Leeswijzer

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Primaire doelgroep van deze begroting is uw gemeenteraad. Daarnaast is het bedoeld om Capellenaren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden, waaronder de provincie Zuid-Holland, inzicht te geven in de beleidsvoornemens en de financiële cijfers over 2023. Planning en control documenten zijn digitaal te terug te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl

In 2023 kennen wij de volgende planning en control documenten: begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarstukken.

Alle in de begroting genoemde bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ bedoelen wij de gemeenteraad.

Hoe is de begroting opgebouwd?

Terug naar navigatie - Hoe is de begroting opgebouwd?

De begroting is opgebouwd uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. 

Beleidsbegroting
De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programmaplan (programma's) en paragrafen. De programma’s geven informatie per ‘beleidsveld’. De paragrafen geven informatie over de gemeente in zijn geheel en geven diverse dwarsdoorsneden door de programma’s heen. Ze zijn bedoeld om de raad een beleidsmatig inzicht te geven in beheersmatige zaken.

Financiële begroting
De financiële begroting bevat een aantal cijfermatige tabellen, zoals het overzicht van baten en lasten, het overzicht van incidentele baten en lasten, algemene dekkingsmiddelen, geprognosticeerde balans en de reserves en voorzieningen. In deze begroting is een overzicht van de investeringskredieten en een kasstroomoverzicht opgenomen. De Financiële begroting bevat een meerjarenraming van 7 jaar.

Autorisatieniveau gemeenteraad
Het autorisatieniveau van de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma’s, behalve binnen programma’s die bestaan uit deelprogramma's. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma’s.

Wat staat er in het programmaplan (programma's)?

Terug naar navigatie - Wat staat er in het programmaplan (programma's)?

Het programmaplan is samengesteld uit de volgende 9 programma’s:

Ieder programma bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • In de missie staat de overkoepelende programmadoelstelling. De missie laat zien waar het programma over gaat;
 • De eerste twee W-vragen zijn: Wat willen wij bereiken (doelstellingen) en Wat gaan wij daarvoor doen (prestaties/activiteiten). Bij "Wat willen wij bereiken" geven wij aan welk maatschappelijk effect (of algemene beleidsdoelstelling) wij met het betreffende programma voor de gemeente willen bereiken. Dit is het domein van de raad. Bij de tweede W-vraag (wat gaan wij daarvoor doen) benoemen wij de specifieke prestaties die in het begrotingsjaar worden geleverd en die bijdragen aan de doelstellingen. Deze hebben wij zo geformuleerd dat de raad kan controleren, tussentijds of via het jaarverslag, of het college de afgesproken prestaties heeft geleverd. Aan de doelstellingen hebben wij eveneens, waar van toepassing, indicatoren weergegeven. Dit betreffen zowel eigen Capelse indicatoren als verplichte landelijke indicatoren. 
  De landelijke indicatoren zijn vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten voorgeschreven indicatoren over de verschillende beleidsterreinen. Alle landelijke indicatoren, behalve die in programma 0, zijn afkomstig uit landelijke databases via waarstaatjegemeente. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op. De gegevens van eind augustus 2022 zijn opgenomen. Op de site www.waarstaatjegemeente.nl is een vergelijking met andere gemeenten mogelijk. Wij geven de cijfers van Capelle en Nederland in een grafiek weer. De Capelse indicatoren geven, net als de landelijke indicatoren, een beeld van de reeds gerealiseerde en na te streven prestaties en effecten op de beleidsvelden. Dit zijn echter ‘Capelse’ indicatoren, omdat ze niet landelijk voorgeschreven zijn.
  In deze begroting nemen wij bij zowel de landelijke als de Capelse indicatoren ook een verwachtingswaarde of streefwaarde voor het jaar 2023 op. Een verwachtingswaarde staat bij indicatoren waar wij geen directe invloed op hebben (bijvoorbeeld WOZ-waarde) of bij indicatoren waarbij het positief is mocht de uiteindelijke waarde onder de opgenomen waarde komen (bijvoorbeeld voortijdige schoolverlaters). Wij streven bij deze indicatoren meestal naar een zo laag mogelijke waarde, maar hebben een verwachting van deze waarde in 2023 gezien ons beleid. De term streefwaarde zou voor deze indicatoren voor verwarring kunnen zorgen en daarom hanteren wij hier ook de term verwachtingswaarde. In alle andere gevallen spreken wij in deze begroting over streefwaarde.
  In aantal gevallen zijn er nieuwe indicatoren toegevoegd in deze begroting. Waar er waarden uit eerdere jaren bekend zijn, zijn deze ook ingevuld onder de noemer "Jaarrekening". 
 • In de ontwikkelingen wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen;
 • De kaderstellende beleidsnota’s zijn kaderstellende beleidsstukken die bij dit programma horen en vastgesteld zijn door de gemeenteraad. Deze nota’s zijn openbaar en op internet te vinden. Waar mogelijk zijn ze ook gerubriceerd naar de verschillende taakvelden;
 • Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten schrijft voor dat wij de betrokkenheid van verbonden partijen op een programma inzichtelijk maken. De volledige informatie over verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen;
 •  Per programma treft u de wijzigingsvoorstellen aan. Hierbij maken wij onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische voorstellen en beleidskeuzes;
 • Wat mag het kosten? Bij de derde W-vraag stelt de raad de voor het programma benodigde financiële middelen vast. De lasten en baten per programma specificeren wij globaal. In de tabel worden de totale kosten per programma vermeld exclusief en inclusief de mutaties in de reserves. Alle besluitvorming tot en met de voorjaarsnota is verwerkt. Het nieuwe beleid hebben wij hierin inclusief de wijzigingsvoorstellen opgenomen. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;
 • Analyse verschil Begroting. Analyse op hoofdlijnen waarin het verschil in raming van het begrotingsjaar met de raming van het voorgaande begrotingsjaar wordt gepresenteerd;
 • Het onderdeel Incidentele baten en lasten betreft bedragen hoger of gelijk aan 100, die geen onderdeel zijn van regulier budget en zich gedurende een periode van maximaal 3 jaar voordoen. Een afwijking op een structureel budget is geen incidentele baat of last. De grijs gemarkeerde velden zijn de incidentele mutaties in de reserves;
 • In een aantal programma’s wordt ook de subsidieplafonds weergegeven. In de Algemene Subsidieverordening (ASV) is opgenomen dat de raad subsidieplafonds in de zin van artikel 4:22 Awb kan vaststellen. Een subsidieplafond is het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift (subsidieregeling). Dit betekent overigens niet dat deze bedragen ook daadwerkelijk als subsidie worden verstrekt.

Wat staat er in de paragrafen?

Terug naar navigatie - Wat staat er in de paragrafen?

De paragrafen zijn een belangrijk element in de begroting. De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting bezien vanuit een bepaald perspectief. Veel van de paragrafen zijn hierdoor een belangrijke aanvulling op de informatie over de (meerjaren)begroting. Vrijwel alle paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De paragrafen vormen de kaders die de raad voor het college stelt voor het beheer en de uitvoering van het beleid (en de begroting). De raad heeft hiermee instrumenten in handen om:

 1. de beleidslijnen van de diverse onderdelen van de financiële functie vast te stellen;
 2. de hoofdlijnen van de uitvoering te controleren.

Wij hebben de onderstaande paragrafen opgenomen:

Wat staat er in de bijlagen?

Terug naar navigatie - Wat staat er in de bijlagen?

De bijlagen worden ter informatie verstrekt aan de gemeenteraad. In deze begroting zijn de volgende bijlagen opgenomen:

Tot en met de Begroting 2022 werd naast bovengenoemde bijlagen een bijlage Algemene uitkering opgenomen met detailinformatie over de opbouw van het gemeentefonds. In lijn met het laten vervallen van de taakveldraming kiezen wij ervoor deze bijlage niet meer op te nemen. De uitwerking van de meicirculaire 2022 treft u aan in een wijzigingsvoorstel in programma 0.