Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij willen een gemeente zijn voor en van alle Capellenaren. Met een bestuur dat luistert naar de zorgen en ideeën van Capellenaren. Om samen te zoeken naar perspectief en oplossingen waarbij wij denken in mogelijkheden. Een betrouwbaar bestuur dat de tweedeling in de samenleving niet groter, maar juist kleiner maakt. Een bestuur dat ook vertrouwen geeft en Capellenaren (weer) overtuigt dat meedenken, inspreken, stemmen en meedoen ertoe doet. Wij willen de denk- en doe-kracht van de Capellenaar te stimuleren en daarvoor alle ruimte bieden. Als bestuur en gemeente zijn wij integer, transparant, zichtbaar en controleerbaar. Daarbij is onze dienstverlening van een hoog niveau en zijn onze financiën structureel op orde.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Optimale dienstverlening

Terug naar navigatie - Optimale dienstverlening
BG23 - Waardering dienstverlening

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.

Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 7,7 7,7 7,7 7,7
Jaarrekening 7,2 7,2 7,4 -

BG23 - Waardering van online dienstverlening (aanvragen product of dienst)

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.

Boekwerk 2023 2017 2019 2021
Streefwaarde 7,8 - - -
Jaarrekening - 7,6 7,8 7,7

BG23 - Waardering van online dienstverlening (afspraak maken)

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.

Boekwerk 2023 2017 2019 2021
Streefwaarde 7,6 - - -
Jaarrekening - 7,5 7,6 7,4

Wat gaan wij daarvoor doen?

Versterking lokale democratie

Terug naar navigatie - Versterking lokale democratie
BG23 - Waardering over het gemeentebestuur

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.

Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 6,5 6,7 6,5 6,7
Jaarrekening 6,5 6,5 6,5 -

BG23 - Houdt het gemeentebestuur voldoende rekening met de wensen van de bevolking?

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Bij de berekening van het percentage is het aandeel van de respondenten dat bij deze vraag 'geen mening' heeft ingevuld, buiten beschouwing gelaten. Eenheid: %.  

Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 50 % 50 % 50 % 54 %
Jaarrekening 54 % 46 % 49 % -

Wat gaan wij daarvoor doen?

Aantrekkelijk werkgever

Terug naar navigatie - Aantrekkelijk werkgever
BG23 - Formatie (landelijke indicator)

Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten. Eenheid: FTE per 1.000 inwoners. 
De stijging van de streefwaarde tussen de Begroting 2022 en de Begroting 2023 wordt verklaard doordat het aantal inwoners is afgenomen, door een stijging van tijdelijke formatie die gedekt wordt vanuit diverse projecten en door de voorstellen zoals opgenomen in deze begroting voor formatie-uitbreiding.

Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Begroting 6,4 FTE per 1.000 inwoners 6,8 FTE per 1.000 inwoners 6,8 FTE per 1.000 inwoners 7,4 FTE per 1.000 inwoners
Jaarrekening 6,53 FTE per 1.000 inwoners 6,75 FTE per 1.000 inwoners - -

BG23 - Apparaatskosten (landelijke indicator)

Eenheid: kosten in € per inwoner. 

Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Begroting 539 euro per inwoner 556 euro per inwoner 612 euro per inwoner 641 euro per inwoner
Jaarrekening 630 euro per inwoner 527 euro per inwoner - -

BG23 - Overhead (landelijke indicator)

Overhead inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten. Eenheid: lasten taakveld overhead delen door totale lasten.

Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Begroting 11 % van totale lasten 11 % van totale lasten 10 % van totale lasten 10 % van totale lasten
Jaarrekening 11 % van totale lasten 10 % van totale lasten - -

BG23 - Bezetting

Wij nemen geen waarde bij de begroting op. Eenheid: FTE per 1.000 inwoners.

Boekwerk 2020 2021
Jaarrekening 6,19 FTE per 1.000 inwoners 6,05 FTE per 1.000 inwoners

BG23 - Externe inhuur

Wij nemen geen waarde bij de begroting op. Voor een verdere uitleg verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Eenheid: % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur.

Boekwerk 2020 2021
Jaarrekening 20 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur 23 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur

Wat gaan wij daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Winstwaarschuwing; Arbeidsmarkt onder druk
De arbeidsmarkt staat onder ongekend hoge druk. Niet alleen gemeenten hebben daar last van, ook onze partners. Het is erg lastig om voldoende personeel te vinden. Dat betekent dat het steeds lastiger is om ook genoeg goede collega's te vinden om de ambities voor Capelle waar te maken. Als gemeente zetten wij ons in om enerzijds zoveel mogelijk collega's te binden en "binnen te houden" en anderzijds om met extra inzet op arbeidsmarktcommunicatie de juiste talenten binnen te halen. Toch zal het voor de gemeente en (maatschappelijke) partners moeilijk zijn op deze arbeidsmarkt. Dat betekent dat wellicht in de feitelijke realisaties van onze ambities in deze begroting tegen de uitdaging van een tekort aan personeel aan lopen. Wij zetten samen met onze partners zoveel mogelijk in om hier creatief mee om te gaan. 

Nieuwe CAO Gemeenten in 2023 
De verwachting is dat er in 2023 een nieuwe CAO Gemeenten is. De wijzigingen verwerken wij en daarover informeren wij de medewerkers. Waar nodig maken wij aanvullende afspraken. Er is een gerede kans dat de feitelijke ontwikkeling hoger zal zijn de in dit programma opgenomen stelpost lonen.

Modernisering archiefwet
De oude Archiefwet wordt gemoderniseerd zodat deze volledig is toegespitst op het digitale tijdperk. Naar verwachting treedt de nieuwe Archiefwet in 2024 in werking. In 2023 bereiden wij ons hierop voor. 

Nieuwe wetgeving in samenhang oppakken
De komende jaren komen verschillende (wetgevings)ontwikkelingen op ons af die veel met elkaar te maken hebben. Wij denken hierbij aan de Wet Open Overheid (WOO), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Archiefwet, de Wet digitale toegankelijkheid, de Wet Digitale Overheid (WDO) en de Wet elektronische publicatie (Wep). Dit zal op korte- en middellange termijn veel vragen opleveren van en voor verschillende units in onze gemeente: Informatie, Klantcontactcentrum, Juridische Zaken, Communicatie. In samenhang en met elkaar pakken wij dit op.

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Verordening onroerendezaakbelastingen 2023 (Raad december 2022);
 • Coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Voor vandaag en morgen’ (juni 2022);
 • Financiële Verordening 2022 (BBV 683095 februari 2022);
 • Visie burgerparticipatie en de Verordening Participatie (BBV 597113 november 2021);
 • Financieringsstatuut 2020 (BBV 313229 november 2020);
 • Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBB 313106 november 2020);
 • Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 313280 november 2020);
 • Beleidsplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit 2019 - 2022 (BBV 83576 november 2019);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Communicatiebeleidsplan 'Met elkaar en voor elkaar' incl. Uitvoeringsplan 2019 - 2022 (BBV 1097944 mei 2019);
 • Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019);
 • Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019);
 • Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017);
 • Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016);
 • Communicatieplan Gemeenteraad 2016-2019 (door de raad ingebracht, april 2016); Het communicatieplan is in de vorige raadsperiode verlengd. Hierdoor is een bestendiging van de huidige lijn leidend voor de huidige raadscommunicatie. Wel is er in de laatste jaren van de vorige periode een aantal nieuwe activiteiten gestart die aanvullend op de bestaande lijn zijn toegevoegd aan de instrumenten. Het weekbericht is hiervan een voorbeeld. Eind 2022/begin 2023 zal met de nieuwe raad opnieuw gekeken worden naar de dan levende wensen. Deze zullen dan vertaald worden in een communicatieplan dat vanaf medio 2023 gaat lopen.
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stedin
Maatschappelijke effecten
In hoofdzaak transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides 
Maatschappelijke effecten
Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Maatschappelijke effecten
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Doelstelling voor programma
Niet van toepassing.

Irado N.V. 
Maatschappelijke effecten
Voorzien in ophalen en verwerken van afval en verrichten werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend.

Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan
Maatschappelijke effecten
Het exploiteren van een golfbaan draagt bij aan de sociale leefbaarheid. 

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal.

Stichting IJsselland Ziekenhuis
Maatschappelijke effecten
Het ziekenhuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het ziekenhuis heeft afgesloten.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling

Stichting Zorgbeheer De Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove
Maatschappelijke effecten
Het verpleeghuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het verpleeghuis heeft afgesloten.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal.

Sportief Capelle B.V.
Maatschappelijke effecten
Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal.

Isala theater B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal.

0.1 Algemene Uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2022

Terug naar navigatie - 0.1 Algemene Uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2022

Algemene uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2022 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 15.908 in 2023, V 20.465 in 2024, V 21.743 in 2025, V 9.500 in 2026 en V 10.040 vanaf 2027
Kasstroom: V 15.908 in 2023, V 20.465 in 2024, V 21.743 in 2025, V 9.500 in 2026 en V 10.040 vanaf 2027

In de Meicirculaire 2022 hebben gemeenten informatie ontvangen over de te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds. Deze circulaire verwerken wij in deze Begroting 2023 en de Najaarsnota 2022 voor wat betreft de jaarschijf 2022. In deze circulaire wordt de nominale compensatie verwerkt, een bedrag voor indexeringen vanaf 2023. Van de resultaten van de circulaire indexeren wij onze budgetten in de Begroting 2023 door middel van een stelpost Cao en prijzen en verwerken wij de geïndexeerde begrotingen van de verbonden partijen. Zie hiervoor de separate voorstellen in deze Begroting. Daarnaast is de herijking van het gemeentefonds verwerkt en zijn enkele bedragen geoormerkt in voorstellen in deze begroting. De sprong tussen 2025 en 2026 valt op. De reden hiervoor is dat in het coalitieakkoord van het rijk het accres vanaf 2026 is vastgezet op een plus van € 1 miljard bovenop de stand van de Miljoenennota 2022. Het accres in de eerdere jaren is hoger. Hierdoor wordt het jaar 2026 in gemeenteland ook wel het "ravijnjaar" genoemd. Concrete plannen voor hoe de financiering er vanaf 2026 uitziet vanuit het rijk zijn nog onduidelijk. Hierover zijn ook meerdere artikelen gepubliceerd in het Binnenlands Bestuur. In de recent verschenen Septembercirculaire 2022 is voor het jaar 2026 daarom ook een eenmalig bedrag extra opgenomen van € 1 miljard voor alle gemeenten. Het herverdeeleffect is in de Meicirculaire 2022 N 603 in 2023 oplopend naar N 2.659 vanaf 2025. In de Begroting 2022 hebben wij reeds rekening gehouden met een verwacht nadeel dat in de Voorjaarsnota 2022 is aangepast op de toen bekende inzichten. Het reeds geraamde nadeel van N 503 in 2023 oplopend naar N 2.513 vanaf 2025 is ingezet ter dekking van het herverdeeleffect (V 503 in 2023 oplopend naar V 2.513 vanaf 2025). De stelpost voor de structurele middelen jeugdhulp muteren wij met dit voorstel ook. Enerzijds doordat de bijdrage voor 2023 nu definitief onderdeel is van de algemene uitkering (jaarschijf 2023) en anderzijds omdat het Rijk heeft aangegeven in het coalitieakkoord dat zij garant staat voor een extra besparing in de lasten voor de jeugdzorg oplopend tot € 511 miljoen. Hierdoor moeten wij met minder inkomsten rekening houden in de Algemene uitkering, maar houden wij wel rekening met een hogere verlaging van de lasten vanuit de hervormingsagenda Jeugd (voorstel 6D.2 in deze begroting).

Wij stellen u voor de begroting met de onderstaande bedragen aan te passen.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v.
Stand VJN 2022 V133.343 V131.840 V131.880 V132.165 V131.984 V131.631
Mutaties Meicirculaire 2022 V15.908 V20.465 V21.743 V9.500 V10.040 V10.040
Uitkomst Meicirculaire 2022 V149.251 V152.305 V153.623 V141.665 V142.024 V141.671
Algemene mutaties
Accresontwikkeling V12.400 V20.843 V24.706 V15.529 V15.047 V15.047
Opschalingskorting V1.556 V2.085 V2.618
Nominale ontwikkeling V2.254 N1.531 N3.109 N4.376 N4.058 N4.058
Volkshuisvestingsfonds, uitname accres N584 N588 N579
Woningbouwimpuls, uitname accres N389 N388 N390
Ontwikkeling uitkeringsfactor V46 N155 V33 N22 N113 N113
Hoeveelheidsverschillen N144 N123 N118 N125 V104 V104
WOZ-waarden V131 V89 V91 V93 V93 V93
Subtotaal V15.270 V20.232 V23.252 V11.099 V11.073 V11.073
Taakmutaties
Inburgering: leerbaarheidstoets V20 V20 V21 V21 V21 V21
Valpreventie bij ouderen (Coalitieakkoord) N31 N46 N47 N50 N53 N53
Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren V18 V18 V18 V18 V18 V18
Jeugdzorg (coalitieakkoord) V5.154
Overgangsrecht levenslang V3 V3
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord) N273 N277 N277 N277
Subtotaal V5.161 N8 N281 N288 N288 N288
Integratie en decentralisatie uitkeringen
Armoedebestrijding kinderen (DU) N7 N7 N7 N7 V492 V492
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) V192 V192
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) V9 V9
Voorschoolse voorziening peuters (DU) V116 V116
Extra capaciteit BOA’s V41 V41 V41 V41 V41 V41
Subtotaal V34 V34 V34 V34 V850 V850
3 D’s in het sociaal domein
IU Participatie: WSW V154 V137 V152 V192 N0 N0
Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022 V15 V15 V15 V16 V16 V16
Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling 2022 V96 V97 V98 V99 V99 V99
Subtotaal V265 V249 V265 V307 V115 V115
Herverdeling
Herverdeeleffect N5.802 N5.819 N5.838 N5.838 N5.838 N5.838
Suppletie-uitkering Herverdeeleffect 2023 V5.199 V4.189 V3.179 V3.179 V3.179 V3.179
Subtotaal N603 N1.630 N2.659 N2.659 N2.659 N2.659
Stelposten en reeds verwerkt in VJN22
Structurele middelen jeugdhulp N4.722 V80 N1.381 N1.506 N1.564 N1.564
Herijking gemeentefonds V503 V1.508 V2.513 V2.513 V2.513 V2.513
Subtotaal N4.219 V1.588 V1.132 V1.007 V949 V949
Totaal mutaties Meicirculaire 2022 V15.908 V20.465 V21.743 V9.500 V10.040 V10.040

0.2 Rente

Terug naar navigatie - 0.2 Rente

Rente - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 305 / V 50 in 2023, N 564 / V 111 in 2024, N 716 / V 135 in 2025, N 909 / V 138 in 2026, N 1.129 / V 155 in 2027, N 1.276 / V 262 in 2028, N 1.485 / V289 in 2029 en N 1.770 / V410 vanaf 2030
Kasstroom: N 295 in 2023, N 576 in 2024, N 715 in 2025, N 898 in 2026, N 1.129 in 2027, N 1.276 in 2028, N 1.485 in 2029 en N 1.770 vanaf 2030

Deze Begroting 2023 bevat voorstellen die leiden tot een aangepaste financieringsbehoefte, ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022. De aangepaste financieringsbehoefte geeft andere uitkomsten voor de te betalen rente. Daarnaast is er sprake van een opwaartse druk in de te betalen rente, zoals ook benoemd in de Voorjaarsnota 2022. De in de Voorjaarsnota 2022 gehanteerde rente van 1,5% voor toekomstige leningen is met de huidige markt niet meer reëel. Wij gaan voor de berekening van de te betalen rente uit van een percentage gebaseerd op lineaire leningen voor 25 jaar. De huidige rente voor deze leningen (BNG) betreft nu rond 2,5%. De huidige inflatie vraagt vrijwel zeker om verdere verhoging van de rente. De ECB heeft aangekondigd de rente in september verder te willen verhogen met 0,5%. Economen hebben aangegeven dat de rente in september zelfs met 0,75% verhoogd zou moeten. De effecten van deze verhoging zullen zeer waarschijnlijk leiden tot een hogere rente voor aan te trekken leningen. Wij stellen voor om te rekenen met 3,0%. Daarnaast moet, conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV, door middel van een omslagpercentage de rente worden omgeslagen naar de taakvelden waarop de activa drukt. Het herrekende omslagpercentage voor 2023 is 0,4%, voor 2024 0,6%, voor 2025 0,7%, voor 2026 0,8%, voor 2027 0,9%, voor 2028 1,0%, voor 2029 1,1% en vanaf 2030 1,2%. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welk effect het herrekende omslagpercentage op de programma’s heeft.

De effecten op programma 7 worden weer neutraal gemaakt door een evenredige dotatie c.q. onttrekking aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden en rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor de begroting aan te passen met N 305 in 2023, N 564 in 2024, N 716 in 2025, N 909 in 2026, N 1.129 in 2027, N 1.276 in 2028, N 1.485 in 2029 en N 1.770 vanaf 2030 voor wat betreft de effecten voor de herrekening van de rente. Het effect op respectievelijke de voorziening rioolheffing en de voorziening afvalstoffenheffing is V 35 / V 15 in 2023, V 87 / V 24 in 2024, V 105 / V 30 in 2025, V 106 / V 32 in 2026, V 122 / V 33 in 2027, V 218 / V 44 in 2028, V 244 / V 45 in 2029 en V 356 / V 54 vanaf 2030.

Programma 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Effecten renteomslag
0 V324 V661 V838 V863 V949 V1.356 V1.423 V1.820
1 N5 N11 N11 N11 N11 N13 N13 N16
2 N32 N141 N198 N188 N211 N346 N387 N529
3 V1 N5 N5 N4 N4 N4 N5 N5
4 N131 N225 N253 N283 N314 N389 N387 N455
5A N77 N130 N127 N123 N119 N147 N140 N163
5B N1 N12 N29 N34 N42 N85 N91 N130
6A N9 N14 N12 N11 N10 N15 N14 N18
6C N3 N6 N10 N10 N10 N13 N13 N16
7 N50 N111 N135 N138 N155 N262 N289 N410
8 N27 V6 N59 N72 N73 N82 N84 N78
Subtotaal N10 V12 N1 N11 N0 N0 N0 N0
Effect rente
0 N295 N576 N715 N898 N1.129 N1.276 N1.485 N1.770
Subtotaal N295 N576 N715 N898 N1.129 N1.276 N1.485 N1.770
Effecten voorziening
Voorziening afval V15 V24 V30 V32 V33 V44 V45 V54
Voorziening riolering V35 V87 V105 V106 V122 V218 V244 V356
Subtotaal V50 V111 V135 V138 V155 V262 V289 V410
Totaal N255 N453 N581 N771 N974 N1.014 N1.196 N1.360

0.3 Stelpost Prijzen

Terug naar navigatie - 0.3 Stelpost Prijzen

Stelpost Prijzen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 298 in 2023, V 247 in 2024, V 237 in 2025, V 151 in 2026, V 159 in 2027, V 177 in 2028 en V 26 vanaf 2029
Kasstroom: V 298 in 2023, V 247 in 2024, V 237 in 2025, V 151 in 2026, V 159 in 2027, V 177 in 2028 en V 26 vanaf 2029

Conform onze uitgangspuntenbrief voor de Begroting 2023 gaan wij voor de algemene prijsindex van de gemeente, net als in voorgaande jaren, uit van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Volgens de Meicirculaire 2022 komt deze uit op 3,0%. Wij verwerken deze prijsindex in een stelpost. Met deze stelpost vangen wij de indexatie van materiële budgetten op.
In deze Begroting 2023 zitten diverse voorstellen waarvoor de stelpost dekking geeft en waardoor de stelpost weer verlaagd kan worden. In onderstaande tabel volgt een overzicht van de inzet van de stelpost. Hierbij is ook rekening gehouden met de restant stelpost Prijzen uit de Begroting 2022. Voor de jaren 2023, 2024 en vanaf 2029 is de stelpost prijzen niet voldoende toereikend om alle prijsstijgingen op te vangen. Er is een gerede verwachting dat de prijzen in de komende tijd verder stijgen. Het gehanteerde uitgangspunt uit de uitgangspuntenbrief is in deze begroting verwerkt, maar dat neemt het risico van een verdere prijsstijging, zoals ook uiteengezet in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, niet weg. Wij verwachten ook (op termijn) geconfronteerd te worden met prijsstijgingen bij verbonden partijen, maar dan de nu gehanteerde indexatie. Waar nodig komen wij met een wijzigingsvoorstel in een volgend document.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 298 in 2023, V 247 in 2024, V 237 in 2025, V 151 in 2026, V 159 in 2027, V 177 in 2028 en V 26 vanaf 2029.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Stelpost Prijzen 2022 (reeds verwerkt in de Begroting 2022) N298 N247 N237 N237 N159 N182 N26 N26
Stelpost Prijzen 2023 N1.740 N1.740 N1.740 N1.740 N1.740 N1.740 N1.740 N1.740
Totale Stelpost prijzen 2022 en 2023 N2.038 N1.987 N1.977 N1.977 N1.899 N1.922 N1.766 N1.766
Inzet voor de volgende posten:
Actualisatie Begroting 2023 V526 V517 V527 V614 V615 V609 V590 V673
2.1 Prijsstijgingen V245 V245 V245 V245 V245 V245 V245 V245
0.6 Aanpassing budgetten energie V1.267 V1.217 V609 V346 V346 V346 V346 V346
6C.1 Prijs- en volumewijziging Wmo N0 V8 V596 V686 V693 V717 V585 V502
Totale inzet Stelpost Prijzen voor indexeringen V2.038 V1.987 V1.977 V1.891 V1.899 V1.917 V1.766 V1.766
Resterend saldo Stelpost Prijzen N0 N0 N0 N86 N0 N5 N0 N0
Budgettair effect Begroting 2023 V298 V247 V237 V151 V159 V177 V26 V26

0.4 Stelpost Lonen

Terug naar navigatie - 0.4 Stelpost Lonen

Stelpost Lonen 2023 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 1.083 vanaf 2023
Kasstroom: N 1.083 vanaf 2023

Bij de actualisatie van de Begroting 2023 is bij de berekening van de salariskosten rekening gehouden met de loonstijging uit de huidige cao die loopt tot en met 1 januari 2023. De loonmutatie voor 2023 is nog niet bekend. Conform onze begrotingsuitgangspuntenbrief gaan wij voor 2023 voorlopig uit van 3,1%. Voor ons gemeentelijk personeel komt dat neer op een bedrag van N 1.083 structureel vanaf 2023. Er is een gerede kans dat de lonen meer stijgen dan de beschikbare stelpost.

Wij stellen u voor de begroting aan te ramen met N 1.083 structureel van 2023.

0.5 Extra Wethouder

Terug naar navigatie - 0.5 Extra Wethouder

Extra wethouder - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 93 vanaf 2023
Kasstroom: N 93 vanaf 2023

De vorming van het nieuwe college en het aanstellen van een extra wethouder heeft gevolgen voor de formatie en daarmee de begrote lasten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N93 structureel vanaf 2023. 

0.6 Aanpassing budgetten energie

Terug naar navigatie - 0.6 Aanpassing budgetten energie

Aanpassing budgetten Energie - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 2.648 / V 804 in 2023, N 1.747 / V 530 in 2024, N 874 / V 265 in 2025 en N 500 / V 154 vanaf 2026 
Kasstroom: N 2.684 / V 150 in 2023, N 1.747 / V 98 in 2024, N 874 / 49 in 2025 en N 500 / V29 vanaf 2026

Als gevolg van de sterk gestegen energie groothandelsprijzen wordt een verhoging van de energielasten verwacht. De prijsontwikkeling is nog onzeker. De aanbesteding voor een hernieuwd energiecontract wordt in september 2022 afgerond, er gelden geen vaste tarieven voor 2023. Om deze reden is het nadeel bepaald op basis van de energie groothandelsprijzen van eind augustus 2022.  

Dit resulteert in een stijging van de lasten in 2023 met N 2.648. Voor 2024 wordt de stijging afgebouwd naar 66% (N 1.747) en voor 2025 naar 33% (N 874). Vanaf 2026 wordt rekening gehouden met een structurele stijging van de energielasten van N 500. Jaarlijks wordt beoordeeld of de geraamde energiebudgetten voldoende zijn.

Het nadeel N 654 in 2023, N 432 in 2024, N 216 in 2025 en N 125 vanaf 2026 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval. De hogere lasten hebben een onttrekking van V 637 in 2023, V 421 in 2024, V 210 in 2025 en V 122 vanaf 2026 uit de Voorziening riolering middelen derden tot gevolg. Ten laste van de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden vinden onttrekkingen plaats van V 17 in 2023, V 11 in 2024, V 6 in 2025 en V 3 vanaf 2026. 

Van een aantal panden worden de energielasten doorbelast aan de gebruikers voor een bedrag van V 150 in 2023, V 98 in 2024, V 49 in 2025 en V 29 vanaf 2026.

Wij stellen u voor:

 • de lasten in de begroting te verhogen met N 2.648 in 2023, N 1.747 in 2024, N 874 in 2025 en N 500 vanaf 2026;
 • V 637 in 2023, V 421 in 2024, V 210 in 2025 en V 122 vanaf 2026 uit de Voorziening riolering middelen derden te onttrekken;
 • V 17 in 2023, V11 in 2024, V6 in 2025 en V3 vanaf 2026 uit de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden te onttrekken. 

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Programma 2023 2024 2025 2026 e.v.
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0 N699 V25 N674 N461 V16 N445 N230 V8 N222 N127 V5 N122
1 N48 V11 N37 N31 V7 N24 N16 V4 N12 N9 V2 N7
2 N886 N0 N886 N585 N0 N585 N292 N0 N292 N169 N0 N169
3 N29 N0 N29 N19 N0 N19 N10 N0 N10 N6 N0 N6
4 N54 V11 N43 N36 V7 N29 N18 V3 N15 N10 V2 N8
5A N58 V58 N0 N38 V38 N0 N19 V19 N0 N11 V11 N0
5B N52 N0 N52 N34 N0 N34 N17 N0 N17 N10 N0 N10
6A N87 V30 N57 N57 V20 N37 N29 V10 N19 N17 V6 N11
7 N654 V654 N0 N432 V432 N0 N216 V216 N0 N125 V125 N0
8 N81 V15 N66 N54 V10 N44 N27 V5 N22 N16 V3 N13
Totaal N2.648 V804 N1.844 N1.747 V530 N1.217 N874 V265 N609 N500 V154 N346

0.7 Toezichthouder Basisregistratie Personen

Terug naar navigatie - 0.7 Toezichthouder Basisregistratie Personen

Toezichthouder Basisregistratie Personen - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: N 125 vanaf 2023
Kasstroom: N 125 vanaf 2023

