Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Nieuwe Capelse cultuurvisie in de maak
Wij zijn in 2022 gestart met de evaluatie van de cultuurnota ‘Verrassend divers’. Wij gebruiken hiervoor de resultaten uit het burgerpanel van mei 2022 (in samenwerking met I&O Research) en de Cultuurconferentie in juni 2022. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de cultuurnota wordt een nieuwe Capelse cultuurvisie ontwikkeld. De evaluatie van de cultuurnota en de nieuwe cultuurvisie zullen tegelijkertijd worden gepresenteerd in de tweede helft van 2023.

5A.1 Kredieten Aquapelle (Krediet -729 in 2022 en 160 in 2023)

Terug naar navigatie - 5A.1 Kredieten Aquapelle (Krediet -729 in 2022 en 160 in 2023)

Kredieten Aquapelle - Technisch
Lasten: V 29 vanaf 2023 
Kasstroom: V 729 in 2022 en N 160 in 2023

Sportcomplex Aquapelle is in 2020 opgeleverd en in gebruik genomen en de omgeving is op een aantal zaken na afgerond, bijvoorbeeld het onderzoeken en/of realiseren van aanpassingen aan de hoofdentree, extra verlichting en scootmobiel stallingen. Voor de afronding van deze zaken is in 2022/2023 nog een bedrag nodig van N 200. Wij stellen u voor om de restantkredieten voor dit project af te sluiten en af te ramen en de restpunten onder te brengen in een nieuw krediet. Als gevolg van het aframen van de kredieten dalen de afschrijvingslasten met V 29 in 2023 en V 34 in 2024 en volgende jaren. De afschrijvingslasten van het nieuwe krediet zijn N 5 vanaf 2024.

Wij stellen u voor: 

  • De nog beschikbare kredieten voor de realisatie van Aquapelle af te ramen en af te sluiten: V 769 in 2022;
  • Een krediet beschikbaar te stellen voor afronding en nazorg Aquapelle en omgeving van N 200, van dit bedrag wordt N 40 in 2022 en N 160 in 2023 uitgegeven;
  • De afschrijvingslasten in de begroting te verlagen met V 29 per jaar vanaf 2023.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Krediet Aanpassen kredieten Afschrijving
2022 2023 2023 2024 e.v.
Beschikbare kredieten:
Bouw sportcomplex Aquapelle V202 V16 V16
Afwerking inrichting Aquapella V54 - V5
Sloop, woon, bouwrijp maken (SBWR) Aquapelle V432 V11 V11
Sloop, woon, bouwrijp maken (SBWR) IJsselcollege V81 V2 V2
Aframen beschikbare kredieten V769 V29 V34
Nieuw krediet:
Afronding en nazorg Aquapelle en omgeving N40 N160 N0 N5
Totaal V729 N160 V29 V29
Programma Lasten
2023 2024 e.v.
Mutatie afschrijvingslasten 4 V2 V2
Mutatie afschrijvingslasten 5A V27 V27
V29 V29

5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK IJZ III)

Terug naar navigatie - 5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK IJZ III)

Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 87 in 2022
Kasstroom: N/V 87 in 2022

In 2021 hebben wij een tweetal specifieke uitkeringen ontvangen voor de instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 (SPUK IJZ I en II). Het Rijk heeft voor de maanden november en december 2021 en januari 2022 een derde aanvraagronde met een compensatieregeling voor zwembaden en ijsbanen bekend gemaakt (SPUK IJZ III). De aanvraag voor onze gemeente op basis van het exploitatietekort van Aquapelle bedraagt 87. De verwachte Rijksbijdrage wordt doorbetaald aan de B.V. Sport Capelle aan den IJssel.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 eenmalig met N/V 87 te verhogen. 

5A.3 Lokaal sportakkoord V

Terug naar navigatie - 5A.3 Lokaal sportakkoord V

Lokaal sportakkoord V – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 35 in 2022
Kasstroom: N/V 35 in 2022

Voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord V in 2022 zijn wij opnieuw een Intentieverklaring Lokaal Sportakkoord aangegaan met onder andere Sportief Capelle, Stichting Welzijn Capelle en het IJsselcollege. Via de neutrale wijzigingen bij de Voorjaarsnota 2022 is uw reeds geïnformeerd over het uitvoeringsbudget 2022 (N40) en het aanvragen van een Specifieke Uitkering Sportakkoord (SPUK Sportakkoord V40). In aanvulling op de reeds ontvangen middelen is door het Rijk extra middelen (35) beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering. 

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 eenmalig met N/V 35 te verhogen. 

5A.4 (Vervangings-) kredieten sportaccommodaties (Krediet 560 in 2023)

Terug naar navigatie - 5A.4 (Vervangings-) kredieten sportaccommodaties (Krediet 560 in 2023)

(Vervangings-) kredieten sportaccommodaties - Onvermijdelijk
Lasten: N 28 vanaf 2024
Kasstroom: N 560 in 2023

In het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is voor het jaar 2023 voor de sportaccommodaties een aantal (vervangings-)investeringen opgenomen die nog niet in de begroting 2023 is opgenomen. Daarnaast blijkt uit de actualisatie van het MJOP dat een aantal kredieten verhoogd moet worden..

Wij stellen u voor om voor de volgende objecten een (hoger) krediet beschikbaar te stellen van in totaal N 560 en de lasten in de begroting te verhogen met N 28 vanaf 2024. 

Krediet Oorspronkelijk krediet 2023 Mutatie/Nieuw krediet 2023 Afschrijving 2024 e.v.
Vervangen toplaag voetbalveld 1 Couwenhoek 409 80 N8
Vervangen toplaag rugbyveld 1 Bermweg 88 20 N2
Vervangen toplaag voetbalveld 5 Capelseweg 31 55 20 N2
Terreinvoorzieningen Capelseweg 31 36 50 N2
Sporthal Lijstersingel energiemaatregelen Lijstersingel 20 0 120 N5
Terreinvoorzieningen Capelseweg 37 0 87 N3
Terreinvoorzieningen Capelseweg 39A 0 52 N2
Terreinvoorzieningen Couwenhoekseweg 1 0 43 N1
Terreinvoorzieningen PC Boutensingel 1 0 88 N3
Totaal 588 560 N28

5A.5 Overheveling budget IJsbaan

Terug naar navigatie - 5A.5 Overheveling budget IJsbaan

Overheveling budget IJsbaan - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 147 in 2022 en N/V 147 in 2023
Kasstroom: V 147 in 2022 en N 147 in 2023

In november 2021 is het Actieplan corona “Samen sterker” vastgesteld. Onderdeel van het actieplan is het onderzoeken van de mogelijkheden om een tijdelijke ijsbaan te organiseren in december 2022. Gelet op de huidige werkzaamheden op het Stadsplein is die locatie niet beschikbaar. Wij hebben besloten de tijdelijke ijsbaan uit te stellen tot december 2023 (BBV 902259) en stellen voor de gereserveerde middelen (147) over te hevelen naar 2023.

Wij stellen u voor om het bedrag van V/N 147 in 2022 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2023 en de begroting met N/V 147 te verhogen in 2023. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. NJN 2022 BG2022 na wijz. NJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N13.609 N96 N13.705 N14.369 N14.078 N14.090 N14.122 N14.182 N14.190 N14.176 N14.250
Baten V4.139 V122 V4.261 V4.389 V4.369 V4.350 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341
Saldo van baten en lasten N9.470 V26 N9.444 N9.980 N9.710 N9.741 N9.781 N9.841 N9.849 N9.835 N9.908
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V179 N147 V32 V147 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V179 N147 V32 V147 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N9.291 N121 N9.412 N9.833 N9.710 N9.741 N9.781 N9.841 N9.849 N9.835 N9.908
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK IJZ III) N87 V87 N0
5A.3 Lokaal sportakkoord V N35 V35 N0
5A.5 Overheveling budget IJsbaan V147 N0 V147
0.5 Afschrijvingen V28 N0 V28
0.6 Rente N4 N0 N4
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud N155 N0 N155
0.16 Bedrijfsvoering N64 N0 N64
4.2 Afrekeningen subsidies 2021 V74 N0 V74
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N96 V122 V26
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N147 N0 N147
Totaal mutatie in de reserves N147 N0 N147
Mutatie Resultaat N121

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Gevolgen weersextremen
Gezien de weersextremen van de afgelopen jaren zullen we de ontwikkelingen op het gebied van weersbestendig maken van de buitenruimte, nauwgezet volgen. 

5B.1 Extra lasten groen door weersextremen

Terug naar navigatie - 5B.1 Extra lasten groen door weersextremen

Extra lasten groen door weersextremen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 150 in 2022
Kasstroom: N 150 in 2022

In 2022 zijn we op meerdere manieren geconfronteerd met de veranderingen van het klimaat. In februari raasden in vier dagen tijd drie stormen over Capelle. Deze zorgden voor veel omgevallen en beschadigde bomen. Aansluitend volgde een lange periode van droogte. Om de overlevingskansen van nieuw aangeplante bomen en beplanting te vergroten was het noodzakelijk om deze, meer en langer dan normaal, van water te voorzien. Tot slot zijn, na een oproep van de brandweer i.v.m. droogte, delen van het bermgras extra gemaaid om het gevaar van natuurbranden te verkleinen.

We onderzoeken hoe we in de toekomst zo goed mogelijk kunnen anticiperen op deze weersextremen. En mocht blijken dat hier structurele lasten uit voortkomen dan zullen wij u daarover nader informeren. 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 150 in 2022.

5B.2 Vervangen bomen door weersextremen

Terug naar navigatie - 5B.2 Vervangen bomen door weersextremen

Vervangen bomen door weersextremen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 50 in 2022 en N 50 in 2023
Kasstroom: N 50 in 2022 en N 50 in 2023

In 2022 zijn, als gevolg van de voorjaarsstormen, bomen verwijderd. Verwijderen was noodzakelijk voor het veilighouden van de openbare ruimte. In totaal gaat het om circa 300 bomen die we willen aanplanten als vervanging voor de bomen die het extreme weer niet hebben overleefd. 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 50 in 2022 en N 50 2023.

5B.3 Baggeren

Terug naar navigatie - 5B.3 Baggeren

Baggeren - Beleidskeuze
Lasten: N 280 / V 280 in 2022 en N 430 / V 430 in 2023
Kasstroom:  V 280 in 2022 en V 430 in 2023

Met betrekking tot de baggerkosten zijn wij nog in afwachting van het definitieve baggerplan van HHSK wat volgens planning eind 2022 volgt. Na afronding van het baggerplan en de voorbereiding van de werkzaamheden zal naar verwachting begin 2024 het baggeren in uitvoering gaan. De begrote baggerkosten in worden daarom in 2022 (V 280) en in 2023 (V 430) nog niet besteed en kunnen toegevoegd worden aan de Reserve Water N 280 in 2022 en N 430 in 2023.

Op basis van het baggerplan van HHSK beoordelen wij in hoeverre de Reserve Water toereikend is. Indien aanvullende dotaties aan de Reserve Water noodzakelijk zijn, nemen wij met de Voorjaarsnota 2023 daarvoor een voorstel op.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 280 in 2022 en V 430 in 2023 gevolgd door een evenredige dotatie aan de Reserve Water N 280 in 2022 en N 430 in 2023. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. NJN 2022 BG2022 na wijz. NJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N6.923 V269 N6.654 N6.966 N7.334 N7.453 N7.651 N7.893 N8.043 N8.241 N8.390
Baten V893 N0 V893 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
Saldo van baten en lasten N6.029 V269 N5.760 N6.072 N6.440 N6.559 N6.758 N7.000 N7.149 N7.348 N7.497
Mutaties in reserves:
Reserve Water V189 N280 N91 N61 V383 V383 V405 V415 V426 V436 V436
Reserve eenmalige uitgaven V131 N84 V47 V84 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V320 N364 N44 V23 V383 V383 V405 V415 V426 V436 V436
Resultaat N5.709 N95 N5.804 N6.049 N6.057 N6.176 N6.353 N6.585 N6.723 N6.912 N7.061
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
5B.1 Extra lasten groen door weersextremen N150 N0 N150
5B.2 Vervangen bomen door weersextremen N50 N0 N50
5B.3 Baggeren V280 N0 V280
0.1 Corona actieplan V84 N0 V84
0.5 Afschrijvingen V76 N0 V76
0.6 Rente V14 N0 V14
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud N7 N0 N7
0.16 Bedrijfsvoering V9 N0 V9
2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691) V13 N0 V13
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V269 N0 V269
Mutaties reserves
Reserve Water N280 N0 N280
Reserve eenmalige uitgaven N84 N0 N84
Totaal mutatie in de reserves N364 N0 N364
Mutatie Resultaat N95