Sitemap

Najaarsnota 2022 Blz. 1
Najaarsnota 2022 Blz. 2
Programma's Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Inleiding en leeswijzer Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 9
Wat willen wij bereiken? Blz. 10
TV0.1 Versterking lokale democratie Blz. 11
BG22 | Uitvoeren visie burgerparticipatie Blz. 12
Ontwikkelingen Blz. 13
Wijzigingsvoorstellen Blz. 14
0.1 Corona actieplan Blz. 15
0.2 Social Return Blz. 16
0.3 Doorschuiven kredieten programma 0 (Krediet - 676 in 2022 en 699 in 2024) Blz. 17
0.4 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire Blz. 18
0.5 Afschrijvingen Blz. 19
0.6 Rente Blz. 20
0.7 Dividend B.V. Sport Capelle aan den IJssel Blz. 21
0.8 Stelpost prijzen 2022 Blz. 22
0.9 Post onvoorzien Blz. 23
0.10 Vervanging beeldschermen (Krediet - 200 in 2022) Blz. 24
0.11 Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (Krediet 50 in 2022 en 75 in 2023) Blz. 25
0.12 OZB woningen Blz. 26
0.13 OZB niet-woningen Blz. 27
0.14 Hogere leges inkomsten en afdrachten reisdocumenten Blz. 28
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud Blz. 29
0.16 Bedrijfsvoering Blz. 30
0.17 Denk & Doe mee! fonds Blz. 31
Wat mag het kosten? Blz. 32
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 33
Ontwikkelingen Blz. 34
Wijzigingsvoorstellen Blz. 35
1.1 Schade en schadeverhaal Blz. 36
1.2 Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA) Blz. 37
1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig) Blz. 38
1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig) Blz. 39
Wat mag het kosten? Blz. 40
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 41
Wat willen we bereiken? Blz. 42
TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans Blz. 43
BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor Blz. 44
BG22 | Meten = Weten Blz. 45
BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers) Blz. 46
TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad Blz. 47
BG22 | Aanbrengen I-VRI’s Blz. 48
BG22 | Opschalen ParkShuttle Blz. 49
BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus Blz. 50
BG22 | Uitwerken parkeerbeleid Blz. 51
BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan Blz. 52
BG22 | Opstellen programma Buitenruimte Blz. 53
TV2.1 Duurzaam op weg Blz. 54
BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit Blz. 55
TV2.1 Een verkeersveilige stad Blz. 56
BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak Blz. 57
Ontwikkelingen Blz. 58
Wijzigingsvoorstellen Blz. 59
2.1 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven Blz. 60
2.2 Overhevelen kredieten programma 2 (Krediet - 1.982 in 2022, 926 in 2023 en 1.056 in 2024) Blz. 61
2.3 Investering IBOR (Krediet -5.691) Blz. 62
2.4 Straatreiniging Blz. 63
2.5 Onderhoud bruggen Blz. 64
2.6 Subsidie Parkshuttle (Krediet -525) Blz. 65
Wat mag het kosten? Blz. 66
Programma 3 Economie Blz. 67
Wat willen wij bereiken? Blz. 68
TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 69
BG22 | KVO Capelle West Blz. 70
BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West Blz. 71
BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen Blz. 72
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers Blz. 73
BG22 | Kennissessie circulaire economie Blz. 74
Ontwikkelingen Blz. 75
Wijzigingsvoorstellen Blz. 76
3.1 Overhevelen budgetten Lokale Economie via reserve eenmalige uitgaven Blz. 77
3.2 Doorschuiven krediet Hoofdweg Vak A (Krediet -895 in 2022 en 895 in 2023) Blz. 78
Wat mag het kosten? Blz. 79
Programma 4 Onderwijs Blz. 80
Wat willen wij bereiken? Blz. 81
TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Blz. 82
BG22 | Onderwijshuisvesting Blz. 83
TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan Blz. 84
BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA) Blz. 85
TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Blz. 86
BG22 | Onderwijskansenbeleid Blz. 87
TV4.3 Versterken van basisvaardigheden Blz. 88
BG22 | Aanpak laaggeletterdheid Blz. 89
Ontwikkelingen Blz. 90
Wijzigingsvoorstellen Blz. 91
4.1 Onderzoeksopdracht onderwijs Blz. 92
4.2 Afrekeningen subsidies 2021 Blz. 93
4.3 Nationaal Programma Onderwijs Blz. 94
4.4 Onderwijs Achterstanden Beleid Blz. 95
Wat mag het kosten? Blz. 96
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 97
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 98
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 99
Wat willen wij bereiken? Blz. 100
TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Blz. 101
BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord Blz. 102
TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Blz. 103
BG22 | Waardering sociale woningbouw Blz. 104
Ontwikkelingen Blz. 105
Wijzigingsvoorstellen Blz. 106
5A.1 Kredieten Aquapelle (Krediet -729 in 2022 en 160 in 2023) Blz. 107
5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK IJZ III) Blz. 108
5A.3 Lokaal sportakkoord V Blz. 109
5A.4 (Vervangings-) kredieten sportaccommodaties (Krediet 560 in 2023) Blz. 110
5A.5 Overheveling budget IJsbaan Blz. 111
Wat mag het kosten? Blz. 112
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 113
Wat willen wij bereiken? Blz. 114
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Blz. 115
BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte Blz. 116
TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel Blz. 117
BG22 | Rivier als getijdenpark Blz. 118
Ontwikkelingen Blz. 119
Wijzigingsvoorstellen Blz. 120
5B.1 Extra lasten groen door weersextremen Blz. 121
5B.2 Vervangen bomen door weersextremen Blz. 122
5B.3 Baggeren Blz. 123
Wat mag het kosten? Blz. 124
Programma 6 Sociaal domein Blz. 125
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 126
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 127
Wat willen wij bereiken? Blz. 128
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Blz. 129
BG22 | Sociale basisinfrastructuur Blz. 130
TV6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving Blz. 131
BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde Blz. 132
TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op Blz. 133
BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren Blz. 134
TV6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op Blz. 135
BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen) Blz. 136
BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl Blz. 137
Ontwikkelingen Blz. 138
Wijzigingsvoorstellen Blz. 139
6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne Blz. 140
6A.2 Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan Blz. 141
6A.3 Toeslagenaffaire Blz. 142
6A.4 Overheveling middelen aanpak eenzaamheid Blz. 143
6A.5 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle Blz. 144
Wat mag het kosten? Blz. 145
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 146
Wat willen wij bereiken? Blz. 147
TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen Blz. 148
BG22 | Verstevigen integrale aanpak Blz. 149
TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 150
BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning Blz. 151
TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen Blz. 152
BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal Blz. 153
Ontwikkelingen Blz. 154
Wijzigingsvoorstellen Blz. 155
6B.1 Kwijtscheldingen Blz. 156
6B.2 Ondernemingsplan Promen 2023 Blz. 157
6B.3 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) Blz. 158
6B.4 Onderbesteding Participatiebudget Blz. 159
6B.5 Budget Inburgering Blz. 160
6B.6 Bijdrage aanpak energiearmoede en Nationaal Isolatie programma Blz. 161
6B.7 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag) Blz. 162
6B.8 Overheveling incidenteel budget brede schuldenaanpak Blz. 163
6B.9 Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 (Capels Akkoord) Blz. 164
Wat mag het kosten? Blz. 165
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 166
Wat willen we bereiken? Blz. 167
TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat Blz. 168
BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat Blz. 169
Ontwikkelingen Blz. 170
Wijzigingsvoorstellen Blz. 171
6C.1 Maatwerkdienstverlening Wmo Blz. 172
6C.2 Maatwerkvoorzieningen Wmo (Krediet 300 in 2022 en structureel 279 vanaf 2023) Blz. 173
6C.3 Onderzoeksopdracht Wmo Blz. 174
Wat mag het kosten? Blz. 175
Deelprogramma 6D Jeugdzorg Blz. 176
Wat willen wij bereiken? Blz. 177
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers Blz. 178
BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 179
Ontwikkelingen Blz. 180
Wijzigingsvoorstellen Blz. 181
6D.1 Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) Blz. 182
6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Blz. 183
6D.3 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Blz. 184
Wat mag het kosten? Blz. 185
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu Blz. 186
Wat willen wij bereiken? Blz. 187
TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 188
BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen Blz. 189
TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen Blz. 190
BG22 | Laadpalen Blz. 191
TV7.4 Meer zonne-energie opwekken Blz. 192
BG22 | Stimuleren zonnepanelen Blz. 193
BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden Blz. 194
TV7.4 De warmtetransitie opstarten Blz. 195
BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving Blz. 196
BG22 | Verkenning warmtenet Rivium Blz. 197
TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken Blz. 198
BG22 | Verminderen restafval Blz. 199
TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten Blz. 200
BG22 | Actieplan Circulair Capelle Blz. 201
TV7.4 Programma Duurzaamheid Blz. 202
BG22 | Programma duurzaamheid Blz. 203
TV7.4 Schone leefomgeving Blz. 204
BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen Blz. 205
BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023 Blz. 206
Ontwikkelingen Blz. 207
Wijzigingsvoorstellen Blz. 208
7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid Blz. 209
7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan Blz. 210
7.3 Ongediertebestrijding Blz. 211
7.4 Booster/test locatie COVID-19 Blz. 212
7.5 Onderhoud gemalen Blz. 213
7.6 Baten Afvalstoffenheffing Blz. 214
7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord Blz. 215
7.8 Geluidsanering wegverkeer Blz. 216
7.9 Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord Blz. 217
Wat mag het kosten? Blz. 218
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 219
Wat willen wij bereiken? Blz. 220
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 Blz. 221
BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO) Blz. 222
BG22 | Omgevingswetproof Blz. 223
BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029 Blz. 224
BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle Blz. 225
TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie Blz. 226
BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones Blz. 227
BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw Blz. 228
BG22 | Opstellen toolboxen Blz. 229
TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen Blz. 230
BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit Blz. 231
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad Blz. 232
BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 233
Ontwikkelingen Blz. 234
Wijzigingsvoorstellen Blz. 235
8.1 Overhevelen budgetten reserve eenmalige uitgaven Blz. 236
8.2 Doorschuiven budget Centrum Blz. 237
8.3 Doorschuiven kredieten programma 8 (Krediet -330 in 2022, 130 in 2023 en 200 in 2024) Blz. 238
8.4 Transitiekosten Omgevingswet Blz. 239
8.5 Leges omgevingsvergunningen Blz. 240
8.6 Kwetsbare woningvoorraad Blz. 241
8.7 Actualisatie grondexploitaties Blz. 242
8.8 Faciliterende projecten Blz. 243
8.9 Rivium District Blz. 244
8.10 Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) Blz. 245
8.11 Onderzoek kinderboerderij Blz. 246
Wat mag het kosten? Blz. 247
Financieel overzicht programma's Blz. 248
Overzicht voor wijziging Blz. 249
Overzicht van wijziging Blz. 250
Overzicht na wijziging Blz. 251
Financieel perspectief te voeren beleid Blz. 252
Eindstand Blz. 253
Wijzigingen die niet zijn meegenomen Blz. 254
Continueren activiteiten Blz. 255
Financiële kengetallen Blz. 256
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen) Blz. 257
Solvabiliteit Blz. 258
EMU-saldo Blz. 259
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Blz. 260
Afschrijvingsratio Blz. 261
Algemene uitkering Blz. 262
Conclusie Blz. 263
Raadsbesluit Blz. 264
Raadsbesluit Blz. 265
Amendementen en moties Blz. 266
Amendementen Blz. 267
Moties Blz. 268
Bijlagen Blz. 269
Post onvoorzien Blz. 270
Verloop van de post onvoorzien Blz. 271
Omvang reserves en voorzieningen Blz. 272
Analyse omvang reserves en voorzieningen Blz. 273
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 274
Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 275
Kredietenoverzicht Blz. 276
Kredieten en het verloop van investeringen Blz. 277
Inkomende subsidies Blz. 278
Overzicht inkomende subsidies Blz. 279
Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022 Blz. 280
Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022 Blz. 281
Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2022 Blz. 282
Inleiding Blz. 283
Wat willen wij bereiken? Blz. 284
Programma 2 - TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans Blz. 285
BG22 | Uitbreiden route buurtbus Blz. 286
Programma 3 - TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers Blz. 287
BG22 | Green Businessclubs Blz. 288
BG22 | Ondernemersprijs Blz. 289
Programma 6A - TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op Blz. 290
BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag Blz. 291
Programma 6B - TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen Blz. 292
BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021 Blz. 293
Programma 7 - TV7.4 Inzetten op energiebesparing Blz. 294
BG22 | Inzetten op energiebesparing Blz. 295
Programma 8 - TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 Blz. 296
BG22 | Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle Blz. 297
Programma 8 - TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad Blz. 298
BG22 | Consolideren sociale huurwoningenvoorraad Blz. 299
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap