Post onvoorzien

Verloop van de post onvoorzien

Wij zijn bevoegd tot bestedingen ten lasten van de post onvoorzien. De omvang van de post onvoorzien is begroot op € 0,50 per inwoner, oftewel N 33. De post onvoorzien maakt deel uit van taakveld 0.8 Overige baten en lasten. In de tabel hieronder is het verloop van het budget opgenomen. 

Budget post Onvoorzien 2022
Stand per 1 januari 2022 N33
Voorstel NJN22 N217
Bestedingsbesluit:
Er zijn dit jaar nog geen bestedingsbesluiten door het college genomen. N0
Prognose stand per 31 december 2022 N250