. Blz. 349 Algemene risico's
     1. Blz. 350 1. Algemene uitkering Gemeentefonds
     2. Blz. 351 2. Fiscaliteiten
     3. Blz. 352 3. Dividenden
     4. Blz. 353 4. Verleende borgstellingen voor instellingen
     5. Blz. 354 5. Oplopende rentelasten
     6. Blz. 355 6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen
     7. Blz. 356 7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)
    3. Blz. 357 Risico's sociaal domein
     1. Blz. 358 8. Participatiewet
     2. Blz. 359 9. Jeugdhulp
     3. Blz. 360 10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     4. Blz. 361 11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen
     5. Blz. 362 12. Risico impact corona Bijzondere Bijstand, BUIG en Participatiebudget
    4. Blz. 363 Overige risico's
     1. Blz. 364 13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs
     2. Blz. 365 14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting
     3. Blz. 366 15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
     4. Blz. 367 16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom
     5. Blz. 368 17. Grondexploitaties
     6. Blz. 369 18. Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
     7. Blz. 370 19. Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen
     8. Blz. 371 20. Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen
   16. Blz. 372 Raadsbesluit
    1. Blz. 373 Raadsbesluit
   17. Blz. 374 Amendementen en moties
    1. Blz. 375 Amendementen
    2. Blz. 376 Moties
  3. Blz. 377 Bijlagen
   1. Blz. 378 Post onvoorzien
    1. Blz. 379 Verloop van de post onvoorzien
   2. Blz. 380 Omvang reserves en voorzieningen
    1. Blz. 381 Analyse omvang reserves en voorzieningen
   3. Blz. 382 Algemene reserve
    1. Blz. 383 Verloop algemene reserve
   4. Blz. 384 Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven
    1. Blz. 385 Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven
   5. Blz. 386 Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle
    1. Blz. 387 Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle
    2. Blz. 388 Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven
    3. Blz. 389 Prognose per jaarschijf
   6. Blz. 390 Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021
    1. Blz. 391 Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap