Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Opstellen integrale veiligheidsbeleid
Het nieuwe integrale veiligheidsbeleid is mede opgesteld aan de hand van het Capels Akkoord “Voor vandaag en morgen”. Consultatie van de gecombineerde raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen en Samenleving heeft plaatsgevonden, alsmede van externe partners (politie, veiligheidsregio, Stichting Welzijn Capelle, Economisch Netwerk Capelle).

Kostenverdeelsystematiek VRR
Vorig jaar is de ontwikkelagenda en de nieuwe kostenverdeelsystematiek voor de VRR vastgesteld, waarover wij u eerder hebben geïnformeerd. Deze nieuwe systematiek gaat meer uit van de relatieve bijdrage voor gemeenten uit het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding. Ook de verdeelsystematiek van het gemeentefonds is onlangs gewijzigd. Dit heeft dus invloed op de bijdragen van de gemeenten aan de VRR. Op dit moment wordt berekend wat hiervan het effect is voor de deelnemende gemeenten. De verwachting is dat waar de nieuwe verdeelsystematiek van de VRR aanvankelijk gunstig leek te zijn voor Capelle, dit door de nieuwe systematiek van het gemeentefonds juist nadelig gaat uitpakken. Dit kan oplopen tot een substantieel nadeel tekort voor Capelle. De verwachting is dat het AB van de VRR in december hierover een besluit neemt. Zodra hierover meer duidelijkheid komt, zal u hierover worden geïnformeerd. 

1.1 Schade en schadeverhaal

Terug naar navigatie - 1.1 Schade en schadeverhaal

Schade en schadeverhaal – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 75 in 2022
Kasstroom: V/N 75 in 2022

Voor de schadelasten is een bedrag van N 299 begroot. De lasten zijn op dit moment N 115. Schades laten zich niet voorspellen, maar op basis van historische gegevens stellen wij voor om de lasten incidenteel af te ramen met 75. Voor de verhaalde schades (baten) is een bedrag van V 225 begroot. De baten zijn op dit moment V 46. Er lopen nog een aantal zaken voor verhaal. Schades laten zicht niet voorspellen, maar op basis van historische gegevens stellen wij voor de baten af te ramen met 75.

Wij stellen u voor om de lasten en baten aan te passen met V75 / N75 in 2022.

1.2 Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA)

Terug naar navigatie - 1.2 Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA)

Subsidie RIO en IPTA - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 274 in 2022 en N/V 274 in 2023
Kasstroom: N/V 274 in 2022 en N/V 274 in 2023

De RIO richt zich op inwoners die vanwege een High Impact Crime (HIC)-feit in aanraking zijn gekomen met justitie. De aanpak bestaat uit het zo snel mogelijk contact maken met de doelgroep en het aanpakken van knelpunten die een terugkeer in de maatschappij bemoeilijken, en zo voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw de criminaliteit ingaan. Met IPTA voorkomen wij, bijvoorbeeld door intensieve coaching, dat jongeren (verder) afglijden in criminaliteit. De middelen zullen beschikbaar gesteld worden in 2022 en 2023, de baten en de lasten zullen echter, als gevolg van de doorlooptijd van het project, budgettair neutraal over de jaren 2022, 2023 en 2024 lopen.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 274 in de jaren 2022 en 2023. 

1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig)

Terug naar navigatie - 1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig)

Impulsgelden weerbaar bestuur - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 55 in 2022 en N/V 55 in 2023
Kasstroom:  V 55 in 2022 en N 55 in 2023

Onze gemeente doet mee aan de pilot Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK. In dat kader hebben wij in 2020 een eenmalig budget ontvangen van 110. Het project van de gemeente Capelle aan den IJssel richt zich op de preventief-bestuurlijke aanpak van ondermijning en het versterken van maatschappelijke weerbaarheid. Onder andere door een samenwerking tussen het sociale- en het veiligheidsdomein. En door samen te werken met professionals in de frontlinie, bewoners en ondernemers. De aanpak is gericht op een nieuwe maatschappelijke norm uit te dragen waarmee de samenleving geen ruimte biedt voor criminele activiteiten.
Diverse acties uit ons plan, zoals de trainingen op scholen, training met omgang polarisatie, en het educatief programma weerbaar bestuur, zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld. En daarmee ook de kosten. Het ministerie heeft aangegeven de projecten vanaf zomer 2021 graag alsnog te willen laten uitvoeren, met een eerste evaluatie eind 2021. Eind 2021 zijn in onze gemeente diverse weerbaarheidsprojecten weer opgepakt, met uitloop naar 2022 en 2023.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 55 in 2022 en N/V 55 in 2023 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig)

Terug naar navigatie - 1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig)

Wijkveiligheidsplannen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 32 in 2022 en N/V 32 in 2023
Kasstroom: V 32 in 2022 en N 32 in 2023

In het IVB5 heeft uw raad besloten om een budget van 101 beschikbaar te stellen voor de wijkveiligheidsplanen. De conceptplannen zijn in december 2019 ter consulatie aangeboden aan de commissie BVM. De wijkveiligheidsplannen zijn in maart 2020 door ons definitief vastgesteld.

In 2020 is een start gemaakt met de uitvoering van de wijkveiligheidsplannen. Door de coronacrisis zijn meerdere onderdelen vertraagd doch inmiddels uitgevoerd. Daarnaast is er door uw raad expliciet om een korte evaluatie gevraagd van de (oude) wijkveiligheidsplannen bij het opstellen van de nieuwe plannen. Dit gaat in 2023 plaatsvinden voorafgaand aan het opstellen van de nieuwe plannen.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 32 in 2022 en N/V 32 in 2023 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. NJN 2022 BG2022 na wijz. NJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N8.796 N193 N8.989 N9.936 N9.398 N9.470 N9.449 N9.459 N9.455 N9.461 N9.465
Baten V679 V199 V878 V967 V690 V686 V685 V685 V685 V685 V685
Saldo van baten en lasten N8.117 V6 N8.111 N8.969 N8.708 N8.784 N8.765 N8.774 N8.770 N8.776 N8.781
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V152 N87 V65 V87 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V152 N87 V65 V87 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N7.965 N81 N8.046 N8.882 N8.708 N8.784 N8.765 N8.774 N8.770 N8.776 N8.781
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
1.1 Schade en schadeverhaal V75 N75 N0
1.2 Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA) N274 V274 N0
1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig) V55 N0 V55
1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig) V32 N0 V32
0.5 Afschrijvingen N10 N0 N10
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud V9 N0 V9
0.16 Bedrijfsvoering N80 N0 N80
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N193 V199 V6
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N87 N0 N87
Totaal mutatie in de reserves N87 N0 N87
Mutatie Resultaat N81