Sitemap

Begroting 2023 Blz. 1
Begroting 2023 Blz. 2
Beleids- en financiële begroting Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Hoe is de begroting opgebouwd? Blz. 8
Wat staat er in het programmaplan (programma's)? Blz. 9
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 10
Wat staat er in de financiële begroting? Blz. 11
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 12
Begroting in hoofdlijnen Blz. 13
Eindstand Begroting 2023 Blz. 14
Actualisatie Begroting Blz. 15
Structureel en reëel evenwicht Blz. 16
Wijzigingsvoorstellen Blz. 17
Financiële kengetallen Blz. 18
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 19
Missie Blz. 20
Wat willen wij bereiken? Blz. 21
Optimale dienstverlening Blz. 22
BG23 | Afhandeling eerste klantcontact Capellenaren Blz. 23
BG23 | Digitalisering interne afhandeling aanvragen Capellenaren Blz. 24
Transparantie en communicatie Blz. 25
BG23 | Communicatiebeleidsplan opstellen Blz. 26
BG23 | Informatiehuishouding nog beter op orde brengen Blz. 27
Versterking lokale democratie Blz. 28
BG23 | Visie en verordening burgerparticipatie uitvoeren (Capels Akkoord) Blz. 29
BG23 | Jongerenparticipatie vergroten (Capels Akkoord) Blz. 30
BG23 | Denk & Doe Mee fonds structureel maken (Capels Akkoord) Blz. 31
Aantrekkelijk werkgever Blz. 32
BG23 | Behoud personeel Blz. 33
BG23 | Werving (Capels Akkoord) Blz. 34
BG23 | Inhuren personeel (Capels Akkoord) Blz. 35
Ontwikkelingen Blz. 36
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 37
Verbonden partijen Blz. 38
Wijzigingsvoorstellen Blz. 39
0.1 Algemene Uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2022 Blz. 40
0.2 Rente Blz. 41
0.3 Stelpost Prijzen Blz. 42
0.4 Stelpost Lonen Blz. 43
0.5 Extra Wethouder Blz. 44
0.6 Aanpassing budgetten energie Blz. 45
0.7 Toezichthouder Basisregistratie Personen Blz. 46
0.8 Griffie Blz. 47
0.9 Ambtelijke capaciteit (Capels Akkoord) Blz. 48
0.10 GR IJsselgemeenten - nieuw contract telefonie Blz. 49
0.11 Taakstelling sluitende begroting Blz. 50
0.12 Eenmalige compensatie 2023 Blz. 51
Wat mag het kosten? Blz. 52
Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer Blz. 53
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 54
Overhead Blz. 55
Incidentele baten en lasten Blz. 56
Subsidieplafonds Blz. 57
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 58
Missie Blz. 59
Wat willen wij bereiken? Blz. 60
Preventie Blz. 61
BG23 | Inzet weerbaarheidsprojecten en awarenessprogramma’s (Capels Akkoord) Blz. 62
BG23 | Crimineel en agressief gedrag en overlast door jongeren voorkomen en verlagen Blz. 63
BG23 | Inzet preventie en vroege melding woonoverlast (Capels Akkoord) Blz. 64
Repressie Blz. 65
BG23 | Wijkgerichte inzet door ambulant jongerenwerk Blz. 66
Eigen verantwoordelijkheid Blz. 67
BG23 | Wervingsacties buurtpreventieteams, WhatsApp groepen en Burgernet (Capels Akkoord) Blz. 68
BG23 | Projecten gericht op ouders over veiligheidsproblemen onder de jeugd uitvoeren Blz. 69
Regie en samenwerking Blz. 70
BG23 | Lokale regie eenvoudige zorg- en veiligheidscasussen invullen Blz. 71
Ontwikkelingen Blz. 72
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 73
Verbonden partijen Blz. 74
Wijzigingsvoorstellen Blz. 75
1.1 Handhaving (Capels Akkoord) Blz. 76
1.2 Digitale stadsmarinier (Capels Akkoord) Blz. 77
1.3 Integraal Veiligheidsbeleid - Groepsaanpak Blz. 78
Wat mag het kosten? Blz. 79
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 80
Incidentele baten en lasten Blz. 81
Subsidieplafond Blz. 82
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 83
Missie Blz. 84
Wat willen wij bereiken? Blz. 85
Schone, hele en veilige openbare buitenruimte Blz. 86
Verschillende vormen van vervoer in balans Blz. 87
BG23 | Openbaar vervoer beleid opstellen Blz. 88
BG23 | Fietsbeleid evalueren (Capels Akkoord) Blz. 89
BG23 | Doorstroming autoverkeer Algeracorridor verbeteren (Capels Akkoord) Blz. 90
Verkeersveilige stad Blz. 91
BG23 | Verlagen snelheden op 50km/h wegen onderzoeken Blz. 92
BG23 | Verkeersveiligheidsaanpak uitwerken (Capels Akkoord) Blz. 93
BG23 | Fietspaden veiliger maken (Capels Akkoord) Blz. 94
Duurzaam op weg Blz. 95
BG23 | Beleid voor deelmobiliteit uitwerken Blz. 96
BG23 | Verder werken aan de bewoners- en werkgeversaanpak Blz. 97
Toekomstbestendige stad Blz. 98
BG23 | Parkshuttle testen in gemengd verkeer Blz. 99
BG23 | Omgeving waterbus inrichten en monitoren gebruik Blz. 100
BG23 | Waterdoorlatende parkeerplaatsen aanleggen (Capels Akkoord) Blz. 101
Ontwikkelingen Blz. 102
Kaderstellende nota's Blz. 103
Verbonden partijen Blz. 104
Wijzigingsvoorstellen Blz. 105
2.1 Prijsstijgingen Blz. 106
2.2 Straatreiniging Blz. 107
2.3 MIRT Algeracorridor (Krediet 8.000) Blz. 108
2.4 Versnellingsafspraken project Rivium District en Vervoersknoop (Krediet 36.360 / -29.320) Blz. 109
2.5 Parkshuttle (Krediet 600) Blz. 110
2.6 Verkeerssituatie bedrijventerrein Capelle West e.o. (Krediet 1.000) Blz. 111
2.7 Verkeersveiligheid (Krediet +1.220 / -1.220) Blz. 112
2.8 Fietsoversteek Reigerlaan (Krediet 42) Blz. 113
2.9 Veiliger maken fietspaden (Krediet 500) Blz. 114
2.10 i-VRI's (Krediet 650) Blz. 115
2.11 Aanleg ondergrondse infrastructuur Blz. 116
Wat mag het kosten? Blz. 117
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 118
Incidentele baten en lasten Blz. 119
Subsidieplafond Blz. 120
Programma 3 Economie Blz. 121
Missie Blz. 122
Wat willen wij bereiken? Blz. 123
Toekomstbestendig ondernemersklimaat Blz. 124
BG23 | BIZ Capelle West vernieuwen Blz. 125
BG23 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West opstellen Blz. 126
BG23 | Programma Economie opstellen Blz. 127
Ontwikkelingen Blz. 128
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 129
Verbonden partijen Blz. 130
Wijzigingsvoorstellen Blz. 131
3.1 Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West Blz. 132
3.2 Wees loyaal, koop lokaal (Capels Akkoord) Blz. 133
Wat mag het kosten? Blz. 134
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 135
Incidentele baten en lasten Blz. 136
Subsidieplafond Blz. 137
Programma 4 Onderwijs Blz. 138
Missie Blz. 139
Wat willen wij bereiken? Blz. 140
Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning Blz. 141
BG23 | Toename gebruik voorschoolse educatie (Capels Akkoord) Blz. 142
BG23 | Afspraken tussen onderwijs, kinderopvang en gemeente versterken Blz. 143
BG23 | Samenhang rondom onderwijskansen versterken Blz. 144
Gezonde en duurzame schoolgebouwen Blz. 145
BG23 | Subsidie frisse schoolgebouwen monitoren Blz. 146
Niet van school zonder startkwalificatie Blz. 147
BG23 | Inzetten op versterken preventieve activiteiten Blz. 148
Ontwikkelingen Blz. 149
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 150
Verbonden partijen Blz. 151
Wijzigingsvoorstellen Blz. 152
Wat mag het kosten? Blz. 153
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 154
Incidentele baten en lasten Blz. 155
Subsidieplafond Blz. 156
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 157
Missie Blz. 158
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 159
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 160
Wat willen wij bereiken? Blz. 161
Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn Blz. 162
BG23 | Prestatieafspraken 2023 Sportief Capelle naleven Blz. 163
BG23 | Lokaal sportakkoord: impuls vitaliseren sportverenigingen Blz. 164
BG23 | Lokaal sportakkoord: inzet op vitale ouderen Blz. 165
