Programma 8 Stadsontwikkeling

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Oplopende kosten in bouwprojecten
De markt staat onder druk. Dit is onder andere zichtbaar in hogere materiaalprijzen, oplopende inflatie en een daarmee een iets stagnerende verkoop. Toch worden er nog steeds diverse marktinitiatieven ingediend. 

  • Voor verschillende projecten zijn er (intentie)overeenkomsten afgesloten met marktpartijen;
  • Er zijn divers projecten in verkoop gegaan (o.a. Fascinatio NK4 en NK9);
  • Er worden locaties bouwrijp gemaakt (o.a. Blinkert);
  • Verschillende projecten zitten nu in realisatiefase (o.a. IJsselpark en Hoven II);
  • We werken op verschillende locaties aan transformatie;
  • We werken aan gebieds-, dan wel kavelpaspoorten. 

Invoering omgevingswet uitgesteld
De invoering van de Omgevingswet is door de Minister uitgesteld tot 1 juli 2023. Capelle is goed op weg en is op tijd klaar voor de invoering. We benutten de extra tijd vooral om uitgebreider te kunnen oefenen met de nieuwe processen en met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast zetten we stappen op weg naar het Omgevingsplan voor Capelle.

8.1 Overhevelen budgetten reserve eenmalige uitgaven

Terug naar navigatie - 8.1 Overhevelen budgetten reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budgetten programma 8 - Technisch
Lasten / Baten: V 190 / N 190 in 2022 en N 190 / V 190 in 2023
Kasstroom: V 190 in 2022 en N 190 in 2023

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

De Hoven
De werkzaamheden voor de realisatie van Hoven II bestaan in 2022 veelal uit het controleren van documenten, zoals het definitieve ontwerp van het inrichtingsplan, het globale mobiliteitsplan, het rioleringsplan, de peilmatentekening en het geotechnisch rapport. De beoordeling van de stukken is een proces waarbij minder plankosten gemaakt zijn dan oorspronkelijk was geraamd. Bovendien hebben we niet of nauwelijks te maken gehad met onvoorziene kosten.

Q-team Rivium
De onderbesteding van het Q-team Rivium komt voort uit de wijziging die in de aanpak van het Rivium District heeft plaatsgevonden. Het eerst opstellen van een Omgevingsplan en daarna pas met plannen komen is een andere werkwijze dan eerder voorgestaan. Hierdoor zijn er aanzienlijk minder plannen bij het Q-team geagendeerd dan voorzien. Aangezien in dit team veel externe experts zitting nemen, is een groot deel van het gevoteerde budget niet besteed.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V / N 190 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N / V 190 te verhogen. 

Reserve eenmalige uitgaven Besluit 2022 2023
Q-team Rivium NJN2020 8.4 V150 N150
De Hoven fase 2 VJN2018 8.4.5 - NJN2018 8.4.2 - VJN2019 8.4.9 - VJN2020 0.4 - VJN2021 8.4 - NJN2021 8.8 V40 N40
Totaal V190 N190
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven N190 V190

8.2 Doorschuiven budget Centrum

Terug naar navigatie - 8.2 Doorschuiven budget Centrum

Doorschuiven budget Centrum - Technisch
Lasten / Baten: V 2.200 / N 2.200 in 2022 en N 2.200 / V 2.200 in 2023
Kasstroom: V 2.200 in 2022 en N 2.200 in 2023

In 2022 is de herinrichting van het Stadsplein voorbereid. We zitten nu in de fase van definitief ontwerp. Volgend jaar start de uitvoering. Ook start de voorbereiding van het Amandelpark. Met deze planning is het gewenst om een deel van het budget over te hevelen naar volgend jaar. In deze Najaarsnota verwerken we de budgettair neutrale wijziging van de aangepaste planning.

Wij stellen u voor het bedrag V 2.200 in 2022 via de reserve eenmalig N 2.200 over te hevelen naar 2023.

