Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma’s.

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. Het "resultaat jaarrekening" is pas met de jaarstukken bekend. De volgende indicatoren worden daarom niet getoond:

  • Resultaat jaarrekening;
  • Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over het gemeentebestuur;
  • Houdt het gemeentebestuur voldoende rekening met de wensen van de bevolking?;
  • Zijn Capellenaren geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de plaatselijke politiek?;
  • Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over de dienstverlening.
Omschrijving Bron Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Voorjaarsnota 2021
Sluitende begroting Interne registratie Ja Ja Ja* Ja*
Goedkeurende controleverklaring getrouw beeld Externe accountant Ja Ja Ja**
Goedkeurende controleverklaring rechtmatigheid Interne registratie Ja Ja Ja**
Kwaliteit uitvoering Wet Woz Oordeel waarderingskamer Goed Goed Goed Goed
*) Op basis van de structurele baten en lasten is er sprake van een structureel sluitende begroting. De jaarschijf 2021 laat op basis van het totaal aan baten en lasten een nadeel zien, echter zijn er meer incidentele lasten dan baten. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar het overzicht van incidentele baten en lasten zoals deze in de begroting is opgenomen.
**) De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven, maar moet nog een tweetal onderwerpen rondom de ToZo en het CJG afronden.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
Bouwarchief
Het aantal aanvragen voor bouwarchief door burgers blijft onverminderd hoog, maar gelukkig kan veel digitaal afgehandeld worden. 

Huurders gemeentelijk vastgoed
Huurders, niet zijnde sport, die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben tot op heden uitstel van betalingen gekregen.  In deze voorjaarsnota is het voorstel verwerkt voor het gedifferentieerd kwijtschelden tot maximaal 50% van de huur van ons gemeentelijk vastgoed (onder voorwaarden). 

Vaccinatie locatie
Sporthal Schenkel is ingericht als vaccinatie locatie, dit is tot stand gekomen door een samenwerking met CJG Capelle, Sportief Capelle en de GGD.

Publiekshal
Vanwege Covid-19 is ter bescherming van de veiligheid van zowel Capellenaren als medewerkers een aantal maatregelen in de Publiekshal getroffen. Er zijn schermen van plexiglas geplaatst bij de balies van de afdeling Publiekszaken en Sociale Zaken. Ook zijn markeringen met een looproute op de vloer aangebracht zodat de 1,5 meter afstand geborgd wordt. Bij de ingang staan desinfecterende middelen. Bij het voltrekken van huwelijken in de trouwzaal is een maximum aantal personen van 35 toegestaan. Dit maximum is inclusief de trouwambtenaar en bode. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden dat gasten van het bruidspaar gebruik kunnen maken van een livestream waardoor zij op afstand kunnen meekijken bij de huwelijksceremonie.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal beschikbare balies beperkt. Dit heeft invloed op het maximaal aantal afspraken dat dagelijks kan worden afgehandeld. Om ervoor te zorgen dat, met het oog op de versoepeling van de maatregelen aankomende zomer, alle Capellenaren op tijd terecht kunnen voor de aanvraag van een paspoort, ID kaart of rijbewijs onderzoeken wij nu verschillende mogelijkheden om onze capaciteit uit te breiden door bijvoorbeeld de werkplekken uit te breiden met inachtneming van de corona maatregelen.

Impact bedrijfsvoering
Het hybride samenwerken vraagt veel van de bedrijfsvoering. We zien onder andere de volgende effecten: toename schoonmaakkosten om kantoor hygiënisch te houden; toename kosten digitale middelen voor thuiswerken; toename kosten beschermingsmiddelen; minder koffie- en printkosten. Er is een projectgroep geformeerd die het vraagstuk hoe terug naar kantoor gaat uitwerken en ingezet kan worden bij aankondiging versoepelingen. Ook is er extra communicatie inzet nodig. Hierover heeft het college onlangs een besluit genomen. 

Overige ontwikkelingen:
ICT
De organisatie is zich aan het voorbereiden op de implementatie van Office 365 en Teams en het uitrollen van laptops. Hiermee kan makkelijker digitaal samengewerkt worden. We maken hierbij gelijk afspraken over de borging en archivering van documenten.

0.1 Accountants kosten

Terug naar navigatie - 0.1 Accountants kosten

Accountants kosten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 33 vanaf 2021
Kasstroom: N 33 vanaf 2021

De aanbesteding van de accountantsdiensten voor de controle jaren 2021 tot en met de afhandeling van het controle jaar 2024 is  N 33 hoger uitgevallen dan begroot.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 33 vanaf 2021.

0.2 Budgetten Griffie

Terug naar navigatie - 0.2 Budgetten Griffie

Budgetten Griffie – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 70 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 70 eenmalig in 2021

Juridische kosten vervolg bezwaar tegen uitspraak raad referendum Rivium (N 25 voorzichtige inschatting)
De indieners van het inleidend verzoek voor een referendum met betrekking tot Rivium hebben beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van het resultaat van de bezwaarprocedure. Als gevolg hiervan volgt een rechtszaak. Ter ondersteuning van de raad in dit proces is externe juridische kennis nodig. De kosten hiervan zijn nog niet volledig in te schatten, maar kijkend naar de kosten in de ondersteuning bij de klachtenprocedure en de voorlopige voorziening vorig jaar is N25 een voorzichtig reële inschatting.

Extra notulen in verband met meer commissies en meer raden (vooralsnog N 15)
In 2021 vinden meer commissies en raadsvergaderingen plaats dan gepland, onder meer door complexe dossier als Capelseweg/Bermweg, Referendumverzoeken, herbenoeming burgemeester en afwijkende planningen. Derhalve zijn de kosten voor de notulen ook navenant hoger (N 15).

Extra kosten griffie (N 30)
Inhuur en inzet in de vorm van overwerk als gevolg van uitval binnen de griffie en meerwerk door onder meer zaken rond de referenda-aanvragen en extra inzet op andere dossiers. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het budget voor inhuur op het onderdeel “wat voor raad wilt u zijn” ook al wordt opgebruikt voor regulier werk.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 met N 70 te verhogen.

0.3 Tweede Kamerverkiezingen

Terug naar navigatie - 0.3 Tweede Kamerverkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen – Onvermijdelijk
Baten / lasten: N 206 in 2021
Kasstroom: N 206 in 2021

Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, met inachtneming van maatregelen in verband met de coronacrisis, vergde extra capaciteit en hogere uitgaven dan gebruikelijk. De werkelijke kosten komen uit op  N360 .  Er is reeds een verkiezingsbudget van N154 beschikbaar. In totaal is er dus N206 extra budget nodig. Vanuit de decembercirculaire zijn via de algemene uitkering extra middelen beschikbaar gesteld van V86, het restant van V120 komt uit de algemene middelen. 

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 206  in 2021.

0.4 Heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis

Terug naar navigatie - 0.4 Heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis

Heroverweging  maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis– Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 40 / N 500  in 2021
Kasstroom: N 540 in 2021

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen in de aanpak van het coronavirus hebben grote invloed op ondernemers. In eerdere collegebesluiten is besloten ondernemers die bijvoorbeeld aan de gemeente huurpenningen verschuldigd zijn, uitstel van betaling te geven. Nu de maatregelen vanuit de Rijksoverheid langer duren en uitstel geen oplossing biedt voor bijvoorbeeld oplopende huurschulden is er gezocht naar andere oplossingen. Inmiddels zijn er meerdere gerechtelijke uitspraken, die zeggen dat het financiële nadeel van de huurder tussen huurder en verhuurder verdeeld moet worden. 

Op 28 april 2021 hebben wij in navolging van Rotterdam de heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen ten gevolge van Covid-19 vastgesteld. Hierin is de regeling die landsadvocaat Pels Rijcken voor Rotterdam heeft uitgewerkt overgenomen. De regeling geldt voorlopig tot 1 mei 2021, maar als generieke restricties langer lopen dan kan deze verlengd worden.

Ook na kwijtschelding van een deel van de huurverplichtingen op basis van deze generieke regeling zullen er naar verwachting voor enkele huurders huurachterstanden resteren. Daar zullen met hen afspraken over worden gemaakt voor terugbetaling. Naar verwachting zal een deel van deze huurvorderingen oninbaar blijken. 

De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de regeling (met een gedifferentieerde huurkwijtschelding voor ondernemers) over de periode 15 maart 2020 tot en met 1 mei 2021 worden geschat op N 540 (N 500 voor kwijtschelding huurpenningen N 40 voor uitvoeringskosten derden).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 40 en de baten te verlagen met N 500 in 2021.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Prog. Huurkwijtschelding Uitvoeringskosten Totale mutatie
0 N55 N4 N59
5A N375 N30 N405
6A N70 N6 N76
Totaal N500 N40 N540

0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden

Terug naar navigatie - 0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden

Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 44 / V 3  eenmalig in 2021 
Kasstroom: N 44  eenmalig in 2021

Het gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden inclusief inventaris, zijn verzekerd tegen nieuwwaarde. Uitkering bij calamiteiten vindt plaats op basis van deze opgegeven verzekerde waarde. De huidige verzekeringswaarden zijn ouder dan 6 jaar. Ter voorkoming van onder- of oververzekering is het noodzakelijk om een deel van het vastgoed en inventaris te actualiseren. Voorgesteld wordt om panden met een verzekerde waarde vanaf 4 miljoen opnieuw te laten taxeren en gelijktijdig de inventaris mee te nemen. Het gaat hierbij om 12 van de 122 vastgoedobjecten. De kosten van de taxatie worden begroot op N 44 en komen iedere 6 jaar terug.  Op basis van de uitkomsten van deze taxatie zullen wij ons beraden om de gehele vastgoedportefeuille te laten taxeren. Indien wij dit nodig achten zullen wij bij de Najaarsnota 2021 met een voorstel komen.

Voor het bedrag N 3 wat programma 7 raakt, vindt een onttrekking V 3 plaats uit de Voorziening rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor om van een deel van het gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden de verzekerde waarde te laten her taxeren en hiervoor een budget van N 44 eenmalig in 2021 beschikbaar te stellen en akkoord te gaan met de onttrekking uit de Voorziening rioolheffing middelen derden V 3. De taxatie zal structureel iedere 6 zes jaar worden herhaald. De financiele gevolgen zullen in de meerjarenbegroting worden verwerkt.

In de doorkijk 2026-2029 is er zowel bij de lasten als de kasstroom sprake van een verhoging van N 44 en bij de baten is sprake van een verhoging van V 3 in 2027.

Programma Lasten
0 N11
1 N3
4 N18
5A N9
7 N3
Totaal N44

0.6 Arbo maatregelen (Krediet 39 in 2021)

Terug naar navigatie - 0.6 Arbo maatregelen (Krediet 39 in 2021)

Arbo maatregelen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 1 structureel vanaf 2021, kapitaallast N 3 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 39 eenmalig in 2021 en N 1 structureel vanaf 2021

1. AED’s publieke ruimte
Door u is verzocht om namens de gemeente AED’s te plaatsen in de publieke ruimte. Het uiteindelijke doel is dat er, waar je in Capelle ook staat, binnen een straal van 500 meter een AED aanwezig is. Daarbij wil de gemeente het goede voorbeeld geven, in de verwachting dat andere pandbeheerders (zoals winkeliers) zullen volgen. Het plaatsen van de AED’s brengt extra kosten met zich mee die we vooralsnog ramen op N 14.

2. Oplossing toegang fietskelder
Er wordt al jaren hinder ervaren met de steile toegang tot de fietskelder. Het is fysiek zwaar om de fiets in en uit de kelder te krijgen. Met een fiets transportsysteem wordt de toegang tot de fietskelder gebruiksvriendelijker en kan men veilig de fiets naar beneden en boven krijgen. Het aanleggen van het systeem kost eenmalig N 25 in 2021, met een kapitaallast van N 3 vanaf 2022. Voor onderhoud is vanaf 2021 een bedrag nodig van N 1 per jaar.

Wij stellen u voor een krediet van 39 beschikbaar te stellen voor deze Arbo maatregelen en in de begroting een kapitaallast aan te ramen van N 3 structureel vanaf 2022 en N 1 aan te ramen voor onderhoud van het fiets transportsysteem.

0.7 Dividend Irado

Terug naar navigatie - 0.7 Dividend Irado

Dividend Irado – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 257 / V 257 in 2021
Kasstroom: V 257 in 2021

In 2020 is een deel van het dividend van Irado niet tot uitkering gekomen in verband met Corona. In de Najaarsnota 2020 is het begrote dividend voor 2020 ook deels afgeraamd. In 2021 wordt nu alsnog dit deel uitbetaald, een bedrag van V 257. Dit wordt gedoteerd aan de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden voor een bedrag van N 257 in programma 7. De wijziging is cijfermatig wel verwerkt in programma 7, maar komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting 2021 te verhogen met V 257 gevolg door een evenredige dotatie aan de voorziening N 257.

0.8 Dividend Stedin

Terug naar navigatie - 0.8 Dividend Stedin

Verlagen dividend Stedin - Onvermijdelijk
Baten: N 445  structureel vanaf 2023
Kasstroom: N 445 structureel vanaf 2023

In de Najaarsnota 2019 hebben wij op basis van de beschikbaar gestelde Jaarplan van Stedin voorgesorteerd op een mogelijke risico van een lager dividend. Wij hebben het dividend voor de jaren 2020 en 2021 (uit te betalen in 2021 en 2022) naar nul gebracht. In de Najaarsnota 2020 bent u geïnformeerd dat wij voor de jaren vanaf 2023 890 aan dividend begroten en dat wij het risico op het niet realiseren van dit dividend calculeren op 67%.

Stedin heeft de aandeelhouders voorgesteld om voor een bedrag van 200.000 aan cumulatief preferente aandelen uit te geven. Aangezien de uitkering van preferent dividend voorrang heeft op de uitkering van dividend op de gewone aandelen adviseren wij u de door ons geraamde dividenden (op onze gewone aandelen) vanaf 2023 te halveren tot 445.

Wij stellen u voor om de baten ingaande 2023 te verlagen met N445.

0.9 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen

Terug naar navigatie - 0.9 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen

Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen - Beleidskeuze
Baten: Structureel V 114 vanaf 2023
Kasstroom: Incidenteel N 3.810 in 2021 en V 114 vanaf 2023

In de raadsvergadering van 31 mei 2021 is besloten om maximaal in te tekenen op de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen in Stedin N.V. Voor ons betekent dat een storting van N 7. 620. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stedin op 25 juni 2021 zal dit besluit worden bekrachtigd. De verwachting is dat de kapitaalstorting tussen 30 juni 2021 en 8 september 2021 moet worden betaald. Het preferent dividendrendement van 3% op onze storting van N 7.620 bedraagt V 228. Aangezien de reële verwachting is dat het merendeel van de huidige aandeelhouders inschrijven met hun eigen aandelenpercentage rekenen wij uit oogpunt van voorzichtigheid met een storting van N 3.810 en een bijbehorende dividendrendement van V 114. De rentelasten worden integraal berekend en verwerkt en betrekken we niet afzonderlijk bij dit voorstel.

Mocht de omvang van onze uiteindelijke verkrijging afwijken van N 3.810 informeren wij u door middel van een collegebrief en verwerken wij het verschil bij de Najaarsnota 2021.
Wij stellen u voor om vanaf 2023 structureel de baten te verhogen met V 114.

0.10 Algemene uitkering

Terug naar navigatie - 0.10 Algemene uitkering

Algemene uitkering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 2.567 in 2021, V 1.420 in 2022, V 489 in 2023 en 2024 en V 871 vanaf 2025
Kasstroom: V 2.567 in 2021, V 1.420 in 2022, V 489 in 2023 en 2024 en V 871 vanaf 2025

Decembercirculaire 2020 en maartcirculaire 2021
Gemeenten worden via het Gemeentefonds gecompenseerd voor extra lasten en tegenvallende baten als gevolg van de coronacrisis. De Decembercirculaire geeft aan dat we in 2021 corona compensatie ontvangen, namelijk V 1.180. In de Maartcirculaire heeft het ministerie van BKZ de verdeling van het 4e coronasteunpakket vastgesteld. Het betreft hier deels de verdeling van middelen die in de decembercirculaire zijn aangekondigd, maar waarvan nog geen verdeling bekend was. Deze posten zijn in de collegebrief over de decembercirculaire op “P.M.” gezet. Wij ontvangen in 2021 een aanvullend bedrag van V 898.

De volgende bedragen zijn in de circulaires opgenomen voor ons:

Decembercirculaire 2020 2021
Corona steunpakket:
A) Compensatie directe kosten
Lokale culturele voorzieningen V279
Tweede Kamerverkiezingen V86
B) Indirecte kosten (flankerend beleid)
Re-integratie bijstand V433
Extra impuls re-integratie bijstand V231
Gemeentelijk schuldenbeleid V112
Bijzondere bijstand V39
Subtotaal Decembercirculaire 2020 V1.180
Maartcirculaire 2021 2021
Coronacompensatie (algemene uitkering)
Perspectief jeugd en jongeren V86
Extra begeleiding kwetsbare groepen V149
Bestrijden eenzaamheid ouderen V149
Afvalverwerking V107
Jongerenwerk Jeugd V62
Mentale ondersteuning jeugd V51
Activiteiten en ontmoetingen jeugd V36
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) V238
Subtotaal V878
Decentralisatie Uitkering
Voorschoolse voorziening peuters V20
Totaal Maartcirculaire 2021 V898


Btw compensatiefonds (BCF)

Gemeenten kunnen niet verhaalbare BTW in het BCF verhalen. Deze pot met geld is gevormd vanuit een uitname van het gemeentefonds. Als gemeenten aan het einde van het jaar minder hebben gecompenseerd uit het BCF, dan wordt het resterende gedeelte verdeeld over de gemeenten. Het Ministerie van BZK heeft in afstemming met de VNG en de provinciale toezichthouders een advies opgesteld over de wijze waarop de ruimte onder het plafond BCF door gemeenten kan worden opgenomen als verwachte bate. Dit advies luidt: “Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond BCF, adviseren we om voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond BCF.”. De meest actuele raming uit de meicirculaire 2020 is V489. Wij stellen u voor om dit bedrag structureel op te nemen in de begroting. Bij de Begroting 2022 zal dit bedrag geactualiseerd worden op basis van de dan beschikbare gegevens uit de meicirculaire 2021, die te laat beschikbaar is om in de Voorjaarsnota 2021 te verwerken.

Stelpost accres
In de begroting is een stelpost accres bij de algemene uitkering opgenomen. Gebleken is in het verleden dat het rijk voor de toekomstige jaren rekening hield met een hoger accres dan uiteindelijk het geval was. Dit was vooral ingegeven door planningsoptimisme. Als het rijk minder uitgeeft, krijgen gemeenten ook minder geld. Om die reden hebben we toentertijd een plafond afgesproken voor de maximale hoogte van het accres in een willekeurig jaar. Deze stelpost bedraagt 931 in 2022 en 382 vanaf 2025. In de jaren 2023 en 2024 is het accres lager dan het plafond en is er geen stelpost opgenomen in de begroting. Wij stellen voor om de begroting in lijn te brengen met de uitkomsten van de circulaires, omdat de circulaires de meest reële inschatting geeft van de te verwachten ontvangen bedragen.

Resumerend stellen wij u voor de begroting voor de baten aan te passen met V 2.567 in 2021, V 1.420 in 2022, V 489 in 2023 en 2024 en V 871 vanaf 2025.

0.11 Inkoopdiagnose

Terug naar navigatie - 0.11 Inkoopdiagnose

Inkoopdiagnose - Beleidskeuze 
Lasten/Baten: N 25 in 2021, N 25 in 2023, N 25 in 2025  structureel 2-jaarlijks
Kasstroom: N 25 in 2021, N 25 in 2023, N 25 in 2025 structureel 2 jaarlijks

Tot 2015 voerde de taakgroep Inkoop jaarlijks een inkoopdiagnose uit. Doel van een inkoopdiagnose is het verkrijgen van inzage in de wijze waarop de gemeente haar inkopen uitvoert – wie koopt wat in, voor hoeveel en bij welke leverancier(s) – een van de doelstellingen zoals opgenomen in het door het college vastgestelde inkoopbeleid. Door een andere prioriteitstelling is het uitvoeren van de inkoopdiagnose daarna uitbesteed; het uitvoeren van een inkoopdiagnose is een intensieve en tijdrovende klus. De laatste diagnose dateert uit 2018, over de jaren 2015-2017. Sindsdien hebben we geen inkoopdiagnose meer laten uitvoeren; hoogste tijd voor een actuele diagnose, die we over 2020 zullen laten uitvoeren.

Bovendien past het in het door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek naar aanbestedingen (met als onderzoeksvraag: ‘in hoeverre waarborgt het college dat zijn inkoop van diensten en werken de beoogde kwaliteit heeft én bijdraagt aan het realiseren van zijn beleidsdoelstellingen?’), resulterende in het rapport Grip op Inkoop met een aantal aanbevelingen om het proces van inkoop en aanbestedingen (verder) te verbeteren.

Wij stellen u voor om iedere twee jaar een inkoopdiagnose te laten uitvoeren en hiervoor de begroting aan te passen met N 25 in 2021, 2023, 2025 en daarna structureel 2-jaarlijks. 

0.12 Stadsvisie

Terug naar navigatie - 0.12 Stadsvisie

Stadsvisie – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 30 in 2021

Om het project Stadsvisie dit jaar af te ronden is een aanvullend budget van N30 benodigd voor de inhuur van de externe projectleider en interne uren. Planning is de Stadsvisie in september van dit jaar vast te stellen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 30 te verhogen.

0.13 Vermindering VPB-lasten n.a.v. aframing commerciële contracten

Terug naar navigatie - 0.13 Vermindering VPB-lasten n.a.v. aframing commerciële contracten

Vermindering VPB-lasten n.a.v. aframing commerciële contracten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 55 / N 0 vanaf 2022
Kasstroom: V 55 vanaf 2022

De huidige begroting voor de inkomsten van reclamecontracten voor objecten in de buitenruimte sluit niet meer aan op de reële inkomsten. De inkomsten van commerciële contracten vallen vanaf 2021 N 330 lager uit. Deze vermindering van opbrengsten van commerciële contracten raakt direct de te verschuldigde vennootschapsbelasting. Voor 2021 is vanuit fiscaal oogpunt al een lager bedrag aan vennootschapsbelasting opgenomen, in lijn met het voorstel 0.10 uit de Najaarsnota 2019. De verschuldigde vennootschapsbelasting vanaf 2022 valt naar verwachting lager uit.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V 55 vanaf 2022.

0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven

Terug naar navigatie - 0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven

Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 3.151 / V 3.109 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 3.151 in 2021

De Reserve Eenmalige Uitgaven is bedoeld om eenmalige budgetten, die in een jaar nog niet (volledig) besteed zijn, over te hevelen naar latere jaren. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden. In het onderstaande overzicht staan de mutaties van deze Voorjaarsnota 2021. Dit betreft vrijwel allemaal onttrekkingen in 2021 van budgetten die in de Jaarrekening 2020 zijn toegevoegd. We zullen nog beoordelen of alles in 2021 wordt besteed. Bij de Najaarsnota 2021 komen we hier op terug.

In de onderstaande tabel staan alle mutaties in deze Voorjaarsnota 2021 weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Progr. Omschrijving budget Besluit 2021
0 Welke raad wilt u zijn? VJN 2019 0.4.11 N20
0 Datalab NJN 2020 0.18 N58
Totaal Programma 0 N78
2 Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020 Jaarrek 2020 N293
2 Budget Civieltechnische Werken 2020 Jaarrek 2020 N950
2 Aanpak fietsroutes NJN 2020 2.3. N74
2 Fietsbrug A-S NJN 2019 2.4.8. N5
2 Nieuwe mobiliteit 1e BW 2020 N60
2 Programma mobiliteit 1e BW 2018 N12
2 Schoolzones VJN 2019 2.4.3. N52
Totaal Programma 2 N1.446
3 Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020 V15
3 Leidraad Hoofdweggebied VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 / NJN 2020 3.4. / Jaarrek 2020 N10
3 BIZ Capelle-West quick scans* NJN2016 5.4.1 / VJN 2017 3.4.4 / Jaarrekening 2020 N20
Totaal Programma 3 N15
5B Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020 N21
5B Rivier als getijdenpark VJN2018 5.4.9 N3
5B Budget groen 2020 Jaarrek 2020 N487
5B Budget Schollebos 2020 Jaarrek 2020 N160
Totaal Programma 5B N671
6A Budget WOP 2020 Jaarrekening 2020 N139
6A Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6a.5 / Jaarrek. 2020 N20
Totaal Programma 6A N159
7 Uitvoering Subsidieregeling AED NJN 2018 7.4.4. / Jaarrekening 2020 N16
7 Klimaatmiddelen (algemene uitkering) / transitievisie Warmte Jaarrekening 2019 / VJN 2020 7.1. / Jaarrekening 2020 N36
7 Actieplan circulair Capelle NJN 2020 7.1 / Jaarrekening 2020 N40
7 Voorbereiding geluidsanering wegverkeer* VJN 2018 / Jaarrekening 2020 N22
Totaal Programma 7 N114
8 DOE MEE programma VJN2016 10.4.2 N16
8 Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle VJN2016 10.4.2 N11
8 Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7 N33
8 Florabuurt VJN2018 8.4.7 N101
8 Budget Centrumgebied 2020 Jaarrek 2020 N507
Totaal Programma 8 N668
Totaal lasten op programma's N3.151
Mutatie aan reserve (per saldo: onttrekking) V3.109
* Budget is bij de Jaarrekening vrijgevallen vanwege het verstrijken van de drie-jaarsrtermijn, maar de werkzaamheden zijn op korte termijn gepland.

0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - 0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering

Mutaties reserve bedrijfsvoering - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N116 / V 116 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 116 in 2021

Wij stellen u voor de lasten in de bedrijfsvoering in 2021 met N 116 te verhogen en dit te egaliseren via de reserve bedrijfsvoering V116. Dit heeft betrekking op de verwachte afdelingsresultaten 2021. De afdelingsresultaten wijken veelal af door inhuur, die weliswaar deels gedekt wordt uit de beschikbare vrije ruimte op de salarisbudgetten door vacatures, maar over het algemeen duurder is dan vaste formatie. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma 2021
0. Bestuur en ondersteuning N233
1. Integrale veiligheid en openbare orde V2
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V3
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie V4
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V4
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) V59
7. Volksgezondheid en Milieu V28
8. Stadsontwikkeling V1
Totaal lasten N132
0. Bestuur en ondersteuning V3
1. Integrale veiligheid en openbare orde V2
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V3
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie V4
7. Volksgezondheid en Milieu V3
8. Stadsontwikkeling V1
Totaal baten V16
Totaal saldo lasten en baten N116
Mutatie reserve bedrijfsvoering V116
Totaal N0

0.16 Rente

Terug naar navigatie - 0.16 Rente

Rente – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: V 66 / V11 in 2021, V 86 / V 3 in 2022, V102 / V 33 in 2023, V 100 / V 43 in 2024 en V 101 / V 49 in 2025
Kasstroom: V 71 in 2021, V 121 in 2022, V 102 in 2023, V 100 in 2024 en V 101 in 2025

Periodiek actualiseren wij de liquiditeitsprognose, waarin alle in- en uitgaande kasstromen worden opgenomen. In de prognose is rekening gehouden met de kasstromen met betrekking tot uw voorgenomen besluiten in deze Voorjaarsnota, maar ook met het lagere EMU-saldo in de Jaarstukken 2020 van 13.407 ten opzichte van de Najaarsnota 2020. Doordat er in 2020 een liquiditeitsoverschot was door de verkoop van de aandelen Eneco, heeft het lagere EMU-saldo in 2020 er niet toe geleid dat er minder langlopende leningen zijn aangetrokken in 2020. In 2020 was namelijk voorzien dat er geen nieuwe leningen aangetrokken moesten worden. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met de huidige rente. De percentages die we hanteren zijn als volgt: 2021 0,5%, 2022 en 2023 1%, 2024 en 2025 1,5% en vanaf 2026 2%. Uit de analyse op de jaarstukken blijkt dat we jaarlijks ten minste 15.000 doorschuiven en/of overhouden ten opzichte van de begroting op het EMU-saldo. Dit zijn over het algemeen uitgaven die op een later moment plaats vinden, maar wel een structureel karakter kennen; elk jaar schuiven we een dergelijk bedrag door naar het volgende jaar. Daarom stellen we voor om eenmalig er rekening mee te houden dat we 15.000 minder aan externe financiering hoeven aan te trekken en de structurele rentelasten hiermee af te ramen. Daarnaast moet, conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV, door middel van een omslagpercentage de rente worden omgeslagen naar de taakvelden waarop de activa drukt. Het herrekende omslagpercentage voor 2021 en 2022 is 0,2%, voor 2023 0,3%, voor 2024 0,4%, voor 2025 en 2026 0,5%, voor 2027 0,6% en vanaf 2028 0,7%. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welk effect het herrekende omslagpercentage op de programma’s heeft.

De effecten op programma 7 worden weer neutraal gemaakt door een evenredige dotatie c.q. onttrekking aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden en rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor de begroting aan te passen met V71 in 2021, V121 in 2022, V102 in 2023, V100 in 2024 en V101 in 2025 voor wat betreft de effecten voor de herrekening van de rente. Het effect op respectievelijke de voorziening afvalstoffenheffing en de voorziening rioolheffing is V11/N5 in 2021, V3/N35 in 2022, V17/V16 in 2023, V24/V19 in 2024 en V31/V18 in 2025.

Met het effect na 2025 is rekening gehouden in de doorkijk naar 2029. Het effect voor de rente in deze jaren is V111 in 2026, V118 in 2027, V128 in 2028 en V41 vanaf 2029. Dit is van invloed op zowel de lasten als de kasstroom. Het effect op respectievelijke de voorziening afvalstoffenheffing en de voorziening rioolheffing in deze jaren is V21/N70 in 2026, V23/N108 in 2027, V32/N81 in 2028 en V27/N117 vanaf 2029.

Programma 2021 2022 2023 2024 2025
0 V40 N90 V178 V179 V184
1 V1 V3 N0 N0 N0
2 V22 V52 N12 N15 N13
3 V3 V4 V1 V1 V1
4 V7 V76 V9 V11 V14
5A V8 V47 V3 V4 V4
5B V6 V16 N3 N4 N2
6A N0 V6 N1 N1 N1
6C N2 N0 N2 N3 N1
7 N6 V32 N33 N43 N49
8 N8 N25 N38 N29 N36
Subtotaal V71 V121 V102 V100 V101
Voorziening afval V11 V3 V17 V24 V31
Voorziening riolering N5 N35 V16 V19 V18
Totaal V77 V89 V135 V143 V150

0.17 Extra middelen communicatie Corona

Terug naar navigatie - 0.17 Extra middelen communicatie Corona

Extra middelen communicatie Corona - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: N 200 in 2021
Kasstroom: N 200 in 2021

Het afgelopen corona-jaar hebben wij het voortouw genomen in de ‘corona-communicatie’ in Capelle. We hebben daarbij een divers scala aan activiteiten, communicatiemiddelen en samenwerkingen met partners ingezet. Met als centrale doel om Capelle te informeren over maatregelen en situaties, concrete handelingsperspectieven en de Capellenaar ‘een hart onder de riem te steken’. Wat we doen en hoe we dat doen staat beschreven in de communicatiestrategie die we regelmatig hebben ge-update. De corona-crisis is inmiddels in een nieuwe fase gekomen. We kijken vooruit naar de gevolgen voor de stad op langere termijn. Ook voor de wijze van communiceren heeft de nieuwe fase invloed. Recentelijk zijn hiervoor enkele suggesties gedaan.  Inmiddels hebben we een lijst met snelle communicatie-acties gemaakt. Met als kernboodschappen: ‘goed op elkaar letten, elkaar helpen en bij herhaling informeren over waar hulp en ondersteuning in de stad te vinden is’.  Gedurende 2021 willen wij ons hier dus extra voor inzetten.

Voordat we als gemeente boodschappen ‘zenden’ willen wij van Capellenaren weten welke suggesties en ideeën mensen, sportverenigingen, ondernemers en jongeren zelf hebben. Welke maatregelen of acties kan de gemeente oppakken of initiëren?

In de collegevergadering van 30 maart 2021 is besloten over te gaan tot extra communicatie. In de decembercirculaire 2020, welke financieel verwerkt wordt in deze voorjaarsnota, zijn in algemeenheid middelen beschikbaar gekomen voor de dekking van extra lasten in verband met Corona. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 200 eenmalig in 2021.

0.18 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Terug naar navigatie - 0.18 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 44 structureel vanaf 2021
Kasstroom: V 44 structureel vanaf 2021

In de Voorjaarsnota 2019 hebt u besloten tot het aanramen van het budget van N88 voor het (weer gaan) uitvoeren van doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken. Daartoe hebt u besloten tot aanstelling van één fte assistent-concerncontroller over te gaan. Voordeel van een ambtelijke aanstelling is dat zowel de kennis in huis geborgd wordt en dat (relatief dure) externe kosten zo veel als mogelijk voorkomen worden. Op 1 september 2020 hebben wij echter besloten om per 1 januari 2021 de topstructuur van de organisatie te wijzigen. Vanaf die datum is de organisatie overgegaan van een tweehoofdige naar een éénhoofdige directie. Als gevolg van deze organisatiewijziging is er dus nog maar één directeur in de organisatie (de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur). De functie van de tweede directeur is komen te vervallen. Hij vervult per 1 januari 2021 (weer alleen) de functie van Concerncontroller. Samenhangend met deze wijziging vanaf 1 januari 2021 is besloten dat de concerncontroller de onderzoeken zelf uitvoert, met in voorkomende gevallen externe ondersteuning op specifieke onderzoeksgebieden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 44 vanaf 2021.

0.19 Corona-middelen

Terug naar navigatie - 0.19 Corona-middelen

Corona-middelen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 1.000 in 2021
Kasstroom: N 1.000 in 2021

Corona heeft de stad hard geraakt. Er komt nu een fase waarin we de effecten van de pandemie kunnen herstellen en kansen kunnen realiseren die ontstaan zijn. Hiertoe wordt een herstelplan opgesteld. Dit herstelplan zal ook investeringen vragen in de stad en onze partners om de samenleving te versterken. De verwachting is dat we in september 2021 het herstelplan gereed hebben. Wij stellen u voor om voor de lasten die met het herstelplan gemoeid zijn op dit moment een bedrag van N.1000 aan te ramen in 2021. De daadwerkelijke lasten zullen blijken uit het herstelplan. In het herstelplan zal ook aandacht zijn voor de wijze van verantwoording aan uw raad.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 1.000 in 2021.

0.20 Hondenbelasting

Terug naar navigatie - 0.20 Hondenbelasting

Hondenbelasting - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 34 / N 305 vanaf 2022
Kasstroom: N 271 vanaf 2022

In deze coronatijd is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan het gezelschap van een huisdier. Wij stellen daarom ook voor om eventuele belemmeringen, zoals het heffen van hondenbelasting, weg te nemen. De viervoeters hebben een toegevoegde waarde op het welzijn van de hondenbezitter. Honden verminderen de eenzaamheid en zijn een positief gezelschap. Het houden van een hond geeft ook een reden om naar buiten te gaan en te bewegen: goed voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden.

Wij stellen u voor om vanaf 2022 structureel de baten te verlagen met N 305 en de lasten te verlagen met V 34.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma Baten Lasten
0 N305 V12
6B N0 V22
Totaal N305 V34

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. VJN 2021 BG2021 na wijz. VJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N33.205 N1.807 N35.012 N29.732 N30.091 N28.015 N27.892
Baten V139.388 V2.772 V142.160 V140.016 V141.374 V142.929 V144.089
Saldo van baten en lasten V106.183 V965 V107.148 V110.284 V111.283 V114.914 V116.197
Mutaties in reserves:
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V278 V230 V508 V217 V248 V186 V186
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V78 V78 N0 N0 N0 N0
Reserve Doe Mee Fonds V3.000 N0 V3.000 N0 N0 N0 N0
Reserve rekenkamer N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V3.278 V308 V3.586 V217 V248 V186 V186
Resultaat V109.461 V1.273 V110.734 V110.501 V111.531 V115.100 V116.383
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
0.1 Accountants kosten N33 N0 N33
0.2 Budgetten Griffie N70 N0 N70
0.3 Tweede Kamerverkiezingen N206 N0 N206
0.4 Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis N4 N55 N59
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden N11 N0 N11
0.6 Arbo maatregelen (Krediet 39 in 2021) N1 N0 N1
0.7 Dividend Irado N0 V257 V257
0.10 Algemene uitkering N0 V2.567 V2.567
0.11 Inkoopdiagnose N25 N0 N25
0.12 Stadsvisie N30 N0 N30
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven N78 N0 N78
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering N233 V3 N230
0.16 Rente V71 N0 V71
0.16 Rente N31 N0 N31
0.17 Extra middelen communicatie Corona N200 N0 N200
0.18 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken V44 N0 V44
0.19 Corona-middelen N1.000 N0 N1.000
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N1.807 V2.772 V965
Mutaties reserves
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V230
Reserve eenmalige uitgaven V78
Totaal mutatie in de reserves V308
Mutatie Resultaat V1.273