Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2022 aan. In de Najaarsnota 2022 zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2022 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Voorjaarsnota 2022 en de Begroting 2023. De rapportage op de doelenboom is opgenomen per programma. Hier staan ook de financiële wijzigingsvoorstellen. Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht.

Begroting en meerjarenbegroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eindstand Begroting 2023/ VJN 2022 V1.901 V3.154 V13.316 V15.617 V3.591 V2.052 V742 N618 N2.101
Besluitvorming Begroting 2023:
- Amendement "Geen eenmalige compensatie zonder effect" V4.610
- Amendement "Wees loyaal, maar budgetteer niet te royaal" V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50
Beginstand Najaarsnota 2022 V1.901 V7.764 V13.366 V15.667 V3.641 V2.102 V792 N568 N2.051
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota V4.366 N1.038 N976 N1.782 V908 N4.527 N5.538 N6.334 N7.070
Eindstand Najaarsnota 2022 V6.267 V6.726 V12.390 V13.885 V4.549 N2.425 N4.746 N6.902 N9.121

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De najaarsnota is evenals de begroting samengesteld uit de volgende 9 programma's:

Het autorisatieniveau van de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma’s, behalve binnen programma’s 5 en 6. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma’s. Er zijn met andere woorden 13 autorisatieniveaus.

Elk programma en de deelprogramma's bestaan uit:

  • Onder Wat willen wij bereiken (doelstellingen) en Wat gaan wij daarvoor doen (prestaties/activiteiten) melden wij de voortgang van de prestaties tot en met het 3e kwartaal 2022. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood geven wij weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen. 

Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
Groen = gerealiseerd
Oranje = wordt niet in 2022 gerealiseerd 
Rood = wordt niet gerealiseerd

  • In de ontwikkelingen wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen.
  • Per programma treft u de wijzigingsvoorstellen aan. Hierbij maken wij onderscheid in technische voorstellen, onvermijdelijke voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als aparte voorstellen terug.
    Op grond van de nieuwe financiële verordening is de rapportagegrens van wijzigingsvoorstellen met ingang van de Voorjaarsnota 2022 aangepast. Voor de voorstellen met betrekking tot de exploitatie hanteren wij  een ondergrens van N/V 100. Tenzij het nieuw beleid betreft, dan blijft de ondergrens N/V 25. De rapportagegrens voor investeringen blijft ook 25.
  • Wat mag het kosten? Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2022 en verder, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de begroting. Indien de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren wij daar een beslispunt voor aan. 

Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging.

Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand tot en met 2030, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote en solvabiliteit opgenomen. 

Deze Najaarsnota bestaat uit de volgende bijlagen:

De bijlage Onderzoeksopdrachten tonen wij alleen in de begroting en voorjaarsnota.

Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen. 

Tot slot

  • Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven;
  • Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld;
  • In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;
  • Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Najaarsnota 2022 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.