Sitemap

 1. Blz. 1 Najaarsnota 2022
  1. Blz. 2 Najaarsnota 2022
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
   2. Blz. 6 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Leeswijzer
   3. Blz. 9 Programma 0 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 10 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 11 TV0.1 Versterking lokale democratie
      1. Blz. 12 BG22 | Uitvoeren visie burgerparticipatie
    2. Blz. 13 Ontwikkelingen
    3. Blz. 14 Wijzigingsvoorstellen
    4. Blz. 15 0.1 Corona actieplan
    5. Blz. 16 0.2 Social Return
    6. Blz. 17 0.3 Doorschuiven kredieten programma 0 (Krediet - 676 in 2022 en 699 in 2024)
    7. Blz. 18 0.4 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire
    8. Blz. 19 0.5 Afschrijvingen
    9. Blz. 20 0.6 Rente
    10. Blz. 21 0.7 Dividend B.V. Sport Capelle aan den IJssel
    11. Blz. 22 0.8 Stelpost prijzen 2022
    12. Blz. 23 0.9 Post onvoorzien
    13. Blz. 24 0.10 Vervanging beeldschermen (Krediet - 200 in 2022)
    14. Blz. 25 0.11 Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (Krediet 50 in 2022 en 75 in 2023)
    15. Blz. 26 0.12 OZB woningen
    16. Blz. 27 0.13 OZB niet-woningen
    17. Blz. 28 0.14 Hogere leges inkomsten en afdrachten reisdocumenten
    18. Blz. 29 0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud
    19. Blz. 30 0.16 Bedrijfsvoering
    20. Blz. 31 0.17 Denk & Doe mee! fonds
    21. Blz. 32 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 33 Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
    1. Blz. 34 Ontwikkelingen
    2. Blz. 35 Wijzigingsvoorstellen
    3. Blz. 36 1.1 Schade en schadeverhaal
    4. Blz. 37 1.2 Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA)
    5. Blz. 38 1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig)
    6. Blz. 39 1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig)
    7. Blz. 40 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 41 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 42 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 43 TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans
      1. Blz. 44 BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor
      2. Blz. 45 BG22 | Meten = Weten
      3. Blz. 46 BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers)
     2. Blz. 47 TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad
      1. Blz. 48 BG22 | Aanbrengen I-VRI’s
      2. Blz. 49 BG22 | Opschalen ParkShuttle
      3. Blz. 50 BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus
      4. Blz. 51 BG22 | Uitwerken parkeerbeleid
      5. Blz. 52 BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan
      6. Blz. 53 BG22 | Opstellen programma Buitenruimte
     3. Blz. 54 TV2.1 Duurzaam op weg
      1. Blz. 55 BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit
     4. Blz. 56 TV2.1 Een verkeersveilige stad
      1. Blz. 57 BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak
    2. Blz. 58 Ontwikkelingen
    3. Blz. 59 Wijzigingsvoorstellen
    4. Blz. 60 2.1 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven
    5. Blz. 61 2.2 Overhevelen kredieten programma 2 (Krediet - 1.982 in 2022, 926 in 2023 en 1.056 in 2024)
    6. Blz. 62 2.3 Investering IBOR (Krediet -5.691)
    7. Blz. 63 2.4 Straatreiniging
    8. Blz. 64 2.5 Onderhoud bruggen
    9. Blz. 65 2.6 Subsidie Parkshuttle (Krediet -525)
    10. Blz. 66 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 67 Programma 3 Economie
    1. Blz. 68 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 69 TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties
      1. Blz. 70 BG22 | KVO Capelle West
      2. Blz. 71 BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West
      3. Blz. 72 BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen
     2. Blz. 73 TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers
      1. Blz. 74 BG22 | Kennissessie circulaire economie
    2. Blz. 75 Ontwikkelingen
    3. Blz. 76 Wijzigingsvoorstellen
    4. Blz. 77 3.1 Overhevelen budgetten Lokale Economie via reserve eenmalige uitgaven
    5. Blz. 78 3.2 Doorschuiven krediet Hoofdweg Vak A (Krediet -895 in 2022 en 895 in 2023)
    6. Blz. 79 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 80 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 81 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 82 TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs
      1. Blz. 83 BG22 | Onderwijshuisvesting
     2. Blz. 84 TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan
      1. Blz. 85 BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA)
     3. Blz. 86 TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen
      1. Blz. 87 BG22 | Onderwijskansenbeleid
     4. Blz. 88 TV4.3 Versterken van basisvaardigheden
      1. Blz. 89 BG22 | Aanpak laaggeletterdheid
    2. Blz. 90 Ontwikkelingen
    3. Blz. 91 Wijzigingsvoorstellen
    4. Blz. 92 4.1 Onderzoeksopdracht onderwijs
    5. Blz. 93 4.2 Afrekeningen subsidies 2021
    6. Blz. 94 4.3 Nationaal Programma Onderwijs
    7. Blz. 95 4.4 Onderwijs Achterstanden Beleid
    8. Blz. 96 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 97 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 98 Deelprogramma's en taakvelden
    2. Blz. 99 Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
     1. Blz. 100 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 101 TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen
       1. Blz. 102 BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord
      2. Blz. 103 TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960
       1. Blz. 104 BG22 | Waardering sociale woningbouw
     2. Blz. 105 Ontwikkelingen
     3. Blz. 106 Wijzigingsvoorstellen
     4. Blz. 107 5A.1 Kredieten Aquapelle (Krediet -729 in 2022 en 160 in 2023)
     5. Blz. 108 5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK IJZ III)
     6. Blz. 109 5A.3 Lokaal sportakkoord V
     7. Blz. 110 5A.4 (Vervangings-) kredieten sportaccommodaties (Krediet 560 in 2023)
     8. Blz. 111 5A.5 Overheveling budget IJsbaan
     9. Blz. 112 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 113 Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 114 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 115 TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming
       1. Blz. 116 BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte
      2. Blz. 117 TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel
       1. Blz. 118 BG22 | Rivier als getijdenpark
     2. Blz. 119 Ontwikkelingen
     3. Blz. 120 Wijzigingsvoorstellen
     4. Blz. 121 5B.1 Extra lasten groen door weersextremen
     5. Blz. 122 5B.2 Vervangen bomen door weersextremen
     6. Blz. 123 5B.3 Baggeren
     7. Blz. 124 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 125 Programma 6 Sociaal domein
    1. Blz. 126 Deelprogramma's en taakvelden
    2. Blz. 127 Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur
     1. Blz. 128 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 129 TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving
       1. Blz. 130 BG22 | Sociale basisinfrastructuur
      2. Blz. 131 TV6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving
       1. Blz. 132 BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde
      3. Blz. 133 TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op
       1. Blz. 134 BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren
      4. Blz. 135 TV6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op
       1. Blz. 136 BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)
       2. Blz. 137 BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl
     2. Blz. 138 Ontwikkelingen
     3. Blz. 139 Wijzigingsvoorstellen
     4. Blz. 140 6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne
     5. Blz. 141 6A.2 Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan
     6. Blz. 142 6A.3 Toeslagenaffaire
     7. Blz. 143 6A.4 Overheveling middelen aanpak eenzaamheid
     8. Blz. 144 6A.5 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle
     9. Blz. 145 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 146 Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
     1. Blz. 147 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 148 TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen
       1. Blz. 149 BG22 | Verstevigen integrale aanpak
      2. Blz. 150 TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren
       1. Blz. 151 BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning
      3. Blz. 152 TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen
       1. Blz. 153 BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal
     2. Blz. 154 Ontwikkelingen
     3. Blz. 155 Wijzigingsvoorstellen
     4. Blz. 156 6B.1 Kwijtscheldingen
     5. Blz. 157 6B.2 Ondernemingsplan Promen 2023
     6. Blz. 158 6B.3 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)
     7. Blz. 159 6B.4 Onderbesteding Participatiebudget
     8. Blz. 160 6B.5 Budget Inburgering
     9. Blz. 161 6B.6 Bijdrage aanpak energiearmoede en Nationaal Isolatie programma
     10. Blz. 162 6B.7 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag)
     11. Blz. 163 6B.8 Overheveling incidenteel budget brede schuldenaanpak
     12. Blz. 164 6B.9 Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 (Capels Akkoord)
     13. Blz. 165 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 166 Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     1. Blz. 167 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 168 TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat
       1. Blz. 169 BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat
     2. Blz. 170 Ontwikkelingen
     3. Blz. 171 Wijzigingsvoorstellen
     4. Blz. 172 6C.1 Maatwerkdienstverlening Wmo
     5. Blz. 173 6C.2 Maatwerkvoorzieningen Wmo (Krediet 300 in 2022 en structureel 279 vanaf 2023)
     6. Blz. 174 6C.3 Onderzoeksopdracht Wmo
     7. Blz. 175 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 176 Deelprogramma 6D Jeugdzorg
     1. Blz. 177 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 178 TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers
       1. Blz. 179 BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp
     2. Blz. 180 Ontwikkelingen
     3. Blz. 181 Wijzigingsvoorstellen
     4. Blz. 182 6D.1 Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)
     5. Blz. 183 6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
     6. Blz. 184 6D.3 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
     7. Blz. 185 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 186 Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
    1. Blz. 187 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 188 TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren
      1. Blz. 189 BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen
     2. Blz. 190 TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen
      1. Blz. 191 BG22 | Laadpalen
     3. Blz. 192 TV7.4 Meer zonne-energie opwekken
      1. Blz. 193 BG22 | Stimuleren zonnepanelen
      2. Blz. 194 BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden
     4. Blz. 195 TV7.4 De warmtetransitie opstarten
      1. Blz. 196 BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving
      2. Blz. 197 BG22 | Verkenning warmtenet Rivium
     5. Blz. 198 TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken
      1. Blz. 199 BG22 | Verminderen restafval
     6. Blz. 200 TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten
      1. Blz. 201 BG22 | Actieplan Circulair Capelle
     7. Blz. 202 TV7.4 Programma Duurzaamheid
      1. Blz. 203 BG22 | Programma duurzaamheid
     8. Blz. 204 TV7.4 Schone leefomgeving
      1. Blz. 205 BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen
      2. Blz. 206 BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023
    2. Blz. 207 Ontwikkelingen
    3. Blz. 208 Wijzigingsvoorstellen
    4. Blz. 209 7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid
    5. Blz. 210 7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan
    6. Blz. 211 7.3 Ongediertebestrijding
    7. Blz. 212 7.4 Booster/test locatie COVID-19
    8. Blz. 213 7.5 Onderhoud gemalen
    9. Blz. 214 7.6 Baten Afvalstoffenheffing
    10. Blz. 215 7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord
    11. Blz. 216 7.8 Geluidsanering wegverkeer
    12. Blz. 217 7.9 Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord
    13. Blz. 218 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 219 Programma 8 Stadsontwikkeling
    1. Blz. 220 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 221 TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022
      1. Blz. 222 BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO)
      2. Blz. 223 BG22 | Omgevingswetproof
      3. Blz. 224 BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029
      4. Blz. 225 BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle
     2. Blz. 226 TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie
      1. Blz. 227 BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones
      2. Blz. 228 BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw
      3. Blz. 229 BG22 | Opstellen toolboxen
     3. Blz. 230 TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen
      1. Blz. 231 BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit
     4. Blz. 232 TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad
      1. Blz. 233 BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder
    2. Blz. 234 Ontwikkelingen
    3. Blz. 235 Wijzigingsvoorstellen
    4. Blz. 236 8.1 Overhevelen budgetten reserve eenmalige uitgaven
    5. Blz. 237 8.2 Doorschuiven budget Centrum
    6. Blz. 238 8.3 Doorschuiven kredieten programma 8 (Krediet -330 in 2022, 130 in 2023 en 200 in 2024)
    7. Blz. 239 8.4 Transitiekosten Omgevingswet
    8. Blz. 240 8.5 Leges omgevingsvergunningen
    9. Blz. 241 8.6 Kwetsbare woningvoorraad
    10. Blz. 242 8.7 Actualisatie grondexploitaties
    11. Blz. 243 8.8 Faciliterende projecten
    12. Blz. 244 8.9 Rivium District
    13. Blz. 245 8.10 Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb)
    14. Blz. 246 8.11 Onderzoek kinderboerderij
    15. Blz. 247 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 248 Financieel overzicht programma's
    1. Blz. 249 Overzicht voor wijziging
    2. Blz. 250 Overzicht van wijziging
    3. Blz. 251 Overzicht na wijziging
   13. Blz. 252 Financieel perspectief te voeren beleid
    1. Blz. 253 Eindstand
    2. Blz. 254 Wijzigingen die niet zijn meegenomen
    3. Blz. 255 Continueren activiteiten
    4. Blz. 256 Financiële kengetallen
    5. Blz. 257 Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen)
    6. Blz. 258 Solvabiliteit
    7. Blz. 259 EMU-saldo
    8. Blz. 260 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
    9. Blz. 261 Afschrijvingsratio
    10. Blz. 262 Algemene uitkering
    11. Blz. 263 Conclusie
   14. Blz. 264 Raadsbesluit
    1. Blz. 265 Raadsbesluit
   15. Blz. 266 Amendementen en moties
    1. Blz. 267 Amendementen
    2. Blz. 268 Moties
  3. Blz. 269 Bijlagen
   1. Blz. 270 Post onvoorzien
    1. Blz. 271 Verloop van de post onvoorzien
   2. Blz. 272 Omvang reserves en voorzieningen
    1. Blz. 273 Analyse omvang reserves en voorzieningen
   3. Blz. 274 Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven
    1. Blz. 275 Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven
   4. Blz. 276 Kredietenoverzicht
    1. Blz. 277 Kredieten en het verloop van investeringen
   5. Blz. 278 Inkomende subsidies
    1. Blz. 279 Overzicht inkomende subsidies
   6. Blz. 280 Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022
    1. Blz. 281 Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022
   7. Blz. 282 Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2022
    1. Blz. 283 Inleiding
    2. Blz. 284 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 285 Programma 2 - TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans
      1. Blz. 286 BG22 | Uitbreiden route buurtbus
     2. Blz. 287 Programma 3 - TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers
      1. Blz. 288 BG22 | Green Businessclubs
      2. Blz. 289 BG22 | Ondernemersprijs
     3. Blz. 290 Programma 6A - TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op
      1. Blz. 291 BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag
     4. Blz. 292 Programma 6B - TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen
      1. Blz. 293 BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021
     5. Blz. 294 Programma 7 - TV7.4 Inzetten op energiebesparing
      1. Blz. 295 BG22 | Inzetten op energiebesparing
     6. Blz. 296 Programma 8 - TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022
      1. Blz. 297 BG22 | Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle
     7. Blz. 298 Programma 8 - TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad
      1. Blz. 299 BG22 | Consolideren sociale huurwoningenvoorraad
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap