Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Capelle is een bruisende stad met een breed aanbod van voorzieningen en activiteiten: sport, cultuur, talentontwikkeling en recreatie. Iedere Capellenaar is welkom om hieraan op een laagdrempelige manier mee te doen. Wij behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan. Wij werken verder aan een buitenruimte met mogelijkheden om te bewegen en te recreëren. Wij richten de buitenruimte waterrobuust en hittebestendig in. Het Capelse groen is belangrijk om gezond in de stad te kunnen wonen en werken. Wij vergroten de bewustwording hierover. Wij versterken met groen blauwe structuren de biodiversiteit.

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn

Terug naar navigatie - Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn
BG23 - Waardering sportvoorzieningen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.

Boekwerk 2023 2017 2019 2021
Streefwaarde 6,9 - - -
Jaarrekening - 6,8 6,8 6,9

BG23 - % Niet-sporters (landelijke indicator)

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Sinds 2017 geldt er landelijk een nieuwe beweegrichtlijn. De huidige voorgeschreven indicator is niet voldoende om te meten of de Capellenaren voldoende bewegen, aangezien deze indicator niets zegt over de nieuwe beweegrichtlijn.

Om te voldoen aan de nieuwe richtlijn moeten volwassenen namelijk minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Verder moeten volwassenen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. In de bewonersenquête 2021 zijn resultaten opgenomen over de nieuwe beweegrichtlijn. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.

Regio 2020 2021 2022 2023
Verwachtingswaarde 45 % 45 % 45 % 45 %
Capelle aan den IJssel 49,7 % - - -
Nederland 49,3 % - - -

Wat gaan wij daarvoor doen?

Cultuuraanbod passend bij Capelle

Terug naar navigatie - Cultuuraanbod passend bij Capelle
BG23 - Waardering theater

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Eenheid: rapportcijfer. 

Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 7,9 7,7 8 8
Jaarrekening 7,7 8 - -

BG23 - Waardering totaalaanbod aan evenementen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Eenheid: rapportcijfer.

Boekwerk 2023 2017 2019
Streefwaarde 8 - -
Jaarrekening - 6,7 6,8

Wat gaan wij daarvoor doen?

Waarde van de bibliotheek versterken

Terug naar navigatie - Waarde van de bibliotheek versterken
BG23 - Waardering openbare bibliotheek

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Eenheid: rapportcijfer. 

Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 7,6 7,3 7,7 7,7
Jaarrekening 7,3 7,7 - -

Wat gaan wij daarvoor doen?

Behouden en beleving van cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Behouden en beleving van cultureel erfgoed
BG23 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 98 % 98 % 98 % 99 %
Jaarrekening 99 % 99 % - -

BG23 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Eenheid: %. Er is sprake van een lichte groei van het aantal deelnemers. Die groei willen wij blijven stimuleren.

Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 45 % 48 % 50 % 50 %
Jaarrekening 46 % 49 % - -

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Toekomst sporthal Schenkel
In 2021 is besloten om te laten onderzoeken of sloop en nieuwbouw van sporthal Schenkel financieel en ruimtelijk een toekomstbestendige variant is. Het onderzoek brengt ook de maatschappelijke en financiële impact van een variant tot sloop en geen nieuwbouw in kaart. Eind 2022 wordt besluitvorming over de uit te werken voorkeursvariant gevraagd. In 2023 wordt de gekozen variant uitgewerkt in een aantal scenario’s qua functies en activiteiten. 

Monumentenbeleid 
Bij de uitwerking van de Stadsvisie besteden wij in 2023 ook aandacht aan het opstellen van een Monumentennota. Hierin verwerken wij alle monumenten die wij binnen onze stad hebben en de criteria waaraan deze moeten voldoen. 

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Dienstverleningsovereenkomst Sportief Capelle 2022-2026 (BBV 654610 21 december 2021);
 • Een epiloog de nadere uitwerking van "Het volgende hoofdstuk'' (BBV 211554 oktober 2020);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018);
 • Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017);
 • Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017);
 • Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Isala Theater B.V.
Maatschappelijke effecten

In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.

Doelstelling voor programma
Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling voor programma
Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

Sportief Capelle B.V.
Maatschappelijke effecten
Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.

Doelstelling voor programma
Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel
Maatschappelijke effecten
De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie. De bibliotheek richt zich binnen ‘een leven lang ontwikkelen’ specifiek op twee geprioriteerde groepen:

 • Jeugd tot 18 jaar- taal als basis
 • Kwetsbare volwassen (met een achterstand in de (digitale) basisvaardigheden) – meedoen in de samenleving.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
Maatschappelijke effecten
De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van een muziekschool.

5A.1 Stadsfeest (Capels Akkoord)

Terug naar navigatie - 5A.1 Stadsfeest (Capels Akkoord)

Onderzoek Stadsfeest - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 150 in 2023
Kasstroom: N 150 in 2023

Wij hebben de wens om te komen tot een jaarlijks Stadsfeest aan den IJssel. In opstart wellicht voornamelijk met publiek geld, maar uiteindelijk op basis van een kostendekkend businessmodel. Wij onderzoeken wat de gewenste vorm is voor het Stadsfeest en wat de (financiële) haalbaarheid hiervan is. Het onderzoek start in 2023. De uitkomsten van het onderzoek verwachten wij medio 2023 en op basis daarvan zal een vervolgactie plaatsvinden. Om in de tussentijd de Capellenaren wel een stadsfeest te bieden, verkennen wij de mogelijkheden van wederom een SMAACK XL in 2023. Voor het onderzoek en SMAACK XL is een bedrag van N 150 nodig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting incidenteel te verhogen met N 150 in 2023.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N13.346 N13.609 N14.321 N14.117 N14.089 N14.121 N14.146 N14.155 N14.111 N14.158
Baten V4.614 V4.139 V4.389 V4.369 V4.350 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341
Saldo van baten en lasten N8.732 N9.470 N9.932 N9.749 N9.740 N9.780 N9.805 N9.814 N9.770 N9.816
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V220 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V26 V179 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V246 V179 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N8.486 N9.291 N9.932 N9.749 N9.740 N9.780 N9.805 N9.814 N9.770 N9.816

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
Actualisatie huren (Act23) V234 V234 V234
Hogere dotatie voorziening onderhoud (VJN22 0.13 - Act23) N183 N183 N183
Stadsfeest (BG23 5A.1) N150 N150 N150
Aanpassen kredieten sportvelden (NJN21 1.4) N146 N146 N146
Inderxering subsidies (Act23) N123 N123 N123
Eenmalig budget 2022 actieplan corona (VJN22 0.17) via reserve eenmalig V60 V60 V60
Eenmalig budget 2022 evenementen (VJN22 0.17) via reserve eenmalig V147 V147 N147 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente N181 N181 N181
Directe personeels- en apparaatskosten N53 N53 N53
Overige verschillen N83 V16 N67 N32 N99
Totaal N712 V250 N462 N179 N641

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2022 2023 2024 e.v. 2022 2023 2024 e.v.
5.1 . Onderzoek sporthal Schenkel via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V26 N26
5.2 Taxatie Lijstersingel 20 via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V6
5.3 Incidenteel extra budget evenementen via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V147 N147
5.3 Stadsfeest (BG23 5A.3) N150
5.3 Actieplan corana; Smaack XL via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) V60 N60
Totaal V239 N0 N0 N233 N150 N0

Subsidieplafond

Terug naar navigatie - Subsidieplafond
Subsidieregeling Plafond
Sport en sportieve recreatie 97
Prestatiesport 19
Jeugdsportstimulering 21
Cultuur: - Muziekonderwijs - Theater - Bibliotheek - Cultuur overig 491 1.178 1.024 269
Evenementen 144
Nieuwe culturele initiatieven 27

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Bewegen en recreëren in de buitenruimte

Terug naar navigatie - Bewegen en recreëren in de buitenruimte
BG23 - Waardering van bewoners voor de woonomgeving

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 7,3 7 7 7,4
Jaarrekening 7,2 7,3 7,4 -

BG23 - Tevredenheid over de inrichting openbaar groen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.

Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 81 % 80 % 80 % 80 %
Jaarrekening 82 % 77 % 80 % -

BG23 - Waardering van het onderhoud openbaar groen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 6,2 6,2 6,3 6,5
Jaarrekening 6,4 6,4 6,5 -

BG23 - Waardering aanwezigheid speelplekken

De indicator is opgenomen vanaf Begroting 2023. De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.

 

Boekwerk 2023 2017 2019 2021
Streefwaarde 6,5 - - -
Jaarrekening - 6,4 6,5 6,6

Wat gaan wij daarvoor doen?

Waterrobuust en hittebestendig Capelle

Terug naar navigatie - Waterrobuust en hittebestendig Capelle
BG23 - m2 groen

Eenheid: m2. 

Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 2860000 m2 2860000 m2 2900000 m2 2900000 m2
Jaarrekening 2900000 m2 2880000 m2 - -

BG23 - Bomen

Bij cijfers van de jaarrekening moet rekening gehouden worden met het plantseizoen (november-maart), waardoor bomen nog geplant moeten worden en nog niet geregistreerd staan op 31 december. Eenheid: aantal bomen.

Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 26327 bomen 26000 bomen 26000 bomen 26000 bomen
Jaarrekening 26678 bomen 25321 bomen - -

Wat gaan wij daarvoor doen?

Samenwerken

Terug naar navigatie - Samenwerken
BG23 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: aantal contracten. 

Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 122 onderhoudscontracten 122 onderhoudscontracten 122 onderhoudscontracten 122 onderhoudscontracten
Jaarrekening 122 onderhoudscontracten 122 onderhoudscontracten - -

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Actualiseren toekomstvisie Hitland
In 2022 is vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatieschap Hitland gestart met het actualiseren van de toekomstvisie Hitland. De bestuurders van de deelnemende gemeenten (Capelle en Zuidplas) in de GR zijn nauw betrokken. Beide raden kunnen een zienswijze indienen op de geactualiseerde visie. Naar verwachting leggen wij de geactualiseerde visie in het tweede kwartaal 2023 aan u voor. 

Onderzoek verplaatsen kinderboerderij 
Het onderzoek naar de verplaatsing van de kinderboerderij is de afgelopen periode wegens capaciteitsproblemen stil gelegd. Wij willen het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing weer oppakken om zo in de eerste helft van 2023 met een advies over te verplaatsing te komen. Hiervoor nemen wij een voorstel op in de Najaarsnota 2022. 

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Visie Schollebos 2020 (BBV 235733 juli 2020);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
 • Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012);
 • Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
 • Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen

Recreatieschap Hitland
Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.

Doelstelling voor programma
Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Het bijdragen aan het onderhoud in de groenvoorziening.

 

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
Maatschappelijke effecten
De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de kinderboerderij.

5B.1 Hoger onderhoudsniveau (Capels Akkoord)

Terug naar navigatie - 5B.1 Hoger onderhoudsniveau (Capels Akkoord)

Hoger onderhoudsniveau - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 400 vanaf 2023
Kasstroom: N 400 vanaf 2023

Door gerichte aanpassing van groenonderhoud (deels met beeldkwaliteitsverhoging, maar ook met de wijze van onderhoud) én het aanpassen van de inrichting verhogen wij de beleving en waarde van het groen. Hierbij werken wij aan bloemrijk en kleurrijk groen, indien gewenst plukgroen en ruilen wij eentonige perken in voor gevarieerde beplanting en verbeteren wij de tevredenheid van de Capellenaar over de groene buitenruimte. Ook dragen deze aanpassingen bij aan het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente. Aan de hand van gesprekken met de stad (zoals nu met de wijktours in het kader van Programma Buitenruimte) bepalen wij waar welke aanpassingen en maatregelen exact getroffen worden.

Door het betrekken van Capellenaren bij de groene buitenruimte en deze op maat te maken naar de behoefte van de buurt, stimuleren wij initiatief voor zelfonderhoud, eigenaarschap en onderlinge verbondenheid.

Dit voorstel is in lijn met het werken aan een groen Capelle en een uitwerking van de speerpunten in het Capels Akkoord. Daarnaast sluit dit aan bij de ambities vanuit Programma Buitenruimte.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 400 structureel vanaf 2023.

5B.2 Ecologisch maaibeheer (Capels Akkoord)

Terug naar navigatie - 5B.2 Ecologisch maaibeheer (Capels Akkoord)

Ecologisch maaibeheer - Beleidskeuze 
Lasten / Baten: N 65 vanaf 2023
Kasstroom: N 65 vanaf 2023

Het Capelse maairegime willen wij op een ecologische en natuurvriendelijke wijze uitvoeren. Dit doen wij door inzet van andere maaimachines en het maaisel na het maaien af te ruimen. Hierdoor worden voedingsstoffen afgevoerd waardoor de bodem verarmd. De verarming van de bodem stimuleert de soortenrijkdom van planten en dieren. Ook gaan wij mogelijkheden zoeken voor meer variatie in het maaibeeld (delen binnen een vlak minder vaak maaien). Dat beïnvloed de biodiversiteit positief. Capelle wordt door aanpassing van het maairegime bloem- en kleurrijker, krijgt meer variatie in van nature aanwezige soorten flora en fauna en hierdoor neemt de belevingswaarde van de groene buitenruimte toe. Deze werkwijze is in lijn met het werken aan een groen Capelle en een uitwerking van de speerpunten in het Capels Akkoord. Daarnaast sluit dit aan bij de ambities vanuit Programma Buitenruimte.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 65 structureel vanaf 2023. 

5B.3 Meer en beter groen

Terug naar navigatie - 5B.3 Meer en beter groen

Borging wetgeving en beleidsafspraken - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 100 vanaf 2023
Kasstroom: N 100 vanaf 2023

Wij moeten voldoen aan (o.a.) Wet Natuurbescherming (voor behoud natuurwaarde) en artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (zorgplicht). Om dit te kunnen doen moeten wij ons laten ondersteunen. Door het groen (en flora en fauna) in Capelle te monitoren en ons te laten adviseren bij onderhoud, zorgen wij voor het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit en monitoren wij de conditie van groen. 

Bij aanwezigheid van gevoelige flora en fauna willen wij ons laten adviseren door specialisten over de beste (en wettelijk verplichtte) werkwijze met oog op behoud en verbetering van de natuurwaarde. 

Wij willen het verzorgend onderhoud (jaarlijks) en de technische staat (elke 3 jaar) laten inspecteren door een onafhankelijke partij en spiegelen aan de beleidsafspraken en onze eigen schouwresultaten. Hierdoor kunnen wij duidelijk terug rapporteren aan het gemeentebestuur wat is bereikt met het onderhoud en beter plannen op onderhoud- en vervangingsbehoefte in de toekomst. Dit sluit aan bij de conclusies en aanbevelingen uit rekenkamer onderzoek Openbaar Goed.

Hiervoor zijn extra middelen benodigd. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 100 structureel vanaf 2023. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N7.148 N6.923 N7.292 N7.326 N7.460 N7.727 N7.865 N8.027 N8.173 N8.287
Baten V869 V893 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
Saldo van baten en lasten N6.279 N6.029 N6.398 N6.432 N6.566 N6.834 N6.972 N7.133 N7.280 N7.394
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V115 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V541 V131 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve water N165 V189 V369 V383 V383 V405 V415 V426 V436 V436
Totaal mutaties reserves V490 V320 V369 V383 V383 V405 V415 V426 V436 V436
Resultaat N5.789 N5.709 N6.029 N6.049 N6.183 N6.429 N6.556 N6.707 N6.843 N6.957

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
Hoger onderhoudsniveau (BG23 5B.1) N400 N400 N400
Budget Groen en Water (NJN21 5B.3) V100 V100 V100
Stormschade (VJN22 5B.2) V100 V100 V100
Meer en beter groen (BG23 5B.3 ) N100 N100 N100
Ecologisch maaibeheer (BG23 5B.2) N65 N65 N65
Reserve Water, bijstelling baggerkosten (Act21) N150 N150 V180 V30
Overhevelen Corona-middelen (NJN21 0.17) V131 V131 N131 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente N197 N197 N197
Directe personeels- en apparaatskosten V196 V196 V196
Overige verschillen V16 V1 V17 V17
Totaal N369 V1 N368 V49 N319

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2022 2023 2024 2025 2026 e.v. 2022 2023 2024 2025 2026 e.v.
5.7 Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water V201 V383 V388 V388 V410 N12 N14 N5 N5 N5
5.7 Actieplan corana; Buiten herdenken via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V101 N101
5.7 Actieplan corana; Buiten ontmoeten via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V20 N20
5.7 Actieplan corana; Groenbeleving via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V5 N5
5.7 Actieplan corana; Educatie/informatie via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V5 N5
Totaal V332 V383 V388 V388 V410 N143 N14 N5 N5 N5