BG23 | Lokaal sportakkoord: zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding stimuleren Blz. 166
BG23 | Lokaal sportakkoord: inzet gezonde leefstijl interventie Blz. 167
Cultuuraanbod passend bij Capelle Blz. 168
BG23 | Culturele infrastructuur behouden en versterken (Capels Akkoord) Blz. 169
BG23 | Impuls voor evenementen Blz. 170
BG23 | Brug tussen citymarketing en cultuur (Capels Akkoord) Blz. 171
Waarde van de bibliotheek versterken Blz. 172
BG23 | Digitaal burgerschap versterken (Capels Akkoord) Blz. 173
BG23 | Maatschappelijk ondernemerschap bibliotheek uitbouwen Blz. 174
Behouden en beleving van cultureel erfgoed Blz. 175
Ontwikkelingen Blz. 176
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 177
Verbonden partijen Blz. 178
Wijzigingsvoorstellen Blz. 179
5A.1 Stadsfeest (Capels Akkoord) Blz. 180
Wat mag het kosten? Blz. 181
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 182
Incidentele baten en lasten Blz. 183
Subsidieplafond Blz. 184
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 185
Wat willen wij bereiken? Blz. 186
Bewegen en recreëren in de buitenruimte Blz. 187
BG23 | Quickwins wijktours Programma Buitenruimte uitvoeren Blz. 188
BG23 | Meer bewustzijn over buitenruimte bij kinderen creëren Blz. 189
BG23 | Meer bewegingsmogelijkheden in de nabije omgeving van ouderen (Capels Akkoord) Blz. 190
Waterrobuust en hittebestendig Capelle Blz. 191
BG23 | Onderzoek relatie verschillende soorten groen en hittebestendige buitenruimte Blz. 192
BG23 | Pilot verschillende materialen voor vasthouden en vertraagd afvoeren water Blz. 193
BG23 | Onderzoek aantal panden dat overlast heeft bij hevige regenval Blz. 194
Samenwerken Blz. 195
Ontwikkelingen Blz. 196
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 197
Verbonden partijen Blz. 198
Wijzigingsvoorstellen Blz. 199
5B.1 Hoger onderhoudsniveau (Capels Akkoord) Blz. 200
5B.2 Ecologisch maaibeheer (Capels Akkoord) Blz. 201
5B.3 Meer en beter groen Blz. 202
Wat mag het kosten? Blz. 203
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 204
Incidentele baten en lasten Blz. 205
Subsidieplafond Blz. 206
Programma 6 Sociaal domein Blz. 207
Missie Blz. 208
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 209
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 210
Wat willen wij bereiken? Blz. 211
Denk- en Doe kracht Blz. 212
BG23 | Toekomst Wijk Overleg Platforms (WOP’s) evalueren (Capels Akkoord) Blz. 213
Capelle staat klaar voor elkaar! Blz. 214
BG23 | Bewustwordingscampagne 'klaar staan voor elkaar' Blz. 215
BG23 | Capellenaren worden maatje van elkaar Blz. 216
Veilig, gezond en kansrijk opgroeien Blz. 217
BG23 | Werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord) Blz. 218
BG23 | Preventie jeugdcriminaliteit en bevorderen pro sociaal gedrag Blz. 219
Ontwikkelingen Blz. 220
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 221
Verbonden partijen Blz. 222
Wijzigingsvoorstellen Blz. 223
6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne Blz. 224
6A.2 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle Blz. 225
6A.3 Gevolgen Corona thema mentaal en fysiek gezond Blz. 226
6A.4 Vervolg Jeugdnota 'De basis voor groei 2021-2024' Blz. 227
6A.5 Uitbreiding KinderLabs (Capels Akkoord) Blz. 228
6A.6 Incidentele middelen voor ouderencoaching Blz. 229
Wat mag het kosten? Blz. 230
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 231
Incidentele baten en lasten Blz. 232
Subsidieplafond Blz. 233
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 234
Wat willen wij bereiken? Blz. 235
Armoede voorkomen en bestrijden Blz. 236
BG23 | Integrale aanpak verstevigen (Capels Akkoord) Blz. 237
BG23 | Toegang Jeugdfonds Sport & Cultuur verruimen (Capels Akkoord) Blz. 238
BG23 | Pilot sport- en cultuurregeling jongeren (Capels Akkoord) Blz. 239
BG23 | Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord) Blz. 240
BG23 | Terugloop bereik collectieve zorgverzekering stoppen Blz. 241
BG23 | Kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar afschaffen (Capels Akkoord) Blz. 242
BG23 | Tweejarige pilot samenwonen in de bijstand (Capels Akkoord) Blz. 243
Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen Blz. 244
BG23 | Inzetten op voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning (Capels Akkoord) Blz. 245
Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen Blz. 246
Ontwikkelingen Blz. 247
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 248
Verbonden partijen Blz. 249
Wijzigingsvoorstellen Blz. 250
6B.1 Budget inburgering Blz. 251
6B.2 Bijdrage Promen Blz. 252
6B.3 Ophogen inkomensgrens Jeugdfonds van 120% naar 130% wettelijk sociaal minimum (Capels Akkoord) Blz. 253
6B.4 Pilot Jongerenregeling sport en cultuur 18 tot en met 26 jaar (Capels Akkoord) Blz. 254
6B.5 Ophogen bijdrage collectieve zorgverzekering Blz. 255
6B.6 Schuldenaanpak jongeren Blz. 256
6B.7 Aanpassen bijdrage zwemles Jeugdfonds Sport & Cultuur (Capels Akkoord) Blz. 257
Wat mag het kosten? Blz. 258
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 259
Incidentele baten en lasten Blz. 260
Subsidieplafond Blz. 261
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 262
Wat willen wij bereiken? Blz. 263
Snelle, tijdige en passende ondersteuning Blz. 264
BG23 | Beschermd Thuis uitwerken Blz. 265
BG23 | Wonen op maat uitvoeren Blz. 266
BG23 | Tussenwonen uitwerken Blz. 267
BG23 | Programma Langer Thuis vaststellen (Capels Akkoord) Blz. 268
Ontwikkelingen Blz. 269
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 270
Verbonden partijen Blz. 271
Wijzigingsvoorstellen Blz. 272
6C.1 Wmo-maatwerkvoorziening Blz. 273
6C.2 Taakstelling eigen bijdrage huishoudelijke hulp - Meicirculaire Blz. 274
Wat mag het kosten? Blz. 275
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 276
Incidentele baten en lasten Blz. 277
Subsidieplafond Blz. 278
Deelprogramma 6D Jeugdzorg Blz. 279
Wat willen wij bereiken? Blz. 280
Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning Blz. 281
BG23 | Lokale uitvoering ambulante jeugdhulp (Capels Akkoord) Blz. 282
BG23 | Hervormingsagenda uitwerken Blz. 283
Ontwikkelingen Blz. 284
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 285
Verbonden partijen Blz. 286
Wijzigingsvoorstellen Blz. 287
6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR): definitieve Begroting 2023 Blz. 288
6D.2 Kostenbesparende maatregelen Hervormingsagenda Jeugd Blz. 289
6D.3 Begroting CJG Blz. 290
Wat mag het kosten? Blz. 291
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 292
Incidentele baten en lasten Blz. 293
Subsidieplafond Blz. 294
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu Blz. 295
Missie Blz. 296
Wat willen wij bereiken? Blz. 297
Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 298
BG23 | Gesprek Capellenaren voeren Blz. 299
BG23 | Campagne gezonde leefstijl Blz. 300
BG23 | Leefstijl interventies opzetten Blz. 301
BG23 | Ambassadeurs gezonde leefstijl trainen Blz. 302
De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken Blz. 303
BG23 | Nieuw programma duurzaamheid opstellen (Capels Akkoord) Blz. 304
BG23 | Inzetten op energiebesparing Blz. 305
BG23 | Mogelijkheid informatiepunt onderzoeken (Capels Akkoord) Blz. 306
BG23 | Duurzaamheidslening aanbieden (Capels Akkoord) Blz. 307
BG23 | Actieplan Energiearmoede uitvoeren (Capels Akkoord) Blz. 308
BG23 | Zonnepanelen plaatsen stimuleren (Capels Akkoord) Blz. 309
BG23 | Dekkend laadpalen netwerk Blz. 310
BG23 | Haalbaarheid warmtenet Florabuurt Blz. 311
