Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Missie

Wij staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Capellenaren. Wij voeren onze wettelijke taken uit vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Duurzaamheid, de klimaatcrisis en de energietransitie zijn grote uitdagingen waarvoor onze wereld staat. Behoedzaam maken wij stappen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Plannen moeten haalbaar, betaalbaar en realistisch zijn en niet leiden tot het vergroten van de ongelijkheid en tweedeling in de samenleving. De lucht-, bodem en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijke eisen.

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan wij daarvoor doen?

De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken

BG23 - Hernieuwbare elektriciteit (landelijke indicator)

In het nieuwe Programma Duurzaamheid 2023 leggen wij de doelstellingen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie voor de periode vanaf 2023 vast. Omdat het programma nog niet gereed is, formuleren wij geen streefwaarde in de Begroting 2023. Eenheid: %.

Regio 2017 2018 2019 2020
Capelle aan den IJssel 6,7 % 7,9 % 10 % 12,2 %
Nederland 16,3 % 17,5 % 20 % 26,9 %

Wat gaan wij daarvoor doen?

In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu

Wat gaan wij daarvoor doen?

Afvalinzameling

BG23 - Afvalscheiding

Eenheid: %.

Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 58 % 60 % 62 % 62 %
Jaarrekening 58 % 58 % - -

BG23 - Tevredenheid over huisvuilinzameling

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden – zeer tevreden. 

Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 90 % 80 % 83 % 81 %
Jaarrekening 81 % 83 % 80 % -

BG23 - Fijn huishoudelijk restafval (landelijke indicator)

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Eenheid: kg per inwoner. De cijfers over 2015 t/m 2019 kunnen om technische redenen bij waarstaatjegemeente niet meer getoond worden op www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde voor deze jaren zijn: 315 (2015) - 308 (2016) - 303 (2017) - 191 (218) - 186 (2019). De waarde 2020 op waarstaatjegemeente is niet juist en geven wij daarom niet weer in onderstaande grafiek en tabel. Wij zijn bezig deze foutieve waarde (299) op waarstaatjegemeente te herstellen naar de juiste waarde (187). 

Regio 2020 2021 2022 2023
Verwachtingswaarde 200 kg per inwoner 180 kg per inwoner 180 kg per inwoner 180 kg per inwoner
Nederland 170 kg per inwoner - - -

Wat gaan wij daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Energieprijzen door het dak
De hoge energieprijzen raken veel Capellenaren. Met gerichte hulp om energie te besparen en het verduurzamen van woningen te stimuleren, proberen wij de stijging van de energierekening af te remmen.

Kaderstellende beleidsnota's

 • Verordening Afvalstoffenheffing 2022 (Raad december 2022);
 • Verordening Rioolheffing 2022 (Raad december 2022);
 • Vaststelling geluidbelastingkaarten peiljaar 2021 (BBV 835431 juni 2022);
 • Capelse Transitievisie Warmte (BBV 656022 maart 2022);
 • Weerkrachtig Capelle (BBV 671940 maart 2022);
 •  Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
 • Afvalactieplan 2020-2022 (BBV 228335 mei 2020);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
 • Actieplan omgevingslawaai (BBV 999039 april 2018);
 • Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 september 2012).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de  paragraaf Verbonden partijen

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
Maatschappelijke effecten

Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.

Doelstelling voor programma
Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
Maatschappelijke effecten
Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.

Doelstelling voor programma
Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling voor programma
Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar
Maatschappelijke effecten
De Stichting is de erfpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollevaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.

Doelstelling voor programma
Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven. 

7.1 Actieplan Omgevingslawaai woningen

Actieplan Omgevingslawaai woningen - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: N 40 in 2023 en N 40 in 2024
Kasstroom: N 40 in 2023

In 2022 zijn wij begonnen met het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai welke er op is gericht de geluidbelasting op woningen terug te dringen. In 2023 en 2024 gaan wij verder met het verwerken van de geluidsberekeningen afkomstig van Railverkeer, Wegverkeer en Industrie, welke zijn opgenomen in de Geluidbelastingkaarten. Allereerst zullen wij de meest prioritaire knelpunten in beeld brengen en aan de hand hiervan maatregelen voorstellen om de huidige geluidsituatie binnen de gemeente in stand houden of verbeteren. Denk hierbij aan: vermindering verkeersintensiteiten, snelheid verlaging, aanbrengen geluid reducerend asfalt en het nieuw aanbrengen en/of verhogen van bestaande geluidschermen.

Voor het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai stellen wij u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 40 in 2023 en N 40 in 2024.

