Aanbiedingsbrief

Logo gemeente Capelle aan den IJssel briefhoofd

 

 

Aan: De leden van de raad van de gemeente CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Datum: 14 oktober 2022

Betreft: Aanbiedingsbrief Begroting 2023 

 

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Begroting 2023 aan.

Deze eerste begroting van ons nieuwe college is opgesteld in een bijzonder onzekere tijd. De gebeurtenissen in Oekraïne grijpen ons allemaal erg aan. Tegelijk zijn wij trots dat wij als gemeente, met steun van vele Capellenaren, opvang van vluchtelingen hebben kunnen realiseren. Bij particulieren thuis en in het Rivium District.

Na de hoop op een terugkeer naar ‘normaal’ na twee jaar corona bevinden wij ons nu helaas in een volgende crisisperiode. De torenhoge inflatie, met name die van de energieprijs, zorgt ervoor dat de financiële bestaanszekerheid van grote groepen in de samenleving onder druk staat. Ook in Capelle. De zorgen over geldzaken reiken verder dan de portemonnee, met nadelige effecten op onder meer de gezondheid van mensen, gezinsrelaties en beperkter mogelijkheden om deel te nemen aan het leven van alledag.

Deze uitzonderlijke tijden vragen volop onze aandacht en inzet voor onze Capellenaren, onze maatschappelijke instellingen en organisaties en onze ondernemers. Deze groepen vormen de drie pijlers waarlangs wij onze aanpak inhoud geven. Belangrijk daarbij is om samen met hen verder scherp te krijgen waar de crisis hen het hardste raakt en wat wij als gemeente kunnen doen om te helpen, in aanvulling op de Prinsjesdagmaatregelen van het kabinet en de al beschikbare lokale regelingen en voorzieningen. 
 
De crisis zal ook ons als gemeente raken. Naar verwachting zal een groter beroep gedaan worden op ons reguliere ondersteuningsaanbod, zoals de bijzondere bijstand, financiële hulpverlening en maatschappelijk werk. Dit vraagt extra inzet van partijen als Welzijn Capelle, GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij moeten daar als bestuur en organisatie snel en wendbaar op kunnen inspelen. 
 
Daarnaast zijn gerichte aanvullende maatregelen nodig om te zorgen dat niemand buiten de boot valt. Onze zorg gaat in de eerste plaats uit naar onze inwoners, met name kinderen en ouderen. Dit betekent bijvoorbeeld ruimhartiger inkomensondersteunende regelingen. Maar het gaat evenzeer om sociale maatregelen, zoals ruimere openingstijden van onze wijkcentra, waarbij mensen naast informatie en hulp ook een kop soep met een boterham kunnen krijgen. Ook onderzoeken wij in hoeverre wij instellingen en organisaties, waaronder sportverenigingen, een helpende hand kunnen bieden. Zij vormen het cement van de samenleving dat niet mag afbrokkelen. Voor ondernemers gaat het er om te zorgen dat zij in geval van financiële problematiek de weg naar informatie en advies goed weten te vinden. En kijken wij, afhankelijk van de behoefte en noodzaak, naar mogelijkheden voor extra ondersteuning. 
 
Graag bepalen wij in samenspraak met bewoners, instellingen en organisaties en ondernemers de acties en maatregelen om de bestaanszekerheid te stutten. Wij maken daarbij ook gebruik van goede voorbeelden van initiatieven van andere gemeenten.
 
Op dit moment weten wij nog niet precies wat er op ons afkomt de komende periode en wat dat sociaal, financieel en organisatorisch gaat betekenen. Ook vragen verschillende aangekondigde maatregelen van het Rijk nog verdere uitwerking, bijvoorbeeld die voor het MKB en het maatschappelijk middenveld. Mogelijk dat er ook een maatregel van het Rijk volgt voor sport. Duidelijk is dat wij goed voorbereid moeten zijn. Wij vragen dan ook zowel uw vertrouwen als ook om ons de mogelijkheden te geven om snel en daadkrachtig te kunnen optreden. De factor tijd kan en zal in voorkomende gevallen knellend zijn, waarbij wij lange (maar gedegen) “ambtelijke en bestuurlijke molens” in deze bijzondere omstandigheden zouden willen vermijden. Dat zou in deze begroting financieel kunnen in de vorm van een “stelpost Crisismaatregelen 2023” of een “bestemmingsreserve Crisismaatregelen 2023”, met een bepaald bedrag. Alternatief is dat u ons de ruimte biedt om te besturen en besluiten vanuit het thans voorziene vrije saldo in deze begroting voor het jaar 2023. 
In de voorliggende conceptbegroting is vooralsnog geen keuze gemaakt voor een stelpost of een bestemmingsreserve, gelet op uw uitgangspunt “eerst besluiten en dan voteren”. 
Uiteraard vragen wij uw vertrouwen en het bieden van de mogelijkheden om snel en adequaat te kunnen handelen niet zonder dat wij u voor de maatregelen in 2023 een (voor zover mogelijk) uitgewerkt voorstel in uw decemberraad 2022 ter vaststelling zullen voorleggen.

Wij kunnen bovenstaand probleem van het dagelijks door Capellenaren voelen van de crisis en het in de portemonnee merken van de gestegen kosten voor energie en boodschappen niet direct oplossen, daar ligt een taak voor de Rijksoverheid die inmiddels voorstellen aan het uitwerken is. In deze begroting is een voorstel opgenomen om voor 2023 een eenmalig bedrag te geven aan alle Capellenaren. De schuldenproblematiek is een maatschappelijke crisis, waarbij naar ons idee het Rijk aan zet is. Dat neemt niet weg dat wij dus ook onze verantwoordelijkheid voelen en nemen. Ons voorstel voor de eenmalige bijdrage is daar een voorbeeld van. De voorgestelde maatregelen vanuit het Rijk zoals gecommuniceerd op Prinsjesdag stemmen ons hoopvol. Wij blijven goed met de Capellenaren in contact staan hierover en gaan, waar mogelijk, ook actief inspelen op deze problematiek. Zowel voor het komende begrotingsjaar, maar waar mogelijk ook nog in 2022. Een voorbeeld hiervan is dat wij al begonnen zijn met het uitdelen van "10-uurtjes" in de vorm van vers fruit, krentenbollen en broodjes op basisscholen. 

De inflatie heeft ook effect op onze organisatie en in de uitvoering van ons beleid. Projecten in de buitenruimte zijn fors duurder, energieprijzen stijgen en onderhoud aan ons vastgoed is duurder geworden. In deze begroting nemen wij daarom een voorstel op om de gemeentelijke energielasten aan te ramen. Wij verwachten dat de prijsstijgingen voorlopig doorzetten en sluiten ook niet uit dat een volgend begrotingsdocument wederom nieuwe prijsstijgingen bevat. Dit zal ook gevolgen hebben voor onze verbonden en gesubsidieerde partijen. Deze partijen, die financieel (deels) van ons afhankelijk zijn en belangrijke taken uitvoeren in en voor onze stad, hebben net zo goed te maken met de hoge inflatie. De komende tijd willen wij in gesprek met deze partijen bepalen welke stappen wij hierin kunnen nemen. 

Op de arbeidsmarkt is sprake van grote krapte en daardoor is het steeds lastiger om het juiste personeel te vinden en te behouden. Als gemeente hebben wij momenteel veel openstaande vacatures en huren wij tijdelijk personeel in om de werkzaamheden doorgang te laten vinden. Wanneer inhuur niet meer mogelijk is als oplossing voor het personeelstekort komen onze doelen onder druk te staan. Wanneer dit zich voordoet wordt u hierover geïnformeerd, maar uiteraard doen wij er alles aan om de doelstellingen met elkaar te behalen. Ook dit is niet alleen een probleem voor onze organisatie, maar ook voor onze verbonden en gesubsidieerde partijen. 

De gevolgen van de oververhitte woningmarkt zien wij ook en beschouwen dit ook als een belangrijk speerpunt van ons college. Wij zetten de koers door die wij eerder met uw raad hebben ingezet voor de ontwikkeling van het Rivium en kijken ook naar andere mogelijkheden om het gemakkelijker te maken om een woning te vinden in Capelle.

Dit alles maakt de noodzaak voor een wendbare en flexibele organisatie duidelijk. Ook wanneer wij kijken naar voor ons liggende onzekerheden in het najaar inclusief mogelijke extra corona-besmettingen. 

Als college stellen wij op dit moment ons CapelsWerkProgramma op. Vooruitlopend hierop hebben wij in deze begroting enkele voorstellen opgenomen die invulling geven aan het Capels Akkoord. Daarnaast gaan wij graag met u het gesprek aan over welke onderwerpen voor u van belang zijn voor het komende jaar. Zo willen wij invulling geven aan de goede samenwerking tussen uw raad en ons college. 

In financieel opzicht presenteren wij, met uitzondering van de jaren 2029 en 2030, voordelige begrotingssaldi. Wij adviseren om terughoudend om te gaan met het inzetten van deze voordelen en deze te gebruiken ter versterking van onze vermogenspositie. Dit om ook in de toekomst financieel weerbaar te blijven. 

1. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen
Hieronder geven wij enkele belangrijke beleidsinhoudelijke punten weer.

Bestuur en organisatie
Wij willen een bestuur zijn dat luistert naar de zorgen van Capellenaren en dat de tweedeling in de samenleving verkleint i.p.v. vergroot. Wij werken aan het opbouwen van vertrouwen om Capellenaren (weer) te overtuigen dat meedenken, inspreken en stemmen ertoe doen. Dit betekent dat wij luisteren, in gesprek gaan, informeren, verbinden, inspireren en inspelen op wat er leeft onder Capellenaren. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar nieuwe initiatieven om de betrokkenheid van de jeugd bij de gemeente te vergroten. En een plan te maken om het Denk & Doe Mee Fonds structureel te borgen binnen de organisatie.

Als gemeente krijgen wij meer taken. De uitvoering daarvan wordt complexer waarbij wij rekening houden met autonome ontwikkelingen (toenemende juridificering, participatie) en grote opgaven. Dit zorgt ervoor dat er meer van medewerkers wordt gevraagd. Medewerkers ervaren momenteel een grote werkdruk.
De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er daarnaast voor dat medewerkers sneller een loopbaanstap maken buiten de organisatie en dat vacatures moeilijk of niet in te vullen zijn (soms ook niet door inhuur). Om onze dienstverlening op niveau te houden en alle bestuurlijke ambities waar te maken is cruciaal dat de gemeente een aantrekkelijke, veilige en moderne werkgever is.

Veiligheid
Uw raad besluit later over het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid (IVB). Binnen het IVB vallen meerdere ontwikkelingen. De High Impact Crimes zijn afgenomen en er is sprake van een toename op het gebied van cybercrimes en woonoverlast. De lockdowns en corona hebben hierop invloed gehad. Een groot deel van de Capelse jeugd gedraagt zoals wij het graag zien, maar een klein deel vraagt om specifieke aandacht en aanpak omdat wij een toename zien van gewelddadig gedrag binnen deze groepen. Opgavegericht werken is ook een werkwijze die wordt toegepast bij veiligheid en waarbij wij met name stadsmariniers en veiligheidsplannen inzetten. In het Capels Akkoord stellen wij voor om een digitale stadsmarinier aan te trekken en extra handhavers om ook op zondag te kunnen handhaven. Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) wordt uitvoering gegeven aan scenario 2, “Basis op orde” uit de Ontwikkelagenda van de VRR, waarmee de VRR haar vakbekwaamheid op orde brengt en zich kan richten op externe ontwikkelingen binnen de maatschappij (bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie, digitalisering, informatisering en robotisering, Covid-19).

Fysiek domein
Een optimale verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van Capelle is een belangrijk uitgangspunt van ons. Verkeersveiligheid, speciaal van kwetsbare doelgroepen, is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Om Capelle nog beter bereikbaar te maken, brengen wij de verschillende vormen van vervoer meer met elkaar in balans. Innovatie is daarbij belangrijk waarbij wij Capelle willen voorbereiden op duurzame en toekomstgerichte mobiliteitsvormen. In het programma mobiliteit is verkeersveiligheid een belangrijk thema. We actualiseren het wegenplan van onze stad en kijken waar we van 50km/h naar 30 km/h kunnen gaan en hanteren hierbij de uitgangspunten van Duurzaamveilig. In het uitvoeringsprogramma Mobiliteit is ook de Algeracorridor opgenomen; hier ligt de voorkeursbeslissing voor, waarna de nadere uitwerking volgt. We werken hier aan de korte termijn maatregelen. Voor het onderdeel fiets brengen wij het Capelse fietsnetwerk in beeld, en proberen daar waar mogelijk tegelpaden door asfalt te vervangen. Vergroten van veiligheid, comfort en fietsgemak staan hier voorop. Ook willen wij optimale service verlenen zodat de openbare buitenruimte schoon, heel en veilig blijft.

Op het gebied van biodiversiteit, waterrobuustheid en hittebestendigheid willen wij zorgen voor een fijne leefomgeving om te wonen en te werken voor de Capellenaar. Nu en in de toekomst. Daarbij houden we rekening met een buitenruimte die aantrekkelijk is voor zowel senioren als de jeugd. 
Ondanks alle prijsstijgingen blijft de jaarlijkse indexering van de tarieven voor afval en riolering beperkt. Duurzaamheid, de klimaatcrisis en de energietransitie zijn wel grote uitdagingen waarvoor we gezamenlijk staan. Plannen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen moeten haalbaar, betaalbaar en realistisch zijn. Daarbij werken wij bijvoorbeeld aan een verdere energiebesparing, het uitwerken van een duurzaamheidslening en het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen. 

Wij verwachten tot dusver dat op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking treedt. Dit brengt een andere manier van werken met zich mee, waarbij wij meer integraal samenwerken, zowel extern als intern. Om in te spelen op deze ontwikkeling werken wij de Stadsvisie uit in de Omgevingsagenda. Deze Omgevingsagenda raakt niet alleen aan het fysiek domein, maar aan alle domeinen.

Wonen is een belangrijk speerpunt voor 2023 en de jaren die volgen. Het landelijke woningtekort is ook voelbaar in onze stad. Daarom zetten wij zo optimaal mogelijk in op de ontwikkeling van bijvoorbeeld het Rivium, maar ook op andere projecten in de stad.

Sociaal domein
Samenhang, verbinding en innovatie blijven kerndoelen in het sociaal domein. Daarbij benutten wij ‘’best practices’’ en de kennis en ervaring van inwoners en organisaties in Capelle.
Capelle blijft inzetten op een sluitend netwerk van ondersteuning, zorg en hulp voor Capellenaren die die ondersteuning nodig hebben. Met korte wachttijden en een snelle doorstroom. Een passend en bereikbaar aanbod van voorzieningen op het gebied van zorg en ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport en cultuur maakt Capelle tot een stad waar iedereen gelijke kansen heeft.

Kinderen en jongeren willen wij gelijke kansen bieden in Capelle. Samenwerking van scholen en andere bij jeugd betrokken organisaties zijn daarbij cruciaal. Waar kinderen meer risico lopen op een onderwijsachterstand of langdurige armoede wordt extra (preventief) ingezet. Succesvolle concepten van de KinderLabs en Homebase gaan wij daarom verder uitbreiden en bestendigen. 

Kinderen die opgroeien in een veilige en gezonde omgeving kunnen verder, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. In zo goed mogelijke gezondheid ouder worden is een groot goed. Ook daarom zetten wij in op leefstijl en werken wij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen via een campagne en leefstijlambassadeurs. 

Wij hebben oog voor de opgave die voor ons ligt met betrekking tot de hervormingsagenda Jeugd. In de komende periode werken wij de kostenbeheersende maatregelen verder uit met onze partners.

Cultuur en sport dragen bij aan een prettige, gezonde en vitale leefomgeving. Wij stimuleren daarom een breed aanbod aan mogelijkheden in de buitenruimte. Buitenruimten die toegankelijk is voor iedereen en ontmoetingen tussen mensen mogelijk maakt. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor meer sport en beweging in de buitenruimte en meer evenementen in de buitenlucht.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de samenleving. Om die reden verruimen wij de bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor het diplomazwemmen. Daarnaast verhogen wij de inkomensgrens voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur van 120% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Ook starten wij een pilot sport- en beweegregeling voor 60+ers.

De ingezette acties op het gebied van "Wees loyaal, koop lokaal" hebben laten zien dat wij een warm hart hebben voor de Capelse ondernemers. Daarom zetten wij deze aanpak structureel door en evalueren deze in 2024. 
Samen met de huidige en toekomstige horecaondernemers werken wij aan het versterken en verbeteren van de Capelse horeca. Hiermee optimaliseren wij onder andere de samenwerking met en tussen deze ondernemers. Dit nemen wij mee in het Programma Economie.

2. Financiële resultaat
De onderstaande tabel laat de financiële resultaten zien: het saldo van baten en lasten. Met voorstel 0.11 in deze begroting stellen wij voor om de taakstelling uit de begroting te halen en in het vervolg door de eindstand van de begroting inzichtelijk te maken welke eventuele financiële opgave er is.

Begroting en meerjarenbegroting
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eindstand Begroting 2022 V5.031 V970 V710 V1.218 N336 N919 N1.339 N1.339
Eindstand Najaarsnota 2021 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109 V109
Eindstand Voorjaarsnota 2022 V5.114 V2.793 V1.156 V1.446 N225 N1.371 N1.267 N1.527
Actualisatie N2.355 N2.280 N2.259 N2.361 N2.399 N2.259 N1.861 N2.025
Wijzigingsvoorstellen V395 V12.803 V16.720 V4.506 V4.676 V4.372 V2.510 V1.451
Eindstand Begroting 2023 V3.154 V13.316 V15.617 V3.591 V2.052 V742 N618 N2.101
Restant taakstelling N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0

Uit de tabel blijkt dat er met uitzondering van de jaren 2029 en 2030 sprake is van een voordelig saldo. Voor met name de jaren 2024 en 2025 is er sprake van een fors voordelig saldo. Dit wordt veroorzaakt door de hogere algemene uitkering zoals uit de Meicirculaire 2022 blijkt. De jaren 2029 en 2030 laten een nadelig begrotingssaldo zien. Ten opzichte van het verwachte resultaat bij de Voorjaarsnota, rekening houdend met de toen nog in de begroting opgenomen taakstelling, is er ook voor deze jaren sprake van verbetering. Met de nog lopende onderzoeksopdrachten en het feit dat het tekort pas ontstaat in 2029, vinden wij het niet raadzaam om nu bezuinigingen door te voeren voor deze jaren. We voelen en nemen zeker de verantwoordelijkheid om op termijn ook voor deze jaren een sluitende begroting te presenteren.

In de Najaarsnota 2021 (voorstel 0.24) hebben wij enkele activiteiten structureel opgenomen in onze begroting. Eerder waren deze activiteiten incidenteel opgenomen in de begroting. Met het oog op een financieel solide begroting zijn deze posten structureel in de begroting opgenomen. Voor het begrotingsjaar 2023 gaat het om de volgende activiteiten:

  • Uitbreiding kinderlabs Schenkel & Oostgaarde (N 135 vanaf 2023); In voorstel 6A.4 neemt u het besluit dat reeds verwerkte structurele middelen benodigd blijven;
  • Toezicht rechtmatigheid Wmo & jeugdhulp (N 100 vanaf 2023);
  • Versterking aanpak eenzaamheid (N 50 vanaf 2023).

Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, gaan wij niet eerder over tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hier positief over is besloten door uw raad. 

Wijzigingsvoorstellen
Na de actualisatie hebben wij diverse wijzigingsvoorstellen opgesteld, die wij u voor besluitvorming voorleggen. In de programmabegroting hebben wij deze per programma toegelicht. Een deel van de wijzigingsvoorstellen beschouwen wij als onvermijdelijk, zoals het verwerken van de Meicirculaire 2022 en de verhoging van de energielasten. Een aantal andere voorstellen betreft beleidskeuzes. De voorstellen die gerelateerd zijn aan ons Capels Akkoord en die een financieel gevolg hebben, geven wij hieronder weer:

Begroting en meerjarenbegroting
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0.9 Ambtelijke capaciteit N406 N356 N206 N206 N206 N206 N206 N206
1.1 Handhaving N440 N440 N440 N440 N440 N440 N440 N440
1.2 Digitale stadsmarinier N183 N183 N183 N183 N183 N183 N183 N183
3.2 Wees loyaal, koop lokaal N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50
5A.1 Stadsfeest N150 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
5B.1 Hoger onderhoudsniveau N400 N400 N400 N400 N400 N400 N400 N400
5B.2 Ecologisch maaibeheer N65 N65 N65 N65 N65 N65 N65 N65
6A.5 Kinderlabs N240 N480 N480 N480 N480 N480 N480 N480
6B.3 Ophogen inkomensgrens Jeugdfonds N17 N25 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
6B.4 Pilot Jongerenregeling sport en cultuur N17 N42 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
6B.7 Aanpassen bijdrage zwemles Jeugdfonds Sport & Cultuur N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60
N2.028 N2.101 N1.884 N1.884 N1.884 N1.884 N1.884 N1.884

Wij zetten met deze wijzigingsvoorstellen een eerste stap in het realiseren van onze ambities uit het Capels Akkoord. Daarnaast zijn er ook ambities uit het Capels Akkoord die nu nog niet financieel zijn meegenomen in deze begroting. In de komende P&C producten komen wij hierop terug.

Risico’s
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing rapporteren wij over de risico's die wij als gemeente lopen. Onze weerstandsratio is hoog en dus meer dan voldoende om de nu bekende en gekwantificeerde risico's op te vangen. Waar wij verwachten dat het risico zich ook daadwerkelijk voor zal gaan doen, verwerken wij dit in de begroting. Zo stellen wij voor om de energielasten te verhogen. 

3. Financiële kengetallen en EMU-saldo
Het exploitatieresultaat wat hierboven is toegelicht, is niet het enige middel om de financiële gezondheid van gemeenten te beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld ook posten die niet meegenomen worden in dit saldo, maar wel tot feitelijke uitgaven leiden, zoals uitgaven in voorzieningen of investeringskredieten. Sinds een aantal jaar is het daarom voor gemeenten verplicht om financiële kengetallen te berekenen. Ook berekenen wij het EMU-saldo, wat een inschatting geeft van alle verwachte kasstromen: alle feitelijke inkomsten en uitgaven. Hieronder zijn de signaleringswaarden zoals de provincie Zuid-Holland deze hanteert voor de beoordeling van de kengetallen weergegeven. In deze begroting zien wij op de lange termijn dat onze kengetallen verbeteren. 

