Raadsbesluit

Raadsbesluit

Terug naar navigatie - Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

BESLUIT:

1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen met inachtneming van het amendement “Aanpassing tarieven afval en riool 2023” en het besluit “Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023” d.d. 19 december 2022. De financiële eindstand is na besluitvorming:

Begroting en meerjarenbegroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eindstand Begroting 2023/ VJN 2022 V1.901 V3.154 V13.316 V15.617 V3.591 V2.052 V742 N618 N2.101
Besluitvorming Begroting 2023:
- Amendement "Geen eenmalige compensatie zonder effect" V4.610
- Amendement "Wees loyaal, maar budgetteer niet te royaal" V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50
Beginstand Najaarsnota 2022 V1.901 V7.764 V13.366 V15.667 V3.641 V2.102 V792 N568 N2.051
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota V4.366 N1.038 N976 N1.782 V908 N4.527 N5.538 N6.334 N7.070
- Amendement bij Belastingverordeningen 2023 "Aanpassing tarieven afval en riool 2023" (RV 978681) N897
- Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiƫle bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023 (RV 980678) N213
Eindstand Najaarsnota 2022 V6.267 V5.616 V12.390 V13.885 V4.549 N2.425 N4.746 N6.902 N9.121

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030.

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030.

4. In te stemmen met het instellen van een Voorziening verlofsparen. 

5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:

Kredieten Bedrag Programma
Kredieten programma 0 (2022) -676 0
Kredieten programma 0 (2024) 699 0
Vervanging beeldschermen -200 0
Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (2022) 50 0
Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (2023) 75 0
Kredieten programma 2 (2022) -1.982 2
Kredieten programma 2 (2023) 926 2
Kredieten programma 2 (2024) 1.056 2
Investering IBOR -5.691 2
Subsidie Parkshuttle -525 2
Hoofdweg Vak A (2022) -895 3
Hoofdweg Vak A (2023) 895 3
Aquapelle (2022) -729 5A
Aquapelle (2023) 160 5A
Sportaccommodaties (2023) 560 5A
Maatwerkvoorzieningen Wmo (2022) 300 6C
Kredieten programma 8 (2022) -330 8
Kredieten programma 8 (2023) 130 8
Kredieten programma 8 (2024) 200 8

6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname

Reserves 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Progr.
Reserve eenmalige uitgaven 165 -165 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve eenmalige uitgaven 220 -60 -160 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Denk & Doe mee!-fonds 750 -750 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve eenmalige uitgaven 55 -55 0 0 0 0 0 0 0 1
Reserve eenmalige uitgaven 32 -32 0 0 0 0 0 0 0 1
Reserve eenmalige uitgaven 1.155 -640 -458 -57 0 0 0 0 0 2
Reserve eenmalige uitgaven 15 -15 0 0 0 0 0 0 0 2
Reserve eenmalige uitgaven 255 -255 0 0 0 0 0 0 0 3
Reserve eenmalige uitgaven 25 -25 0 0 0 0 0 0 0 4
Reserve eenmalige uitgaven 390 -390 0 0 0 0 0 0 0 4
Reserve eenmalige uitgaven 147 -147 0 0 0 0 0 0 0 5A
Reserve Water 280 430 0 0 0 0 0 0 0 5B
Reserve eenmalige uitgaven 84 -84 0 0 0 0 0 0 0 5B
Reserve eenmalige uitgaven 40 -40 0 0 0 0 0 0 0 6A
Reserve eenmalige uitgaven 67 -67 0 0 0 0 0 0 0 6A
Reserve eenmalige uitgaven 84 -84 0 0 0 0 0 0 0 6B
Reserve eenmalige uitgaven 100 -100 0 0 0 0 0 0 0 6B
Reserve eenmalige uitgaven 85 -85 0 0 0 0 0 0 0 6C
Reserve eenmalige uitgaven 39 -39 0 0 0 0 0 0 0 6D
Reserve eenmalige uitgaven 50 -50 0 0 0 0 0 0 0 7
Reserve eenmalige uitgaven 45 -45 0 0 0 0 0 0 0 7
Reserve eenmalige uitgaven 50 -50 0 0 0 0 0 0 0 7
Reserve eenmalige uitgaven 24 -24 0 0 0 0 0 0 0 7
Reserve eenmalige uitgaven 190 -190 0 0 0 0 0 0 0 8
Reserve eenmalige uitgaven 2.200 -2.200 0 0 0 0 0 0 0 8
Reserve eenmalige uitgaven 428 -428 0 0 0 0 0 0 0 8
Reserve eenmalige uitgaven 70 -70 0 0 0 0 0 0 0 8
Voorzieningen 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Progr.
Voorziening riolering middelen derden 0 6 6 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening riolering middelen derden -7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden -9 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening riolering middelen derden 2 42 18 -4 -4 -68 -74 -154 -243 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden -1 16 5 2 2 -7 -7 -17 -26 7
Voorziening riolering middelen derden 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening riolering middelen derden -17 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening riolering middelen derden 120 188 335 433 368 326 305 185 182 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 2 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 215 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening riolering middelen derden 60 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening riolering middelen derden 200 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 130 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Voorziening verliesgevende complexen 1.797 -463 -220 0 -219 0 0 -895 0 8

7. Bij de Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022.

8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.


Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022.