Sinds 1 januari 2022 is de wijziging Wet basisregistratie personen (BRP) doorgevoerd. Naast administratieve wijzigingen, zijn er twee specifieke onderdelen die een grote impact hebben op de beschikbare capaciteit en expertise van team Burgerzaken: het ambtshalve inschrijven briefadres (zogenaamde bankslapers) en de verplichte deelname door de gemeente aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). 
De veranderende samenleving brengt met zich mee dat steeds vaker fraude geconstateerd wordt bij inschrijving op een woonadres of onterecht een briefadres aangevraagd wordt. Een onjuiste inschrijving heeft verstrekkende gevolgen voor ketenpartners zoals Belastingdienst en SVB. Denk aan onterechte uitkeringen of toeslagen. Voor een toezichthouder BRP voor het tijdig signaleren, controleren en opvolgen van adresfraude is 1 fte (N 78) nodig vanaf 2023. Rekening houdend met de overhead (N 47) bedragen de lasten voor uitbreiding van de formatie structureel N 125 vanaf 2023.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 125 vanaf 2023. 

0.8 Griffie

Terug naar navigatie - 0.8 Griffie

Griffie - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 129 in 2023, N 119 in 2024 en N 99 vanaf 2025
Kasstroom: N 129 in 2023, N 119 in 2024 en N 99 vanaf 2025

In de werkgeverscommissie van 30 augustus 2022 is geconcludeerd dat er zowel incidenteel als structureel sprake is van een te lage formatie bij de Griffie ter ondersteuning van de gemeenteraad. In een raadsvoorstel voor de raadsvergadering van november 2022 is hier een nadere onderbouwing voor opgenomen.

De werkgeverscommissie stelt voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 129 in 2023, N 119 in 2024 en N 99 structureel vanaf 2025. 

0.9 Ambtelijke capaciteit (Capels Akkoord)

Terug naar navigatie - 0.9 Ambtelijke capaciteit (Capels Akkoord)

Ambtelijke capaciteit- Beleidskeuze 
Lasten / Baten: N 406 in 2023, N 356 in 2024 en N 206 vanaf 2025
Kasstroom: N 406 in 2023, N 356 in 2024 en N 206 vanaf 2025

Gemeenten krijgen steeds meer taken. De uitvoering van die taken wordt steeds complexer en wij hebben in Capelle te maken met autonome ontwikkelingen en grote opgaven. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer van onze organisatie en de medewerkers wordt gevraagd. De toegenomen druk op de organisatie kan in hoofdlijnen worden verklaard door vier ontwikkelingen:

 1. De gemeente heeft er veel extra taken bijgekregen doordat zij de uitvoering van taken heeft overgenomen van het rijk en de complexiteit van die onderwerpen aanzienlijk is toegenomen. Denk daarbij aan de taken binnen het sociaal domein zoals WMO, Jeugdhulp en Participatie maar ook de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en een (betaalbare) energietransitie.
 2. Daarnaast is er sprake van autonome ontwikkelingen waardoor een veel groter beroep gedaan wordt op de ambtelijke capaciteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
  - De toegenomen aandacht voor participatie bij projecten 
  - De verdere “juridisering” van gemeentelijke taken
 3. De toegenomen beleidsmatige ambities waarmee wij nog meer willen bereiken voor de stad en de Capellenaren. Bijvoorbeeld grote ontwikkellocaties (Rivium) of hogere ambities in de buitenruimte. Naast de planvorming is voor de uitvoering en de ondersteuning daarvan extra werk nodig.
 4. Een aantal ingrijpende crisis en incidenten die voor heel veel werk zorgen naast het reguliere takenpakket, zoals de corona crisis, Toeslagen affaire, opvang vluchtelingen en de energiearmoede. 

Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een flexibele en stevige organisatie. Om zo efficiënt en effectief mogelijk te opereren, zoekt de organisatie continu naar optimalisering van processen. De inzet van automatisering en robotisering speelt daarbij een grote rol. Er wordt flink ingezet op arbeidsmarktbeleid om nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkgever te blijven. Ook wordt er gekeken welke zaken anders georganiseerd kunnen worden en welke zaken wij niet (meer) hoeven te doen. Tenslotte moet gekeken worden waar de ambtelijke capaciteit aangevuld moet worden om de kwaliteit van de dienstverlening aan de Capellaar niet te hoeven te verminderen. Afgelopen jaren is voor nieuwe taken regelmatig nieuwe formatie aangevraagd. Dit ging dan om de uitvoering van specifieke taken en niet de ondersteunende afdelingen. Om de ambities waar te maken, moeten de beleidsinhoudelijke units goed ondersteund worden op het gebied van bv personeelszaken, communicatie, financieel- of juridisch advies en ict. 

Voor dit laatste aspect doen wij in deze begroting, conform het Capels Akkoord, een voorstel voor gerichte uitbreiding van de ondersteunende ambtelijke capaciteit. Het betreft in totaal ongeveer 14 fte verdeeld over met name de bedrijfsvoeringsdisciplines. Grotendeels kan deze extra inzet worden gedekt uit de daarvoor bestemde “overheadsgelden” die sinds kort bij capaciteitsuitbreiding worden doorberekend. Maar niet alles. Voor deze inhaalslag wordt voorgesteld de begroting aan te passen met N406 in 2023, N356 in 2024 en N206 vanaf 2025 en verder. 

0.10 GR IJsselgemeenten - nieuw contract telefonie

Terug naar navigatie - 0.10 GR IJsselgemeenten - nieuw contract telefonie

GR IJsselgemeenten - nieuw contract voor telefonie - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 61 in 2023 en N 122 vanaf 2024
Kasstroom: N 61 in 2023 en N 122 vanaf 2024

De nieuw aan te schaffen telefooncentrale wordt op basis van Microsoft licenties in combinatie met mobiele telefonie geïmplementeerd. Hiervoor is een upgrade van het Office abonnement nodig. Deze aanpassing leidt naar verwachting tot hogere kosten. Dit komt door de extreem scherpe inkoop in het verleden en de meerkosten voor aanvullende software voor het klantcontactcentrum. Daarnaast zijn er lagere kosten door een andere opzet van telefonie (bijvoorbeeld geen vaste toestellen meer nodig). Voor de gemeente Capelle aan den IJssel leidt het nieuwe contract per saldo jaarlijks tot N 122 aan meerkosten, waarbij de lasten voor 2023 beperkt blijven tot N 61. 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 61 in 2023 en N122 structureel vanaf 2024.

0.11 Taakstelling sluitende begroting

Terug naar navigatie - 0.11 Taakstelling sluitende begroting

Taakstelling - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 1.000 vanaf 2029
Kasstroom: N 1.000 vanaf 2029

Bij de Begroting 2021 hebben wij voor het eerst een taakstelling opgenomen voor de jaren vanaf 2024 om te komen tot een sluitende begroting. In de commissie BVM van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 hebben wij u een aantal voorstellen voorgelegd voor het concretiseren van deze taakstelling. Een aantal van deze voorstellen worden verder uitgewerkt in een onderzoeksopdracht, maar daarnaast is ook een aantal voorstellen verwerkt in de Begroting 2022. Er heeft eveneens een bijstelling van de taakstelling plaats gevonden bij de Najaarsnota 2021. Op dit moment resteert er nog een taakstelling van V 1.000 vanaf 2029. Om een transparant beeld te schetsen van de financiële opgave waar wij voor staan, stellen wij voor om de taakstelling uit de begroting te halen. Daarmee wordt bereikt dat het jaarlijks begrotingssaldo direct inzicht geeft in de eventuele financiële opgave.

Wij stellen u voor om de taakstelling met ingang van 2029 met N 1.000 te verlagen, waarmee er geen taakstelling meer in de begroting is opgenomen.

0.12 Eenmalige compensatie 2023

Terug naar navigatie - 0.12 Eenmalige compensatie 2023

Eenmalige compensatie 2023 - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 4.610 in 2023
Kasstroom: N 4.610 in 2023

Wij zien dat de de lasten in brede zin voor de Capellenaren stijgen. Boodschappen zijn duurder, de prijs voor gas en licht is fors gestegen en ook de benzine. Wij willen in 2023 een gebaar maken richting de Capellenaar door een eenmalige compensatie te geven. Wij stellen voor om alle eenpersoonshuishoudens € 100,- te geven en alle meerpersoonshuishoudens € 200,-. Vanuit praktisch oogpunt zullen wij deze compensatie in eerste instantie verrekenen met de aanslag voor de woonlasten. Aan huishoudens die in aanmerking komen voor kwijtschelding maken wij dit bedrag over. Er zijn circa 10.000 eenpersoonshuishoudens en circa 18.000 meerpersoonshuishoudens. Voor de uitvoering van deze regeling hebben wij N 10 nodig. 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 4.610 in 2023.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N30.397 N33.825 N40.126 N35.100 N34.436 N34.732 N34.840 N34.521 N34.228 N34.354
Baten V150.499 V159.128 V168.444 V172.301 V173.789 V161.906 V162.287 V161.875 V161.413 V161.284
Saldo van baten en lasten V120.102 V125.303 V128.318 V137.201 V139.353 V127.175 V127.447 V127.354 V127.186 V126.930
Mutaties reserves:
Algemene reserve V170
Reserve bedrijfsvoering N293 V248 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N403 V482 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve Doe Mee Fonds V920 V1.500 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V225 V2.399 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V120.327 V127.702 V128.318 V137.201 V139.353 V127.175 V127.447 V127.354 V127.186 V126.930
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten.
** Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening/begroting.

Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer

Terug naar navigatie - Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer

Op het gebied van de budgetten die de raad, de griffie en de rekenkamer betreffen, is de gemeenteraad ook wat betreft de uitvoering leidend in plaats van het college. Deze budgetten zijn opgenomen binnen hetzelfde taakveld 0.1 Bestuur. In onderstaand overzicht worden deze budgetten gespecificeerd. 

Specificatie budget Raad en Raadscommissies, Griffie en Rekenkamer (TV 0.1 Bestuur) Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten
Raad en Raadscommissies N1.062 N1.147 N1.164 N1.164 N1.164 N1.164 N1.164 N1.164 N1.164 N1.164
Griffie N595 N516 N665 N655 N634 N634 N634 N634 N634 N634
Rekenkamer N103 N105 N108 N108 N108 N108 N108 N108 N108 N108
Totaal lasten N1.760 N1.768 N1.937 N1.927 N1.906 N1.906 N1.906 N1.906 N1.906 N1.906
Baten
Raad en Raadscommissies V29
Totaal baten V29 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N1.731 N1.768 N1.937 N1.927 N1.906 N1.906 N1.906 N1.906 N1.906 N1.906
Mutatie in reserves:
Reserve Rekenkamer
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N1.731 N1.768 N1.937 N1.927 N1.906 N1.906 N1.906 N1.906 N1.906 N1.906

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
Algemene Uitkering (BG23 0.1) V15.908 V15.908 V15.908
Algemene Uitkering (Act22 - VJN22 - NJN21 - Act21 - VJN21) N7.773 N7.773 N7.773
Eenmalige compensatie 2023 (BG23 0.12) N4.610 N4.610 N4.610
Dividend Stedin (NJN19 0.4.3 - VJN21 0.8 - VJN22 0.5) V504 V504 V504
Stelpost Lonen (BG23 0.4) N1.083 N1.083 N1.083
Bedrijfsvoering (VJN22 0.10 - VJN22 0.16 - VJN22 0.18 - VJN22 0.21 - NJN21 0.22 - NJN21 0.13) N995 N995 N248 N1.243
Aanpassing budgetten energie (BG23 0.6) N699 V25 N674 N674
Ambtelijke capaciteit (BG23 0.9) N102 N102 N102
Uitvoeringskosten Duurzaamheid (VJN22 7.5) N286 N286 N286
GR IJsselgemeenten (Act23) N284 N284 N284
Areaaluitbreiding OZB (Act.23) V269 V269 V269
OZB Niet-Woningen (VJN22 0.9) N250 N250 N250
Stelpost prijzen (BG22 09, BG23 0.3) V247 V247 V247
OZB Woningen-eigenaren (Act23) V222 V222 V222
Uitbreiden kapitaalbelang Stedin (VJN21 0.9 - BG22 0.6)) V218 V218 V218
Stelpost lonen Capelle en GR (VJN22 0.7) N206 N206 N206
Aanpassing budget wachtgelden (Act22, Act23) V169 V169 V169
Handhaving (BG23 1.1) N165 N165 N165
1e BWN 2022 GR IJsselgemeenten (VJN22 0.1) V135 V135 V135
Grifiie (BG23 0.8) N129 N129 N129
OZB-Woningen (VJN22 0.8) N100 N100 N100
Extra wethouder (BG23 0.5) N93 N93 N93
Aanleg ondergrondse infrastructuur (BG23 2.11) N93 N93 N93
OZB Niet woningen eigenaren (Act23) V88 V88 V88
OZB Woningen (Act21) V81 V81 V81
Toezichthouder BRP (BG23 0.7) N78 N78 N78
Extra verkiezingsbudget (VJN22 0.20 - Act23) V71 V71 V71
GR IJsselgemeenten (BR23 0.10) N61 N61 N61
Digitale stadsmarinier (BG23 1.2) N59 N59 N59
OZB Niet woningen gebruikers (Act23) V59 V59 V59
Actualisatie leges burgerzaken (Act23) V52 V52 V52
Digitale toegankelijkheid (VJN22 0.12) N47 N47 N47
Aardgasvrij Florabuurt (VJN22 7.4) V46 V46 V46
VNG collectief (Act23) N40 N40 N40
Notuleerwerkzaamheden en Notubiz (Act23) N35 N35 N35
Arbeidsmarktstrategie (NJN21 0.18) V30 V30 V30
Actieplan Corona (NJN21 0.17) V28 V28 V28
Onderzoeksopdrachten (VJN22 0.15 - NJN21 0.6) V25 V25 V25
Exploitatielasten div gebouwen (Act23) N20 V16 N4 N4
Denk-en doe mee fonds (NJN21 0.20) V1.500 V1.500 N1.500 N0
Social Return (VJN22 0.11 - VJN22 0.17), via reserve eenmalige uitgaven V183 V183 N183 N0
Communicatie Corona (NJN21 0.21) V75 V75 N75 N0
Datalab (VJN22 0.17) V27 V27 N27 N0
Vervanging lockers (VJN22 0.17) V23 V23 N23 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente V42 V42 V42
Directe personeels- en apparaatskosten V266 V266 V266
Overige verschillen N83 N3 N86 N343 N429
Totaal N6.301 V9.316 V3.015 N2.399 V616

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Bij de herziening van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is vastgelegd dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taakvelden. Volgens deze voorschriften worden de lasten en baten overhead echter niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd, als indirecte lasten, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead). Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies en activiteiten gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van:

 • Leidinggevenden primair proces;
 • Financiën;
 • HR;
 • Inkoop;
 • Interne en externe communicatie;
 • Juridische medewerkers;
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 • ICT-activiteiten die zijn ondergebracht bij de GR IJsselgemeenten;
 • Facilitaire zaken en Huisvesting;
 • Documentaire informatievoorziening).

De overhead in de Begroting 2023 is als volgt opgebouwd: 

Lasten Begroting 2023
Personeelskosten excl. Inhuur N16.457
Personeel van derden N448
Overige goederen en diensten N6.313
Reserveringen / Dotatie voorzieningen N522
Kapitaallasten N398
Overige inkomensoverdrachten N6.058
Doorbelasting overhead V1.454
Communicatie N36
Totaal lasten N28.777
Baten Begroting 2023
Overige goederen en diensten V2.403
Totaal baten V2.403
Saldo Overhead N26.374

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2022 2023 e.v. 2022 2023 e.v.
0.1 Social Return via algemene reserve (VJN22 0.11) V170
0.10 Vrijval reserve bedrijfsvoering (VJN22 0.10) V248
0.2 Digitalisering dienstverlening (VJN22 0.21) N100
0.4 MS365 fase 3, Opleidingsplan (VJN22 0.10) N227
0.4 Datalab via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V27
0.4 SROI via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V13
0.4 Vervanging lockers via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V23
0.4 Extra communicatie Corona via reserve eenmalig (NJN21 0.21) V75 N75
0.4 Actieplan corana; Monitor via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V3 N3
0.4 Actieplan corana; Wijkvergaderingen via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V25 N25
0.8 Denk- en Doe Mee fonds (NJN21 0.20) V1.500 N1.500
Totaal V2.084 N0 N1.930 N0