Signaleringswaarden provincie Zuid Holland voor ratio's Categorie A minst risicovol Categorie B neutraal Categorie C meest risicovol
1 netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
2 solvabiliteit >50% 20-50% <20%

Netto schuldquote
De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, laat de volgende ontwikkeling zien:

Netto schuldquote (gecorr.) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
NJN 2021 41,4% 52,3% 61,0% 76,0% 83,1% 87,2% 89,7% 91,4%
VJN 2022 34,1% 34,3% 47,9% 59,3% 71,1% 77,0% 84,7% 86,7% 92,6%
Begroting 2023 39,0% 48,7% 53,3% 66,3% 70,3% 77,0% 81,0% 90,0%

Solvabiliteit
De solvabiliteit, oftewel de verhouding “eigen vermogen / totaal vermogen”, ontwikkelt zich als volgt:

Solvabiliteit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
NJN 2021 56,3% 53,9% 52,4% 49,2% 47,6% 46,7% 46,2% 46,0%
VJN 2022 56,8% 58,3% 54,9% 51,6% 48,4% 46,7% 44,9% 44,4% 43,5%
Begroting 2023 54,4% 53,8% 54,3% 51,4% 50,3% 48,8% 47,8% 46,0%

EMU-saldo
Het EMU-saldo geeft in grote lijnen de kasstroom weer. Een negatief bedrag betekent dat er meer geld van de bankrekening af gaat, dan dat erop komt. Het EMU-saldo ontwikkelt zich als volgt: 

EMU-saldo 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
NJN 2021 -41.276 -20.246 -16.889 -27.873 -15.903 -8.525 -7.342 -2.208
VJN 2022 -40.099 128 -24.034 -22.863 -25.878 -13.359 -15.440 -9.144 -7.998
Begroting 2023 -10.355 -17.214 -9.479 -25.056 -10.041 -13.710 -13.707 -16.298

Ondanks dat de kengetallen een verbetering laten zien ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022, achten wij het raadzaam om onze vermogenspositie in de komende jaren te versterken. Zoals uit het EMU-saldo blijkt is er op basis van de begroting sprake van een financieringsbehoefte in alle jaren. Dit betekent dat we jaarlijks meer geld moeten lenen dan dat we aflossen. Per saldo gaat het in de periode 2023 tot en met 2030 om afgerond € 116 miljoen. Dit komt ook naar voren uit de ontwikkeling van de schuldquote. Op langere termijn is dit financieel geen houdbare situatie. De komende jaren is er sprake van een overschot op de begroting. Elke euro die wordt uitgegeven van dit overschot heeft tot gevolg dat er meer geleend moet worden. Om die reden willen wij terughoudend zijn in het (volledig) besteden van dit overschot en dit (deels) inzetten ter verbetering van onze vermogenspositie.

4. Naamswijzigingen programma’s
Voor een tweetal programma’s in deze begroting stellen wij een naamswijziging voor. Voor programma 6D stellen wij voor de titel aan te passen naar Jeugdzorg, wat beter de lading dekt dan Jeugdhulp. Programma 6D gaat namelijk niet alleen over het verlenen van hulp, maar juist ook over zorg.
Voor programma 7 stellen wij voor om de term duurzaamheid toe te voegen aan de titel, waarmee de titel Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu wordt. Dit sluit beter aan bij de ambities in het programma.
Wij stellen verder voor om de programma-indeling voor deze raadsperiode gelijk te houden aan de vorige raadsperiode.

5. Vervolgprocedure
U behandelt de Begroting 2023 op 31 oktober 2022 en 1 november 2022 in de commissies en op 14 november 2022 in de raad. De raad autoriseert de verantwoording op programmaniveau. De Begroting 2023 sturen wij na vaststelling in de gemeenteraad naar onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland.

6. Informatie en vragen
U kunt beleidsinhoudelijke en financieel-technische vragen stellen bij de afdeling Financiën via p&c@capelleaandenijssel.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 


Hoogachtend,


Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

 

De secretaris                                  De burgemeester

 

w.g.                                                 w.g.

 

A.L. Duijmaer van Twist                 mr. P. Oskam