Sitemap

Voorjaarsnota 2021 Blz. 1
Voorjaarsnota 2021 Blz. 2
Voorjaarsnota Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Inleiding en leeswijzer Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Impact coronacrisis Blz. 9
Impact coronacrisis op budgetten in 2021 Blz. 10
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 11
Wat willen we bereiken? Blz. 12
TV0.1 Versterking lokale democratie Blz. 13
Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie Blz. 14
Leertraject Lokale democratie Blz. 15
Uitvoeren van Bewonersenquête 2021 Blz. 16
TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken Blz. 17
Big data Blz. 18
Landelijke indicatoren Blz. 19
Capelse indicatoren Blz. 20
Ontwikkelingen Blz. 21
Wijzigingsvoorstellen Blz. 22
0.1 Accountants kosten Blz. 23
0.2 Budgetten Griffie Blz. 24
0.3 Tweede Kamerverkiezingen Blz. 25
0.4 Heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis Blz. 26
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden Blz. 27
0.6 Arbo maatregelen (Krediet 39 in 2021) Blz. 28
0.7 Dividend Irado Blz. 29
0.8 Dividend Stedin Blz. 30
0.9 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen Blz. 31
0.10 Algemene uitkering Blz. 32
0.11 Inkoopdiagnose Blz. 33
0.12 Stadsvisie Blz. 34
0.13 Vermindering VPB-lasten n.a.v. aframing commerciële contracten Blz. 35
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven Blz. 36
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering Blz. 37
0.16 Rente Blz. 38
0.17 Extra middelen communicatie Corona Blz. 39
0.18 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken Blz. 40
0.19 Corona-middelen Blz. 41
0.20 Hondenbelasting Blz. 42
Wat mag het kosten? Blz. 43
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 44
Wat willen we bereiken? Blz. 45
TV1.1 Versterken van brandpreventie Blz. 46
Wijkbrandweerfunctionaris Blz. 47
TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC) Blz. 48
Aandacht voor inbraakpreventie Blz. 49
Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen Blz. 50
Preventieve interventies Blz. 51
TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit Blz. 52
Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel Blz. 53
Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren Blz. 54
Regionaal controleteam en Webvoyager Blz. 55
Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma Blz. 56
Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie Blz. 57
TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken Blz. 58
Aanpak problematische groepen en groepsgedrag Blz. 59
Nazorg Capelse ex-gedetineerden Blz. 60
Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak Blz. 61
Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument Blz. 62
TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein Blz. 63
Bestrijden en voorkomen van woonoverlast Blz. 64
Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden Blz. 65
Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS) Blz. 66
Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 67
SAVE overleg Blz. 68
TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken Blz. 69
Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen Blz. 70
Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf) Blz. 71
Inzet van stadsmariniers Blz. 72
Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen Blz. 73
Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten Blz. 74
Landelijke indicatoren Blz. 75
Capelse indicatoren Blz. 76
Ontwikkelingen Blz. 77
Wijzigingsvoorstellen Blz. 78
1.1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging Blz. 79
1.2 Aanpassing budgetten energie Blz. 80
Wat mag het kosten? Blz. 81
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 82
Wat willen we bereiken? Blz. 83
TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid Blz. 84
Verbeteren doorstroming Algeracorridor Blz. 85
Aanbrengen i-VRI's Blz. 86
Opschaling Parkshuttle Blz. 87
Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus Blz. 88
Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit Blz. 89
TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar Blz. 90
Realiseren van verkeersmaatregelen Blz. 91
TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken Blz. 92
Uitbreiden route buurtbus Blz. 93
Landelijke indicatoren Blz. 94
Capelse indicatoren Blz. 95
Ontwikkelingen Blz. 96
Wijzigingsvoorstellen Blz. 97
2.1 Investering IBOR (Krediet 1.669) Blz. 98
2.2 Nutsbedrijven baten verharding Blz. 99
2.3 KTA-projecten (krediet 25 in 2021) Blz. 100
2.4 Fietsbeleid Blz. 101
2.5 Meten is weten Blz. 102
