Programma 3 Economie

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

De Terp
Het complex van winkelcentrum de Terp kent met de gemeente, Havensteder en Certitudo verschillende eigenaren. Het beheer en onderhoud is momenteel onvoldoende in samenhang met elkaar afgestemd. Met de overige eigenaren zijn we daarom in gesprek om het beheer en onderhoud gezamenlijk bij één organisatie onder te brengen, zodat er integraal beheer kan worden gevoerd bij de Terp. Winkeliers en bewoners kunnen dan met klachten en meldingen bij één loket terecht. Naar verwachting zal de keuze voor een organisatie dit voorjaar worden gemaakt en komend kalenderjaar operationeel worden. De afgelopen periode en komende maanden wordt extra aandacht besteed aan de kwaliteit van het complex. De buitentrappen zijn schoongespoten, geschilderd en onkruid is verwijderd. De parkeergarage wordt beter schoon gehouden en er wordt o.a. een aantal nieuwe prullenbakken geplaatst. Samen met de andere partijen wordt de verlichting in de garage in het voorjaar van 2023 hersteld en uitgebreid. Ook is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) traject opnieuw opgestart, waarbij alle betrokken partijen binnen het gebied projectmatig toewerken naar een schoon, heel en veilig winkelgebied. Vanuit het gemeentelijk accountteam EZ is er goed en regelmatig overleg met de winkeliersvereniging om gezamenlijk te bepalen welke quick-wins gerealiseerd kunnen worden om de kwaliteit van het winkelgebied te verhogen. Bij de voorbereiding van het beoogde IBOR-project van Hollandsch Diep wordt vanzelfsprekend afstemming gezocht met de winkeliersvereniging.

3.1 Overhevelen budgetten Lokale Economie via reserve eenmalige uitgaven

Terug naar navigatie - 3.1 Overhevelen budgetten Lokale Economie via reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budgetten programma 3 - Technisch
Lasten / Baten: V 255 / N 255 in 2022 en N 255 / V 255 in 2023
Kasstroom: V 255 in 2022 en N 255 in 2023

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Voor wat betreft het budget Hoofdweg vak A en de quickwins BIZ Capelle-West verstrijkt de drie-jaars-termijn dit jaar. We stellen voor deze met een jaar te verlengen.

Hoofdweg vak A
Het nieuwe planidee wordt in november van dit jaar op haalbaarheid beoordeeld samen met de betrokken ondernemers. Het restbudget zetten we door naar volgend jaar.

Programma Economie
Wij treffen nu voorbereidingen voor het opstellen van het Programma Economie, welke we begin 2023 zullen starten. 

BIZ Capelle-West
De quickwins zijn in afwachting van de invulling van het gebiedsinrichtingsplan nog niet gerealiseerd. Afhankelijk van de invulling van dit plan zullen deze in 2023 worden uitgevoerd. Voor het opstellen van het gebiedinrichtingsplan heeft u in 2021 budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van externe (ontwerp)capaciteit. Dit plan wordt in 2023 opgesteld (zie wijzigingsvoorstel begroting 2023 3.1) en wij stellen voor dit budget over te hevelen naar het komende jaar.     

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en doorschuiven naar het komende jaar.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V / N 255 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N / V 255 te verhogen. 

Reserve eenmalige uitgaven Besluit 2022 2023
Hoofdweg vak A NJN2016 5.4.2 / NJN2018 3.4.1 V180 N180
Programma Economie NJN2021 3.4 V30 N30
BIZ Capelle-West: quick wins VJN2017 3.4.4 V20 N20
BIZ Capelle-West: gebiedsinrichting VJN2021 3.2 V25 N25
Totaal V255 N255
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven N255 V255

3.2 Doorschuiven krediet Hoofdweg Vak A (Krediet -895 in 2022 en 895 in 2023)

Terug naar navigatie - 3.2 Doorschuiven krediet Hoofdweg Vak A (Krediet -895 in 2022 en 895 in 2023)

Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A - Technisch 
Lasten / baten: V 38 in 2023
Kasstromen: V 895 in 2022 en N 895 in 2023

Binnen het programma 3 schuift het krediet voor de Hoofdweg vak A door naar volgend jaar. Zoals in voorstel 3.1 is vermeld kan een positieve uitkomst van het nieuwe planidee leiden tot een aanpassing in dit gebied.     

Wij stellen u voor het krediet zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2022 en 2023 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 38 in 2023.

Krediet Besluit Wijziging op kredieten Wijziging afschrijvingslasten
Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2023
Hoofdweg vak A NJN2016 -895 895 V38
Totale begrotingswijziging -895 895 V38

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. NJN 2022 BG2022 na wijz. NJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N1.686 V351 N1.335 N1.727 N1.140 N1.133 N1.130 N1.132 N1.134 N1.136 N1.137
Baten V787 N0 V787 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762
Saldo van baten en lasten N898 V351 N547 N965 N378 N372 N369 N371 N372 N374 N375
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V399 N255 V144 V255 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V399 N255 V144 V255 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N499 V96 N403 N710 N378 N372 N369 N371 N372 N374 N375
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
3.1 Overhevelen budgetten Lokale Economie via reserve eenmalige uitgaven V255 N0 V255
0.5 Afschrijvingen V18 N0 V18
0.16 Bedrijfsvoering V78 N0 V78
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V351 N0 V351
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N255 N0 N255
Totaal mutatie in de reserves N255 N0 N255
Mutatie Resultaat V96