Paragraaf Verbonden partijen

Samenvatting Verbonden partijen

Algemene beleidskaders

Terug naar navigatie - Algemene beleidskaders

Wat zijn verbonden partijen?
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Met bestuurlijk belang wordt zeggenschap bedoeld, bijvoorbeeld bij vertegenwoordiging in een bestuur of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake als aan de verbonden partij een financiële bijdrage ter beschikking is gesteld of als er voor een verbonden partij aansprakelijkheid bestaat.
Behalve met verbonden partijen heeft de gemeente ook relaties met andere partijen die niet volledig aan deze definitie voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om partijen waar wij enige vorm van zeggenschap hebben, partijen aan wie wij een financiële borgstelling hebben verstrekt of partijen die jaarlijks een aanzienlijk bedrag subsidie ontvangen en voor een groot deel afhankelijk daarvan zijn. Wij noemen deze partijen ‘overige gerelateerde partijen’. In deze paragraaf nemen wij zowel informatie op over verbonden partijen als over overige gerelateerde partijen.

Beleid voor verbonden partijen
In de Nota Verbonden Partijen 2019 staan beleidskaders over de omgang met verbonden partijen. Onderwerpen in deze nota zijn onder andere:

 • Beleidskaders voor in- en uittreding bij verbonden partijen;
 • Rolverdeling tussen het college en de raad;
 • Risico-checklist;
 • Informatie over de planning & control cyclus van verbonden partijen;
 • Aandachtspunten voor governance;
 • Aandachtspunten bij de door de gemeente zelf opgerichte verbonden partijen;
 • Aandachtspunten voor dilemma’s bij verbonden partijen;
 • Afwegingskaders voor gewenste bestuurlijke betrokkenheid.

Visie op verbonden partijen
In de Nota Verbonden Partijen 2019 hebben wij de volgende visie opgenomen:

 • Verbonden partijen dragen in meer of mindere mate bij aan het publiek belang van onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat deze partijen zijn zich hiervan bewust zijn en zich hiervoor inzetten. Tegelijkertijd dragen wij, in verschillende rollen, actief bij aan het slagen hiervan. Hierbij is niet alleen effectiviteit van belang, maar ook democratische legitimiteit.
 • Wij vinden het belangrijk om goede afwegingen te maken over het aangaan van deelname in nieuwe verbonden partijen. Wij doen dit alleen als de voordelen van deelname duidelijk zichtbaar zijn, als de risico’s beheersbaar zijn en als er geen ongunstige neveneffecten ontstaan. Dezelfde afwegingen gebruiken wij om verbonden partijen periodiek te beoordelen. Hiervoor brengen wij periodiek de risico’s in kaart. Om flexibel in te kunnen springen op ontwikkelingen is een goede uittredingsregeling ook belangrijk. Het uitgangspunt is ‘nee, tenzij’.
 • Wij vinden het ook belangrijk om zeggenschap te hebben over de strategische koers van een verbonden partij. Tegelijkertijd beschouwen wij de operationele zaken als de verantwoordelijkheid van de partij zelf. Wij houden een vinger aan de pols, maar geven vertrouwen als blijkt dat dat gegeven kan worden. Wij maken goede afspraken over de governance van verbonden partijen.

Wijzigingen in de lijst met verbonden partijen
Wij verwachten in 2023 geen wijzigingen in de lijst met verbonden partijen. Wel zal er mogelijk opnieuw het verzoek komen vanuit Stedin voor een aanvullende kapitaalinjectie. Mocht aan dit verzoek tegemoet gekomen worden, dan heeft dat invloed op de omvang van het aandelenbezit van Stedin.

Vermogen en resultaat
De in de overzichten gepresenteerde cijfers bij "Vermogen en resultaat verbonden partij" zijn in de basis de cijfers zoals opgenomen in de jaarstukken 2021 van de betreffende verbonden partij. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In het onderstaande overzicht geven wij weer wat de financiële bijdragen aan verbonden partijen of wat de ontvangen dividenden in 2023 zijn. 

Bijdrage gemeente 2023 Dividend 2023
Gemeenschappelijke regelingen
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) 577
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 4.659
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 189
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) 575
Werkvoorzieningschap Promen 5.651
Recreatieschap Hitland 360
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten 14.651
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 14.092
Vennootschappen
Stedin N.V. 847
Evides N.V. 426
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. 9
Irado N.V. 8.444 330
Isala Theater B.V. 1.176
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. 91
Sportief Capelle B.V. 5.368
Stichtingen
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel 14.126
Stichting Welzijn Capelle 6.294
76.253 1.612

Gewenste bestuurlijke betrokkenheid

Terug naar navigatie - Gewenste bestuurlijke betrokkenheid

In de Nota Verbonden Partijen 2019 is opgenomen dat het verstandig is om keuzes te maken naar welke verbonden partijen met name aandacht uitgaat. Betrokkenheid is met name gewenst als:

 • De bestuurlijke invloed groot is;
 • Het financieel belang groot is;
 • De maatschappelijke risico’s groot zijn.

Om de afwegingen goed te kunnen maken, is er in de nota een afwegingskader met criteria opgenomen. Op basis hiervan kunnen de partijen ingedeeld worden in drie categorieën, namelijk basis (+), standaard (++) en extra (+++). Op basis hiervan kan het college besluiten om de bestuurlijke betrokkenheid te vergroten, bijvoorbeeld door vaker ambtelijk of bestuurlijk overleg te voeren met de partij of meer verantwoordingsinformatie te vragen. Begin 2022 is deze analyse voor alle partijen uitgevoerd (BBV nr.708353 10 mei 2022). De uitkomst hiervan is samengevat in de onderstaande tabel.

Gemeenschappelijke regelingen Basis (+) Standaard (++) Extra (+++)
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
Werkvoorzieningschap Promen
Recreatieschap Hitland
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Vennootschappen en coöperaties Basis (+) Standaard (++) Extra (+++)
Stedin N.V.
Evides N.V.
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Irado N.V.
Isala Theater B.V.
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.
Sportief Capelle B.V.
Stichtingen en verenigingen Basis (+) Standaard (++) Extra (+++)
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
Stichting Welzijn Capelle
Overige gerelateerde partijen Basis (+) Standaard (++) Extra (+++)
Stichting BLICK op Onderwijs (Boeiend Leren In Capelle en Krimpen)
Stichting Begraafplaats en Crematorium Schollevaar
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan
Stichting IJsselland Ziekenhuis
Stichting Zorgbeheer de Zellingen - Verpleeghuis Rijckehove
Stichting Havensteder
Stichting Vestia
Stichting Woonzorg Nederland
Stichting Bibliotheek aan den IJssel
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Kort samengevat zijn dit de conclusies:

 • Van de GR’en scoren 3 partijen in de categorie extra: Promen, Jeugdhulp Rijnmond en IJsselgemeenten. De bijdragen aan deze partijen zijn relatief hoog en wij lopen diverse financiële en maatschappelijke risico’s;
 • Van de vennootschappen geldt dat Sportief Capelle extra scoort, vanwege het maatschappelijke belang. Vanwege concrete risico’s zijn het Isala Theater en Rijksmonument Dorpsstraat 164 inmiddels ook op “extra” gezet;
 • De twee stichtingen scoren ook beide extra. Dit komt vooral doordat we, als enig ‘deelnemer’, relatief veel invloed hebben en vanwege het maatschappelijk belang;
 • Van de overige gerelateerde partijen tot slotte scoort alleen BLICK extra, vanwege het maatschappelijke en financiële belang van deze stichting.

Gemeenschappelijke regelingen

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Terug naar navigatie - Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Schiedam
Openbaar belang Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur
Omvang belang gemeente Bron: begroting DCMR 2023 Op basis van de bijdragen van gemeenten bedraagt de bijdrage van Capelle aan den IJssel 0,8%.
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Duurzaamheid en Milieu (de heer Geissler) Ambtelijk: Stadsbeheer (Vergunningen, Toezicht en Handhaving)
Taak / doelstelling Uitvoeringsinstantie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en Milieu
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en de provincie Zuid-Holland
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage 2023: N 577
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 6.038 31-12-2021: 4.866 Vreemd vermogen 1-1-2021: 10.511 31-12-2021: 14.137 Resultaat na bestemming 2021: -954
Risico's Om de doelstellingen van de DCMR ook in de toekomst te kunnen realiseren en de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren treft de DCMR maatregelen ter behoud van een goede reputatie en een duurzaam gezonde financiële situatie. Eén van deze maatregelen is de risicomanagementcyclus. Risico’s worden binnen de DCMR opgehaald in risicogesprekken van het management. Risico’s zijn onzekere gebeurtenissen met oorzaken, een kans van optreden en gevolgen voor doelstellingen. Er is sprake van een menselijke, organisatorische of technische/juridische oorzaak of een ontwikkeling van buitenaf waardoor de onzekere gebeurtenis zich kan voordoen. Het voordoen van de gebeurtenis kan gevolgen hebben voor geld, tijd, kwaliteit, veiligheid of reputatie. Niet elk risico heeft een financieel gevolg. De risicomanagementcyclus is gebaseerd op de theorie van Risicoleiderschap. Risicomanagement is niet bedoeld om alle onzekerheid over doelrealisatie weg te nemen, maar om de weerbaarheid van de organisatie te vergroten. De gekozen methodiek is praktisch toepasbaar en geïntegreerd in de reguliere managementtaken. Omvang financiële consequenties Omgevingswet De DCMR gaat (in principe) uit van een budget neutrale overgang naar de Omgevingswet. Dit geldt voor de reguliere basis VTH-taken, maar ook de adviesproducten die de DCMR voor haar deelnemers maakt. Er is echter een belangrijke uitzondering op bovengenoemd uitgangspunt. Voor de specifieke advisering op de (milieu-)thema’s bodem, (externe) veiligheid en geluid verwacht DCMR voor haar deelnemers een extra financiële inspanning. Voor wat betreft het onderwerp ‘bodem’ gaat het dan om de zogenaamde ‘warme overdracht’ van de bodemtaken (van provincie naar gemeenten) waartoe ook een aantal VTH-taken behoort. Onduidelijk op dit punt is nog wat de omvang is van de middelen die overkomt van de provincie (en het Rijk) naar de gemeenten (laatstgenoemde worden straks bevoegd gezag voor een aantal bodemtaken). In deze begroting zijn de financiële consequenties hiervan nog niet meegenomen. Op dit moment wordt ook nog onderzocht wat de omvang van de verwachte financiële consequenties zijn van de wijzigingen voor de thema’s externe veiligheid en geluid. Verwacht wordt dat de veranderingen in ieder geval beperkter zijn dan voor het thema bodem. Tenslotte wordt rekening gehouden met frictiekosten in de eerste maanden na inwerkingtreding van de wet (wennen aan nieuwe instrumenten, andere werkwijzen etc.). De verwachting is op dit moment dat deze frictiekosten binnen de huidige begroting kunnen worden opgevangen. Invoeringsdatum Na enkele keren uitgesteld te zijn , is het invoeren van de nieuwe omgevingswet nu vastgesteld op 1 januari 2023. Indien te lang wordt gewacht met het bieden van zekerheid worden bepaalde investeringen die nu worden gedaan ondoelmatig.
Periodieke beoordeling Periodiek vindt ambtelijk overleg plaats waarin uitvoering Werkprogramma wordt besproken.
Ontwikkelingen In de beleidsbegroting 2022 worden de worden de belangrijkste ontwikkelingen op het werkterrein van de DCMR geschetst: Meerjarenprogramma 2021-2024 In het Algemeen Bestuur van de DCMR is in december 2020 het Meerjarenprogramma (MJP) 2021-2024 vastgesteld. Hierin is aangegeven op welke wijze de DCMR invulling geeft aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de participanten door het inzetten van de VTH- en ruimtelijke en advies- instrumenten. Daarnaast wordt extra focus gelegd op aandachtsgebieden waar dit nodig wordt geacht om doelen te behalen of risico’s te beheersen. Daartoe worden in het MJP 13 focuspunten benoemd waaraan de komende vier jaren extra aandacht wordt besteed, naast de reguliere taakuitvoering. Nieuw is de nadruk op duurzaamheid. Binnen dit thema zijn vier focuspunten benoemd die vanuit een maatschappelijke en bestuurlijke context belangrijker zijn geworden. De focuspunten betreffen: energiebesparing, energietransitie, schadelijke stoffen in de bodem voorkomen en bijdragen aan een circulaire economie. Voor het werkplan 2023 van de DCMR dient rekening te worden gehouden met een begrotingsophoging van circa N 80 ten opzichte van de huidige begrote Capelse bijdrage voor 2023. Met de invoering van de Omgevingswet welke op dit moment is beoogd op 1 januari 2023 komen namelijk ook bodemtaken naar de gemeente die door de DCMR zullen worden uitgevoerd. Op dit moment is nog onduidelijk of de gemeente hierin in gecompenseerd gaat worden.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de veiligheid in de regio
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur en auditcommissie
Omvang belang gemeente Capelle aan den IJssel heeft 7 % belang in het Algemeen Bestuur
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Brandweer en Rampenbestrijding (de heer Oskam) Ambtelijk: BCO
Taak / doelstelling De VRR is belast met: - de zorg die op grond van de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9) is opgedragen aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten - Het onder alle omstandigheden bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerd en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; - Het doelmatig organiseren, coördineren en uitvoeren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg; - Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen. Taken: - Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; - Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 1); - Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist. - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling; - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling; - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling; - Het uitvoeren van de ambulancezorg
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 1 Integrale Veiligheid en Openbare Orde
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen, Westvoorne
Financiële consequenties begrotingsjaar Kosten van de regionale taken worden gedragen door de deelnemende gemeenten, verdeling geschiedt op basis van het aantal inwoners per 1 januari (CBS) van het kalenderjaar. Bijdrage 2023: 4.659
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 13.067 31-12-2021: 5.085 Vreemd vermogen 1-1-2021: 70.887 31-12-2021: 96.225 Resultaat na bestemming 2021: -196
Risico's Zie ontwikkelingen
Periodieke beoordeling De deelname aan de VRR volgt uit de Wet op de Veiligheidsregio’s, uittreding is niet mogelijk, door aanpassing van de wet is formeel gezien wel deelname aan de Veiligheidsregio Hollands-Midden in plaats van de VRR mogelijk
Ontwikkelingen Ontwikkelagenda In het voorjaar 2022 heeft de eerste bestuurlijke besluitvorming binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) plaats gevonden tot invoering van de scenario 2 “Basis op orde” uit de Ontwikkelagenda. Dit ontwikkeltraject is eind 2019 gestart, uw gemeenteraad is meerdere keren geraadpleegd, en ook in de gelegenheid gesteld tot het uitbrengen van een zienswijze op de voorstellen via de Kadernota 2023, waarin de financiële consequenties van scenario 2 waren verwerkt. Via zowel de concept-begroting VRR 2023 als het concept Beleidsplan 2023-2027 wordt het scenario 2 “Basis op orde” nu verwerkt in de definitieve besluitvorming. Genoemde stukken worden bestuurlijk vastgesteld in het najaar van 2022. Binnen de VRR is al aangevangen met het investeren op het gebied van vakbekwaamheid. Opvang vluchtelingen Naast de Ontwikkelagenda heeft de VRR te maken met het coördinatievraagstuk op het gebied van opvang vluchtelingen. Dit vraagstuk legt een claim op de beschikbare capaciteit binnen de VRR. Het coördineren richt zich op de verdeling van de opvangvraagstuk over de gehele regio, ook is de VRR belast met het beoordelen van locaties op veiligheidsvraagstukken (bijvoorbeeld veilig vluchten bij brand).

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Terug naar navigatie - Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Economisch Vestigingsklimaat en Verkeer & Vervoer
Bestuurlijk belang Lid Algemeen bestuur, lid Vervoersautoriteit, leden bestuurs- en adviescommissies
Omvang belang gemeente Capelle aan den IJssel heeft 5% belang
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder metropoolregio (burgemeester) Ambtelijk: Stadsontwikkeling
Taak / doelstelling Concurrerende en bereikbare metropoolregio
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat en Programma 3 Economie
Deelnemende partijen De 23 gemeenten van de voormalige stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage 2023: 189
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 30.206 31-12-2021: 32.508 Vreemd vermogen 1-1-2021: 1.555.687 31-12-2021: 1.435.141 Resultaat na bestemming 2021: 1.460
Risico's Niet van toepassing
Periodieke beoordeling Uittreding kan na besluiten van burgemeester en wethouders en de raad en goedkeuring van GS. De uittreding kan slechts plaatsvinden op 1 januari na de datum waarop opname in het register van de Wet gemeenschappelijke regelingen (art.27) heet plaatsgevonden. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van uittreding. Op dit moment is geen sprake van uittreding en wordt deelname wenselijk geacht.
Ontwikkelingen Geen

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Terug naar navigatie - Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur
Omvang belang gemeente Het totaal aantal stemmen van de deelnemende gemeenten betreft 31. Capelle aan den IJssel heeft 2 stemmen in het algemeen bestuur
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Volksgezondheid (de heer M.E. Wilson) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Het nemen van maatregelen ter bevorderen van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen.
Relatie met programma Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en Milieu
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee en Goeree-Overflakkee
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2023: 418 voor basistakenpakket (op basis van € 6,23 per inwoner) en 156 variabel deel basistakenpakket (toezicht kinderopvang):
Vermogen en resultaat verbonden partij De begroting en rekening van de GGD regelt alleen de bijdragen van de deelnemende gemeenten en kent geen eigen balans
Risico's De Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD. De GGD legt verantwoording af aan het college van B&W van Rotterdam
Periodieke beoordeling De gemeente heeft de wettelijke verplichting een GGD in stand te houden.
Ontwikkelingen De GGD-RR is een strategietraject gestart aangaande de heroriëntatie en positionering van de organisatie.

Werkvoorzieningschap Promen

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Promen
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Capelle aan den IJssel / Gouda
Openbaar belang Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie
Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
Omvang belang gemeente Er zijn zeven gemeenten die deelnemen in Promen. Afgemeten aan de gemeentelijke bijdragen 2022 zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Promen 2022 , hebben wij een belang van 23,1%.
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Werk en Inkomen (mevrouw H.D. Westerdijk) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking of dusdanige afstand tot de arbeidsmarkt dat werk bij een reguliere werkgever –vooralsnog- niet tot de mogelijkheden behoort
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen.
Relatie met programma Programma 6 Sociaal Domein: deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
Deelnemende partijen Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen, Zuidplas, Alphen aan den Rijn
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2023 Wsw: 5.651
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 4.186 31-12-2021: 3.766 Vreemd vermogen 1-1-2021: 8.153 31-12-2021: 7.777 Resultaat na bestemming 2021: 0
Risico's Het risico bestaat dat de uitstroom van Wsw minder snel gaat dan begroot. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing lichten wij dit toe
Periodieke beoordeling Uittreding uit de GR Promen kan na een besluit van de gemeenteraad en na goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De uittreding gaat in vijf jaar na het verstrijken van het jaar waarin het besluit is genomen en niet eerder dan nadat het betreffende besluit is opgenomen in de registers van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur stelt, op basis van redelijkheid en billijkheid, voor elke afzonderlijke uittreding een uittredingssom vast die aan het werkvoorzieningsschap wordt betaald. De Gemeenschappelijke Regeling Promen is aangegaan voor onbepaalde tijd
Ontwikkelingen Geen

Recreatieschap Hitland

Terug naar navigatie - Recreatieschap Hitland
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Nieuwerkerk aan den IJssel
Openbaar belang Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie
Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
Omvang belang gemeente Capelle participeert voor 62% in de gemeenschappelijke regeling. Voor wat betreft zeggenschap wordt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gevolgd
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Sport en Recreatie (mevrouw H.D. Westerdijk) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Ontwikkeling en beheer van het recreatiegebied Hitland, samen met de gemeente Zuidplas
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie: deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Deelnemende partijen Capelle aan den IJssel en Zuidplas
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2023: 360
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 852 31-12-2021: 1.064 Vreemd vermogen 1-1-2021: 6.309 31-12-2021: 6.117 Resultaat na bestemming 2021: 212
Risico's De exploitatielasten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. De definitieve gemeentelijke bijdrage kan worden verhoogd om de rekening te verevenen.
Periodieke beoordeling Uittreding is mogelijk, maar heeft wel financiële gevolgen
Ontwikkelingen In 2022 wordt vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatieschap Hitland een nieuwe toekomstvisie Hitland opgesteld. De bestuurders van de deelnemende gemeenten (Capelle en Zuidplas) in de GR zijn nauw betrokken en de kaders van de visie worden door beide raden vastgesteld. In Q1 2022 is hiervoor een plan van aanpak inclusief een participatietraject opgesteld.

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Capelle aan den IJssel
Openbaar belang De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers
Bestuurlijk belang Lid Bestuur
Omvang belang gemeente Samenstelling bestuur: iedere deelnemer wijst uit zijn midden 2 leden en 2 plaatsvervangende leden aan als lid van bestuur. Capelle heeft 1/3 belang
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Sociale Zaken/ Voorzitter Bestuur (mevrouw H.D. Westerdijk) en portefeuillehouder Financiën (de heer N.C. Van Veen) Ambtelijk: BCO en Financiën
Taak / doelstelling Doelstelling: Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de door de deelnemers aan IJSSELgemeenten opgedragen taken. Taken: Aan IJSSELgemeenten zijn in ieder geval taken toegekend, die betrekking hebben op de vakgebieden Sociale Zaken en ICT & Automatisering. Taken kunnen worden uitgebreid met andere taken bij afzonderlijk eensluidend besluit van alle deelnemers en aanvaarding van de nieuwe taken door het bestuur. Alle deelnemers nemen het pakket aan taken met betrekking tot Sociale Zaken af. De taken met betrekking tot ICT & Automatisering en de later aan IJSSELgemeenten toebedeelde taken kunnen door de deelnemers worden afgenomen.
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning en Programma 6 Sociaal Domein: deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
Deelnemende partijen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel (voor Sociale Zaken en ICT & Automatisering) en vanaf 1-1-2016 Zuidplas (voor Sociale Zaken)
Financiële consequenties begrotingsjaar De kosten van de GR blijven binnen de in de huidige meerjarenbegroting geraamde bedragen voor de betreffende onderdelen. De kosten en toekomstige voordelen worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel voor de kosten. Dit houdt in: voor de Sociale Zaken in de verhouding van 70:15:15 tussen Capelle, Krimpen en Zuidplas, voor bedrijfsvoering ICT in de verhouding 60:40 tussen Capelle en Krimpen en voor uitvoeringskosten ICT in de verhouding 69:31 tussen Capelle en Krimpen. Bijdrage voor 2023:14.651
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 604 31-12-2021: 1.124 Vreemd vermogen 1-1-2021: 15.535 31-12-2021: 13.638 Resultaat na bestemming 2021: 0
Risico's De deelnemende gemeenten blijven zelf financieel verantwoordelijk voor de budgetten van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG, met als onderdeel Wet werk en bijstand, IOAW, IOAZ en Bbz), Bijzondere Bijstand, Kinderopvang en Schuldhulpverlening. Risico gemeentelijke bijdragen (voor bedrijfsvoering): een tekort wordt in eerste instantie gedekt uit de gevormde reserves. Als de hoogte hiervan niet toereikend is, zullen de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage moeten verstrekken
Periodieke beoordeling De organisatorische en juridische vorm van de samenwerking voorziet in alle opzichten in een verbreding met andere gemeenten binnen onze regio. Daarnaast is het mogelijk organisatieonderdelen van de huidige deelnemers toe te voegen aan de regeling. Toetreding tot deze regeling kan plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van alle deelnemers alsmede de potentiële deelnemer, indien van toepassing na verkregen toestemming. In 1e kwartaal 2016 is een evaluatie uitgevoerd. De kern van de conclusies uit het evaluatierapport is dat de samenwerking zonder meer als geslaagd wordt getypeerd. Toezicht arrangement Algemeen: eenmaal per 4 jaar wordt getoetst of voortzetting van deelname aan de verbonden partijen gewenst is. Deze toetsing houdt in dat wordt beoordeeld of de voorwaarden waaronder destijds is toegetreden tot de verbonden partij nog van kracht zijn, of dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat andere keuzes moeten worden gemaakt.
Ontwikkelingen Geen

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur
Omvang belang gemeente De aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond deelnemende gemeenten hebben in totaal 35 stemmen. Capelle aan den IJssel heeft 2 stemmen in het algemeen bestuur. Afgaande op het totaal aan bijdragen van gemeenten, dragen wij voor plusminus 5,0% bij.
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Jeugdhulp (mevrouw A.J. Hartnagel) en portefeuillehouder Financiën (de heer N.C. Van Veen) Ambtelijk: Samenleving en Financiën
Taak / doelstelling Het lichaam heeft tot doel te zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet. In het kader van de doelstelling heeft het lichaam de volgende taken: 1. het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van: - het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen; de taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt; - het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. 2. het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 6 Sociaal Domein: deelprogramma 6D Jeugdzorg
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2023: 14.092
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 (23 juni 2022) Eigen vermogen 1-1-2021: 0 31-12-2021: 0 Vreemd vermogen 1-1-2021: 53.977 31-12-2021: 68.373 Resultaat na bestemming 2021: 0
Risico's Het risico bestaat dat de kosten voor specialistische jeugdhulp de inleg van onze gemeente overschrijden. Een dergelijke overschrijding dient via de vlaktakssystematiek in een termijn van twee jaar te worden nabetaald. Het risico bestaat dat de totale kosten van specialistische jeugdhulp voor de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten hoger zijn dan de gezamenlijke inleg. In een dergelijke situatie bestaat het risico dat de deelnemende gemeenten een extra inleg moeten doen in het lopende begrotingsjaar
Periodieke beoordeling Er zijn geen bepalingen voor periodieke beoordeling of deelname gewenst is. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om op onderdelen van jeugdhulp bovenlokaal samen te werken. Artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling handelt over uittreding. Een deelnemende gemeente kan te allen tijde besluiten uit te treden, waarbij deze uittreding in werking treedt aan het eind van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het uittredingsbesluit ter kennis is gebracht van het algemeen bestuur. Aan uittreden zijn regels verbonden, onder meer betreffende de aan een uittredende gemeente toe te rekenen kosten
Ontwikkelingen Geen

Vennootschappen en coöperaties

Stedin N.V.