8.3 Doorschuiven kredieten programma 8 (Krediet -330 in 2022, 130 in 2023 en 200 in 2024)

Terug naar navigatie - 8.3 Doorschuiven kredieten programma 8 (Krediet -330 in 2022, 130 in 2023 en 200 in 2024)

Doorschuiven kredieten programma 8 - Technisch
Lasten / Baten: V 10 in 2023 en 2024
Kasstroom: V 330 in 2022, N 130 in 2023 en N 200 in 2024

Binnen het programma 8 schuiven een aantal kredieten door naar volgende jaren.

Rivium District
De kredieten voor het Rivium District (700) en het Rivium District Park (200) door naar 2024 omdat de beoogde werkzaamheden ook het komende jaar nog niet in uitvoering gaan.  

Landelijk Capelle
Wij starten in het voorjaar van 2023 met de aanleg van de veilige fietsroute over de ’s-Gravenweg. In 2022 hebben wij bijna alle informatieborden in Landelijk Capelle geplaatst. Het laatste bord plaatsten wij begin 2023. Ook de aanleg van de klompenpaden verwachten wij in 2023 af te ronden. Het middeneiland op de Kanaalweg leggen wij in de zomer van 2023 aan. Dit doen we tijdens de bouwvak, om de overlast te minimaliseren.

Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 10 in 2023 en 2024.  

Naam krediet Wijziging op kredieten Wijziging afschrijvingslasten
Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2023 Begr. 2024
Rivium District (uitgaven) -700 700
Rivium District (inkomsten) 700 -700
Rivium District park -200 200 V10 V10
Landelijk Capelle -130 130
Totale begrotingswijziging -330 130 200 V10 V10

8.4 Transitiekosten Omgevingswet

Terug naar navigatie - 8.4 Transitiekosten Omgevingswet

Transitiekosten Omgevingswet - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: N 428 in 2022 en N/V 428 in 2023 
Kasstroom:  N 428 in 2023

De invoering van de Omgevingswet is op het moment van schrijven niet duidelijk, we gaan er van uit dat de wet per 1 juli 2023 van kracht wordt. De transitie naar de Omgevingswet is een arbeidsintensief proces, verordeningen, beleidsnota’s, communicatiekanalen moeten worden aangepast, daarnaast volgt na de invoering van de wet de transitieperiode ook hiervoor moet een plan van aanpak worden gemaakt en om het proces te begeleiden externe bureaus en adviseurs worden ingehuurd. Deels betreft het expertise die we niet in huis hebben, deels betreft het handen om de hoeveelheid werk binnen onze organisatie in goede banen te kunnen leiden. In de meicirculaire was reeds aangekondigd dat het rijk in totaal 150 mio bijdraagt aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De verdeling hiervan is bekrachtigd in de septembercirculaire en betekent voor ons een decentralisatie uitkering van 428 in 2022, gebaseerd op een verdeelsleutel van inwonertal, landoppervlak en vast deel. Deze uitkering is verwerkt in het voorstel van de algemene uitkering in programma 0 in deze najaarsnota. Voor de jaren vanaf 2023 volgt meer informatie in een latere circulaire.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met een dotatie aan de reserve eenmalige uitgaven van N 428 in 2022 en de lasten in 2023 te verhogen met N 428 met een evenredige onttrekking aan de reserve eenmalige uitgaven van V 428.

8.5 Leges omgevingsvergunningen

Terug naar navigatie - 8.5 Leges omgevingsvergunningen

Leges omgevingsvergunningen - Onvermijdelijk
Baten: V 589 in 2022
Kasstroom:  V 589 in 2022

Naar verwachting vallen de leges omgevingsvergunningen in 2022 hoger uit dan begroot. Er vinden diverse grote projecten plaats zoals herstructurering van de Blinkert en Mient-midden waar 'Blinq' en 'De Werf' worden ontwikkeld en nieuwbouw in Fascinatio. De meerjarige ontwikkeling van de leges omgevingsvergunningen is in de Begroting 2023 opgenomen.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 589 in 2022. 

8.6 Kwetsbare woningvoorraad

Terug naar navigatie - 8.6 Kwetsbare woningvoorraad

Kwetsbare woningvoorraad - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: V 175 in 2022
Kasstroom: V 175 in 2022

Dit budget is bedoeld voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied in de buurten Wiekslag, Hoeken, de Bongerd/Wingerd en de 747-buurten. Omdat deze gronden nog niet allemaal zijn overgedragen van Havensteder naar de gemeente, valt dit budget vrij.  

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 175 in 2022.

8.7 Actualisatie grondexploitaties

Terug naar navigatie - 8.7 Actualisatie grondexploitaties

Actualisatie grondexploitaties - Beleidskeuze
Lasten / baten: N 920 / N 1.272 in 2022, V 2.231 / N 2.483 in 2023, V 319 / N 250 in 2024, N 210 / V 223 in 2025, N 409 / V 420 in 2026, N/V 0 in 2027, N/V 83 in 2028 en N/V 233 in 2029
Voorziening verliesgevende complexen: + 1.797 in 2022, -463 in 2023, -220 in 2024, -219 in 2026 en -895 in 2029
Kasstromen: V 885 in 2022, N 1.959 in 2023, N 523 in 2024, N 168 in 2025, N 227 in 2026, N 49 in 2027, N 79 in 2028 en N 72 in 2029

In de geheime bijlage Actualisatie Grondexploitatie Najaarsnota 2022 geven wij inzicht in de financiële actualisaties van de grondexploitaties. De grondexploitaties laten op totaalniveau een verslechtering van het resultaat zien van 2.351.  

Wij stellen u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

Effecten Actualisatie grondexploitaties NJN22 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal
Lasten V828 V2.450 V358 N181 N386 N49 N79 N73 N0 V2.868
Mutatie voorziening verliesgevende complexen N1.797 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N1.797
Balansmutaties lasten V49 N219 N39 N29 N23 V49 N4 N160 N0 N375
Totaal lasten N920 V2.231 V319 N210 N409 N0 N83 N233 N0 V695
Baten V52 N632 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N580
Mutatie winstnemingen N395 N262 V48 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N609
Mutatie voorziening verliesgevende complexen N0 V463 V220 N0 V219 N0 N0 V895 N0 V1.797
Balansmutaties baten N929 N2.053 N518 V223 V201 N0 V83 N662 N0 N3.655
Totaal baten N1.272 N2.483 N250 V223 V420 N0 V83 V233 N0 N3.046
Totaal saldo baten en lasten N2.192 N253 V68 V13 V11 N0 N0 N0 N0 N2.351
Mutatie voorziening 1.797 -463 -220 0 -219 0 0 -895 0 0

8.8 Faciliterende projecten

Terug naar navigatie - 8.8 Faciliterende projecten

Faciliterende projecten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 230 in 2022 en N/V 65 in 2023
Kasstroom: N/V 230 in 2022 en N/V 65 in 2023

Wij zijn dit jaar gestart met de hieronder genoemde zes projecten, waarbij wij een faciliterende rol vervullen. De geraamde plankosten (inclusief aandacht voor heldere participatie) worden door middel van een intentieovereenkomst verhaald op de initiatiefnemer. Er is geen voordeel of nadeel omdat alle kosten die gemaakt worden ook verhaald worden (kostendekkend). Mochten de lasten lager uitvallen, dan worden de baten daarmee evenredig lager. Als de voorbereiding leidt tot een ontwerp waarvoor uiteindelijk een vergunning wordt aangevraagd, dan worden de kosten voor het vervolgproces verhaald op de initiatiefnemer door het aangaan van een anterieure overeenkomst. Dit verwerken wij dan in de Voorjaarsnota 2023.

Bermweg 310 (N / V 35)
Het project aan de Bermweg 310 bevindt zich in de definitiefase. Wij hebben voor dit sloop-nieuwbouwproject een bijdrage van 15 ontvangen vanuit de gesloten intentieovereenkomst. Het kavelpaspoort, waarin de ambities en spelregels voor de locatie geduid zijn, is in ontwikkeling. Het concept kavelpaspoort is vrijgegeven voor inspraak en participatie. We verwachten dit jaar nog 20 uit de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer te ontvangen, welke we afsluiten voor vaststelling van het definitieve kavelpaspoort.

Lidl Schermerhoek (N / V 15)
De Lidl aan de Schermerhoek is voornemens het huidige pand te slopen en nieuwbouw te realiseren in de directe nabijheid. Dit initiatief draagt bij aan een verbeterde entree van Capelle én biedt koppelkansen met de kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte bij de Hoeken. De nieuwbouw vraagt om een afwijking of aanpassing van het planologisch-juridisch kader.

Goudenregenhofje (N / V 15)
Een grondeigenaar aan de Goudenregenstraat is voornemens woningbouw voor senioren én starters te realiseren in de vorm van een hofje. Dit initiatief draagt bij aan een meer gebalanceerde woningvoorraad en kan invulling geven aan de wens om een knarrenhof te realiseren in Capelle. De nieuwbouw vraagt om een afwijking of aanpassing van het planologisch-juridisch kader.

Warenarburg (N / V 25) 
DuraVermeer wil een zorgcomplex met ca. 105-110 zorgstudio’s voor zorgbehoevenden met indicatie ZZP-5 (dementerende ouderen) en in mindere mate ZZP-7 (invalide ouderen met psychologische klachten) bouwen. Hiervoor wordt het oude pand aan de Warenarburg 1-5 gesloopt. Wonen met zorg past niet in het geldende bestemmingsplan. Om wonen met zorg hier mogelijk te maken wordt een kavelpaspoort opgesteld met daarin de ambities en spelregels voor deze locatie.

Capelle Barbizon (N / V 30) 
Het Capelle Office Park kampt met leegstand en teloorgang. Daarom hebben we de afgelopen jaren meegewerkt aan de transformatie van enkele kantoren naar wonen (174 appartementen). Ook andere eigenaren tonen interesse. Om de regie te kunnen voeren over een verdere transformatie naar totaal circa 580 woningen en de leefbaarheid in de buurt te kunnen waarborgen stellen we een gebiedspaspoort op, waarin ook het verkeersveilig maken van het kruispunt Capelseweg - Roer wordt meegenomen.

Mient Midden (N / V 110 in 2022 en N / V 65 in 2023) 
In tegenstelling tot Mient Noord, waar wij een actieve rol hadden bij de sloop en het bouw- en woonrijp maken van de gronden, hebben wij vooral een faciliterende rol bij Mient Midden. In overleg met de externe accountant hevelen wij zowel de exploitatiebijdrage alsmede de plankosten die specifiek betrekking hebben op Mient Midden over naar het faciliterende project.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 230 in 2022 en N / V 65 in 2023.

8.9 Rivium District

Terug naar navigatie - 8.9 Rivium District

Overheveling Rivium District - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 1.250 in 2022 en N/V 1.250 in 2023
Kasstroom: V 1.250 in 2022 en N 1.250 in 2023

Voor het project is een budget beschikbaar gesteld ter dekking van gemeentelijke voorbereidingskosten. Het betreft een voorfinanciering, de kosten worden uiteindelijk verhaald op ontwikkelende partijen. Het budget is verspreid over 2022 en 2023. De inschatting is dat in 2022 minder budget nodig is dan geraamd, de kosten zullen in 2022 1.250 lager uitvallen.  

Er zijn een paar oorzaken waarom het budget voor 2022 naar verwachting niet volledig zal worden gebruikt: zoals in het raadsvoorstel over de wijziging van de voorfinanciering van 4 juli (raadsvoorstel 810441) is genoemd, heeft de discussie met de ontwikkelaars over de wijze van voorfinancieren geleid tot vertraging in het project. De middelen welke hiervoor gereserveerd stonden zijn daardoor pas later in het proces ingezet. Een aantal vacatures zijn nog niet ingevuld, een aantal processen vragen iets meer tijd, waardoor een aantal taken welke gekoppeld zijn aan deze processen nog niet konden worden uitgevoerd. Een aantal zaken hebben we goedkoper en slimmer kunnen aanbesteden en in het project houden we rekening met een post onvoorzien welke nog niet is aangesproken. Dit betekent niet dat deze kosten niet meer hoeven te worden gemaakt, de kosten verschuiven naar 2023, maar de taken blijven ongewijzigd. Het perspectief voor 2023 blijft onveranderd goed: “een concept Omgevingsplan en Anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen in 2023"

Wij stellen u voor de lasten en de baten in de begroting aan te passen met V / N 1.250 in 2022 en N / V 1.250 in 2023.

8.10 Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb)

Terug naar navigatie - 8.10 Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb)

Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 70 in 2022,  N/V 70 in 2023 en N 29 in 2023, N 29 in 2024, N 29 in 2025 en N 28 in 2026
Kasstroom: N 99 in 2023, N 29 in 2024, N 29 in 2025 en N 28 in 2026

Dit voorstel is onder verwijzing naar het voorstel in programma 0: Algemene uitkering mei- en septembercirculaire. Wij stellen u voor de bijdrage uit de algemene uitkering beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging bouw (WKb). De kosten die we gaan maken voor de invoering van de WKb bestaan uit inhuur personeel voor implementatie van de nieuwe wetgeving, opleidingen en trainingen, communicatie en adviezen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met een dotatie aan de reserve eenmalige uitgaven van N 70 in 2022 en de lasten in 2023 te verhogen met N 70 met een evenredige onttrekking uit de reserve eenmalige uitgaven van V 70 alsmede de lasten in de begroting te verhogen met N 29 in 2023, N 29 in 2024, N 29 in 2025 en N 28 in 2026.

8.11 Onderzoek kinderboerderij

Terug naar navigatie - 8.11 Onderzoek kinderboerderij

Onderzoek kinderboerderij - Beleidskeuze 
Lasten / Baten: N 15 in 2022 en N 70 in 2023
Kasstroom: N 15 in 2022 en N 70 in 2023

Het onderzoek naar de verplaatsing kinderboerderij is de afgelopen periode wegens capaciteitsproblemen stil gelegd. Wij willen het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing nu voortzetten om in de eerste helft van 2023 met een advies over de verplaatsing te komen. Hiervoor is externe expertise benodigd. Hierbij is tevens aandacht voor de mogelijke realisatie van een zorgboerderij.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 15 in 2022 en N 70 in 2023. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. NJN 2022 BG2022 na wijz. NJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N30.516 V3.204 N27.312 N38.057 N15.024 N10.122 N10.550 N9.391 N7.043 N12.635 N6.231
Baten V19.474 N1.703 V17.771 V31.294 V12.041 V6.425 V6.983 V5.914 V2.968 V8.518 V2.171
Saldo van baten en lasten N11.042 V1.501 N9.541 N6.763 N2.983 N3.697 N3.567 N3.477 N4.075 N4.117 N4.060
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V1.915 N2.888 N973 V2.957 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V1.915 N2.888 N973 V2.957 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N9.127 N1.387 N10.514 N3.806 N2.983 N3.697 N3.567 N3.477 N4.075 N4.117 N4.060
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
8.1 Overhevelen budgetten reserve eenmalige uitgaven V190 N0 V190
8.2 Doorschuiven budget Centrum V2.200 N0 V2.200
8.5 Leges omgevingsvergunningen N0 V589 V589
8.6 Kwetsbare woningvoorraad V175 N0 V175
8.7 Actualisatie grondexploitaties N920 N1.272 N2.192
8.8 Faciliterende projecten N230 V230 N0
8.9 Rivium District V1.250 N1.250 N0
8.11 Onderzoek kinderboerderij N15 N0 N15
0.5 Afschrijvingen V107 N0 V107
0.6 Rente V1 N0 V1
0.16 Bedrijfsvoering V446 N0 V446
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V3.204 N1.703 V1.501
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N2.888 N0 N2.888
Totaal mutatie in de reserves N2.888 N0 N2.888
Mutatie Resultaat N1.387