BG23 | Collectieve warmtevoorziening met afvalwaterzuiveringsinstallatie als bron onderzoeken Blz. 312
BG23 | Verkenning warmtetransitie bedrijventerrein CapelleXL Blz. 313
BG23 | Verkenning warmtetransitie rond ’s-Gravenweg tussen Prins Alexanderlaan en Kanaalweg Blz. 314
BG23 | Actieplan Circulair Capelle uitvoeren Blz. 315
In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu Blz. 316
BG23 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen aanbrengen Blz. 317
BG23 | Actieplan Omgevingslawaai uitwerken Blz. 318
BG23 | Bodemkwaliteitskaarten actualiseren Blz. 319
BG23 | Basis Geluid Emissieplan opstellen Blz. 320
Afvalinzameling Blz. 321
BG23 | Ondergrondse containers afsluiten Blz. 322
BG23 | Gfe cocons hoogbouw plaatsen Blz. 323
BG23 | Minicontainers papier en gft introduceren Blz. 324
Ontwikkelingen Blz. 325
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 326
Verbonden partijen Blz. 327
Wijzigingsvoorstellen Blz. 328
7.1 Actieplan Omgevingslawaai woningen Blz. 329
7.2 Basis Geluid Emissieplan wegen Blz. 330
7.3 Lasten afval (Krediet 800) Blz. 331
7.4 Tarief afvalstoffenheffing Blz. 332
7.5 GGD afname van plusproduct in verband met omgevingswet Blz. 333
Wat mag het kosten? Blz. 334
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 335
Incidentele baten en lasten Blz. 336
Subsidieplafond Blz. 337
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 338
Missie Blz. 339
Wat willen wij bereiken? Blz. 340
Prettig wonen Blz. 341
BG23 | Sociale- en middeldure huurwoningenvoorraad en koopwoningen evenredig verdelen in de regio (Capels Akkoord) Blz. 342
BG23 | Kwetsbare woningvoorraad revitaliseren Blz. 343
Verder met de Omgevingswet Blz. 344
BG23 | Digitale omgevingsloket (DSO) inrichten Blz. 345
BG23 | Plan van aanpak Omgevingsplan uitvoeren Blz. 346
Uitwerking Stadsvisie in een omgevingsagenda Blz. 347
BG23 | Ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit opstellen Blz. 348
BG23 | Omgevingsagenda opstellen Blz. 349
BG23 | Ruimtelijke kaders opstellen Blz. 350
Ontwikkelingen Blz. 351
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 352
Verbonden partijen Blz. 353
Wijzigingsvoorstellen Blz. 354
8.1 Leges en Voorziening omgevingsvergunningen Blz. 355
8.2 Stationsgebied Schollevaar Blz. 356
8.3 Openbaar gebied Wiekslag (Krediet 300 in 2024) Blz. 357
8.4 Participatie en communicatie Blz. 358
8.5 Warenarburg Blz. 359
8.6 Omgevingsagenda Blz. 360
8.7 Gebiedspaspoort Stadshart 2.0 Blz. 361
Wat mag het kosten? Blz. 362
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Blz. 363
Incidentele baten en lasten Blz. 364
Subsidieplafond Blz. 365
Financiële begroting Blz. 366
Inleiding Blz. 367
Overzicht van baten en lasten Blz. 368
Reservemutaties per programma Blz. 369
Overzicht taakvelden per programma Blz. 370
Incidentele baten en lasten Blz. 371
Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten Blz. 372
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 373
Financiële positie Blz. 374
Post Onvoorzien Blz. 375
Geprognosticeerde balans Blz. 376
EMU-saldo Blz. 377
Kasstroomoverzicht Blz. 378
Reserves en voorzieningen Blz. 379
Financiering (treasury) Blz. 380
Vennootschapsbelasting Blz. 381
Continueren activiteiten Blz. 382
Raadsbesluit Blz. 383
Raadsbesluit Blz. 384
Amendementen en moties Blz. 385
Amendementen Blz. 386
Moties Blz. 387
Paragrafen Blz. 388
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 389
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 390
Definitie weerstandsvermogen Blz. 391
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 392
Overzicht risico's Blz. 393
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 394
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 395
Financiële kengetallen Blz. 396
Algemene risico's Blz. 397
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 398
2. Fiscaliteiten Blz. 399
3. Dividenden Blz. 400
4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 401
5. Oplopende rentelasten Blz. 402
6. Onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 403
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 404
Risico's sociaal domein Blz. 405
8. Participatiewet Blz. 406
9. Jeugdhulp Blz. 407
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 408
11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 409
Overige risico's Blz. 410
12. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 411
13. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 412
14. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 413
15. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 414
16. Grondexploitaties Blz. 415
17. Impact nieuwe Omgevingswet en Wkb op leges omgevingsvergunningen Blz. 416
18. Vervangingsinvesteringen duikers en hogere baggerkosten Blz. 417
19. Overschrijding facilitaire budgetten door relatief hoge indexeringspercentages Blz. 418
20. Aanvullende investering Kindcentrum Florabuurt Blz. 419
21. Stijging energie prijzen Blz. 420
22. Subsidie versnellingsafspraken Rivium Blz. 421
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 422
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 423
Inleiding Blz. 424
Openbare ruimte Blz. 425
Openbare ruimte Blz. 426
Wegen Blz. 427
Riolering en grondwater Blz. 428
Water Blz. 429
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 430
Openbare verlichting Blz. 431
Kunstwerken Blz. 432
Verkeersvoorzieningen Blz. 433
Beeldende kunstwerken Blz. 434
Reiniging Blz. 435
Gemeentelijk vastgoed Blz. 436
Gemeentelijk vastgoed Blz. 437
Vastgoed in cijfers Blz. 438
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 439
Waarde vastgoed Blz. 440
Lasten vastgoed Blz. 441
Leegstand in gemeentelijk vastgoed Blz. 442
Ontwikkelingen Blz. 443
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 444
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 445
Paragraaf Financiering Blz. 446
Bestuurlijke duiding Blz. 447
Beleid van financiering en bepaling financieringsbehoefte Blz. 448
Leningenportefeuille Blz. 449
Verwachte renteontwikkeling in het begrotingsjaar Blz. 450
Risicobeheer Blz. 451
Berekening renterisiconorm Blz. 452
Kasgeldlimiet Blz. 453
Schatkistbankieren Blz. 454
Schema rentetoerekening Blz. 455
Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen) Blz. 456
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 457
Inleiding Blz. 458
Organisatiestructuur Blz. 459
Verwachte organigram 2023 Blz. 460
Doorontwikkeling van onze organisatie Blz. 461
Rechtmatigheidsverantwoording 2023 door het college Blz. 462
Wet open overheid Blz. 463
Ontwikkelingen Blz. 464
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2023 Blz. 465
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 466
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 467
Algemene beleidskaders Blz. 468
Financiën Blz. 469
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 470
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 471
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 472
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 473
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 474
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 475
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 476
Recreatieschap Hitland Blz. 477
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 478
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 479
Vennootschappen en coöperaties Blz. 480
Stedin N.V. Blz. 481
Evides N.V. Blz. 482
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 483
Irado N.V. Blz. 484
Isala Theater B.V. Blz. 485
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 486
Sportief Capelle B.V. Blz. 487
Stichtingen en verenigingen Blz. 488
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 489
Stichting Welzijn Capelle Blz. 490
Overige gerelateerde partijen Blz. 491
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 492
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 493
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 494
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 495
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 496
Stichting Havensteder Blz. 497
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 498
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 499
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 500
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 501
Leger des Heils Blz. 502
Paragraaf Grondbeleid Blz. 503
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 504
Beleid Blz. 505
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 506
Vennootschapsbelasting Blz. 507
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 508
Winstprognose Blz. 509
Verliesprognose Blz. 510
Beleid tussentijdse winstneming Blz. 511
Beleid verliesgevende projecten Blz. 512
Beleidsuitgangspunten reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 513
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 514
Inleiding Blz. 515
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 516
Berekening overhead Blz. 517
Baten en lasten belastingen en heffingen Blz. 518
Belastingdruk over de jaren Blz. 519
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 520
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 521
Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (Taakveld 0.61 en 0.62) Blz. 522
Tarieven OZB Blz. 523
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Taakveld 3.1) Blz. 524
Marktgeld (taakveld 3.3) Blz. 525
Logiesbelasting (taakveld 3.4) Blz. 526
Kwijtscheldingen (taakveld 6.3) Blz. 527
Rioolheffing (taakveld 7.2) Blz. 528
Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) Blz. 529
Leges Blz. 530
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 531
Inleiding Blz. 532
Ontwikkelingen 2023 Blz. 533
Bijlagen 2023 Blz. 534
Personele sterkte en personeelslasten Blz. 535
Personele sterkte en personeelslasten 2023-2030 Blz. 536
Reserves en voorzieningen Blz. 537
Begroting 2023 Blz. 538
Meerjarenbegroting Blz. 539
Toelichting op de reserves en voorzieningen Blz. 540
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1) Blz. 541
Algemene reserve (A2) Blz. 542
Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1) Blz. 543
Reserve eenmalige uitgaven (B2) Blz. 544
Reserve Sociaal Noodfonds (B3) Blz. 545
Reserve Rekenkamer (B4) Blz. 546
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5) Blz. 547
Reserve Water (B6) Blz. 548
Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7) Blz. 549
Voorziening Onderhoud (V1) Blz. 550
Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2) Blz. 551
Voorziening Verliesgevende complexen (V3) Blz. 552
Voorziening Dubieuze debiteuren (V4) Blz. 553
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5) Blz. 554
Voorziening Rioolheffing middelen derden (V6) Blz. 555
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7) Blz. 556
Voorziening Omgevingsvergunningen (V8) Blz. 557
Voorziening Gereed product (V9) Blz. 558
Kredietenoverzicht Blz. 559
Kredieten en het verloop van investeringen Blz. 560
Bevolkingsprognose Blz. 561
Bevolkingsprognose Blz. 562
Onderzoeksopdrachten Blz. 563
Voortgang Blz. 564
Oorspronkelijke onderzoeksopdrachten inclusief bijstelling vorige boekwerken Blz. 565
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap