Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Kostenstijgingen bij de DCMR
DCMR heeft in 2022 en 2023 te maken met sterk stijgende kosten voor onder andere personeel, inhuur en energie. De stijging van deze kosten is hoger dan kon worden voorzien ten tijde van het vaststellen van de begroting en tarieven. Deze ontwikkeling raakt de gemeenschappelijke regelingen.

Voor het jaar 2022 betekent dit dat er druk komt te staan op het financieel resultaat. De DCMR zal zo scherp mogelijk sturen op de kosten en inkomsten. Hierbij is het uitgangspunt dat de taakuitvoering plaatsvindt zoals afgesproken in het werkplan 2022. Het streven is om de gestegen loonkosten (door de recent afgesloten provinciale Cao) zo goed mogelijk binnen de bedrijfsvoering op te vangen en een negatief jaarresultaat daarmee zoveel mogelijk te beperken. In december 2022 rapporteert de DCMR over de financiële resultaten, inclusief een prognose voor het jaarresultaat over 2022.  

In december 2022 zal het dagelijks bestuur een voorstel neerleggen met betrekking tot de recente stijging van de kosten en de impact hiervan op de begroting en tarieven in 2023. Naar verwachting zal het voorstel zijn om de uurtarieven voor 2023 te verhogen tot de grens van de gemeentelijk vastgestelde budgetindexering in 2023 van 4,8%. Deze tariefstijging zou deels kunnen worden opgevangen binnen de reeds vastgestelde gemeentelijke budgetten. Voor de werkplannen zou dit betekenen dat het budget en het aantal beschikbare uren in 2023 gelijk blijft. Daarnaast wordt aan DCMR gevraagd om met scherpe keuzes en bijsturing in kosten en opbrengsten het begrote tekort van +/- € 2,5 mln. in 2023 zo goed mogelijk te dichten. Mogelijk gaat dit een aanvullende bijdrage van ons als gemeente vragen.

7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid

Terug naar navigatie - 7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid

Overheveling middelen seksuele gezondheid - Technisch
Lasten / Baten: V/N 50 in 2022 en N/V 50 in 2023
Kasstroom: V 50 in 2022 en N 50 in 2023

In de Begroting 2021 is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van N50 voor de bevordering van gezond seksueel gedrag onder Capelse jongeren. De middelen worden ingezet voor betere en meer regelmatige voorlichting aan jongeren over de biologische kanten van seks met daarnaast specifieke aandacht voor de relationele kanten van seks. Vanwege personele capaciteitsproblemen hebben wij in 2022 onvoldoende mogelijkheden gehad om bovengenoemd bedrag uit te geven. De activiteiten zullen daarom in 2023 worden uitgevoerd. Hier is het resterende bedrag van 50 voor nodig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 50 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N/V 50 te verhogen .

7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan

Terug naar navigatie - 7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan

Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan - Technisch
Lasten / Baten: V 45 / N 45 in 2022 en N 45 / V 45 in 2023
Kasstroom: V 45 in 2022 en N 45 in 2023

Wij hebben aan de DCMR gevraagd een bodemkwaliteitsplan gezamenlijk met de gemeente Krimpen aan den IJssel op te stellen. Reden efficiëntie in onderzoeken en opstellen van het plan. Het gezamenlijk optrekken is moeilijker gebleken dan van tevoren verwacht, wij hebben de DCMR daarom gevraagd dit beleid dan alleen voor onze gemeente op te stellen. De kosten hiervan worden pas in 2023 gemaakt.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V / N 45 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de Begroting 2023 met N / V 45 te verhogen. 

Reserve eenmalige uitgaven Besluit 2022 2023
Bodemkwaliteitsplan VJN2022 7.7 V45 N45
Totaal V45 N45
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven N45 V45

7.3 Ongediertebestrijding

Terug naar navigatie - 7.3 Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding - Technisch
Lasten / Baten: V 50 / N 50 in 2022 en N 50 / V 50 in 2023
Kasstroom: V 50 in 2022 en N 50 in 2023

Door veranderingen in warmte en hoeveelheden neerslag en afval zien we een toename van ongedierte in de buitenruimte. Om hier adequaat mee om te gaan is een Integraal Plaagdier Management plan vereist waarvoor in de Voorjaarsnota 2021 voorstel 7.7 een éénmalig budget ter beschikking is gesteld. Dit jaar hebben we, door de aanhoudende druk op de capaciteit, hier geen mogelijkheid voor gezien. In 2023 zien we wel mogelijkheden om tot een plan te komen om de fauna optimaal te beheren.

Wij stellen u voor het bedrag V 50 in 2022 via de reserve eenmalig N 50 over te hevelen naar 2023.

7.4 Booster/test locatie COVID-19

Terug naar navigatie - 7.4 Booster/test locatie COVID-19

Booster/test locatie COVID-19 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 150 in 2022
Kasstroom: N/V 150 in 2022

In Sporthal Schenkel is een tijdelijke vaccinatie/booster/test locatie gerealiseerd door de gemeente Capelle in samenwerking met het CJG, Sportief Capelle en de GGD. De gemeente Capelle heeft alle kosten voor de locatie betaald en deze volledig doorbelast aan de GGD, via gemeente Rotterdam. 

De werkelijke lasten voor de vaccinatie/booster/test locatie zijn uiteindelijk N 150 / V 150 hoger uitgevallen dan de in de Voorjaarsnota 2022 aangeraamde lasten en baten (N / V 400). Toen werd er van uitgegaan dat de gemeente tot medio mei de exploitatie zou voeren. Dit is begin september geworden. In september is door Sportief Capelle een boosterlocatie ingericht in Sportcomplex Aquapelle. Sportief Capelle factureert dan rechtstreeks aan gemeente Rotterdam.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting in 2022 eenmalig te verhogen met N / V 150.

7.5 Onderhoud gemalen

Terug naar navigatie - 7.5 Onderhoud gemalen

Onderhoud gemalen - Onvermijdelijk 
Lasten : V/N 200 in 2022
Kasstroom: V 200 in 2022

Er is sprake van lagere onderhoudslasten V 200 op de rioolgemalen omdat er enkele recentelijk vervangen zijn waardoor een voordeel ontstaat op de onderhoudslasten. Het ontstane voordeel wordt gedoteerd aan de Voorziening rioolheffing middelen derden N 200. In de nog in te dienen beheerplannen bekijken we in hoeverre de lagere onderhoudslasten structureel verwerkt kunnen worden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig te verlagen met V 200 in 2022 gevolgd door een evenredige dotatie aan de Voorziening rioolheffing middelen derden N 200. 

7.6 Baten Afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - 7.6 Baten Afvalstoffenheffing

Baten Afvalstoffenheffing - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 130 / V 130 in 2022
Kasstroom:  V 130 in 2022

De verwachting is dat door het aantal nog te honoreren verminderingen als gevolg van verhuizingen in combinatie met het nog op te leggen aantal aanslagen voor in-huizingen er een positief resultaat zal ontstaan van V 130 gevolgd door een evenredige dotatie van N 130 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Wij stellen u voor de baten in de begroting in 2022 eenmalig te verhogen met V 130 gevolgd door een dotatie N 130 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord

Terug naar navigatie - 7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord

Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 166 / N 124 in 2022
Kasstroom: V 166 / N 124 in 2022

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord ontvingen wij via de meicirculaire een vergoeding van 410. In de Voorjaarsnota 2022 (7.4) is besloten hiervan 124 in te zetten voor het project Aardgasvrij Florabuurt. Er resteert nog een bedrag van 286. Wij stellen voor dit bedrag als volgt in te zetten: Programma Duurzaamheid (N111), de daaraan verbonden organisatorische overheadkosten (N75) en de Aanpak Energiearmoede (N100). Hiermee wordt voldaan aan het in de Voorjaarsnota opgenomen uitgangspunt dat de extra uitgaven voor het duurzaamheid niet hoger mogen zijn dan de ontvangen vergoeding (N 286 / V 286).

In de Voorjaarsnota 2022 is een voorstel (7.5) en (0.4) opgenomen voor de invulling van de uitvoeringskosten duurzaamheid. Met het huidige voorstel in deze Najaarsnota komt dat voorstel te vervallen (V 452 / N 410). 

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 te verlagen met V 166 / N 124. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: 

Uitvoeringskosten Klimaatakkoord Programma 2022
Uitvoeringskosten Duurzaamheid - Overhead (VJN22 7.5) 0 V94
Energiearmoede (Winteroffensief) 6B N100
Uitvoeringskosten Duurzaamheid (VJN22 7.5) 7 V172
Lasten V166
Algemene uitkering 7 N124
Baten N124
Totaal V42

7.8 Geluidsanering wegverkeer

Terug naar navigatie - 7.8 Geluidsanering wegverkeer

Overhevelen budget Geluidsanering wegverkeer - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 85 in 2022 en N/V 85 in 2023
Kasstroom: V 85 in 2022 en N 85 in 2023

Binnen het project Geluidsanering wegverkeer hebben wij in het tweede kwartaal de subsidie voor het laatste deelproject (de zgn. "overige woningen") aangevraagd. Wij verwachten de beschikking hierop in het vierde kwartaal, waarna wij de aanbestedingsprocedure kunnen starten. Uitvoering van de gevelmaatregelen vindt naar verwachting in 2023 en 2024 plaats.

Wij stellen u voor de lasten en de baten in de begroting in 2022 met V/N 85 te verlagen en in 2023 met N / V 85 te verhogen.

7.9 Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord

Terug naar navigatie - 7.9 Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord

Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 45 / V 45 in 2023
Kasstroom: V 45 in 2022 en N 45 in 2023

In 2022 hebben wij van het ministerie van VWS een Specifieke Uitkering ontvangen van 45 voor de uitvoering van het regionale preventie akkoord. Deze middelen worden in 2022 niet besteed . In 2023 willen wij deze middelen inzetten voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies in lijn met het regionale preventieakkoord.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting 2023 te verhogen met N/V45. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. NJN 2022 BG2022 na wijz. NJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N20.065 V264 N19.801 N21.875 N21.335 N21.738 N22.838 N24.191 N24.894 N25.855 N26.673
Baten V15.355 N297 V15.058 V15.678 V15.635 V16.051 V17.196 V18.597 V19.319 V20.296 V21.132
Saldo van baten en lasten N4.711 N33 N4.744 N6.197 N5.699 N5.688 N5.642 N5.593 N5.575 N5.559 N5.541
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V223 N169 V54 V169 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V223 N169 V54 V169 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N4.488 N202 N4.690 N6.028 N5.699 N5.688 N5.642 N5.593 N5.575 N5.559 N5.541
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid V50 N0 V50
7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan V45 N0 V45
7.3 Ongediertebestrijding V50 N0 V50
7.4 Booster/test locatie COVID-19 N150 V150 N0
7.6 Baten Afvalstoffenheffing N130 V130 N0
7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord V172 N124 V48
7.8 Geluidsanering wegverkeer V85 N85 N0
0.1 Corona actieplan V24 N0 V24
0.5 Afschrijvingen N16 V16 N0
0.6 Rente N1 V1 N0
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud V6 N6 N0
0.16 Bedrijfsvoering V53 V18 V71
2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691) V76 N122 N46
6B.1 Kwijtscheldingen N0 N275 N275
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V264 N297 N33
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N169 N0 N169
Totaal mutatie in de reserves N169 N0 N169
Mutatie Resultaat N202