Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Ontwikkelingen

Rente stijgt door
Bij de begroting 2023 hebben we de meerjarige rente aangepast naar 3%. Ook nu zien we nog een stijgende trend, maar de hoogte en duur is onzeker.  De ECB heeft op 27 oktober jl de rentetarieven met 0,75 procentpunt verhoogd. De ontwikkelingen rondom de stijgende rente blijven we nauw in de gaten gehouden. Mocht dit nodig zijn dan komen we met een aanpassing bij de VJN23. 

Mogelijk lager dividend Stedin
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft Stedin aangekondigd dat het reguliere dividend over 2022, uit te keren in 2023, onder druk staat. Wanneer nodig zal hiervoor een wijzigingsvoorstel volgen bij de Voorjaarsnota 2023.

Nieuwe regeling verlofsparen
Vanaf 1 januari 2022 kunnen medewerkers hun bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan leiden tot verlofstuwmeren. De medewerkers zullen wel een verzoek moeten doen om de bovenwettelijk vakantie-uren om te zetten naar verlofsparen. De commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft uitgesproken dat er vanaf de jaarrekening 2022 een voorziening ingesteld moet worden voor deze bovenwettelijk vakantie-uren die zijn omgezet in verlofsparen. Bij deze najaarsnota stellen wij in het raadsbesluit voor om deze voorziening reeds te openen. Bij de Jaarrekening 2022 doteren wij de waarde van de werkelijk gespaarde uren per 31 december 2022. Omdat er op dit moment nog geen referentiecijfers bekend zijn, onderzoeken wij in de komende periode of, en zo ja met hoeveel, we rekening moeten houden met een structurele jaarlijkse dotatie aan deze voorziening. Wij verwachten u in 2023 hier verder over te informeren. Deze aanpak hebben wij afgestemd met de externe accountant. De eerder berekende mogelijke dotatie van N 700 voor 2022, zoals vermeld in collegebrief 2022/063, is dan ook niet in deze Najaarsnota verwerkt.

Inflatie zet door
Op verschillende programma's zijn er wijzigingsvoorstellen opgenomen voor prijsstijgingen. De inflatie is nog onverminderd hoog en dat heeft zijn weerslag op de gemeentelijke financiën. Waar er prijsstijgingen zijn die wij niet kunnen dekken binnen de beschikbare budgetten/kredieten. hebben wij in deze najaarsnota voorstellen opgenomen. Wij sluiten niet uit dat wij bij een volgend P&C-document wederom met voorstellen moeten komen om deze prijsstijgingen te dekken.

Eenmalige uitkering medewerkers
De gemeenten zijn, door het langer uitblijven van een nieuwe cao, voornemend om in december een inkomens afhankelijke eenmalige uitkering te verstrekken aan medewerkers. Op dit moment vindt er een ledenraadpleging plaats, er is dan nu ook nog geen formeel besluit over deze eenmalige uitkering. 

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven. 

0.1 Corona actieplan

Corona Actieplan - Technisch
Lasten / Baten: V 580 / N 580 in 2022 en N 580 / V 580 in 2023
Kasstroom: V 580 in 2022 en N 580 in 2023

In november 2021 is het ‘Actieplan Corona: Samen Sterker’ vastgesteld. Via de Tussenrapportage (collegebrief 2022 / 055) bent u geïnformeerd over de voortgang. Een aantal actiepunten met financieel gevolg wordt opgepakt of uitgevoerd in 2023. Het betreft posten voor verkenning minder verkeer woonwijken (15), ventilatie scholen (350), Capelle Stagestad (40), het herdenkingslaantje (84), ontmoetingsactiviteiten (67), en beweging buiten stimuleren (24). 

Wij stellen u voor het bedrag V 580 in 2022 via de reserve eenmalig N 580 over te hevelen naar 2023. Het voorstel raakt meerdere programma's. Gezien het wijzigingsvoorstel veel verschillende programma's raakt, is er voor gekozen deze op te nemen in programma 0. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Programma Omschrijving Lasten 2022 Lasten 2023
Voorgestelde wijziging
2 Verkenning minder logistiek verkeer woonwijken V15 N15
4 Ventilatie scholen V350 N350
4 Capelle Stagestad V40 N40
5B Het herdenkingslaantje V84 N84
6A Ontmoetingsactiviteiten V67 N67
7 Beweging buiten stimuleren V24 N24
Subtotaal wijziging V580 N580
Reserve eenmalig N580 V580
Totaal N0 N0

0.2 Social Return

Social Return - Technisch
Lasten / Baten: V/N 165 in 2022 en N/V 165 in 2023
Kasstroom: V 165 in 2022 en N 165 in 2023

Met het zogenoemde social return gebruiken wij de inkoopkracht die wij hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen te vergroten. Dit doen wij door aan de opdrachtnemers een social return verplichting op te leggen. In het geval een opdrachtnemer zijn social return verplichting niet of niet geheel invult, wordt er een boete aan de opdrachtnemer opgelegd. De opdrachtnemers die een boete ontvangen zijn geïnformeerd dat het geld specifiek gebruikt wordt voor het doel social return. De beschikbare middelen in 2022 zijn niet in zijn geheel uitgegeven. Om deze beschikbaar te houden voor het doel social return stellen wij voor deze middelen over te hevelen naar 2023.

Wij stellen u voor om een bedrag van V/N 165 in 2022 over te hevelen via de reserve eenmalig naar 2023, en de begroting met N/V 165 te verhogen in 2023.

0.3 Doorschuiven kredieten programma 0 (Krediet - 676 in 2022 en 699 in 2024)

Doorschuiven kredieten programma 0 - Technisch
Lasten / Baten: V 69 / N 7 in 2023 en 2024 en N 2 vanaf 2025
Kasstroom: V 676 in 2022 en N 699 in 2024

Er wordt binnen het project Strategische huisvesting een nieuw werkplekconcept ontwikkeld, hierop volgt een aanbesteding in 2023 en in 2024 volgt de vervanging van meubilair. Wij stellen u voor de kredieten die in 2022 begroot zijn voor vervanging meubilair (N 676) met 3% te indexeren en door te schuiven naar 2024. Hierdoor dalen de afschrijvingslasten met V 69 in 2023 en 2024. 

Het voordeel V 7 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval en heeft een lagere onttrekking N 6 uit de Voorziening riolering en een lagere onttrekking N 1 uit de Voorziening afval tot gevolg.

Wij stellen u het volgende voor:

  • de kredieten die begroot zijn in 2022 (N 676) voor vervanging meubilair te indexeren met 3% en door te schuiven naar 2024 (N 699);
  • de afschrijvingslasten in de begroting te verlagen met V 69 in 2023 en 2024 en te verhogen in 2025 en volgende jaren met N 2 per jaar;
  • de baten met N 7 in 2023 en 2024 te verlagen als gevolg van de lagere onttrekking N 6 uit de Voorziening riolering middelen derden en de lagere onttrekking N 1 uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit raakt de volgende programma's:

Krediet Aanpassen kredieten Afschrijving
2022 2024 2023 2024
Meubilair etage 4 V89 N92 V9 V9
Meubilair etage 5 V89 N92 V9 V9
Meubilair werkplekken gemeentewerf V293 N302 V29 V29
Meubilair restaurant gemeentewerf V20 N21 V2 V2
Apparatuur restaurant gemeentewerf V48 N50 V5 V5
Meubilair werkplein V104 N108 V10 V10
Meubilair pantry werkplein V15 N15 V1 V1
Audio werkplein V18 N19 V4 V4
Totaal V676 N699 V69 V69
Mutatie afschrijvingslasten
Programma 2023/2024 2025 e.v.
Lasten Baten Saldo
0 V33 N0 V33 N2
1 V7 N0 V7 N0
2 V9 N0 V9 N0
5B V9 N0 V9 N0
7 V7 N7 N0 N0
8 V4 N0 V4 N0
V69 N7 V62 N2

0.4 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire

Algemene uitkering mei- en septembercirculaire - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 6.588 in 2022, V 2.304 in 2023, V 816 in 2024, N 527 in 2025, V 2.525 in 2026 en N 2.482 vanaf 2027
Kasstroom: V 6.588 in 2022, V 2.304 in 2023, V 816 in 2024, N 527 in 2025, V 2.525 in 2026 en N 2.482 vanaf 2027

In de Septembercirculaire 2022 hebben gemeenten informatie ontvangen over de te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds. Deze circulaire verwerken wij in deze Najaarsnota. Met onze collegebrief van week 45 hebben wij u nadere onderbouwing gegeven van de uitkomsten van de septembercirculaire. Daarnaast verwerken wij in deze Najaarsnota de Meicirculaire 2022 voor de jaarschijf 2022. De jaren 2023 e.v. zijn al bij de Begroting 2023 verwerkt.

Wij stellen u voor de begroting met de onderstaande bedragen aan te passen:

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v.
Stand VJN 2022 / Begroting 2023 V142.330 V149.251 V152.305 V153.622 V141.664 V142.025 V141.671
Mutaties Meicirculaire 2022 V4.409
Mutaties Septembercirculaire 2022 V2.179 V2.304 V816 N527 V2.525 N2.482 N2.482
Stand Najaarsnota 2022 V148.918 V151.556 V153.121 V153.096 V144.189 V139.542 V139.189
Meicirculaire
Algemene mutaties
Accresontwikkeling V4.057
Afrekening BCF 2021 V484
Ontwikkeling uitkeringsfactor N94
Hoeveelheidsverschillen N43
Subtotaal V4.404
Taakmutaties
Energietoeslag V3.269
Jeugdhulp: subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg N38
Subtotaal V3.231
Taakmutaties
Integratie en decentralisatie uitkeringen
IU Participatie: WSW V153
Voogdij 18+ V156
Gezond in de stad (DU) V17
Inburgering (IU) V22
Uitvoeringskosten klimaatakkoord V410
Extra capaciteit BOA’s V41
Subtotaal V799
Stelposten
Energietoeslag (VJN22 6B.1) N3.600
Uitvoeringskosten klimaatakkoord (VJN22 7.5) N452
Overige kleine verschillen V27
Subtotaal N4.025
Totaal mutaties Meicirculaire 2022 V4.409
Septembercirculaire
Algemene mutaties
Accres N0 V1.511 V1.853 V2.028 V2.255 V1.928 V1.928
Voorschot BCF-plafond 2022 V1.277 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Nominale ontwikkeling N0 N0 N1.554 N2.674 N3.365 N4.285 N4.285
Rijksbijdrage financieringssystematiek N0 N0 N0 N0 V3.567 N0 N0
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (o.a. afronding) N16 V92 V22 N22 V123 V101 V101
Hoeveelheidsverschillen N295 V85 V87 V89 V83 V83 V83
Ontwikkeling uitkeringsbasis N473 V916 V566 V334 V112 N0 N0
Subtotaal V494 V2.604 V975 N245 V2.775 N2.173 N2.173
Taakmutaties
Energietoeslag V1.978 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Energietoeslag (correctie meicirculaire 2022) N254 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Landelijke Vreemdelingen Voorziening N17 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Asiel (inburgering) V78 V172 V134 N0 N0 N0 N0
Participatie IPS Regeling N0 N47 N0 N0 N0 N0 N0
Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten N0 N95 N99 N102 N95 N96 N96
Bijdrage centrale financiering GDI N0 N29 N30 N31 N29 N29 N29
Subtotaal V1.785 V2 V5 N133 N124 N125 N125
Integratie en decentralisatie uitkeringen
Voorschoolse voorziening peuters (DU) V1 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) V175 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Invoeringskosten Omgevingswet V428 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) V70 V29 V29 V29 V28 N0 N0
Leerlingenvervoer Oekraïne V20 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Participatie V32 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Subtotaal V725 V29 V29 V29 V28 N0 N0
WOZ
WOZ-waarden mutaties N43 N150 N150 N150 N150 N180 N180
Subtotaal N43 N150 N150 N150 N150 N180 N180
Stelposten
Stelpost BTW-compensatiefonds N773 V629 V766 V781 V804 V804 V804
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo N0 V107 V107 V107 V107 V107 V107
Correctie uitkeringsfactor N0 N916 N916 N916 N916 N916 N916
Overige kleine verschillen N8 N0 N0 V1 V1 V1 V1
Subtotaal N781 N180 N43 N27 N4 N4 N4
Totaal mutaties Septembercirculaire 2022 V2.179 V2.304 V816 N527 V2.525 N2.482 N2.482

0.5 Afschrijvingen

Afschrijvingen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 681 / V 16 in 2022
Kasstroom: n.v.t.

De werkelijke afschrijvingen in 2022 zijn V 681 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal kredieten doorgeschoven zijn waardoor er geen afschrijvingen in 2022 plaatsvinden. Normaliter worden deze afwijkingen verwerkt in de voorjaarsnota, het eerste P&C-document na afronding van de jaarrekening. In 2022 is dit niet gerealiseerd, door de overgang naar het nieuwe financiële pakket medio 2021 en de daarmee samenhangende afronding van de rapportages. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder kort toegelicht:

  • Programma 2: diverse projecten worden later afgerond dan waarmee in de Begroting 2022 rekening is gehouden;
  • Programma 4: de nieuwbouw van de school de Olijfboom is niet in 2021, maar in 2022 afgerond waardoor de afschrijvingen starten in 2023;
  • Programma 8: de werkzaamheden aan de Centrumring worden later afgerond dan waarmee in de Begroting 2022 rekening is gehouden.

Het nadeel van N 16 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval, de hogere lasten hebben een onttrekking van V 7 uit de Voorziening riolering middelen derden tot gevolg en V 9 uit de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verlagen/hogen met V 681 / V 16 in 2022. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma 2022
Lasten Baten Saldo
1 N10 N10
2 V176 V176
3 V18 V18
4 V304 V304
5A V28 V28
5B V76 V76
6A V26 V26
6C N28 N28
7 N16 V16 N0
8 V107 V107
Totaal V681 V16 V697

0.6 Rente

Rente - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V140/V1 in 2022, V249 in 2023, V164 in 2024, V1/V4 in 2025, N80/V4 in 2026, N189/V75 in 2027, N455/V81 in 2028, N723/V171 in 2029 en N982/V269 vanaf 2030
Kasstroom: V142 in 2022, V307 in 2023, V187 in 2024, V3 in 2025, N78 in 2026, N189 in 2027, N455 in 2028, N723 in 2029 en N982 vanaf 2030

Periodiek actualiseren wij de liquiditeitsprognose, waarin alle in- en uitgaande kasstromen worden opgenomen. In de prognose is rekening gehouden met de kasstromen met betrekking tot uw voorgenomen besluiten in deze Najaarsnota. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met een rentepercentage van 1,5% in 2022 en 3,0% vanaf 2023, conform uw besluit bij de Begroting 2023. Daarnaast moet, conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV, door middel van een omslagpercentage de rente worden omgeslagen naar de taakvelden waarop de activa drukt. Het afgeronde omslagpercentage voor 2022 en 2023 is 0,2%, voor 2024 0,5%, voor 2025 0,7%, voor 2026 0,8%, voor 2027 1,0%, voor 2028 1,1%, voor 2029 1,3% en vanaf 2030 1,5%.

De effecten op programma 7 worden weer neutraal gemaakt door een evenredige dotatie c.q. onttrekking aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden en rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met  V140/V1 in 2022, V249 in 2023, V164 in 2024, V1/V4 in 2025, N80/V4 in 2026, N189/V75 in 2027, N455/V81 in 2028, N723/V171 in 2029 en N982/V269 vanaf 2030.

Programma 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 V140 N1 V25 V6 N69 V159 N98 N5 V84
1 N0 V5 V5 V1 V1 N2 N2 N4 N7
2 N7 V26 V29 V2 V3 N78 N85 N186 N299
3 N0 N1 V1 N1 N1 N2 N3 N4 N5
4 N5 V116 V69 N0 N0 N86 N84 N162 N236
5A N4 V72 V40 N0 N0 N35 N34 N64 N91
5B V14 V16 N5 N6 N7 N35 N36 N68 N100
6A V2 V10 V5 N0 N0 N5 N5 N9 N13
6C N0 V3 N1 N0 N0 N3 N3 N6 N10
7 V1 V58 V23 N2 N2 N75 N81 N171 N269
8 V1 V3 N4 V3 N3 N27 N24 N44 N36
Subtotaal V142 V307 V187 V3 N78 N189 N455 N723 N982
Dotatie voorziening riolering N2 N42 N18 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Dotatie voorziening afval N0 N16 N5 N2 N2 N0 N0 N0 N0
Totaal lasten V140 V249 V164 V1 N80 N189 N455 N723 N982
Onttrekking voorziening riolering N0 N0 N0 V4 V4 V68 V74 V154 V243
Onttrekking voorziening afval V1 N0 N0 N0 N0 V7 V7 V17 V26
Totaal baten V1 N0 N0 V4 V4 V75 V81 V171 V269
Totaal V141 V249 V164 V5 N76 N114 N374 N552 N713

0.7 Dividend B.V. Sport Capelle aan den IJssel

Dividend B.V. Sport Capelle aan den IJssel - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 151 in 2022
Kasstroom: V 151 in 2022

De B.V. Sport heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van V 202. In de Algemene vergadering van aandeelhouders van 11 mei 2022 is besloten (conform de Statuten) dit resultaat deels (25%) ten bate van de algemene reserve van de B.V. te laten komen en deels (75%) uit te keren aan de aandeelhouder (de gemeente) in de vorm van dividend (V 151). 

Wij stellen u voor om de baten in de begroting 2022 te verhogen met V 151 in 2022. 

0.8 Stelpost prijzen 2022

Stelpost prijzen 2022 - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: V 247 in 2022
Kasstroom: V 247 in 2022

Bij de Begroting 2022 is een stelpost prijzen gevormd. Deze is bij de Begroting 2022 deels ingezet voor het jaar 2022. Er resteert nog een stelpost van N 247 in 2022. Deze stelpost zitten wij in om deels voorstel 0.16 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud te dekken. De stelpost prijzen is niet geheel toereikend hiervoor. Overige voorstellen gerelateerd aan de prijsstijgingen hebben wij ten laste gebracht van het resultaat.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 247 in 2022.

2022
Stelpost Prijzen 2022 N247
Totale Stelpost prijzen 2022 N247
Inzet voor de volgende posten:
0.16 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud V247
Totale inzet Stelpost Prijzen voor indexeringen V247
Resterend saldo Stelpost Prijzen N0
Budgettair effect V247

0.9 Post onvoorzien

Post onvoorzien - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 217 in 2022
Kasstroom: N 217 in 2022

In lijn met onze collegebrief van week 41 met als onderwerp “Crisis (financiële) bestaanszekerheid” stellen wij voor om het budget onvoorzien in 2022 met N 217 te verhogen tot een totaal van N 250. Het zijn voor veel Capellenaren, maatschappelijke organisaties en instellingen en ondernemers zeer onzekere en lastige tijden. Met deze verhoging kunnen wij snel en adequaat in springen, daar waar nodig om crisissituaties aan te pakken.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 217 in 2022.

0.10 Vervanging beeldschermen (Krediet - 200 in 2022)

Vervanging beeldschermen - Onvermijdelijk
Lasten: V 40 van 2023 t/m 2027
Kasstroom: V 200 in 2022

Voor de vervanging van beeldschermen is een krediet beschikbaar gesteld van N 250. De vervanging en aanschaf van de beeldschermen wordt door GR IJsselgemeenten bekostigd. Alleen de bijbehorende monitorarmen komen voor rekening van de gemeente. De kosten hiervan worden begroot op N 50. Het krediet kan derhalve met V 200 verlaagd worden. Door de verlaging van het krediet dalen de afschrijvingslasten van 2023 t/m 2027 met V 40.

Wij stellen u voor het krediet voor het vervangen van beeldschermen in het gemeentehuis te verlagen met V 200 en de lasten in de begroting te verlagen met V 40 van 2023 t/m 2027.

0.11 Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (Krediet 50 in 2022 en 75 in 2023)

Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 15 vanaf 2024
Kasstroom: N 50 in 2022 en N 75 in 2023

In de Regeling Bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur 2022 (BBV 715870) is besloten dat medewerkers ondersteunende middelen voor de thuiswerkplek kunnen aanvragen (o.a. een bureau, bureaustoel, beeldscherm, toetsenbord en muis). Er wordt op dit moment gewerkt aan een catalogus en de verwachting is dat het aantal aanvragen voor middelen groeit in 2022 en 2023 en daarna stabiliseert op basis van in- en uitstroom van personeel. Voorlopig vragen wij een krediet aan van N 100 voor meubilair en N 25 voor ICT middelen voor 2022 en 2023. Afhankelijk van de mate waarin een beroep gedaan wordt op de genoemde regeling zullen eventueel aanvullende kredieten gevraagd worden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 15 structureel vanaf 2024 en een krediet van N 50 beschikbaar te stellen in 2022 en N 75 in 2023.

0.12 OZB woningen

OZB woningen - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: V 100 in 2022
Kasstroom: V 100 in 2022

De definitieve uitwerking van de afbakening van gewijzigde en nieuwe WOZ-objecten in combinatie met de grote waardestijgingen van de afgelopen periode is ten tijde van de VJN te laag ingeschat. Hierdoor is een meeropbrengst ontstaan. De structurele effecten zijn meegenomen in de actualisatie bij de Begroting 2023.

Wij stellen u voor om de baten te verhogen met V 100 in 2022.

0.13 OZB niet-woningen

OZB niet-woningen - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: V 300 in 2022
Kasstroom: V 300 in 2022

Door een samenloop van meerdere ontwikkelingen is er voor de baten gebruikers niet-woningen een V 70 en voor de baten eigenaren niet-woningen een V 230 is ontstaan. Cumulatieve oorzaken hiervan zijn onder andere de afwikkeling van complexe meerjarige bezwaarschriften, de afronding van langlopende onderzoeken naar de afbakening van een aantal grote objecten en de herijking van de waarde van dit soort panden. De structurele effecten zijn meegenomen in de actualisatie bij de Begroting 2023.

Wij stellen u voor om de baten te verhogen met V 300 in 2022.

0.14 Hogere leges inkomsten en afdrachten reisdocumenten

Hogere leges inkomsten en afdrachten reisdocumenten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 63/V 114 in 2022
Kasstroom: N 63/V 114 in 2022

Het versoepelen van de maatregelen rondom corona in 2022 heeft een positief effect gehad op de aanvraag van het aantal reisdocumenten. Hierdoor stijgen de legesinkomsten met V 114 en de afdrachten aan het Rijk met N 63.

Wij stellen u voor de lasten/baten in de begroting te verhogen met N 63/V 114 in 2022.

0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud

Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 301 / N 6 in 2022
Kasstroom: N 301 in 2022

In 2021 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van de gemeentelijke panden en sportvelden geactualiseerd. De MJOP geven het totale onderhoud weer van de panden. Zowel het jaarlijks onderhoud (jaarlijks terugkerend onderhoud zoals bijvoorbeeld onderhoud aan een CV-ketel) als het planmatig onderhoud (onderhoud wat over een langere periode strekt bijvoorbeeld de vervanging van een CV-ketel) wordt in beeld gebracht en financieel doorgerekend. In de begroting komt het jaarlijks onderhoud ten laste van de exploitatie en het planmatig onderhoud ten laste van de voorziening onderhoud of vervangingkredieten.

Voor 2022 moeten de budgetten voor jaarlijks onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed met N 301 worden aangepast. Deze aanpassing is abusievelijk niet bij de Voorjaarsnota 2022 meegenomen. Hierbij is ook rekening gehouden met de in 2022 reeds gedane uitgaven. Het voordeel van V 6 op programma 7 heeft betrekking op riolering en leidt tot een lagere onttrekking van N 6 uit de Voorziening riolering middelen derden.

Wij stellen u voor om in de begroting in 2022 de lasten te verhogen met N 301 en de baten met N 6 te verlagen als gevolg van de lagere onttrekking uit de Voorziening riolering middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma 2022
Lasten Baten Saldo
0 N42 N42
1 V9 V9
2 N2 N2
4 N64 N64
5A N155 N155
5B N7 N7
6A N46 N46
7 V6 N6 N0
Totaal N301 N6 N307

0.16 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 1.031 / V 72 in 2022, N 360 / V 60 in 2023 en N 160 / V 160 in 2024
Kasstroom: V 1.306 in 2022, N 360 in 2023 en N 160 in 2024

Bij uw besluitvorming omtrent de Financiële Verordening 2022 is eveneens besloten om de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering op te heffen. De systematiek waarbij voor- en nadelen binnen de bedrijfsvoering scharnieren met de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering is daarmee ook komen te vervallen. Dit bevordert de transparantie voor de besluitvorming van uw raad.  

De verwachting is dat we het jaar afsluiten met een voordelig resultaat op de bedrijfsvoering van V 1.306 op concernniveau. Dit heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Gedurende het jaar is er constant sprake geweest van openstaande vacatures. Voor veel van deze plekken zijn wij genoodzaakt inhuur te plegen om de noodzakelijke dienstverlening en de ontwikkelingen in de stad doorgang te laten vinden. Niet alle openstaande vacatures zijn gedurende het jaar ingevuld met inhuur, waardoor er op totaalniveau sprake is van een financieel voordeel. Daarnaast is er ook veel werk gaan zitten in extra werkzaamheden rondom Corona en Oekraïne. Een gevolg hiervan is dat niet alle doelen in 2022 zijn bereikt. Daarnaast zijn enkele incidenteel toegekende budgetten niet geheel besteed in 2022 en wordt voorgesteld om de onderstaande incidenteel toegekende budgetten (deels) door te schuiven naar 2023 en 2024.

  • In de Voorjaarsnota 2022 (0.10) is een budget beschikbaar gesteld voor het opleidingsplan burgerzaken van N 90. In 2022 wordt hiervan N 30 besteed. Voor het resterende deel (N 60) stellen wij voor om deze beschikbaar te houden voor de uitvoering van het opleidingsplan burgerzaken in 2023.
  • In de Voorjaarsnota 2022 (0.21) is een budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van Proactis voor de jaren 2022 t/m de eerste helft van 2024. De implementatie is later van start gegaan en daarom stellen wij voor om N 80 beschikbaar te houden voor 2024.
  • In de Voorjaarsnota 2022 (0.21) is een budget beschikbaar gesteld voor de verdere uitrol en optimalisatie van Financials/Gouw/Pepperflow. Deze optimalisatie is later van start gegaan en daarom stellen wij voor om N 80 beschikbaar te houden voor 2024.

We worden als gemeente met elkaar opvolgende crisissen geconfronteerd. Na corona en de vluchtelingencrisis zorgt de energiecrisis er voor dat de bestaanszekerheid van Capelse huishoudens, verenigingen en ondernemers onder druk komen te staan. Het verloop van de crisis is echter onvoorspelbaar en vraagt dat wij direct moeten kunnen handelen. Daarom wordt voorgesteld om voor 2023 N 300 beschikbaar te stellen om op personeel vlak adequaat te kunnen inspringen. We verwachten dat de crisissen zich in 2023 doorzetten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 1.031 en de baten te verhogen met V55 in 2022. Ook stellen wij voor om de lasten te verhogen met N 300 in 2023. Daarnaast stellen wij voor om een bedrag van N 220 te doteren aan de reserve eenmalig in 2022 en de begroting in 2023 te verhogen met N/V 60 en in 2024 met N/V 160. 

Het voordeel van V 53 op programma 7 bestaat uit N 17 op riool, N 1 op afval en V 71 op milieubeheer. Dit leidt tot een hogere onttrekking uit de voorziening rioolheffing en afvalstoffenheffing middelen derden van respectievelijk V 17 en V 1. Tegelijkertijd is er sprake van een hogere baat van V 1 voor afval, waardoor de onttrekking van V 1 weer teniet wordt gedaan.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Specificatie bedrijfsvoering 2022 2023 2024
Afdelingsresultaten V1.306 N0 N0
Opleidingsplan burgerzaken N0 N60 N0
Implementatie Proactis N0 N0 N80
Financials/Gouw/Pepperflow N0 N0 N80
Reserve eenmalig N220 V60 V160
Saldo totaal V1.086 N0 N0
Programma 2022 2023 2024
0. Bestuur en ondersteuning V731 N360 N160
0. Bestuur en ondersteuning (dotatie reserve eenmalig) N220 N0 N0
1. Integrale veiligheid en openbare ruimte N80 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V57 N0 N0
3. Economie V78 N0 N0
4. Onderwijs V25 N0 N0
5A. Vrijetijds besteding N64 N0 N0
5B. Openbaar groen & "openlucht" recreatie V9 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur V25 N0 N0
6B. Werk en inkomen (Participatiewet) N22 N0 N0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) N14 N0 N0
6D. Jeugdhulp V7 N0 N0
7. Volksgezondheid en Milieu V53 N0 N0
8. Stadsontwikkleing V446 N0 N0
Subtotaal lasten V1.031 N360 N160
0. Bestuur en ondersteuning V54 N0 N0
0. Bestuur en ondersteuning (onttrekking reserve eenmalig) N0 V60 V160
7. Volksgezondheid en Milieu V1 N0 N0
Subtotaal baten V55 V60 V160
Subtotaal V1.086 N300 N0
7. Hogere onttrekking voorziening rioolheffing (baten) V17 N0 N0
Saldo totaal V1.103 N300 N0

0.17 Denk & Doe mee! fonds

Denk & Doe mee! fonds verlengen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 750 in 2022 en N/V 750 in 2023
Kasstroom: V 750 in 2022 en N 750 in 2023

In juni 2022 heeft uw raad besloten om het Denk & Doe mee!-fonds tot en met 31 december 2023 voort te zetten. Hiervoor wordt het resterende subsidiebedrag binnen de reserve Denk & Doe Mee!-fonds beschikbaar gehouden tot en met 31 december 2023. Het fonds in de huidige opzet eindigt op 31 december 2023 of zoveel eerder als het huidige subsidieplafond is bereikt. Uw raad heeft ons verzocht om in een voorstel de mogelijkheden uit te werken om het Denk & Doe mee!-fonds conform de uitkomst van de evaluatie per 1 januari 2024 structureel in te bedden in de gemeentelijke organisatie. Wij doen uw raad hiervoor volgens de huidige planning in het voorjaar van 2023 een voorstel.

Wij stellen u voor om een bedrag van V/N 750 in 2022 over te hevelen via de bestemmingsreserve Denk & Doe mee!-fonds naar 2023, en de begroting met N/V 750 te verhogen in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. NJN 2022 BG2022 na wijz. NJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N33.825 V1.910 N31.915 N36.635 N35.093 N34.323 N34.694 N34.574 N34.552 N34.166 N34.203
Baten V159.128 V8.314 V167.442 V176.748 V173.117 V173.262 V164.431 V159.805 V159.393 V158.931 V158.802
Saldo van baten en lasten V125.303 V10.224 V135.527 V140.113 V138.024 V138.939 V129.738 V125.231 V124.841 V124.766 V124.599
Mutaties in reserves:
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V248 N0 V248 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve V170 N0 V170 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V480 N385 V95 V225 V160 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve Doe Mee Fonds V1.500 N750 V750 V750 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V2.398 N1.135 V1.263 V975 V160 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V127.701 V9.089 V136.790 V141.088 V138.184 V138.939 V129.738 V125.231 V124.841 V124.766 V124.599
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
0.2 Social Return V165 N0 V165
0.4 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire N0 V6.588 V6.588
0.6 Rente V140 N0 V140
0.7 Dividend B.V. Sport Capelle aan den IJssel N0 V151 V151
0.8 Stelpost prijzen 2022 V247 N0 V247
0.9 Post onvoorzien N217 N0 N217
0.12 OZB woningen N0 V100 V100
0.13 OZB niet-woningen N0 V300 V300
0.14 Hogere leges inkomsten en afdrachten reisdocumenten N63 V114 V51
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud N42 N0 N42
0.16 Bedrijfsvoering V731 V54 V785
0.17 Denk & Doe mee! fonds V750 N0 V750
2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691) V105 N0 V105
6B.7 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag) N0 V1.007 V1.007
7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord V94 N0 V94
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V1.910 V8.314 V10.224
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N385 N0 N385
Reserve Doe Mee Fonds N750 N0 N750
Totaal mutatie in de reserves N1.135 N0 N1.135
Mutatie Resultaat V9.089