Terug naar navigatie - Stedin N.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Zie taak / doelstelling
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Omvang belang gemeente De gemeente beschikt over 94.698 aandelen (1,91%). Na splitsing vertegenwoordigt dit belang een boekwaarde van 2.760. In de raadsvergadering van 31 mei 2021 is besloten om maximaal in te tekenen op de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen in Stedin N.V. Uiteindelijk hebben wij 3,63% van de preferente aandelen verworven met een boekwaarde van 7.260.
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer R. van Woudenberg) Ambtelijk: Financiën
Taak / doelstelling In hoofdzaak het transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Deelnemende partijen Aalsmeer, Achtkarspelen, Alblasserdam, Albrandswaard, Ameland, Amstelveen, Barendrecht, Bloemendaal, Brielle, Capelle aan den IJssel, Castricum, Delft, Den Haag, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Haarlemmermeer, Hardinxveld-Giessendam, Heemstede, Hellevoetsluis, Hendrik-ido-Ambacht, Hoekse waard, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leidschendam, Lingewaal, Molenlanden, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Schiermonnikoog, Sliedrecht, Uithoorn, Vijfheerenlanden, Westvoorne, Zandvoort, Zoetermeer, en Zwijndrecht
Financiële consequenties begrotingsjaar Dividend 2023: 847
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 2.891 31-12-2021: 3.270 Vreemd vermogen 1-1-2021: 3.183 31-12-2021: 3.281 Resultaat na bestemming 2021: 21 Cijfers uitgedrukt in € miljoen
Risico's Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal
Periodieke beoordeling Er wordt actief deelgenomen aan de AvA en in de aandeelhouderscommissie zijn wij vertegenwoordigd door de gemeente Nissewaard.
Ontwikkelingen De gemeente is samen met 43 andere gemeenten eigenaar van Stedin N.V. Per 31 januari 2017 is de splitsing van het netwerkbedrijf (Stedin N.V.) en het energiebedrijf (Eneco N.V.) gerealiseerd. Het dividend van Stedin laat in de afgelopen jaren een grillig verloop zien. Dit onderwerp is verder uiteengezet in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De komende jaren heeft Stedin een vermogensversterking nodig van € 1,8 mld. Voor deze vermogensversterking wordt in eerste instantie gekeken naar nieuwe aandeelhouders in het afzetgebied. Dit is een traject wat reeds gestart is en doorloopt in 2023. Mocht er niet of onvoldoende vermogensversterking komen, dan zal er opnieuw een beroep gedaan worden op de reeds zittende aandeelhouders, zoals dat eerder in 2021 het geval is geweest.

Evides N.V.

Terug naar navigatie - Evides N.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Zie taak / doelstelling
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Omvang belang gemeente De gemeente beschikt over totaal 72.608 aandelen met een nominale waarde van € 45,38. Het totale aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt dus 3.295
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer R. van Woudenberg) Ambtelijk: Financiën
Taak / doelstelling Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Deelnemende partijen Gemeenschappelijk Bezit Evides (21 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Delft, Dordrecht, Hellevoetsluis, Korendijk, Nissewaard, Maassluis, Midden Delfland, Oud-Beijerland, Rotterdam, Schiedam, Strijen, Vlaardingen, Westland, Westvoorne en Zwijndrecht) en PZEM N.V. Beiden bezitten 50% van de aandelen
Financiële consequenties begrotingsjaar Dividend 2023: 426
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 535,2 31-12-2021: 558,2 Vreemd vermogen 1-1-2021: 706,9 31-12-2021: 748,4 Resultaat na bestemming 2021: 47,9 Cijfers uitgedrukt in € miljoen
Risico's Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal
Periodieke beoordeling Deelname is gewenst
Ontwikkelingen Jaarlijks stellen de aandeelhouders de drinkwatertarieven vast als onderdeel van het Ondernemingsplan (inclusief begroting). De tarieven van Evides zijn constant. Het tarievenbeleid is gericht op zo laag mogelijke drinkwatertarieven, gecombineerd met een financieel ‘gezonde’ bedrijfsvoering, waardoor benodigde investeringen in o.a. waterkwaliteit en leveringszekerheid kunnen plaatsvinden en daarbij een maatschappelijk verantwoord rendement wordt behaald.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Terug naar navigatie - Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Den Haag
Openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Omvang belang gemeente De gemeente beschikt over totaal 7.722 aandelen met een nominale waarde van € 2,50. Het totale aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt dus 19
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer R. van Woudenberg) Ambtelijk: Financiën
Taak / doelstelling Uitoefenen van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Deelnemende partijen Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector)
Financiële consequenties begrotingsjaar Dividend 2023: 9
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 5.097 31-12-2021: 5.062 Vreemd vermogen 1-1-2021: 155.262 31-12-2021: 143.995 Resultaat na bestemming 2021: 211 Cijfers uitgedrukt in € miljoen
Risico's Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal. BNG is een zeer solide bank, waardoor de risico's gering zijn.
Periodieke beoordeling Deelname is gewenst
Ontwikkelingen Geen

Irado N.V.

Terug naar navigatie - Irado N.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Schiedam
Openbaar belang Ophalen en verwerken van afval
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Omvang belang gemeente De gemeente beschikt sinds 1-1-2018 over 3.000 aandelen met een nominale waarde van € 100 per stuk. Totale waarde nu V 5.987. Er zijn totaal 9.450 aandelen: de gemeente Capelle aan den IJssel, Schiedam en Vlaardingen bezitten elk 3.000 aandelen A en de N.V. BAR-Afvalbeheer bezit 450 aandelen B.
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder milieu opdrachtgeversrol (de heer S. Geissler) en portefeuillehouder Financiën/ Aandeelhouder (de heer R. van Woudenberg) Ambtelijk: Stadsbeheer en Financiën
Taak / doelstelling Het uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval. Daarnaast verzorgt Irado het uitvoeren van onderhoud van de openbare ruimte.
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning, Programma 5 Sport, cultuur en recreatie: deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie en Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en Milieu
Deelnemende partijen Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen, N.V. BAR Afvalbeheer
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage 2023: N 8.444 Dividend 2023: V 330
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 18.881 31-12-2021: 18.289 Vreemd vermogen 1-1-20201: 23.117 31-12-2021: 22.393 Resultaat na bestemming 2021: 1.279 (Resultaat na belastingen)
Risico's Het risico betreft enerzijds onze deelname in het aandelenkapitaal: bij een eventueel faillissement moeten deze naar 0 gewaardeerd worden. Verder bevat de begroting van Irado een aantal risico’s die, als zij zich voordoen, een hogere jaarlijkse bijdrage van de deelnemende partijen vragen en/of een lager dividend uitkeren.
Periodieke beoordeling Er zijn vaste procedures afgesproken bij een eventuele uittreding van één van de gemeenten
Ontwikkelingen Irado staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) door verstandig om te gaan met schaarse bronnen op het gebied van mens, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit). Daarnaast ligt de focus de komende jaren op afvalreductie, arbeidsparticipatie, bewonersparticipatie en een efficiënte bedrijfsvoering.

Isala Theater B.V.

Terug naar navigatie - Isala Theater B.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Capelle aan den IJssel
Openbaar belang Mede in stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.
Bestuurlijk belang Certificaathouder
Omvang belang gemeente Capelle heeft een belang van 100%
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Cultuur (de heer R. van Woudenberg) en portefeuillehouder Financiën/ Aandeelhouder (de heer R. van Woudenberg) Ambtelijk: Samenleving en Financiën
Taak / doelstelling Exploitatie van het Isala theater
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie: deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
Deelnemende partijen Capelle aan den IJssel
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage 2023: 1.176
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 179 31-12-2021: 290 Vreemd vermogen 1-1-2021: 959 31-12-2021: 925 Resultaat na bestemming 2021: 112
Risico's Ook in 2023 is het Isala Theater primair zelf verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering. Eventuele financiële problemen, in het ergste geval faillissement, kunnen de gemeente op verschillende manieren raken. De risico’s zijn dan met name: verzoek om verhoging subsidie, niet realiseren huurbaten en afwaarderen aandelen. Wij ontvangen halfjaarcijfers, een begroting en een jaarrekening en er is een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Periodieke beoordeling Jaarlijks wordt de subsidieverlening en de hoogte daarvan bepaald conform de Algemene Subsidie verordening.
Ontwikkelingen Geen.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.

Terug naar navigatie - Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Capelle aan den IJssel
Openbaar belang In stand houden cultuur voor de gemeenschap
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Omvang belang gemeente Wij bezitten 100% van de gewone aandelen en hebben samen met de vereniging Oude Kern een prioriteitsaandeel. Voor ons betekent dit onder andere dat wij zeggenschap hebben over de aanstelling van de directie van de BV en over de statuten. Nominale waarde aandelenbezit 18.
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer R. van Woudenberg) Ambtelijk: concerncontroller
Taak / doelstelling Het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164, het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen.
Relatie met programma Programm 0 Bestuur en Ondersteuning en Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie: deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
Deelnemende partijen Gemeente Capelle aan den IJssel (100% gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel X) en de Vereniging Oude Kern (1 prioriteitsaandeel Y).
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2023: 92, waarvan 80 subsidies en 12 voor huur trouwzaal.
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: vastgestelde jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 204 31-12-2021: 196 Vreemd vermogen 1-1-2021: 2.692 31-12-2021: 2.688 Resultaat na bestemming 2021: -9
Risico's Met de overname van het meerderheidspakket van de gewone aandelen is een nieuwe situatie ontstaan, die wellicht mogelijkheden biedt om de exploitatie van de BV verder te versterken. In de Najaarsnota 2022 verwachten wij u een voorstel hierover te kunnen doen.
Periodieke beoordeling Nominale waarde aandelenbezit 18
Ontwikkelingen De BV beheert het “Van Cappellenhuis”: een historisch rijksmonument in Capelle. In een deel van het Van Cappellenhuis houdt de private partij Radancy kantoor. Gedeelten van het pand zijn te huur voor bijvoorbeeld vergaderingen of trouwerijen en worden door de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat gebruikt voor culturele activiteiten. Wij hebben 100% van de gewone aandelen en een prioriteitsaandeel. De Vereniging Oude Kern heeft eveneens een prioriteitsaandeel. De balans bestaat voornamelijk aan de actiefzijde uit het (in 2007 gerenoveerde) pand en daartegenover langlopende leningen die destijds zijn aangegaan. De solvabiliteit is aan de lage kant. De liquiditeit is redelijk. De rentelasten drukken zwaar op de jaarlijkse exploitatie. In 2016 heeft het college besloten (BBV 804411) om in te stemmen met een pakket aan maatregelen om de financiële situatie te verbeteren en daarmee uit te komen op een financieel neutrale exploitatie van de BV. Het pakket bestaat uit: de BV ontvangt, vanuit de bijdrage van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, een structurele extra opbrengst van minimaal V 17; de Van Cappellen Stichting doneert structureel V 10; de huur voor Radancy wordt structureel verhoogd met V 12 en de gemeente huurt extra (vergader)ruimte voor structureel met V 11. Partijen hebben in 2019 aangegeven deze afspraken tot eind 2022 te willen continueren. Eind 2022 loopt namelijk de huidige (vijf jarige) huurovereenkomst af. Inmiddels is overeenstemming om de huurovereenkomst met Radancy te verlengen tot (in ieder geval) eind 2026. De resultaten van de afgelopen jaren zijn een sterke verbetering is ten opzichte van de resultaten over 2014 en 2015, maar wel wordt tegelijkertijd nog steeds jaarlijks een beperkt verlies geleden. De structureel verwachte extra opbrengsten vanuit Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat zijn de afgelopen jaren (over de jaren 2020 en 2021 vooral door corona) niet gerealiseerd. Hernieuwd zal onderzocht worden of aanvullende mogelijkheden gevonden kunnen worden voor het realiseren van extra opbrengsten vanuit de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat. Daartoe is in het tweede kwartaal van 2022 een marktverkenning uitgevoerd. De uitkomsten van deze marktverkenning worden in september en oktober besproken en verwacht wordt dat wij u hierover een voorstel zullen voorleggen in de Najaarsnota 2022. Wij lopen als gemeente een bepaald risico, vanuit de borgstelling voor enkele lange termijn leningen. De waarde hiervan is 2.569 per 31-12-2021. Bij een eventueel faillissement is dit een direct financieel risico. Wij schatten het risico, vanuit de huidige aandeelhoudersrelatie, zeer laag in. De jaarrekeningresultaten van de BV zullen voor de komende jaren naar verwachting een vrij gering, maar weliswaar steevast, negatief resultaat laten zien. Het pand heeft wel een redelijke taxatiewaarde. In de afgelopen periode zijn meerdere goede besprekingen gevoerd tussen de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, de Van Cappellen Stichting, de Vereniging Oude Kern en de gemeente. Centraal hierbij stond tot op heden zowel de (inmiddels gerealiseerde) overname van de aandelen van Maximum Invest door de gemeente als de mogelijke situatie vanaf 1 januari 2023; het verlengen van de huurovereenkomst door Radancy, die inmiddels verlengd is tot (in ieder geval) eind 2026. Tot slot onderzoeken wij op welke wijze de huidige leningenportefeuille in de BV geherstructureerd kan worden, bijvoorbeeld door met een eenmalig bedrag de leningen vervroegd af te lossen, zodat de exploitatie van de BV de komende jaren versterkt kan worden. Eveneens wordt onderzocht of het weer in direct gemeentelijk bezit terugnemen van het pand en daarna de B.V. te liquideren de toekomst van het pand (nog beter) waarborgt. Wij verwachten met een voorstel daartoe naar uw raad te komen bij de Najaarsnota 2022.

Sportief Capelle B.V.

Terug naar navigatie - Sportief Capelle B.V.
Soort verbintenis Dienstverleningsovereenkomst
Gevestigd Capelle aan den IJssel
Openbaar belang Beheer en onderhoud sportaccommodaties en stimulering en ondersteuning van sportverenigingen
Bestuurlijk belang Enig aandeelhouder in BV
Omvang belang gemeente Capelle heeft een belang van 100%
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Sport Recreatie en Cultuur (mevrouw H.D. Westerdijk) en portefeuillehouder Financiën/ Aandeelhouder (de heer R. van Woudenberg) Ambtelijk: Samenleving en Financiën
Taak / doelstelling Zie artikel 2 van de akte van oprichting BV Sport: - het in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel onderhouden, beheren en exploiteren van gemeentelijke sportaccommodaties - het gelegenheid bieden tot sportbeoefening - het uitvoeren van het gemeentelijk sport(stimulerings)beleid - het in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel geven van advies en ondersteuning aan sportverenigingen in Capelle aan den IJssel
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning en Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie: deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
Deelnemende partijen Gemeente is enig aandeelhouder
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage 2023: 5.368
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 438 31-12-2021: 532 Vreemd vermogen 1-1-2021: 2.307 31-12-2021: 1.829 Resultaat na bestemming 2021: 246
Risico's Conform de DVO (art. 18, lid 10 en 11) heeft Sportief Capelle een algemene reserve. Indien de omvang van de reserve 140 is, worden de middelen uit de voorziening planmatig onderhoud naar ons teruggestort. Binnen de kaders van het vennootschapsrecht zijn overige financiële consequenties voor rekening van de aandeelhouder.
Periodieke beoordeling Er bestaat geen specifieke bepaling aangaande periodieke beoordeling. Wel geldt dat een Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen en dat het eindigen van deze bepaalde tijd (in casu vier jaar) een natuurlijk moment vormt voor een dergelijke beoordeling. In Q4 van 2021 is een nieuwe DVO vastgesteld voor de periode 2022-2025.
Ontwikkelingen In Q4 van 2021 is gestart met de voorbereiding van de evaluatie van de sport- en beweegnota ‘Sport doet meer’. Het proces van de evaluatie van voorgenoemde sport en beweegnota verloopt grotendeels in 2022.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)

Terug naar navigatie - Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
Soort verbintenis Dienstverleningsovereenkomst
Gevestigd Capelle aan den IJssel
Openbaar belang Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg
Bestuurlijk belang Opdrachtgever
Omvang belang gemeente Artikel 2, lid 3, van de statuten van de stichting bepaalt dat de stichting minimaal 90% van haar werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van de gemeente Capelle aan den IJssel
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Jeugdgezondheidszorg en Jeugdhulp (mevrouw A.J. Hartnagel) en portefeuillehouder bestuurlijk toezichthouder (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Samenleving en Financiën
Taak / doelstelling Het in opdracht van en namens de gemeente Capelle aan den IJssel, al dan niet met inzet van derden, bieden van jeugdgezondheidszorg, op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en jeugdhulp, alsmede het toekennen van niet vrij-toegankelijke voorzieningen op het gebied van jeugdhulp. Een en ander met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regelingen en het gemeentelijk beleid en rekening houdend met alle betrokken maatschappelijke belangen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 6 Sociaal Domein: deelprogramma 6D Jeugdzorg en Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
Deelnemende partijen Gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
Financiële consequenties begrotingsjaar Totale bijdrage 2023: 14.126, bestaande uit 12.811 (DVO), 300 (drangtaken), 1.015 percelen D/E (gedeeltelijke overdracht uit de begroting 2023 GRJR).
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 90 31-12-2021: -/- 4 Vreemd vermogen 1-1-2021: 1.745 31-12-2021: 2.233 Resultaat na bestemming 2021: -/- 4
Risico's Het risico bestaat dat de door de stichting voor lokale jeugdhulp gemaakte kosten hoger zijn dan de gemeentelijke jaarbijdrage. Artikel 17 van de Dienstverleningsovereenkomst bepaalt dat, indien dit met het oog op de liquiditeitspositie noodzakelijk is, de gemeente en de stichting in het geval van meer- en minderwerk daartoe met elkaar in overleg treden. Het is de intentie van de gemeente om de stichting duurzaam te ondersteunen.
Periodieke beoordeling Er bestaat geen specifieke bepaling aangaande periodieke beoordeling of deelname aan de stichting gewenst is. Wel geldt dat een Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen en dat het eindigen van deze bepaalde tijd (in casu vier jaar) een natuurlijk moment vormt voor een dergelijke beoordeling. In artikel 23 van de statuten van de stichting is bepaald dat het college bevoegd is de stichting eenzijdig te ontbinden
Ontwikkelingen Vanaf 1 december 2021 is een nieuwe directeur-bestuurder aangesteld vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de voormalige directeur-bestuurder.

Stichting Welzijn Capelle

Terug naar navigatie - Stichting Welzijn Capelle
Soort verbintenis Dienstverleningsovereenkomst met jaarlijkse prestatieafspraken
Gevestigd Capelle aan den IJssel
Openbaar belang Het uitvoeren van diverse taken op het gebied van welzijnswerk en maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van participatie
Bestuurlijk belang Opdrachtgever
Omvang belang gemeente De gemeente is de enige deelnemende partij in de stichting Welzijn. Het college van B&W benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder
Verantwoordelijk Bestuurlijk: coördinerend portefeuillehouder stichting Welzijn Capelle (de heer M. Wilson) en portefeuillehouder bestuurlijk toezichthouder (de heer R. van Woudenberg) Ambtelijk: Samenleving en Financiën
Taak / doelstelling Het in opdracht van de Gemeente, al dan niet met de inzet van derden, verrichten van diverse uitvoerende taken op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van participatie. Een en ander met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regelingen en het gemeentelijk beleid en rekening houdend met alle betrokken maatschappelijke belangen; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 6 Sociaal Domein"deelprogramma 6A Sociale infrastructuur
Deelnemende partijen Gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting Welzijn
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage 2023: 6.294
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2021 Eigen vermogen 1-1-2021: 162 31-12-2021: 150 Vreemd vermogen 1-1-2021: 1.071 31-12-2021: 1.757 Resultaat na bestemming 2021: -12
Risico's Niet van toepassing
Periodieke beoordeling Er bestaat geen specifieke bepaling aangaande periodieke beoordeling of deelname aan de stichting gewenst is. Wel geldt dat een Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen en dat het eindigen van deze bepaalde tijd (in casu vier jaar) een natuurlijk moment vormt voor een dergelijke beoordeling.
Ontwikkelingen Geen

Overige gerelateerde partijen

Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)

Terug naar navigatie - Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)

Bestuurlijk belang
De gemeenteraden van Capelle en Krimpen aan den IJssel zijn extern toezichthouder op deze stichting. Dit betekent onder andere dat BLICK de jaarrekeningen naar de gemeenteraden stuurt.

Financieel belang
Er is geen direct financieel belang, zoals een jaarlijkse exploitatiebijdrage die verstrekt wordt. Wel heeft de gemeente de wettelijke zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs. Dit zou kunnen betekenen dat de gemeente financieel bij zou moeten springen als het niet goed gaat met de stichting, zoals bij sommige andere gemeenten met onderwijskoepels is gebeurd. 

Financiële consequenties in begrotingsjaar
De stichting ontvangt geen jaarlijkse bijdrage, maar wel diverse subsidies. 


Ontwikkelingen
In 2021 hebben er meerdere bestuurlijke gesprekken plaats gevonden met de stichting, onder andere over de financiële situatie van de stichting. In de begroting 2021 bevonden zich taakstellingen die geëffectueerd moesten worden, met name op personeel. In de (bestuurlijke) gesprekken met de stichting is hier aandacht voor. Uit de cijfers 2021 en begroting 2022 blijkt dat de invulling van de taakstelling op schema ligt.

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Terug naar navigatie - Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Bestuurlijk belang 
Wij hebben de bevoegdheid om een vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur te benoemen. De overige bestuursleden worden gevormd door vertegenwoordigers van DELA Coöperatie. De begraafplaats is geprivatiseerd en in erfpacht uitgegeven. De stichting is de formele erfpachtende partij, maar DELA voert het beheer uit.

Financieel belang
Wij ontvangen jaarlijks erfpachtbaten.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Begroting 2023: 22 erfpachtbaten

Ontwikkelingen
Geen.

Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

Terug naar navigatie - Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

Bestuurlijk belang
Vanwege de in het verleden gekochte participatie neemt de gemeente, in de persoon van de burgemeester, zitting in het bestuur.

Financieel belang
Wij ontvangen jaarlijks erfpachtbaten.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Wij ontvangen € 45,- erfpachtbaten.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Stichting IJsselland Ziekenhuis

Terug naar navigatie - Stichting IJsselland Ziekenhuis

Bestuurlijk belang
Niet van toepassing.

Financieel belang
Wij staan garant voor een lening die het IJsselland ziekenhuis heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 6.126 ultimo 2022. Volgens het BDO “benchmark ziekenhuizen 2021” scoort het IJsselland ziekenhuis op plek 47 van de 62 ziekenhuizen, als het gaat om financiële gezondheid. De eindscore is een 6. Wij voorzien op dit moment geen risico voor onze borgstelling.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove

Terug naar navigatie - Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove

Bestuurlijk belang
Niet van toepassing.

Financieel belang
Wij staan garant voor een lening die de stichting Zorgbeheer de Zellingen heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 656 ultimo 2022. De borgstelling is gedekt door een contragarantie van ING Bank, waardoor het risico voor ons zeer gering of nihil is.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Stichting Havensteder

Terug naar navigatie - Stichting Havensteder

Bestuurlijk belang 
Er is geen sprake van een direct bestuurlijk belang, omdat wij geen zeggenschap over Havensteder hebben. Wel maken wij elke 2 jaar samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad. In deze afspraken staan o.a. thema’s als investeringen en de financiering daarvan, duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. De huidige afspraken hadden betrekking op 2020 en 2021. 

Financieel belang
Wij staan garant voor enkele leningen die Havensteder heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 278.625 ultimo 2022. Dit betreft een tertiaire borgstelling. Bij eventuele financiële problemen, zullen eerst de woningcoöperaties onderling die op moeten lossen. Daarna is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garantsteller en in de derde plaats de gemeente samen met de rijksoverheid (beiden 50%). Vanwege de achtervang, schatten wij het borgstellingsrisico laag in.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing. 

Stichting Woonzorg Nederland

Terug naar navigatie - Stichting Woonzorg Nederland

Bestuurlijk belang
Er is geen sprake van een direct bestuurlijk belang, omdat wij geen zeggenschap over Woonzorg hebben. Wel hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt voor de periode 2018 t/m 2021.

Financieel belang
Wij staan garant voor enkele leningen die Woonzorg Nederland heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 8.768 ultimo 2022. Dit betreft een tertiaire borgstelling. Bij eventuele financiële problemen, zullen eerst de woningcoöperaties onderling die op moeten lossen. Daarna is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garantsteller en in de derde plaats de gemeente samen met de rijksoverheid (beiden 50%).


Financiële consequenties in begrotingsjaar
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Terug naar navigatie - Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Bestuurlijk belang
Niet van toepassing.

Financieel belang
De bibliotheek ontvangt een subsidie die groter is dan N 250.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Bijdrage 2023: 1.019

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide

Terug naar navigatie - Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide

Bestuurlijk belang
Niet van toepassing.

Financieel belang
De stichting ontvangt een subsidie die groter is dan N 250.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Bijdrage 2023: 381 (excl. incidentele subsidies).

Ontwikkelingen

Het onderzoek naar het verplaatsen van de kinderboerderij is op de pauzelijst gezet van projecten waar door het ontbreken van ambtelijke capaciteit op dit moment geen invulling aan wordt gegeven. In het najaar van 2022 wordt deze lijst opnieuw bekeken en besloten welke projecten worden opgepakt en welke voorlopig on hold worden gezet.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Terug naar navigatie - Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Bestuurlijk belang
Niet van toepassing.

Financieel belang
De stichting ontvangt een subsidie die groter is dan N 250.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Bijdrage 2023: 397 (excl. incidentele subsidies).

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Leger des Heils

Terug naar navigatie - Leger des Heils

Bestuurlijk belang
Niet van toepassing.

Financieel belang
De stichting ontvangt een subsidie die groter is dan N 250.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Bijdrage 2022: 284

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.