Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad

Terug naar navigatie - TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Wetgeving voor het gebruik van lampen
De wetgeving schrijft ons voor dat vanaf 1 april 2023 een deel van de door ons gebruikte lampen niet meer mogen worden geproduceerd. Ongeveer de helft van ons areaal bestaat momenteel uit deze lampen en zullen dus, op termijn, vervangen moeten worden. Wanneer dit leidt tot extra kosten dan komen we hier bij u op terug. 

Aandachtspunten verkeersveiligheid
We houden oog voor het gebruik en de verplaatstingspatronen van de deelscooters, de klachten en meldingen die we hierover ontvangen en de eventuele aanpassingen van het parkeergebied. Daarnaast blijven we ons inzetten om (mobiele) flitspalen aan te vragen bij het OM bij gevaarlijke of onwenselijke verkeerssituaties. En waar mogelijk maken we werk met werk; we combineren onder- en bovengrondse werkzaamheden om verkeerssituaties te verbeteren en parkeerproblemen aan te pakken.

Bereikbaarheid De Terp
Het IBOR-project Hollandsch Diep zijn we aan het voorbereiden. In deze fase gaan we actief stakeholders en marktpartijen betrekken om de uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Door het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden verwachten we tot breed gedragen oplossingen te komen. 

2.1 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven

Terug naar navigatie - 2.1 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven – Technisch 
Lasten/ Baten: V 1.155/ N 1.155 in 2022, N 640 / V 640 in 2023, N 458 / V 458 in 2024 en N 57 / V 57 in 2025
Kasstroom: V 1.155 in 2022, N 640 in 2023, N 458 in 2024 en N 57 in 2025

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

De hieronder genoemde projecten uit de VJN2021 betreffen gereserveerde budgetten vanuit de KTA-projecten. De projecten met de verwijzing naar de begroting 2021 betreffen de budgetten vanuit de het Uitvoeringsprogramma van het Programma Mobiliteit. Voor vermindering van logistiek verkeer (actieplan corona) is in de Najaarsnota 2021 een budget gereserveerd, uitvoering staat voor nu laag op de prioriteitenlijst. Tot slot is budget beschikbaar voor nieuwe mobiliteit, zoals de slimme en nieuwe mobiliteit in en rondom Rivium. Voor het budget van de KTA Capelseplein geldt dat we de voorkeursbeslissing over de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam afwachten in november. Binnen het project Meten is weten zijn dit jaar grootschalige parkeer- en telslangonderzoeken uitgevoerd. Het restantbudget zullen we ook de komende jaren inzetten voor soortgelijke tellingen. 

Komend jaar gaan wij aan de slag om de uitvoeringsagenda voor het programma mobiliteit te herzien, we zien nu dat projecten wegens krapte in de markt langer duren. We hebben vacatures, projectleider mobiliteit en beleidsmedeweker mobiliteit die we niet ingevuld krijgen. Het parkeerbeleid is na de consultatie aangepast en met de komst van het nieuwe bestuur wederom aangepast. Ook zijn besluiten in grote projecten zoals de Algeracorridor soms aanleiding om projecten te herzien, later uit te voeren of anders te financieren. Dit betekent dat deze projecten en beleidsstukken meer capaciteit vergen dan voorzien en de werkvoorraad groeit, hierom is het goed om een uitvoeringsagenda te maken die meer rekening houdt met dit soort factoren, hiermee krijgen we een realistischer inzicht in de uitvoering van beleid en projecten en de benodigde gelden in de komende jaren.

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.  

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met N / V 1.155 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N / V 640, 2024 met N / V 458 en 2025 met N / V 57 te verhogen. 

Reserve eenmalige uitgaven Besluit 2022 2023 2024 2025
Nieuwe mobiliteit Wijzigingsvoorstel begroting 2020 2.4 V140 N55 N55 N30
KTA Capelseplein VJN2021 2.3 V215 N115 N100
KTA i-VRI’s VJN2021 2.3 V60 N30 N30
Fietsbeleid VJN2021 2.4 V70 N40 N30
Verkeersbeleid – Meten is weten VJN2021 2.5 V94 N50 N44
Voorbereidingsbudget MIRT VJN2021 2.8 V273 N180 N93
Verkeerseducatie Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1 V107 N40 N40 N27
Verkeersveiligheid Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1 V90 N75 N15
Wegcategorisering, weg en fiets Wijzigingsvoorstel begroting 2022 2.1 V70 N35 N35
Werkgevers- en bewonersaanpak Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1 V36 N20 N16
Totaal V1.155 N640 N458 N57
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven N1.155 V640 V458 V57

2.2 Overhevelen kredieten programma 2 (Krediet - 1.982 in 2022, 926 in 2023 en 1.056 in 2024)

Terug naar navigatie - 2.2 Overhevelen kredieten programma 2 (Krediet - 1.982 in 2022, 926 in 2023 en 1.056 in 2024)

Overhevelen kredieten programma 2 - Technisch
Lasten / baten:  V 70 in 2023 en V42 in 2024  
Kasstromen: V 1.982 in 2022 en N 926 in 2023 en N 1.056 in 2024

Binnen het programma 2 schuift een aantal kredieten door naar volgende jaar.  

Parkeerbeleid
Eind 2022 hebben we een Capelle-brede parkeermeting uitgevoerd. De metingen zijn zowel overdag als in de nacht uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de parkeermetingen en het nog vast te stellen parkeerbeleid en bijbehorende parkeernormen gaan we in 2023 en de jaren erna gericht aan de slag om extra parkeerplaatsen te realiseren op locaties met een te hoge parkeerdruk. Daarbij hebben we aandacht dat dit niet ten koste gaat van groenvoorzieningen.

Quick wins fietspad Algeraweg
In november 2022 wordt de voorkeursbeslissing genomen over de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Deze beslissing is ook van invloed op het al dan niet realiseren van de fietsbrug op korte termijn. Wij wachten deze beslissing af voordat er quick wins worden gerealiseerd.

Verkeersveiligheidskrediet
In 2022 treffen wij voorbereidingen voor het uitvoeren van diverse verkeersveiligheidsprojecten in 2023 en de jaren daarna. Zo staan de volgende projecten de komende jaren op de planning: het verkeersveiliger maken van de fietspaden op twee rotondes in ’s-Gravenland, het aanpassen van het fietspad tussen de Ets en Penseel conform de inrichtingsprincipes Duurzaam Veilig, het plaatsen van signalering op de Algeraweg en de aansluiting van het fietspad op de IJsseldijk, Schaardijk en Poolvosweg.

Vervoersknoop P&R
De beoogde aanleg van een P&R bij de Vervoersknoop is nog niet in uitvoering. Naar verwachting starten de werkzaamheden hiervoor in 2024, we schuiven het daarvoor bestemde krediet door.  

Wij stellen u voor de kredieten in de begroting aan te passen in de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 en de kapitaallasten in de begroting 2023 te verlagen met V70 en in 2024 V42.

Naam krediet Wijziging op kredieten Wijziging afschrijvingslasten
Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2023 Begr. 2024
Parkeerbeleid -176 176
Quick wins Fietspad Algeraweg -150 150 V 2
Verkeersveiligheid -600 600 V 26
Vervoersknooppunt P&R -1.056 1.056 V 42 V 42
Totale begrotingswijziging -1.982 926 1.056 V 70 V 42

2.3 Investering IBOR (Krediet -5.691)

Terug naar navigatie - 2.3 Investering IBOR (Krediet -5.691)

Investering IBOR - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 280 / N 122 in 2022, V 155 / N 184 in 2023, V 597 / N 331 in 2024, V 1.214 / N 429 in 2025, V 915 / N 365 in 2026, V 880 / N 323 in 2027, V 743 / N 302 in 2028, V 473 / N 182 in 2029 en V 404 / N 179 in 2030
Kasstroom: V 10.227 in 2022, N 205 in 2023, N 2.314 in 2024, N 2.874 in 2025, V 2.435 in 2026, N 581 in 2027, N 2.706 in 2028, V 1.602 in 2029 en V 106 in 2030

Om zo efficiënt mogelijk te werken in de openbare ruimte, werken wij met IBOR: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Bij de IBOR-projecten worden meerdere onderdelen van de openbare ruimte gelijktijdig aangepakt. Singuliere projecten betreffen projecten waar niet (nagenoeg) alle disciplines in de openbare ruimte worden vervangen, maar slechts één of enkele. Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Wij stellen u voor om de gevolgen van de actualisatie van de (planning) met de uitvoering van de IBOR- en singuliere projecten benodigde middelen te verwerken. 

Op dit moment is de status van onze projecten als volgt:
De oorzaken van de grootste verschuivingen zijn langere levertijden van materialen, het aantreffen van spanningswater in de bodem wat meer onderzoek en maatregelen vereist dan op voorhand kan worden ingeschat en druk op de personele capaciteit.

De twee wijzigingen die we zijn tegengekomen bij de voorbereiding van de IBOR-projecten zijn het Hollandsch Diep en het Ringspoor. Het Hollandsch Diep maakt onderdeel uit van de IBOR-projecten en is sinds kort in voorbereiding. Om het gebied voldoende bereikbaar te houden, is het nodig aanvullende maatregelen te treffen in de vorm van een tijdelijke verbinding naar De Vallei en een tijdelijk parkeerterrein en materialendepot langs het Atolpad. Wij stellen u voor om het krediet voor IBOR-project Hollandsch Diep te verhogen met N 200.

Als gevolg van de stijgende prijzen blijkt het budget voor project Ringspoor, na aanbesteding aan een aannemer, niet voldoende. Uitvoeren van de werkzaamheden is noodzakelijk om de buitenruimte veilig te houden. Hiervoor is N 150 extra benodigd.

Nieuw Definitiefase Voorbereiding Uitvoering Gereed sinds VJN22
Brandweer Slotlaan Rivierweg-Noord Aida-Norma Dalenbuurt-West Rubenssingel
Floridaweg Wiekslag Schildersvormenbuurt fase 2 Librije-Nabucco Silkeborg
Kompasstraat e.o. Mient Filosofentuin-Burg. Schalijlaan Wisselspoor
Orkaden e.o. Hoven fase II Bonnefanten e.o. Dansenbuurt-Noord fase 2
's-Gravendreef Riviaduct Vrijheidsdans-Filomeentje erf Ringspoor
Station Slotlaan e.o. Sporenbuurt midden Hollandsch Diep Zaanse schans
Torenhof Valeriusrondeel Diepenbuurt Meerkoetstraat-Sternenhof
Tualstraat Sporenbuurt west
Wegelingpark Tuinenbuurt
Kompasstraat e.o.
Poolvosweg

In lijn met de door ons geleverde verbeterslag, mede in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak “Openbaar Goed”, in het kader van realistisch begroten wijzigen de benodigde middelen voor het uitvoeren van bovenstaande IBOR-projecten en singuliere projecten. We gaan ook de komende jaren hier verder in verbeteren. Ook houden we rekening met de beschikbare capaciteit in deze tijd van personele krapte. 

Als aanvulling op het voorstel NJN21 2.5 Toerekening kosten aan investeringen stellen wij voor extra kosten aan de investeringen toe te rekenen. De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt in de Notitie Materiële vaste activa dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd en dat:

de salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd, en
de indirecte salariskosten die behoren tot de toe te rekenen overhead kunnen worden geactiveerd en worden meegenomen in de vervaardigingsprijs.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet te verlagen met -5.691 en om de baten/lasten in de begroting te verhogen/te verlagen met V 280 / N 122 in 2022, V 155 / N 184 in 2023, V 597 / N 331 in 2024, V 1.214 / N 429 in 2025, V 915 / N 365 in 2026, V 880 / N 323 in 2027, V 743 / N 302 in 2028, V 473 / N 182 in 2029 en V 404 / N 179 in 2030. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: 2, 5B en 7.

Wijziging op de kredieten
Verschuiving in jaren 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal
Programma 2 (TV2.1) -4.543 8.402 -33 918 -425 -2.053 -89 -1.114 -1.063 -
Programma 5B (TV 5.7) -342 364 81 85 458 -598 11 -9 -51 -
Programma 7 (TV 7.2) -3.472 4.544 2.474 477 -1.306 -745 -917 -1.021 -35 -
Programma 8 (TV 8.3) - -3.728 -735 4.463 - - - - - -
Subtotaal krediet -8.356 9.582 1.787 5.944 -1.272 -3.396 -995 -2.144 -1.149 0
Aframen/aanramen 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal
Tractie 45 - - - - - - - - 45
Programma 2 (TV2.1) -1.415 -4.499 295 -1.293 -591 1.638 1.795 189 289 -3.593
Programma 5B (TV 5.7) -209 -492 -664 334 205 380 226 9 45 -167
Programma 7 (TV 7.2) -602 -4.609 674 -2.334 -999 1.737 1.458 121 486 -4.070
Programma 7 (TV 7.3) 30 - - - - - - - - 30
Subtotaal krediet -2.152 -9.600 305 -3.294 -1.385 3.754 3.478 319 819 -7.756
Toerekenen kosten aan inv. (incl. overhead) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal
Programma 2 (TV2.1) 138 95 95 95 95 95 95 95 95 898
Programma 5B (TV 5.7) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 189
Programma 7 (TV 7.2) 120 111 111 111 111 111 111 111 111 1.008
Programma 7 (TV 7.3) 2 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -30
Subtotaal krediet 281 223 223 223 223 223 223 223 223 2.065
Totaal krediet -10.227 205 2.314 2.874 -2.435 581 2.706 -1.602 -106 -5.691
Lasten 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 V 280 /
P0: Lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P2 V52 V36 V36 V36 V36 V36 V36 V36 V36
P0: lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P5B V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8
P0: Lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P7 V46 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40
P0: Lagere overhead door toerek.kosten aan inv. V105 V84 V84 V84 V84 V84 V84 V84 V84
P2: Afschrijving (Verschuiving in jaren) N0 N95 N190 V195 V332 V166 V88 V79 N0
P2: Afschrijving (Aframen/aanramen) N0 N38 V162 V185 V48 V301 V254 V138 V158
P2: Toerekening kosten aan investeringen V86 V60 V60 V60 V60 V60 V60 V60 V60
P2: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.) N0 N6 N10 N14 N18 N22 N26 N30 N34
P2: Subtotaal lasten V86 N78 V22 V427 V423 V506 V377 V247 V184
P5B: Afschrijving (Verschuiving in jaren) N0 V2 N6 V23 V98 N2 V12 V3 N0
P5B: Afschrijving (Aframen/aanramen) N0 N8 N17 N20 N24 V0 V2 N8 N8
P5B: Toerekening kosten aan investeringen V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13
P5B: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.) N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
P5B: Subtotaal lasten V13 V5 N12 V13 V83 V7 V20 V0 N3
P7: Afschrijving (Verschuiving in jaren TV 7.2) N0 N43 N52 V18 V52 V17 V5 N0 N0
P7: Afschrijving (Aframen/aanramen TV 7.2) N0 V124 V283 V313 V218 V215 V209 V97 V97
P7: Toerekening kosten aan investeringen (TV 7.2) V75 V70 V70 V70 V70 V70 V70 V70 V70
P7: Toerekening kosten aan investeringen (TV 7.3) V1 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3
P7: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.TV 7.2) N0 N3 N7 N10 N13 N16 N19 N22 N26
P7: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.TV 7.3) N0 N0 V0 V0 V1 V1 V1 V1 V1
P7: Subtotaal lasten V76 V144 V291 V389 V325 V283 V262 V142 V139
P8: Afschrijving (Verschuiving in jaren) N0 N0 V212 V301 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal lasten V280 V155 V597 V1.214 V915 V880 V743 V473 V404
Baten 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
P7: Hogere onttr. Voorz.riool ivm afschrijvingen N0 N77 N110 N207 N143 N101 N80 V40 V43
P7: Lagere onttrekking Voorz.riool ivm toerekening kosten N120 N111 N225 N225 N225 N225 N225 N225 N225
P7: Totaal onttrekking uit Voorziening riool N120 N188 N335 N433 N368 N326 N305 N185 N182
P7: Hogere onttr. Voorz.afval ivm afschrijvingen N0 V0 N0 N0 N1 N1 N1 N1 N1
P7: Lagere/hogere onttr.Voorz.afval ivm toerek.kosten N2 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4
P7: Totaal onttrekking uit Voorziening afval N2 V4 V4 V4 V3 V3 V3 V3 V3
Totaal baten N122 N184 N331 N429 N365 N323 N302 N182 N179
Saldo lasten/baten V158 N29 V266 V785 V549 V556 V441 V291 V225

2.4 Straatreiniging

Terug naar navigatie - 2.4 Straatreiniging

Straatreiniging - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 370 in 2022
Kasstroom: N 370 in 2022

Door de jaren heen is het schoon houden van de buitenruimte, en specifiek de verharding, duurder geworden. Eén van de oorzaken is de toegenomen intensiteit van het onkruid door het veranderende klimaat. Er moet nu meer en vaker weggehaald worden dan voorheen, om het gewenste onderhoudsniveau te behalen wat resulteert in hogere lasten. Specifiek voor dit jaar was een warm seizoen met regenval waardoor de intensiteit van het onkruid meer toegenomen is dan verwacht. De structurele verhoging van de lasten is verwerkt in de Begroting 2023.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 370 in 2022.

2.5 Onderhoud bruggen

Terug naar navigatie - 2.5 Onderhoud bruggen

Onderhoud bruggen - Onvermijdelijk
Lasten:  V 375 in 2022 en N 375 in 2023
Kasstroom: V 375 in 2022 en N 375 in 2023

Het noodzakelijke onderhoud van bruggen (civieltechnische kunstwerken) blijven wij gebundeld uitvoeren om de overlast voor bewoners te verminderen en werk met werk te maken. In 2022 bereiden we de onderhoudswerkzaamheden voor. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden voor 2022 verplaatsen we naar 2023. Dit leidt tot een voordeel op de lasten van V 375 in 2022 en een nadeel op de lasten van N 375 in 2023.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 375 in 2022 en de lasten in de begroting te verhogen met N 375 in 2023.

2.6 Subsidie Parkshuttle (Krediet -525)

Terug naar navigatie - 2.6 Subsidie Parkshuttle (Krediet -525)

Subsidie Parkshuttle - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: V40 vanaf 2023 
Kasstroom: V 525 in 2022

In april 2022 hebben we een subsidieaanvraag bij de MRDH gedaan voor het project ‘Infra-aanpassingen Parkshuttle openbare weg 2022. De aanvraag heeft betrekking op een grootschalige aanpassing van de kruising Boulevard-Promenade en diverse aanpassingen in de openbare ruimte om de Parkshuttle deel te laten nemen aan het verkeer. Deze aanvraag is verleend voor een bedrag van maximaal 525. 

Wij stellen u voor de baten op het krediet te verhogen met V 525 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V40 vanaf 2023

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. NJN 2022 BG2022 na wijz. NJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N10.170 V1.485 N8.685 N11.261 N11.193 N10.837 N11.282 N12.031 N12.454 N13.240 N13.960
Baten V716 N0 V716 V679 V644 V644 V644 V644 V644 V644 V644
Saldo van baten en lasten N9.455 V1.485 N7.970 N10.582 N10.549 N10.193 N10.638 N11.387 N11.810 N12.595 N13.316
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V856 N1.170 N314 V655 V458 V57 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V856 N1.170 N314 V655 V458 V57 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N8.599 V315 N8.284 N9.927 N10.091 N10.136 N10.638 N11.387 N11.810 N12.595 N13.316
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
2.1 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven V1.155 N0 V1.155
2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691) V86 N0 V86
2.4 Straatreiniging N370 N0 N370
2.5 Onderhoud bruggen V375 N0 V375
0.1 Corona actieplan V15 N0 V15
0.5 Afschrijvingen V176 N0 V176
0.6 Rente N7 N0 N7
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud N2 N0 N2
0.16 Bedrijfsvoering V57 N0 V57
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V1.485 N0 V1.485
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N1.170 N0 N1.170
Totaal mutatie in de reserves N1.170 N0 N1.170
Mutatie Resultaat V315