Sitemap

Sitemap

Voorjaarsnota 2021 Blz. 1  
Voorjaarsnota 2021 Blz. 2  
Voorjaarsnota Blz. 3  
Aanbiedingsbrief Blz. 4  
Aanbiedingsbrief Blz. 5  
Inleiding en leeswijzer Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Impact coronacrisis Blz. 9  
Impact coronacrisis op budgetten in 2021 Blz. 10  
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 11  
Wat willen we bereiken? Blz. 12  
TV0.1 Versterking lokale democratie Blz. 13  
Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie Blz. 14  
Leertraject Lokale democratie Blz. 15  
Uitvoeren van Bewonersenquête 2021 Blz. 16  
TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken Blz. 17  
Big data Blz. 18  
Landelijke indicatoren Blz. 19  
Capelse indicatoren Blz. 20  
Ontwikkelingen Blz. 21  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 22  
0.1 Accountants kosten Blz. 23  
0.2 Budgetten Griffie Blz. 24  
0.3 Tweede Kamerverkiezingen Blz. 25  
0.4 Heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis Blz. 26  
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden Blz. 27  
0.6 Arbo maatregelen (Krediet 39 in 2021) Blz. 28  
0.7 Dividend Irado Blz. 29  
0.8 Dividend Stedin Blz. 30  
0.9 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen Blz. 31  
0.10 Algemene uitkering Blz. 32  
0.11 Inkoopdiagnose Blz. 33  
0.12 Stadsvisie Blz. 34  
0.13 Vermindering VPB-lasten n.a.v. aframing commerciële contracten Blz. 35  
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven Blz. 36  
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering Blz. 37  
0.16 Rente Blz. 38  
0.17 Extra middelen communicatie Corona Blz. 39  
0.18 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken Blz. 40  
0.19 Corona-middelen Blz. 41  
0.20 Hondenbelasting Blz. 42  
Wat mag het kosten? Blz. 43  
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 44  
Wat willen we bereiken? Blz. 45  
TV1.1 Versterken van brandpreventie Blz. 46  
Wijkbrandweerfunctionaris Blz. 47  
TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC) Blz. 48  
Aandacht voor inbraakpreventie Blz. 49  
Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen Blz. 50  
Preventieve interventies Blz. 51  
TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit Blz. 52  
Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel Blz. 53  
Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren Blz. 54  
Regionaal controleteam en Webvoyager Blz. 55  
Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma Blz. 56  
Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie Blz. 57  
TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken Blz. 58  
Aanpak problematische groepen en groepsgedrag Blz. 59  
Nazorg Capelse ex-gedetineerden Blz. 60  
Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak Blz. 61  
Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument Blz. 62  
TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein Blz. 63  
Bestrijden en voorkomen van woonoverlast Blz. 64  
Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden Blz. 65  
Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS) Blz. 66  
Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 67  
SAVE overleg Blz. 68  
TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken Blz. 69  
Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen Blz. 70  
Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf) Blz. 71  
Inzet van stadsmariniers Blz. 72  
Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen Blz. 73  
Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten Blz. 74  
Landelijke indicatoren Blz. 75  
Capelse indicatoren Blz. 76  
Ontwikkelingen Blz. 77  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 78  
1.1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging Blz. 79  
1.2 Aanpassing budgetten energie Blz. 80  
Wat mag het kosten? Blz. 81  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 82  
Wat willen we bereiken? Blz. 83  
TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid Blz. 84  
Verbeteren doorstroming Algeracorridor Blz. 85  
Aanbrengen i-VRI's Blz. 86  
Opschaling Parkshuttle Blz. 87  
Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus Blz. 88  
Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit Blz. 89  
TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar Blz. 90  
Realiseren van verkeersmaatregelen Blz. 91  
TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken Blz. 92  
Uitbreiden route buurtbus Blz. 93  
Landelijke indicatoren Blz. 94  
Capelse indicatoren Blz. 95  
Ontwikkelingen Blz. 96  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 97  
2.1 Investering IBOR (Krediet 1.669) Blz. 98  
2.2 Nutsbedrijven baten verharding Blz. 99  
2.3 KTA-projecten (krediet 25 in 2021) Blz. 100  
2.4 Fietsbeleid Blz. 101  
2.5 Meten is weten Blz. 102  
2.6 Vervoersknoop Rivium (Krediet 200 in 2021) Blz. 103  
2.7 Subsidie schoolzones (Krediet -34 in 2021) Blz. 104  
2.8 MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam Blz. 105  
2.9 Parkeerbeleid Blz. 106  
Wat mag het kosten? Blz. 107  
Programma 3 Economie Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 110  
KVO Capelle-West Blz. 111  
Onderzoek t.b.v. de Koperwiek Blz. 112  
Glasvezel bedrijventerreinen Blz. 113  
Onderzoek woon-werkunits Blz. 114  
TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid Blz. 115  
Ondersteunen startende ondernemers Blz. 116  
Creative Tech Campus op Rivium Blz. 117  
TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers Blz. 118  
Ondernemersprijs Blz. 119  
TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 120  
Stadsdistributie Hoofdweg Blz. 121  
Landelijke indicatoren Blz. 122  
Capelse indicatoren Blz. 123  
Ontwikkelingen Blz. 124  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 125  
3.1 Commerciële contracten Blz. 126  
3.2 Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West Blz. 127  
3.3 MKB-deal Blz. 128  
Wat mag het kosten? Blz. 129  
Programma 4 Onderwijs Blz. 130  
Wat willen we bereiken? Blz. 131  
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Blz. 132  
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Blz. 133  
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Blz. 134  
Onderwijskansenbeleid Blz. 135  
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten) Blz. 136  
Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten Blz. 137  
Landelijke indicatoren Blz. 138  
Capelse indicatoren Blz. 139  
Ontwikkelingen Blz. 140  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 141  
4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021 Blz. 142  
4.2 RMC en VSV middelen Blz. 143  
Wat mag het kosten? Blz. 144  
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 145  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 146  
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 147  
Wat willen we bereiken? Blz. 148  
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Blz. 149  
Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle Blz. 150  
Uitvoering Lokaal Sportakkoord Blz. 151  
TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren Blz. 152  
Cultuureducatie op scholen Blz. 153  
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Blz. 154  
TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Blz. 155  
Waardering sociale woningbouw Blz. 156  
Landelijke indicatoren Blz. 157  
Capelse indicatoren Blz. 158  
Ontwikkelingen Blz. 159  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 160  
5A.1 Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting (Krediet -172 in 2021) Blz. 161  
5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed Blz. 162  
5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat Blz. 163  
5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord Blz. 164  
5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93) Blz. 165  
Wat mag het kosten? Blz. 166  
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 167  
Wat willen we bereiken? Blz. 168  
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Blz. 169  
Kwaliteitsimpuls buitenruimte Blz. 170  
Programma buitenruimte Blz. 171  
TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel Blz. 172  
Rivier als getijdenpark Blz. 173  
Uitbreiding Zandrakpark Blz. 174  
Landelijke indicatoren Blz. 175  
Capelse indicatoren Blz. 176  
Ontwikkelingen Blz. 177  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 178  
5B.1 Bijdrage Recreatieschap Hitland Blz. 179  
5B.2 Investering IBOR (Krediet 735) Blz. 180  
Wat mag het kosten? Blz. 181  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 182  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 183  
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 184  
Wat willen we bereiken? Blz. 185  
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Blz. 186  
Mantelzorgers Blz. 187  
Sociale basisinfrastructuur Blz. 188  
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op Blz. 189  
Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving Blz. 190  
Landelijke indicatoren Blz. 191  
Capelse indicatoren Blz. 192  
Ontwikkelingen Blz. 193  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 194  
6A.1 Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) Blz. 195  
6A.2 Uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Stichting Welzijn Capelle Blz. 196  
6A.3 Uitbreiding KinderLabs Schenkel en Oostgaarde Blz. 197  
6A.4 Uitbreiding CJG in KinderLabs Blz. 198  
6A.5 Toeslagenproblematiek Blz. 199  
6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle Blz. 200  
6A.7 Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 (Krediet 25 in 2021) Blz. 201  
6A.8 Coronacrisis: Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren Blz. 202  
6A.9 Coronacrisis: formatie uitbreiding maatschappelijke impact Blz. 203  
Wat mag het kosten? Blz. 204  
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 205  
Wat willen we bereiken? Blz. 206  
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen) Blz. 207  
Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven Blz. 208  
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen Blz. 209  
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen Blz. 210  
Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen Blz. 211  
TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 212  
Bredere inzet van budgetbeheer Blz. 213  
Intensivering nazorg Blz. 214  
Inzet schuldsanering Blz. 215  
Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten Blz. 216  
Verbetering van toegang Blz. 217  
Vesterking van vroegsignalering Blz. 218  
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders Blz. 219  
Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering Blz. 220  
Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl Blz. 221  
Landelijke indicatoren Blz. 222  
Capelse indicatoren Blz. 223  
Ontwikkelingen Blz. 224  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 225  
6B.1 Overheveling budget inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval - VERVALLEN (Erratum) Blz. 226  
6B.2 Aanpassing budgetten Gebundelde Uitkering Gemeenten (BUIG), Participatiewet Blz. 227  
6B.3 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) Blz. 228  
6B.4 Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Blz. 229  
6B.5 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Beleidskeuze Blz. 230  
6B.6 Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek Blz. 231  
6B.7 Overheveling Budget Meubel- en Kledingvoucher Blz. 232  
6B.8 BTW teruggave re-integratiegelden Blz. 233  
6B.9 Onderzoeks- en communicatiebudget inzake beleid Werk en Inkomen Blz. 234  
Wat mag het kosten? Blz. 235  
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 236  
Landelijke indicatoren Blz. 237  
Capelse indicatoren Blz. 238  
Ontwikkelingen Blz. 239  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 240  
6C.1 Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten Blz. 241  
Wat mag het kosten? Blz. 242  
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 243  
Wat willen we bereiken? Blz. 244  
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders Blz. 245  
Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 246  
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling Blz. 247  
Lokale kwaliteitsslag in de aanpak Blz. 248  
Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners Blz. 249  
Landelijke indicatoren Blz. 250  
Toelichting Verwachtingswaarde 2021 bij Jongeren met delict voor rechter Blz. 251  
Capelse indicatoren Blz. 252  
Ontwikkelingen Blz. 253  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 254  
6D.1 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kapitaallasten huisvestingkosten nieuwe locatie Blz. 255  
6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kosten wijziging woonplaatsbeginsel Blz. 256  
6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN) Blz. 257  
6D.4 Jeugdhulp PGB Jeugdwet Blz. 258  
Wat mag het kosten? Blz. 259  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 260  
Wat willen we bereiken? Blz. 261  
TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 262  
Dekkend netwerk aan AED's Blz. 263  
Nota gezondheidsbeleid Blz. 264  
TV7.4 Minder energie gebruiken Blz. 265  
Inzetten op energiebesparing Blz. 266  
Uitbreiden laadpalen Blz. 267  
TV7.4 Meer zonne-energie opwekken Blz. 268  
Stimuleren zonnepanelen Blz. 269  
Zonnepanelen op gemeentelijke panden Blz. 270  
TV7.4 De warmtetransitie opstarten Blz. 271  
Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtname van woonlastenneutraliteit Blz. 272  
Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 273  
TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen Blz. 274  
Stimuleren groene daken Blz. 275  
TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken Blz. 276  
Verminderen restafval Blz. 277  
TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten Blz. 278  
Onderzoek afvalbrengstation Blz. 279  
Vaststellen Actieplan Circulair Capelle Blz. 280  
TV7.4 Schone leefomgeving Blz. 281  
Gevelmaatregelen saneringswoningen Blz. 282  
Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023 Blz. 283  
Landelijke indicatoren Blz. 284  
Toelichting afval Blz. 285  
Capelse indicatoren Blz. 286  
Ontwikkelingen Blz. 287  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 288  
7.1 Coronacrisis: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona Blz. 289  
7.2 Seksuele gezondheid jongeren Blz. 290  
7.3 Investering IBOR (Krediet 831) Blz. 291  
7.4 DIT Riool (Krediet 1.248) Blz. 292  
7.5 Lasten en baten afval Blz. 293  
7.6 Aanslagen afval Blz. 294  
7.7 Ongediertebestrijding Blz. 295  
7.8 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Blz. 296  
Wat mag het kosten? Blz. 297  
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 298  
Wat willen we bereiken? Blz. 299  
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 Blz. 300  
Inrichten digitale Omgevingsloket Blz. 301  
Inrichten processen omgevingswetproof Blz. 302  
Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode Blz. 303  
Uitvoeren Pilot Omgevingsplan Blz. 304  
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid Blz. 305  
Woonexperimenten Blz. 306  
TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad Blz. 307  
Opstellen monitor woningbouwontwikkeling Blz. 308  
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad Blz. 309  
Consolideren sociale huurwoningenvoorraad Blz. 310  
Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 311  
Landelijke indicatoren Blz. 312  
Capelse indicatoren Blz. 313  
Ontwikkelingen Blz. 314  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 315  
8.1 Actualisatie grondexploitaties Blz. 316  
8.2 Het nieuwe Rivium Blz. 317  
8.3 Meeuwensingel Blz. 318  
8.4 Hoven fase 2 Blz. 319  
8.5 Transformaties Blz. 320  
8.6 Externe capaciteit Geo data Blz. 321  
8.7 Centrumring Blz. 322  
8.8 Poortmolen Blz. 323  
8.9 Capelseweg/Bermweg Blz. 324  
8.10 Landelijk Capelle (krediet -193 in 2021, -1.338 in 2022, 1.206 in 2023 en 58 in 2024) Blz. 325  
8.11 Herontwikkeling ING-locatie Blz. 326  
Wat mag het kosten? Blz. 327  
Financieel overzicht programma's Blz. 328  
Overzicht voor wijziging Blz. 329  
Overzicht van wijziging Blz. 330  
Overzicht na wijziging Blz. 331  
Financieel perspectief te voeren beleid Blz. 332  
Eindstand inclusief doorkijk naar 2029 Blz. 333  
Wijzigingen die niet zijn meegenomen Blz. 334  
Financiële ratio's Blz. 335  
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen) Blz. 336  
Solvabiliteit Blz. 337  
EMU-saldo Blz. 338  
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Blz. 339  
Afschrijvingsnorm Blz. 340  
Algemene uitkering Blz. 341  
Advies raadswerkgroep SIR Blz. 342  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 343  
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 344  
Definitie weerstandsvermogen Blz. 345  
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 346  
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 347  
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 348  
Algemene risico's Blz. 349  
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 350  
2. Fiscaliteiten Blz. 351  
3. Dividenden Blz. 352  
4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 353  
5. Oplopende rentelasten Blz. 354  
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 355  
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 356  
Risico's sociaal domein Blz. 357  
8. Participatiewet Blz. 358  
9. Jeugdhulp Blz. 359  
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 360  
11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 361  
12. Risico impact corona Bijzondere Bijstand, BUIG en Participatiebudget Blz. 362  
Overige risico's Blz. 363  
13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 364  
14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 365  
15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 366  
16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 367  
17. Grondexploitaties Blz. 368  
18. Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 369  
19. Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen Blz. 370  
20. Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen Blz. 371  
Raadsbesluit Blz. 372  
Raadsbesluit Blz. 373  
Amendementen en moties Blz. 374  
Amendementen Blz. 375  
Moties Blz. 376  
Bijlagen Blz. 377  
Post onvoorzien Blz. 378  
Verloop van de post onvoorzien Blz. 379  
Omvang reserves en voorzieningen Blz. 380  
Analyse omvang reserves en voorzieningen Blz. 381  
Algemene reserve Blz. 382  
Verloop algemene reserve Blz. 383  
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 384  
Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 385  
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle Blz. 386  
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle Blz. 387  
Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven Blz. 388  
Prognose per jaarschijf Blz. 389  
Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021 Blz. 390  
Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021 Blz. 391