2.6 Vervoersknoop Rivium (Krediet 200 in 2021) Blz. 103
2.7 Subsidie schoolzones (Krediet -34 in 2021) Blz. 104
2.8 MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam Blz. 105
2.9 Parkeerbeleid Blz. 106
Wat mag het kosten? Blz. 107
Programma 3 Economie Blz. 108
Wat willen we bereiken? Blz. 109
TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 110
KVO Capelle-West Blz. 111
Onderzoek t.b.v. de Koperwiek Blz. 112
Glasvezel bedrijventerreinen Blz. 113
Onderzoek woon-werkunits Blz. 114
TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid Blz. 115
Ondersteunen startende ondernemers Blz. 116
Creative Tech Campus op Rivium Blz. 117
TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers Blz. 118
Ondernemersprijs Blz. 119
TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 120
Stadsdistributie Hoofdweg Blz. 121
Landelijke indicatoren Blz. 122
Capelse indicatoren Blz. 123
Ontwikkelingen Blz. 124
Wijzigingsvoorstellen Blz. 125
3.1 Commerciële contracten Blz. 126
3.2 Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West Blz. 127
3.3 MKB-deal Blz. 128
Wat mag het kosten? Blz. 129
Programma 4 Onderwijs Blz. 130
Wat willen we bereiken? Blz. 131
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Blz. 132
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Blz. 133
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Blz. 134
Onderwijskansenbeleid Blz. 135
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten) Blz. 136
Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten Blz. 137
Landelijke indicatoren Blz. 138
Capelse indicatoren Blz. 139
Ontwikkelingen Blz. 140
Wijzigingsvoorstellen Blz. 141
4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021 Blz. 142
4.2 RMC en VSV middelen Blz. 143
Wat mag het kosten? Blz. 144
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 145
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 146
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 147
Wat willen we bereiken? Blz. 148
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Blz. 149
Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle Blz. 150
Uitvoering Lokaal Sportakkoord Blz. 151
TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren Blz. 152
Cultuureducatie op scholen Blz. 153
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Blz. 154
TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Blz. 155
Waardering sociale woningbouw Blz. 156
Landelijke indicatoren Blz. 157
Capelse indicatoren Blz. 158
Ontwikkelingen Blz. 159
Wijzigingsvoorstellen Blz. 160
5A.1 Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting (Krediet -172 in 2021) Blz. 161
5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed Blz. 162
5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat Blz. 163
5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord Blz. 164
5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93) Blz. 165
Wat mag het kosten? Blz. 166
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 167
Wat willen we bereiken? Blz. 168
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Blz. 169
Kwaliteitsimpuls buitenruimte Blz. 170
Programma buitenruimte Blz. 171
TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel Blz. 172
Rivier als getijdenpark Blz. 173
Uitbreiding Zandrakpark Blz. 174
Landelijke indicatoren Blz. 175
Capelse indicatoren Blz. 176
Ontwikkelingen Blz. 177
Wijzigingsvoorstellen Blz. 178
5B.1 Bijdrage Recreatieschap Hitland Blz. 179
5B.2 Investering IBOR (Krediet 735) Blz. 180
Wat mag het kosten? Blz. 181
Programma 6 Sociaal domein Blz. 182
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 183
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 184
Wat willen we bereiken? Blz. 185
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Blz. 186
Mantelzorgers Blz. 187
Sociale basisinfrastructuur Blz. 188
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op Blz. 189
Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving Blz. 190
Landelijke indicatoren Blz. 191
Capelse indicatoren Blz. 192
Ontwikkelingen Blz. 193
Wijzigingsvoorstellen Blz. 194
6A.1 Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) Blz. 195
6A.2 Uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Stichting Welzijn Capelle Blz. 196
6A.3 Uitbreiding KinderLabs Schenkel en Oostgaarde Blz. 197
6A.4 Uitbreiding CJG in KinderLabs Blz. 198
6A.5 Toeslagenproblematiek Blz. 199
6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle Blz. 200
6A.7 Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 (Krediet 25 in 2021) Blz. 201
6A.8 Coronacrisis: Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren Blz. 202
6A.9 Coronacrisis: formatie uitbreiding maatschappelijke impact Blz. 203
Wat mag het kosten? Blz. 204
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 205
Wat willen we bereiken? Blz. 206
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen) Blz. 207
Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven Blz. 208
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen Blz. 209
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen Blz. 210
Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen Blz. 211
TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 212
Bredere inzet van budgetbeheer Blz. 213
Intensivering nazorg Blz. 214
Inzet schuldsanering Blz. 215
Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten Blz. 216
Verbetering van toegang Blz. 217
Vesterking van vroegsignalering Blz. 218
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders Blz. 219
Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering Blz. 220
Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl Blz. 221
Landelijke indicatoren Blz. 222
Capelse indicatoren Blz. 223
Ontwikkelingen Blz. 224
Wijzigingsvoorstellen Blz. 225
6B.1 Overheveling budget inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval - VERVALLEN (Erratum) Blz. 226
6B.2 Aanpassing budgetten Gebundelde Uitkering Gemeenten (BUIG), Participatiewet Blz. 227
6B.3 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) Blz. 228
6B.4 Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Blz. 229
6B.5 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Beleidskeuze Blz. 230
6B.6 Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek Blz. 231
6B.7 Overheveling Budget Meubel- en Kledingvoucher Blz. 232
6B.8 BTW teruggave re-integratiegelden Blz. 233
6B.9 Onderzoeks- en communicatiebudget inzake beleid Werk en Inkomen Blz. 234
Wat mag het kosten? Blz. 235
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 236
Landelijke indicatoren Blz. 237
Capelse indicatoren Blz. 238
Ontwikkelingen Blz. 239
Wijzigingsvoorstellen Blz. 240
6C.1 Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten Blz. 241
Wat mag het kosten? Blz. 242
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 243
Wat willen we bereiken? Blz. 244
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders Blz. 245
Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 246
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling Blz. 247
Lokale kwaliteitsslag in de aanpak Blz. 248
Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners Blz. 249
Landelijke indicatoren Blz. 250
Toelichting Verwachtingswaarde 2021 bij Jongeren met delict voor rechter Blz. 251
Capelse indicatoren Blz. 252
Ontwikkelingen Blz. 253
Wijzigingsvoorstellen Blz. 254
6D.1 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kapitaallasten huisvestingkosten nieuwe locatie Blz. 255
6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kosten wijziging woonplaatsbeginsel Blz. 256
6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN) Blz. 257
6D.4 Jeugdhulp PGB Jeugdwet Blz. 258
Wat mag het kosten? Blz. 259
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 260
Wat willen we bereiken? Blz. 261
TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 262
Dekkend netwerk aan AED's Blz. 263
Nota gezondheidsbeleid Blz. 264
TV7.4 Minder energie gebruiken Blz. 265
Inzetten op energiebesparing Blz. 266
Uitbreiden laadpalen Blz. 267
TV7.4 Meer zonne-energie opwekken Blz. 268
Stimuleren zonnepanelen Blz. 269
Zonnepanelen op gemeentelijke panden Blz. 270
TV7.4 De warmtetransitie opstarten Blz. 271
Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtname van woonlastenneutraliteit Blz. 272
Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 273
TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen Blz. 274
Stimuleren groene daken Blz. 275
TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken Blz. 276
Verminderen restafval Blz. 277
TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten Blz. 278
Onderzoek afvalbrengstation Blz. 279
Vaststellen Actieplan Circulair Capelle Blz. 280
TV7.4 Schone leefomgeving Blz. 281
Gevelmaatregelen saneringswoningen Blz. 282
Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023 Blz. 283
Landelijke indicatoren Blz. 284
Toelichting afval Blz. 285
Capelse indicatoren Blz. 286
Ontwikkelingen Blz. 287
Wijzigingsvoorstellen Blz. 288
7.1 Coronacrisis: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona Blz. 289
7.2 Seksuele gezondheid jongeren Blz. 290
7.3 Investering IBOR (Krediet 831) Blz. 291
7.4 DIT Riool (Krediet 1.248) Blz. 292
7.5 Lasten en baten afval Blz. 293
7.6 Aanslagen afval Blz. 294
7.7 Ongediertebestrijding Blz. 295
7.8 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Blz. 296
Wat mag het kosten? Blz. 297
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 298
Wat willen we bereiken? Blz. 299
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 Blz. 300
Inrichten digitale Omgevingsloket Blz. 301
Inrichten processen omgevingswetproof Blz. 302
Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode Blz. 303
Uitvoeren Pilot Omgevingsplan Blz. 304
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid Blz. 305
Woonexperimenten Blz. 306
TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad Blz. 307
Opstellen monitor woningbouwontwikkeling Blz. 308
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad Blz. 309
Consolideren sociale huurwoningenvoorraad Blz. 310
Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 311
Landelijke indicatoren Blz. 312
Capelse indicatoren Blz. 313
Ontwikkelingen Blz. 314
Wijzigingsvoorstellen Blz. 315
8.1 Actualisatie grondexploitaties Blz. 316
8.2 Het nieuwe Rivium Blz. 317
8.3 Meeuwensingel Blz. 318
8.4 Hoven fase 2 Blz. 319
8.5 Transformaties Blz. 320
8.6 Externe capaciteit Geo data Blz. 321
8.7 Centrumring Blz. 322
8.8 Poortmolen Blz. 323
8.9 Capelseweg/Bermweg Blz. 324
8.10 Landelijk Capelle (krediet -193 in 2021, -1.338 in 2022, 1.206 in 2023 en 58 in 2024) Blz. 325
8.11 Herontwikkeling ING-locatie Blz. 326
Wat mag het kosten? Blz. 327
Financieel overzicht programma's Blz. 328
Overzicht voor wijziging Blz. 329
Overzicht van wijziging Blz. 330
Overzicht na wijziging Blz. 331
Financieel perspectief te voeren beleid Blz. 332
Eindstand inclusief doorkijk naar 2029 Blz. 333
Wijzigingen die niet zijn meegenomen Blz. 334
Financiële ratio's Blz. 335
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen) Blz. 336
Solvabiliteit Blz. 337
EMU-saldo Blz. 338
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Blz. 339
Afschrijvingsnorm Blz. 340
Algemene uitkering Blz. 341
Advies raadswerkgroep SIR Blz. 342
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 343
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 344
Definitie weerstandsvermogen Blz. 345
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 346
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 347
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 348
Algemene risico's Blz. 349
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 350
2. Fiscaliteiten Blz. 351
3. Dividenden Blz. 352
4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 353
5. Oplopende rentelasten Blz. 354
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 355
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 356
Risico's sociaal domein Blz. 357
8. Participatiewet Blz. 358
9. Jeugdhulp Blz. 359
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 360
11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 361
12. Risico impact corona Bijzondere Bijstand, BUIG en Participatiebudget Blz. 362
Overige risico's Blz. 363
13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 364
14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 365
15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 366
16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 367
17. Grondexploitaties Blz. 368
18. Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 369
19. Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen Blz. 370
20. Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen Blz. 371
Raadsbesluit Blz. 372
Raadsbesluit Blz. 373
Amendementen en moties Blz. 374
Amendementen Blz. 375
Moties Blz. 376
Bijlagen Blz. 377
Post onvoorzien Blz. 378
Verloop van de post onvoorzien Blz. 379
Omvang reserves en voorzieningen Blz. 380
Analyse omvang reserves en voorzieningen Blz. 381
Algemene reserve Blz. 382
Verloop algemene reserve Blz. 383
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 384
Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 385
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle Blz. 386
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle Blz. 387
Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven Blz. 388
Prognose per jaarschijf Blz. 389
Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021 Blz. 390
Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021 Blz. 391
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap