Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2023
  1. Blz. 2 Begroting 2023
  2. Blz. 3 Beleids- en financiële begroting
   1. Blz. 4 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
   2. Blz. 6 Leeswijzer
    1. Blz. 7 Algemeen
    2. Blz. 8 Hoe is de begroting opgebouwd?
    3. Blz. 9 Wat staat er in het programmaplan (programma's)?
    4. Blz. 10 Wat staat er in de paragrafen?
    5. Blz. 11 Wat staat er in de financiële begroting?
    6. Blz. 12 Wat staat er in de bijlagen?
   3. Blz. 13 Begroting in hoofdlijnen
    1. Blz. 14 Eindstand Begroting 2023
    2. Blz. 15 Actualisatie Begroting
    3. Blz. 16 Structureel en reëel evenwicht
    4. Blz. 17 Wijzigingsvoorstellen
    5. Blz. 18 Financiële kengetallen
   4. Blz. 19 Programma 0 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 20 Missie
    2. Blz. 21 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 22 Optimale dienstverlening
      1. Blz. 23 BG23 | Afhandeling eerste klantcontact Capellenaren
      2. Blz. 24 BG23 | Digitalisering interne afhandeling aanvragen Capellenaren
     2. Blz. 25 Transparantie en communicatie
      1. Blz. 26 BG23 | Communicatiebeleidsplan opstellen
      2. Blz. 27 BG23 | Informatiehuishouding nog beter op orde brengen
     3. Blz. 28 Versterking lokale democratie
      1. Blz. 29 BG23 | Visie en verordening burgerparticipatie uitvoeren (Capels Akkoord)
      2. Blz. 30 BG23 | Jongerenparticipatie vergroten (Capels Akkoord)
      3. Blz. 31 BG23 | Denk & Doe Mee fonds structureel maken (Capels Akkoord)
     4. Blz. 32 Aantrekkelijk werkgever
      1. Blz. 33 BG23 | Behoud personeel
      2. Blz. 34 BG23 | Werving (Capels Akkoord)
      3. Blz. 35 BG23 | Inhuren personeel (Capels Akkoord)
    3. Blz. 36 Ontwikkelingen
    4. Blz. 37 Kaderstellende beleidsnota's
    5. Blz. 38 Verbonden partijen
    6. Blz. 39 Wijzigingsvoorstellen
    7. Blz. 40 0.1 Algemene Uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2022
    8. Blz. 41 0.2 Rente
    9. Blz. 42 0.3 Stelpost Prijzen
    10. Blz. 43 0.4 Stelpost Lonen
    11. Blz. 44 0.5 Extra Wethouder
    12. Blz. 45 0.6 Aanpassing budgetten energie
    13. Blz. 46 0.7 Toezichthouder Basisregistratie Personen
    14. Blz. 47 0.8 Griffie
    15. Blz. 48 0.9 Ambtelijke capaciteit (Capels Akkoord)
    16. Blz. 49 0.10 GR IJsselgemeenten - nieuw contract telefonie
    17. Blz. 50 0.11 Taakstelling sluitende begroting
    18. Blz. 51 0.12 Eenmalige compensatie 2023
    19. Blz. 52 Wat mag het kosten?
    20. Blz. 53 Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer
    21. Blz. 54 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
    22. Blz. 55 Overhead
    23. Blz. 56 Incidentele baten en lasten
    24. Blz. 57 Subsidieplafonds
   5. Blz. 58 Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
    1. Blz. 59 Missie
    2. Blz. 60 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 61 Preventie
      1. Blz. 62 BG23 | Inzet weerbaarheidsprojecten en awarenessprogramma’s (Capels Akkoord)
      2. Blz. 63 BG23 | Crimineel en agressief gedrag en overlast door jongeren voorkomen en verlagen
      3. Blz. 64 BG23 | Inzet preventie en vroege melding woonoverlast (Capels Akkoord)
     2. Blz. 65 Repressie
      1. Blz. 66 BG23 | Wijkgerichte inzet door ambulant jongerenwerk
     3. Blz. 67 Eigen verantwoordelijkheid
      1. Blz. 68 BG23 | Wervingsacties buurtpreventieteams, WhatsApp groepen en Burgernet (Capels Akkoord)
      2. Blz. 69 BG23 | Projecten gericht op ouders over veiligheidsproblemen onder de jeugd uitvoeren
     4. Blz. 70 Regie en samenwerking
      1. Blz. 71 BG23 | Lokale regie eenvoudige zorg- en veiligheidscasussen invullen
    3. Blz. 72 Ontwikkelingen
    4. Blz. 73 Kaderstellende beleidsnota's
    5. Blz. 74 Verbonden partijen
    6. Blz. 75 Wijzigingsvoorstellen
    7. Blz. 76 1.1 Handhaving (Capels Akkoord)
    8. Blz. 77 1.2 Digitale stadsmarinier (Capels Akkoord)
    9. Blz. 78 1.3 Integraal Veiligheidsbeleid - Groepsaanpak
    10. Blz. 79 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 80 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
    12. Blz. 81 Incidentele baten en lasten
    13. Blz. 82 Subsidieplafond
   6. Blz. 83 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 84 Missie
    2. Blz. 85 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 86 Schone, hele en veilige openbare buitenruimte
     2. Blz. 87 Verschillende vormen van vervoer in balans
      1. Blz. 88 BG23 | Openbaar vervoer beleid opstellen
      2. Blz. 89 BG23 | Fietsbeleid evalueren (Capels Akkoord)
      3. Blz. 90 BG23 | Doorstroming autoverkeer Algeracorridor verbeteren (Capels Akkoord)
     3. Blz. 91 Verkeersveilige stad
      1. Blz. 92 BG23 | Verlagen snelheden op 50km/h wegen onderzoeken
      2. Blz. 93 BG23 | Verkeersveiligheidsaanpak uitwerken (Capels Akkoord)
      3. Blz. 94 BG23 | Fietspaden veiliger maken (Capels Akkoord)
     4. Blz. 95 Duurzaam op weg
      1. Blz. 96 BG23 | Beleid voor deelmobiliteit uitwerken
      2. Blz. 97 BG23 | Verder werken aan de bewoners- en werkgeversaanpak
     5. Blz. 98 Toekomstbestendige stad
      1. Blz. 99 BG23 | Parkshuttle testen in gemengd verkeer
      2. Blz. 100 BG23 | Omgeving waterbus inrichten en monitoren gebruik
      3. Blz. 101 BG23 | Waterdoorlatende parkeerplaatsen aanleggen (Capels Akkoord)
    3. Blz. 102 Ontwikkelingen
    4. Blz. 103 Kaderstellende nota's
    5. Blz. 104 Verbonden partijen
    6. Blz. 105 Wijzigingsvoorstellen
    7. Blz. 106 2.1 Prijsstijgingen
    8. Blz. 107 2.2 Straatreiniging
    9. Blz. 108 2.3 MIRT Algeracorridor (Krediet 8.000)
    10. Blz. 109 2.4 Versnellingsafspraken project Rivium District en Vervoersknoop (Krediet 36.360 / -29.320)
    11. Blz. 110 2.5 Parkshuttle (Krediet 600)
    12. Blz. 111 2.6 Verkeerssituatie bedrijventerrein Capelle West e.o. (Krediet 1.000)
    13. Blz. 112 2.7 Verkeersveiligheid (Krediet +1.220 / -1.220)
    14. Blz. 113 2.8 Fietsoversteek Reigerlaan (Krediet 42)
    15. Blz. 114 2.9 Veiliger maken fietspaden (Krediet 500)
    16. Blz. 115 2.10 i-VRI's (Krediet 650)
    17. Blz. 116 2.11 Aanleg ondergrondse infrastructuur
    18. Blz. 117 Wat mag het kosten?
    19. Blz. 118 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
    20. Blz. 119 Incidentele baten en lasten
    21. Blz. 120 Subsidieplafond
   7. Blz. 121 Programma 3 Economie
    1. Blz. 122 Missie
    2. Blz. 123 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 124 Toekomstbestendig ondernemersklimaat
      1. Blz. 125 BG23 | BIZ Capelle West vernieuwen
      2. Blz. 126 BG23 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West opstellen
      3. Blz. 127 BG23 | Programma Economie opstellen
    3. Blz. 128 Ontwikkelingen
    4. Blz. 129 Kaderstellende beleidsnota's
    5. Blz. 130 Verbonden partijen
    6. Blz. 131 Wijzigingsvoorstellen
    7. Blz. 132 3.1 Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West
    8. Blz. 133 3.2 Wees loyaal, koop lokaal (Capels Akkoord)
    9. Blz. 134 Wat mag het kosten?
    10. Blz. 135 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
    11. Blz. 136 Incidentele baten en lasten
    12. Blz. 137 Subsidieplafond
   8. Blz. 138 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 139 Missie
    2. Blz. 140 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 141 Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning
      1. Blz. 142 BG23 | Toename gebruik voorschoolse educatie (Capels Akkoord)
      2. Blz. 143 BG23 | Afspraken tussen onderwijs, kinderopvang en gemeente versterken
      3. Blz. 144 BG23 | Samenhang rondom onderwijskansen versterken
     2. Blz. 145 Gezonde en duurzame schoolgebouwen
      1. Blz. 146 BG23 | Subsidie frisse schoolgebouwen monitoren
     3. Blz. 147 Niet van school zonder startkwalificatie
      1. Blz. 148 BG23 | Inzetten op versterken preventieve activiteiten
    3. Blz. 149 Ontwikkelingen
    4. Blz. 150 Kaderstellende beleidsnota's
    5. Blz. 151 Verbonden partijen
    6. Blz. 152 Wijzigingsvoorstellen
    7. Blz. 153 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 154 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
    9. Blz. 155 Incidentele baten en lasten
    10. Blz. 156 Subsidieplafond
   9. Blz. 157 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 158 Missie
    2. Blz. 159 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 160 Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
     1. Blz. 161 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 162 Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn
       1. Blz. 163 BG23 | Prestatieafspraken 2023 Sportief Capelle naleven
       2. Blz. 164 BG23 | Lokaal sportakkoord: impuls vitaliseren sportverenigingen
       3. Blz. 165 BG23 | Lokaal sportakkoord: inzet op vitale ouderen
       4. Blz. 166 BG23 | Lokaal sportakkoord: zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding stimuleren
       5. Blz. 167 BG23 | Lokaal sportakkoord: inzet gezonde leefstijl interventie
      2. Blz. 168 Cultuuraanbod passend bij Capelle
       1. Blz. 169 BG23 | Culturele infrastructuur behouden en versterken (Capels Akkoord)
       2. Blz. 170 BG23 | Impuls voor evenementen
       3. Blz. 171 BG23 | Brug tussen citymarketing en cultuur (Capels Akkoord)
      3. Blz. 172 Waarde van de bibliotheek versterken
       1. Blz. 173 BG23 | Digitaal burgerschap versterken (Capels Akkoord)
       2. Blz. 174 BG23 | Maatschappelijk ondernemerschap bibliotheek uitbouwen
      4. Blz. 175 Behouden en beleving van cultureel erfgoed
     2. Blz. 176 Ontwikkelingen
     3. Blz. 177 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 178 Verbonden partijen
     5. Blz. 179 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 180 5A.1 Stadsfeest (Capels Akkoord)
     7. Blz. 181 Wat mag het kosten?
     8. Blz. 182 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
     9. Blz. 183 Incidentele baten en lasten
     10. Blz. 184 Subsidieplafond
    4. Blz. 185 Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 186 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 187 Bewegen en recreëren in de buitenruimte
       1. Blz. 188 BG23 | Quickwins wijktours Programma Buitenruimte uitvoeren
       2. Blz. 189 BG23 | Meer bewustzijn over buitenruimte bij kinderen creëren
       3. Blz. 190 BG23 | Meer bewegingsmogelijkheden in de nabije omgeving van ouderen (Capels Akkoord)
      2. Blz. 191 Waterrobuust en hittebestendig Capelle
       1. Blz. 192 BG23 | Onderzoek relatie verschillende soorten groen en hittebestendige buitenruimte
       2. Blz. 193 BG23 | Pilot verschillende materialen voor vasthouden en vertraagd afvoeren water
       3. Blz. 194 BG23 | Onderzoek aantal panden dat overlast heeft bij hevige regenval
      3. Blz. 195 Samenwerken
     2. Blz. 196 Ontwikkelingen
     3. Blz. 197 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 198 Verbonden partijen
     5. Blz. 199 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 200 5B.1 Hoger onderhoudsniveau (Capels Akkoord)
     7. Blz. 201 5B.2 Ecologisch maaibeheer (Capels Akkoord)
     8. Blz. 202 5B.3 Meer en beter groen
     9. Blz. 203 Wat mag het kosten?
     10. Blz. 204 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
     11. Blz. 205 Incidentele baten en lasten
     12. Blz. 206 Subsidieplafond
   10. Blz. 207 Programma 6 Sociaal domein
    1. Blz. 208 Missie
    2. Blz. 209 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 210 Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur
     1. Blz. 211 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 212 Denk- en Doe kracht
       1. Blz. 213 BG23 | Toekomst Wijk Overleg Platforms (WOP’s) evalueren (Capels Akkoord)
      2. Blz. 214 Capelle staat klaar voor elkaar!
       1. Blz. 215 BG23 | Bewustwordingscampagne 'klaar staan voor elkaar'
       2. Blz. 216 BG23 | Capellenaren worden maatje van elkaar
      3. Blz. 217 Veilig, gezond en kansrijk opgroeien
       1. Blz. 218 BG23 | Werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord)
       2. Blz. 219 BG23 | Preventie jeugdcriminaliteit en bevorderen pro sociaal gedrag
     2. Blz. 220 Ontwikkelingen
     3. Blz. 221 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 222 Verbonden partijen
     5. Blz. 223 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 224 6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne
     7. Blz. 225 6A.2 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle
     8. Blz. 226 6A.3 Gevolgen Corona thema mentaal en fysiek gezond
     9. Blz. 227 6A.4 Vervolg Jeugdnota 'De basis voor groei 2021-2024'
     10. Blz. 228 6A.5 Uitbreiding KinderLabs (Capels Akkoord)
     11. Blz. 229 6A.6 Incidentele middelen voor ouderencoaching
     12. Blz. 230 Wat mag het kosten?
     13. Blz. 231 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
     14. Blz. 232 Incidentele baten en lasten
     15. Blz. 233 Subsidieplafond
    4. Blz. 234 Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
     1. Blz. 235 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 236 Armoede voorkomen en bestrijden
       1. Blz. 237 BG23 | Integrale aanpak verstevigen (Capels Akkoord)
       2. Blz. 238 BG23 | Toegang Jeugdfonds Sport & Cultuur verruimen (Capels Akkoord)
       3. Blz. 239 BG23 | Pilot sport- en cultuurregeling jongeren (Capels Akkoord)
       4. Blz. 240 BG23 | Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord)
       5. Blz. 241 BG23 | Terugloop bereik collectieve zorgverzekering stoppen
       6. Blz. 242 BG23 | Kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar afschaffen (Capels Akkoord)
       7. Blz. 243 BG23 | Tweejarige pilot samenwonen in de bijstand (Capels Akkoord)
      2. Blz. 244 Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen
       1. Blz. 245 BG23 | Inzetten op voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning (Capels Akkoord)
      3. Blz. 246 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen
     2. Blz. 247 Ontwikkelingen
     3. Blz. 248 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 249 Verbonden partijen
     5. Blz. 250 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 251 6B.1 Budget inburgering
     7. Blz. 252 6B.2 Bijdrage Promen
     8. Blz. 253 6B.3 Ophogen inkomensgrens Jeugdfonds van 120% naar 130% wettelijk sociaal minimum (Capels Akkoord)
     9. Blz. 254 6B.4 Pilot Jongerenregeling sport en cultuur 18 tot en met 26 jaar (Capels Akkoord)
     10. Blz. 255 6B.5 Ophogen bijdrage collectieve zorgverzekering
     11. Blz. 256 6B.6 Schuldenaanpak jongeren
     12. Blz. 257 6B.7 Aanpassen bijdrage zwemles Jeugdfonds Sport & Cultuur (Capels Akkoord)
     13. Blz. 258 Wat mag het kosten?
     14. Blz. 259 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
     15. Blz. 260 Incidentele baten en lasten
     16. Blz. 261 Subsidieplafond
    5. Blz. 262 Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     1. Blz. 263 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 264 Snelle, tijdige en passende ondersteuning
       1. Blz. 265 BG23 | Beschermd Thuis uitwerken
       2. Blz. 266 BG23 | Wonen op maat uitvoeren
       3. Blz. 267 BG23 | Tussenwonen uitwerken
       4. Blz. 268 BG23 | Programma Langer Thuis vaststellen (Capels Akkoord)
     2. Blz. 269 Ontwikkelingen
     3. Blz. 270 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 271 Verbonden partijen
     5. Blz. 272 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 273 6C.1 Wmo-maatwerkvoorziening
     7. Blz. 274 6C.2 Taakstelling eigen bijdrage huishoudelijke hulp - Meicirculaire
     8. Blz. 275 Wat mag het kosten?
     9. Blz. 276 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
     10. Blz. 277 Incidentele baten en lasten
     11. Blz. 278 Subsidieplafond
    6. Blz. 279 Deelprogramma 6D Jeugdzorg
     1. Blz. 280 Wat willen wij bereiken?
      1. Blz. 281 Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning
       1. Blz. 282 BG23 | Lokale uitvoering ambulante jeugdhulp (Capels Akkoord)
       2. Blz. 283 BG23 | Hervormingsagenda uitwerken
     2. Blz. 284 Ontwikkelingen
     3. Blz. 285 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 286 Verbonden partijen
     5. Blz. 287 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 288 6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR): definitieve Begroting 2023
     7. Blz. 289 6D.2 Kostenbesparende maatregelen Hervormingsagenda Jeugd
     8. Blz. 290 6D.3 Begroting CJG
     9. Blz. 291 Wat mag het kosten?
     10. Blz. 292 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
     11. Blz. 293 Incidentele baten en lasten
     12. Blz. 294 Subsidieplafond
   11. Blz. 295 Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
    1. Blz. 296 Missie
    2. Blz. 297 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 298 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren
      1. Blz. 299 BG23 | Gesprek Capellenaren voeren
      2. Blz. 300 BG23 | Campagne gezonde leefstijl
      3. Blz. 301 BG23 | Leefstijl interventies opzetten
      4. Blz. 302 BG23 | Ambassadeurs gezonde leefstijl trainen
     2. Blz. 303 De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken
      1. Blz. 304 BG23 | Nieuw programma duurzaamheid opstellen (Capels Akkoord)
      2. Blz. 305 BG23 | Inzetten op energiebesparing
      3. Blz. 306 BG23 | Mogelijkheid informatiepunt onderzoeken (Capels Akkoord)
      4. Blz. 307 BG23 | Duurzaamheidslening aanbieden (Capels Akkoord)
      5. Blz. 308 BG23 | Actieplan Energiearmoede uitvoeren (Capels Akkoord)
      6. Blz. 309 BG23 | Zonnepanelen plaatsen stimuleren (Capels Akkoord)
      7. Blz. 310 BG23 | Dekkend laadpalen netwerk
      8. Blz. 311 BG23 | Haalbaarheid warmtenet Florabuurt
      9. Blz. 312 BG23 | Collectieve warmtevoorziening met afvalwaterzuiveringsinstallatie als bron onderzoeken
      10. Blz. 313 BG23 | Verkenning warmtetransitie bedrijventerrein CapelleXL
      11. Blz. 314 BG23 | Verkenning warmtetransitie rond ’s-Gravenweg tussen Prins Alexanderlaan en Kanaalweg
      12. Blz. 315 BG23 | Actieplan Circulair Capelle uitvoeren
     3. Blz. 316 In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu
      1. Blz. 317 BG23 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen aanbrengen
      2. Blz. 318 BG23 | Actieplan Omgevingslawaai uitwerken
      3. Blz. 319 BG23 | Bodemkwaliteitskaarten actualiseren
      4. Blz. 320 BG23 | Basis Geluid Emissieplan opstellen
     4. Blz. 321 Afvalinzameling
      1. Blz. 322 BG23 | Ondergrondse containers afsluiten
      2. Blz. 323 BG23 | Gfe cocons hoogbouw plaatsen
      3. Blz. 324 BG23 | Minicontainers papier en gft introduceren
    3. Blz. 325 Ontwikkelingen
    4. Blz. 326 Kaderstellende beleidsnota's
    5. Blz. 327 Verbonden partijen
    6. Blz. 328 Wijzigingsvoorstellen
    7. Blz. 329 7.1 Actieplan Omgevingslawaai woningen
    8. Blz. 330 7.2 Basis Geluid Emissieplan wegen
    9. Blz. 331 7.3 Lasten afval (Krediet 800)
    10. Blz. 332 7.4 Tarief afvalstoffenheffing
    11. Blz. 333 7.5 GGD afname van plusproduct in verband met omgevingswet
    12. Blz. 334 Wat mag het kosten?
    13. Blz. 335 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
    14. Blz. 336 Incidentele baten en lasten
    15. Blz. 337 Subsidieplafond
   12. Blz. 338 Programma 8 Stadsontwikkeling
    1. Blz. 339 Missie
    2. Blz. 340 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 341 Prettig wonen
      1. Blz. 342 BG23 | Sociale- en middeldure huurwoningenvoorraad en koopwoningen evenredig verdelen in de regio (Capels Akkoord)
      2. Blz. 343 BG23 | Kwetsbare woningvoorraad revitaliseren
     2. Blz. 344 Verder met de Omgevingswet
      1. Blz. 345 BG23 | Digitale omgevingsloket (DSO) inrichten
      2. Blz. 346 BG23 | Plan van aanpak Omgevingsplan uitvoeren
     3. Blz. 347 Uitwerking Stadsvisie in een omgevingsagenda
      1. Blz. 348 BG23 | Ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit opstellen
      2. Blz. 349 BG23 | Omgevingsagenda opstellen
      3. Blz. 350 BG23 | Ruimtelijke kaders opstellen
    3. Blz. 351 Ontwikkelingen
    4. Blz. 352 Kaderstellende beleidsnota's
    5. Blz. 353 Verbonden partijen
    6. Blz. 354 Wijzigingsvoorstellen
    7. Blz. 355 8.1 Leges en Voorziening omgevingsvergunningen
    8. Blz. 356 8.2 Stationsgebied Schollevaar
    9. Blz. 357 8.3 Openbaar gebied Wiekslag (Krediet 300 in 2024)
    10. Blz. 358 8.4 Participatie en communicatie
    11. Blz. 359 8.5 Warenarburg
    12. Blz. 360 8.6 Omgevingsagenda
    13. Blz. 361 8.7 Gebiedspaspoort Stadshart 2.0
    14. Blz. 362 Wat mag het kosten?
    15. Blz. 363 Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
    16. Blz. 364 Incidentele baten en lasten
    17. Blz. 365 Subsidieplafond
   13. Blz. 366 Financiële begroting
    1. Blz. 367 Inleiding
    2. Blz. 368 Overzicht van baten en lasten
    3. Blz. 369 Reservemutaties per programma
    4. Blz. 370 Overzicht taakvelden per programma
    5. Blz. 371 Incidentele baten en lasten
    6. Blz. 372 Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten
    7. Blz. 373 Algemene dekkingsmiddelen
    8. Blz. 374 Financiële positie
    9. Blz. 375 Post Onvoorzien
    10. Blz. 376 Geprognosticeerde balans
    11. Blz. 377 EMU-saldo
    12. Blz. 378 Kasstroomoverzicht
    13. Blz. 379 Reserves en voorzieningen
    14. Blz. 380 Financiering (treasury)
    15. Blz. 381 Vennootschapsbelasting
    16. Blz. 382 Continueren activiteiten
   14. Blz. 383 Raadsbesluit
    1. Blz. 384 Raadsbesluit
   15. Blz. 385 Amendementen en moties
    1. Blz. 386 Amendementen
    2. Blz. 387 Moties
  3. Blz. 388 Paragrafen
   1. Blz. 389 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 390 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
     1. Blz. 391 Definitie weerstandsvermogen
     2. Blz. 392 Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing
     3. Blz. 393 Overzicht risico's
     4. Blz. 394 Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)
     5. Blz. 395 Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio
     6. Blz. 396 Financiële kengetallen
    2. Blz. 397 Algemene risico's
     1. Blz. 398 1. Algemene uitkering Gemeentefonds
     2. Blz. 399 2. Fiscaliteiten
     3. Blz. 400 3. Dividenden
     4. Blz. 401 4. Verleende borgstellingen voor instellingen
     5. Blz. 402 5. Oplopende rentelasten
     6. Blz. 403 6. Onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen
     7. Blz. 404 7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)
    3. Blz. 405 Risico's sociaal domein
     1. Blz. 406 8. Participatiewet
     2. Blz. 407 9. Jeugdhulp
     3. Blz. 408 10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     4. Blz. 409 11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen
    4. Blz. 410 Overige risico's
     1. Blz. 411 12. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs
     2. Blz. 412 13. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting
     3. Blz. 413 14. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
     4. Blz. 414 15. Overschrijding budget door hogere aanneemsom
     5. Blz. 415 16. Grondexploitaties
     6. Blz. 416 17. Impact nieuwe Omgevingswet en Wkb op leges omgevingsvergunningen
     7. Blz. 417 18. Vervangingsinvesteringen duikers en hogere baggerkosten
     8. Blz. 418 19. Overschrijding facilitaire budgetten door relatief hoge indexeringspercentages
     9. Blz. 419 20. Aanvullende investering Kindcentrum Florabuurt
     10. Blz. 420 21. Stijging energie prijzen
     11. Blz. 421 22. Subsidie versnellingsafspraken Rivium
   2. Blz. 422 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 423 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 424 Inleiding
    2. Blz. 425 Openbare ruimte
     1. Blz. 426 Openbare ruimte
     2. Blz. 427 Wegen
     3. Blz. 428 Riolering en grondwater
     4. Blz. 429 Water
     5. Blz. 430 Openbaar groen en speelplaatsen
     6. Blz. 431 Openbare verlichting
     7. Blz. 432 Kunstwerken
     8. Blz. 433 Verkeersvoorzieningen
     9. Blz. 434 Beeldende kunstwerken
     10. Blz. 435 Reiniging
    3. Blz. 436 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 437 Gemeentelijk vastgoed
     2. Blz. 438 Vastgoed in cijfers
     3. Blz. 439 Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed
     4. Blz. 440 Waarde vastgoed
     5. Blz. 441 Lasten vastgoed
     6. Blz. 442 Leegstand in gemeentelijk vastgoed
     7. Blz. 443 Ontwikkelingen
    4. Blz. 444 Overzicht kapitaalgoederen
     1. Blz. 445 Overzicht kapitaalgoederen
   3. Blz. 446 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 447 Bestuurlijke duiding
    2. Blz. 448 Beleid van financiering en bepaling financieringsbehoefte
    3. Blz. 449 Leningenportefeuille
    4. Blz. 450 Verwachte renteontwikkeling in het begrotingsjaar
    5. Blz. 451 Risicobeheer
    6. Blz. 452 Berekening renterisiconorm
    7. Blz. 453 Kasgeldlimiet
    8. Blz. 454 Schatkistbankieren
    9. Blz. 455 Schema rentetoerekening
    10. Blz. 456 Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen)
   4. Blz. 457 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 458 Inleiding
    2. Blz. 459 Organisatiestructuur
    3. Blz. 460 Verwachte organigram 2023
    4. Blz. 461 Doorontwikkeling van onze organisatie
    5. Blz. 462 Rechtmatigheidsverantwoording 2023 door het college
    6. Blz. 463 Wet open overheid
    7. Blz. 464 Ontwikkelingen
    8. Blz. 465 Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2023
   5. Blz. 466 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 467 Samenvatting Verbonden partijen
     1. Blz. 468 Algemene beleidskaders
     2. Blz. 469 Financiën
     3. Blz. 470 Gewenste bestuurlijke betrokkenheid
    2. Blz. 471 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 472 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
     2. Blz. 473 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
     3. Blz. 474 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
     4. Blz. 475 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
     5. Blz. 476 Werkvoorzieningschap Promen
     6. Blz. 477 Recreatieschap Hitland
     7. Blz. 478 Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
     8. Blz. 479 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
    3. Blz. 480 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 481 Stedin N.V.
     2. Blz. 482 Evides N.V.
     3. Blz. 483 Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
     4. Blz. 484 Irado N.V.
     5. Blz. 485 Isala Theater B.V.
     6. Blz. 486 Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.
     7. Blz. 487 Sportief Capelle B.V.
    4. Blz. 488 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 489 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
     2. Blz. 490 Stichting Welzijn Capelle
    5. Blz. 491 Overige gerelateerde partijen
     1. Blz. 492 Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)
     2. Blz. 493 Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar
     3. Blz. 494 Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan
     4. Blz. 495 Stichting IJsselland Ziekenhuis
     5. Blz. 496 Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove
     6. Blz. 497 Stichting Havensteder
     7. Blz. 498 Stichting Woonzorg Nederland
     8. Blz. 499 Stichting Bibliotheek aan den IJssel
     9. Blz. 500 Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
     10. Blz. 501 Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
     11. Blz. 502 Leger des Heils
   6. Blz. 503 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 504 Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting
    2. Blz. 505 Beleid
    3. Blz. 506 Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG)
    4. Blz. 507 Vennootschapsbelasting
    5. Blz. 508 Prognose resultaten grondexploitaties
    6. Blz. 509 Winstprognose
    7. Blz. 510 Verliesprognose
    8. Blz. 511 Beleid tussentijdse winstneming
    9. Blz. 512 Beleid verliesgevende projecten
    10. Blz. 513 Beleidsuitgangspunten reserve in relatie tot risico's van grondzaken
   7. Blz. 514 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 515 Inleiding
    2. Blz. 516 Uitgangspunten tarievenbeleid
    3. Blz. 517 Berekening overhead
    4. Blz. 518 Baten en lasten belastingen en heffingen
    5. Blz. 519 Belastingdruk over de jaren
    6. Blz. 520 Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten
    7. Blz. 521 Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
    8. Blz. 522 Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (Taakveld 0.61 en 0.62)
    9. Blz. 523 Tarieven OZB
    10. Blz. 524 Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Taakveld 3.1)
    11. Blz. 525 Marktgeld (taakveld 3.3)
    12. Blz. 526 Logiesbelasting (taakveld 3.4)
    13. Blz. 527 Kwijtscheldingen (taakveld 6.3)
    14. Blz. 528 Rioolheffing (taakveld 7.2)
    15. Blz. 529 Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3)
    16. Blz. 530 Leges
   8. Blz. 531 Paragraaf Interbestuurlijk toezicht
    1. Blz. 532 Inleiding
    2. Blz. 533 Ontwikkelingen 2023
  4. Blz. 534 Bijlagen 2023
   1. Blz. 535 Personele sterkte en personeelslasten
    1. Blz. 536 Personele sterkte en personeelslasten 2023-2030
   2. Blz. 537 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 538 Begroting 2023
    2. Blz. 539 Meerjarenbegroting
    3. Blz. 540 Toelichting op de reserves en voorzieningen
    4. Blz. 541 Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)
    5. Blz. 542 Algemene reserve (A2)
    6. Blz. 543 Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)
    7. Blz. 544 Reserve eenmalige uitgaven (B2)
    8. Blz. 545 Reserve Sociaal Noodfonds (B3)
    9. Blz. 546 Reserve Rekenkamer (B4)
    10. Blz. 547 Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)
    11. Blz. 548 Reserve Water (B6)
    12. Blz. 549 Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7)
    13. Blz. 550 Voorziening Onderhoud (V1)
    14. Blz. 551 Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)
    15. Blz. 552 Voorziening Verliesgevende complexen (V3)
    16. Blz. 553 Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)
    17. Blz. 554 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)
    18. Blz. 555 Voorziening Rioolheffing middelen derden (V6)
    19. Blz. 556 Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)
    20. Blz. 557 Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)
    21. Blz. 558 Voorziening Gereed product (V9)
   3. Blz. 559 Kredietenoverzicht
    1. Blz. 560 Kredieten en het verloop van investeringen
   4. Blz. 561 Bevolkingsprognose
    1. Blz. 562 Bevolkingsprognose
   5. Blz. 563 Onderzoeksopdrachten
    1. Blz. 564 Voortgang
    2. Blz. 565 Oorspronkelijke onderzoeksopdrachten inclusief bijstelling vorige boekwerken
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap