Programma 4 Onderwijs

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Onderwijsachterstandsbeleid loopt af
De huidige beleidsperiode onderwijsachterstandsbeleid loopt eind van dit jaar af. Er komt een nieuwe beleidsperiode 2023-2026. Samen met het onderwijs zal er bekeken worden welke resultaten er zijn bereikt. En vervolgens op welke onderdelen de komende jaren moet worden ingezet. Er is vanuit het onderwijs aangegeven dat de voorkeur in ieder geval uitgaat naar voortzetten van taalstimulering en pedagogische partnerschap. Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid wordt in het tweede kwartaal 2023 aan u voorgelegd. 

4.1 Onderzoeksopdracht onderwijs

Terug naar navigatie - 4.1 Onderzoeksopdracht onderwijs

Onderzoeksopdracht onderwijshuisvesting - Technisch
Lasten / Baten:  V/N 25 in 2022  en N/V 25 in 2023
Kasstroom: V/N 25 in 2022 en N/V 25 in 2023

Op 8 juni 2021 hebben wij in het kader van de invulling van de taakstelling in onze  meerjarenbegroting besloten om een 10-tal onderzoeksopdrachten uit te voeren (BBV 511435) . Een van deze opdrachten betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om de school voor speciaal voortgezet onderwijs De Fjord aan Poortmolen 121 goedkoper te huisvesten. Het onderzoek dat gepland stond voor de periode mei – juli 2022 heeft vanwege noodzakelijke herprioritering van werkzaamheden nog niet plaatsgevonden. Wij willen het onderzoek in 2023 uitvoeren. 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 25 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N/V 25 te verhogen.

4.2 Afrekeningen subsidies 2021

Terug naar navigatie - 4.2 Afrekeningen subsidies 2021

Afrekeningen subsidies 2021 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 173 in 2022
Kasstroom: V 173 in 2022

In het tweede kwartaal van dit jaar hebben de afrekeningen van de in 2021 verstrekte subsidies plaatsgevonden. Dit heeft in 29 gevallen geleid tot een lagere vaststelling van de subsidie voor een totaalbedrag van 173. Een groot deel van de lagere vaststellingen komt doordat door corona niet alle activiteiten afgerond konden worden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 173 in 2022. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: 

Programma 2022
4 V23
5A V74
6A V76
Totaal V173

4.3 Nationaal Programma Onderwijs

Terug naar navigatie - 4.3 Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 536 in 2022 en N/V 536 in 2023
Kasstroom: V 536 in 2022, N 536 in 2023

Het Rijk heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 1.165 aan ons beschikbaar gesteld (2022 826, 2023 339). Deze gelden kunnen wij uitgeven tot en met schooljaar 2024 – 2025 en dienen te worden gebruikt om vertragingen en sociaalemotionele achterstanden in te halen die kinderen en jongeren opliepen tijdens de coronapandemie. Naar verwachting geven wij tot en met het einde van kalenderjaar 2022 290 uit. Het resterende bedrag 2022 van 536 en het reeds geraamde bedrag 2023 van 339 wordt gedurende de hierboven genoemde resterende (school)jaren besteed. 

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan de passen met V/N 536 in 2022 en N/V 536 in 2023.

4.4 Onderwijs Achterstanden Beleid

Terug naar navigatie - 4.4 Onderwijs Achterstanden Beleid

Onderwijs Achterstanden Beleid - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 1.400 in 2022 en N/V 1.400 in 2023
Kasstroom: V 1.400 in 2022, N 1.400 in 2023

Wij ontvangen middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Het betreft hier een specifieke uitkering met een looptijd over de periode 2019-2022. In 2022 hebben wij een bijdrage van 3.058 ontvangen. Daarnaast hebben wij bij de Najaarsnota 2021 middelen uit 2021, ter hoogte van 2.344, overgeheveld (voorstel 4.6). Het beschikbare budget voor 2022 bedraagt daarmee 5.402.  

In 2022 geven wij 4.002 uit aan ons onderwijskansenbeleid. Met het uitvoeringsprogramma ‘’Elk kind verdient dezelfde basis en meer, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2021-2022” (BBV 409859, april 2021) hebben wij in 2021 en 2022 extra geïnvesteerd in goed onderwijs en het reduceren van leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het restant van de middelen over 2022 ter hoogte van 1.400 mogen wij besteden in de volgende periode van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden (looptijd 2023-2026).

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan te passen met V/N 1.400 in 2022 en N/V 1.400 in 2023.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. NJN 2022 BG2022 na wijz. NJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N15.171 V2.634 N12.537 N11.568 N9.050 N9.212 N9.627 N10.227 N10.268 N10.402 N10.527
Baten V9.634 N1.936 V7.698 V6.570 V4.291 V4.288 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286
Saldo van baten en lasten N5.537 V698 N4.839 N4.998 N4.759 N4.924 N5.340 N5.941 N5.982 N6.115 N6.240
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V372 N415 N43 V265 N0 N0 V328 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V372 N415 N43 V265 N0 N0 V328 N0 N0 N0 N0
Resultaat N5.165 V283 N4.882 N4.733 N4.759 N4.924 N5.012 N5.941 N5.982 N6.115 N6.240
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
4.1 Onderzoeksopdracht onderwijs V25 N0 V25
4.2 Afrekeningen subsidies 2021 V23 N0 V23
4.3 Nationaal Programma Onderwijs V536 N536 N0
4.4 Onderwijs Achterstanden Beleid V1.400 N1.400 N0
0.1 Corona actieplan V390 N0 V390
0.5 Afschrijvingen V304 N0 V304
0.6 Rente N5 N0 N5
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud N64 N0 N64
0.16 Bedrijfsvoering V25 N0 V25
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V2.634 N1.936 V698
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N415 N0 N415
Totaal mutatie in de reserves N415 N0 N415
Mutatie Resultaat V283