Reserves en voorzieningen

Begroting 2023

Terug naar navigatie - Begroting 2023
Nr. Naam reserve Portefeuillehouder Budgethouder Saldo begin 2023 Geprognostiseerd saldo jaarexpl. 2023 Rentetoevoeging Overige vermeerderingen Verminderingen saldo eind 2023
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen Van Woudenberg Fin. 10.000 0 0 0 0 10.000
2 Algemene reserve *) Van Woudenberg Fin. 145.124 3.154 0 0 0 148.278
Subtotaal rubriek A: 155.124 3.154 0 0 0 158.278
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering Van Woudenberg College 0 0 0 0 0 0
2 Eenmalige uitgaven Van Woudenberg Fin. 282 0 0 150 104 328
3 Sociaal Noodfonds Westerdijk SL 222 0 0 14 14 222
4 Reserve Rekenkamer Van Woudenberg Griffie 10 0 0 0 0 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds Hartnagel BCO 735 0 0 0 0 735
6 Water Wilson SB 2.359 0 0 14 383 1.990
7 Bestedingen Eneco-gelden Van Woudenberg Fin. 20.000 0 0 0 0 20.000
Subtotaal rubriek B: 23.608 0 0 178 501 23.285
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 178.732 3.154 0 178 501 181.563
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2022 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2021 is reeds onderdeel van de beginstand 2022.
Nr. Naam voorziening Portefeuillehouder Budgethouder Saldo begin 2023 Geprognostiseerd saldo jaarexpl. 2023 Rentetoevoeging Overige vermeerderingen Verminderingen saldo eind 2023
1 Onderhoud Van Woudenberg, Hartnagel, Faassen, Wilson div. 3.118 0 0 2.195 1.913 3.400
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. Van Woudenberg SB 22 0 0 0 0 22
3 Diverse (verliesgevende) complexen Van Woudenberg SO 11.249 0 0 0 3.796 7.453
4 Dubieuze debiteuren Van Woudenberg Fin. 6.760 0 0 131 175 6.716
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers Burgemeester BCO 7.209 0 0 154 308 7.055
6 Rioolheffing middelen derden Van Woudenberg SB 2.120 0 0 206 889 1.437
7 Afvalstoffenheffing middelen derden Van Woudenberg SB 1.002 0 0 1.014 1.318 698
8 Omgevingsvergunningen Van Woudenberg SB 0 0 0 0 0 0
9 Gereed product Van Woudenberg SO 0 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen 31.480 0 0 3.700 8.399 26.781
Totaal Reserves en Voorzieningen 210.212 3.154 0 3.878 8.900 208.344

Meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Meerjarenbegroting
Nr. Naam Reserve Saldo begin 2022 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) 143.393 145.124 148.278 161.594 177.211 180.802 182.854 183.596 182.978 180.877
Subtotaal rubriek A: 153.393 155.124 158.278 171.594 187.211 190.802 192.854 193.596 192.978 190.877
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eenmalige uitgaven 6.314 282 328 328 328 0 0 0 0 0
3 Sociaal Noodfonds 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
4 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds 2.235 735 735 735 735 735 735 735 735 735
6 Water 2.548 2.359 1.990 1.607 1.224 819 404 -22 -426 -830
7 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Subtotaal rubriek B: 31.577 23.608 23.285 22.902 22.519 21.786 21.371 20.945 20.541 20.137
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 184.970 178.732 181.563 194.496 209.730 212.588 214.225 214.541 213.519 211.014
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2022 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2021 is reeds onderdeel van de beginstand 2022.
Nr. Naam Voorziening Saldo begin 2022 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030
V: Voorzieningen
1 Onderhoud 5.353 3.118 3.400 3.147 3.231 3.848 5.349 5.334 5.202 3.885
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 5.797 11.249 7.453 5.452 5.452 5.452 5.452 5.452 0 0
4 Dubieuze debiteuren 6.804 6.760 6.716 6.672 6.628 6.584 6.540 6.496 6.452 6.408
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 7.363 7.209 7.055 6.901 6.747 6.593 6.439 6.285 6.131 5.977
6 Rioolheffing middelen derden 2.273 2.120 1.437 859 512 376 456 542 622 707
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.506 1.002 698 452 172 88 198 236 203 74
8 Omgevingsvergunningen 0 0 0 954 1.633 1.007 0 0 0 0
9 Gereed product 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen (rubriek V) 29.915 31.480 26.781 24.437 24.375 23.948 24.434 24.345 18.610 17.051
Totaal Reserves en Voorzieningen 214.885 210.212 208.344 218.933 234.105 236.536 238.659 238.886 232.129 228.065

Toelichting op de reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op de reserves en voorzieningen

Op grond van het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is in de onderverdeling van de reserves onderscheid gemaakt tussen algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot een algemene reserve; deze reserves hebben meer het karakter van een "buffer" (ter dekking van onverwachte tegenvallers).

Verplichtingen en verliezen, of te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen op een voorziening verantwoord te worden. Op grond van het besluit BBV mag aan voorzieningen geen rente worden toegevoegd (met uitzondering van de voorzieningen die zijn gebaseerd op een contante waarde).

In het hiernavolgende overzicht wordt derhalve opgenomen:

  • Algemene reserves (Rubriek A);
  • Bestemmingsreserves (Rubriek B);
  • Voorzieningen (Rubriek V).

In deze toelichting worden de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de reserves en voorzieningen geschetst. De stand per 1 januari 2023 is gebaseerd op de saldi van de Jaarrekening 2021, inclusief de (verwachte) mutaties in 2022. In het bijgevoegde cijfermatige overzicht worden, conform de BBV-voorschriften, de (verwachte) mutaties in 2023 weergegeven. Tevens worden de reserves en voorzieningen in meerjarig perspectief gepresenteerd.

Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)

Terug naar navigatie - Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)
A1. Algemene reserve Minimum niveau 10 miljoen
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve is bedoeld als algemene buffer voor risico’s. Het minimum niveau is bepaald op € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). In dit saldo is tevens begrepen € 1 miljoen als vaste minimumbuffer voor risico’s grondexploitaties.
Voeding Geen.
Omvang Stand per 1 januari 2023: 10.000
Er zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd.

Algemene reserve (A2)

Terug naar navigatie - Algemene reserve (A2)
A2. Algemene reserve
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve heeft geen specifieke bestemming en is vooral bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van risico’s.
Voeding Er is geen structurele voeding. Wel wordt een overschot op de jaarrekening in principe in deze reserve gestort.
Omvang Stand per 1 januari 2023: 145.124
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2022 143.393
Bij: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2022 1.901
1.901
Af: - Social Return (VJN 2022 0.11) 170
170
Stand per 31-12-2022 145.124
Bij: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2023 3.154
3.154
Af: - Geen mutaties 0
Stand per 31-12-2023 148.278
Bij: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2024 13.316
13.316
Af: - Geen mutaties 0
Stand per 31-12-2024 161.594
Bij: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2025 15.617
15.617
Af: - Geen mutaties 0
Stand per 31-12-2025 177.211
Bij: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2026 3.591
3.591
Af: - Geen mutaties 0
Stand per 31-12-2026 180.802
Bij: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2027 2.052
2.052
Af: - Geen mutaties 0
Stand per 31-12-2027 182.854
Bij: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2028 742
742
Af: - Geen mutaties 0
Stand per 31-12-2028 183.596
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2029 618
Stand per 31-12-2029 182.978
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geprognostiseerd saldo Jaarexploitatie 2030 2.101
Stand per 31-12-2030 180.877

Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)

Terug naar navigatie - Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)
B1.  Egalisatiereserve bedrijfsvoering
Butgethouder Gemeentesecretaris
Doel Bij de Voorjaarsnota 2000 heeft de raad besloten tot het instellen van een egalisatiereserve voor de bedrijfsvoering. De reserve is bedoeld om schommelingen in de kosten van de bedrijfsvoering over meerdere jaren te verrekenen en zo knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Het college is gemandateerd tot het nemen van een besluit over de dotatie en onttrekking aan deze reserve (de mandatering is geregeld in artikel 11 lid 6. Financiële verordening 2020). In de raadsvergadering van 7 maart 2022 heeft de raad de nieuwe Financiële Verordening 2022 vastgesteld. daarbij is tevens besloten om bij de Voorjaarsnota 2022 de reserve bedrijfsvoering op te heffen.
Voeding De voeding van de egalisatiereserve, inclusief boven- en ondergrens, is vastgelegd in een tussen het college en de algemeen directeur afgesloten Bedrijfsvoeringconvenant. Met ingang van 2004 is een convenant afgesloten voor onbepaalde tijd.
Omvang Stand per 1 januari 2023: 0
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:
Stand per 01-01-2022 248
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Vrijval reserve bedrijfsvoering (VJN 2022 0.10) 248
248
Stand per 31-12-2022 0

Reserve eenmalige uitgaven (B2)

Terug naar navigatie - Reserve eenmalige uitgaven (B2)
B2. Reserve eenmalige uitgaven
Butgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel Bij de Najaarsnota 1999 is besloten tot het instellen van deze reserve om eenmalige reserveringen en bestedingen af te wikkelen (procedureel geregeld in artikel 11 Financiële verordening 2017). De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budget dat in enig jaar niet is besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden, anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
Voeding Dotaties op grond van door de raad te nemen besluiten.
Omvang Stand per 1 januari 2023: 282
Het geprognosticeerde saldo per 1 januari 2023 wordt nog beïnvloed door mutaties in het lopende jaar.
Mutatie BG23 Omschrijving Besluit Verloop 2022 2023 2024 2025 2026 2027 e.v.
Bedrag Nieuw of door-schuiven Stand 1-1 Dot Ont Stand 31-12 Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand
Programma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datalab NJN 2020 0.18 / NJN2021 0.23 2022 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 342 0 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extra Communicatie Corona VJN 2021 0.17 2024 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SROI Jaarrekening 2021 2024 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervanging Lockers VJN 2021 0.15 2024 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 0 480 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weerbaarheid bestuur NJN 2020 1.1 2022 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxatie voor verzekering Slotlaan VJN 2021 0.5 2024 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weerbaarheidsgelden NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1 2022 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wijkveiligheidsplan Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1 2022 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 1 152 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieuwe mobilieit Wijz.voorstel Begr.2020 / NJN2021 2.2 2022 137 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fietsbeleid VJN2021 2.4 2023 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervoersknoop Rivium VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6 2023 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorbereidingsbudget MIRT VJN2021 2.8 2023 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeerseducatie Wijz.voorstel Begr.2021 2.1 2023 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersveiligheid Wijz.voorstel Begr.2021 2.2 2023 127 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTA Capelseplein VJN2021 2.3 2023 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTA -i-VRI's VJN2021 2.3 2023 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbeleid - Meten is weten VJN2021 2.5 2023 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTW NJN 2019 2.4.3 / VJN 2020 2.3 2022 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 2 856 0 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrekening. 2020 2022 226 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projectplan BIZ Capelle XL Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1 2024 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIZ Capelle-West quick wins VJN2017 3.4.4 2022 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKB-deal NJN21 3.1 2024 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West VJN21 3.2 2024 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 3 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2022 349 0 171 178 150 0 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0
Budget aanpak laaggeletterheid Begroting 2021 2024 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxatie Berliozstraat etc VJN 2021 0.5 2024 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 4 550 0 372 178 150 0 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0
Programma 5A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onderzoek sporthal Schenkel BG 2021 5A.2 2024 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evenementen NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4 2024 147 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxatie verzekering Lijstersingel 20 VJN 2021 0.5 2024 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 5A 179 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 131 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 5B 131 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huiskamer van de Wijk Purmerhoek NJN2020 6A.4 2022 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6A.5 / Jaarrekening. 2020 2022 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget coronaplan jongeren VJN 2021 2024 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St.Welzijn Capelle overschot 2020 NJN 2021 6A.5 2024 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Alles Kidzz NJN 2021 6A.6 2024 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Veilige scholen NJN 2021 6A.7 2024 35 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 286 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coronabudget SWC NJN 2020 0.12 / VJN 2021 6A.6 2024 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOP's Jaarrekening 2021 2024 132 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0