7.2 Basis Geluid Emissieplan wegen

Basis Geluid Emissieplan wegen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 25 in 2023
Kasstroom: N 25 in 2023

Onder de Omgevingswet hebben gemeenten de taak om het geluid van de wegen te beheersen. Voor het bewaken van de toename van geluid is een eerste basisemissie (referentie) nodig. Deze referentie noemen wij een Basis Geluid Emissie (BGE), welke wij elke vijf jaar monitoren om de actuele geluidsemissie te vergelijken met de basis geluidsemissie. In 2023 starten wij met het opstellen van het BGE, waarvoor een bedrag van N 25 nodig is. 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 25 in 2023.  

7.3 Lasten afval (Krediet 800)

Lasten afval - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N / V 100 vanaf 2025
Kasstroom: N 400 in 2023 en N 400 in 2024

De sensoren in de afvalcontainers zijn benodigd voor het dynamisch inzamelen. Aangezien de meeste van deze sensoren nog gebaseerd zijn op het 2G netwerk, is vervanging van de sensoren N 800 noodzakelijk om het dynamisch inzamelen ook voor in de toekomst te waarborgen. De vervanging vindt plaats in 2023 en 2024.

Wij stellen u voor een krediet van 800 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 100 structureel vanaf 2025 gevolgd door een evenredige onttrekking V 100 uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.4 Tarief afvalstoffenheffing

Tarief afvalstoffenheffing - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 150 / V 150 in 2024, N 300 / V 300 in 2025, N 590 / V 590 in 2026, N 880 / V 880 vanaf 2027
Kasstroom: V 138 in 2024, V 276 in 2025, V 542 in 2026 en V 809 vanaf 2027

Zoals reeds vermeld in de Jaarrekening 2021 en de Voorjaarsnota 2022 kent het verloop van het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden een dalende trend. Rekening houdend met het in deze begroting opgenomen voorstel Lasten afval en de stijgende energie- en rentelasten, zal het saldo in 2025 niet toereikend zijn. Aangezien een negatief saldo in de Voorziening niet is toegestaan, stellen wij u voor het tarief afvalstoffenheffing in de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 geleidelijk te verhogen met V 150 in 2024, V 300 in 2025, V 590 in 2026 en V 880 vanaf 2027. Per aansluiting betreft dit gemiddeld een verhoging van indicatief € 5 in 2024 en 2025 en € 10 in 2026 en 2027. De verhoging van het tarief afvalstoffenheffing leidt tot een verhoging van de kwijtschelding afvalstoffenheffing (programma 6B) en een hogere dotatie aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden. In 2023 beoordelen wij of er mogelijkheden zijn om deze indicatieve tariefsverhoging niet door te voeren. 

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verhogen met N 150 / V 150 in 2024, N 300 / V 300 in 2025, N 590 / V 590 in 2026, N 880 / V 880 structureel vanaf 2027. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: 

Tariefsverhoging afvalstoffenheffing 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Afvalstoffenheffing (P7) N0 V150 V300 V590 V880 V880 V880 V880
Kwijtscheldingen (P6B) N0 N12 N24 N48 N71 N71 N71 N71
Dotatie aan Voorziening (P7) N0 N138 N276 N542 N809 N809 N809 N809
Totaal N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0

7.5 GGD afname van plusproduct in verband met omgevingswet

GGD afname van plusproduct in verband met omgevingswet - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 25 vanaf 2023
Kasstroom: N 25 vanaf 2023

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt gezondheid een verplichte afweging bij alle besluiten over de fysieke leefomgeving. Implementatie van de Omgevingswet vereist, naast extra capaciteit, specifieke gezondheids- en milieu gerelateerde expertise. Tijdens de bestuursvergadering van 10 maart 2022 heeft het algemeen bestuur van de GGD Rotterdam Rijnmond besloten ‘gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving’ toe te voegen aan het productaanbod van de GGD RR. Wij hebben op 11 oktober 2022 besloten dit plusproduct af te nemen. Door het inkopen van dit plusproduct heeft de gemeente beschikking over GGD-advies op maat bij specifieke ruimtelijke ontwikkelingen. De kosten van dit plusproduct bedragen voor de gemeente Capelle jaarlijks 25.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met structureel N 25 vanaf 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N21.145 N20.065 N21.727 N21.633 N22.123 N23.159 N24.399 N25.075 N25.826 N26.543
Baten V16.738 V15.355 V15.739 V15.973 V16.476 V17.557 V18.845 V19.540 V20.307 V21.042
Saldo van baten en lasten N4.407 N4.711 N5.988 N5.659 N5.648 N5.602 N5.553 N5.535 N5.519 N5.501
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N71 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N131 V223 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N131 V223 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N4.538 N4.487 N5.988 N5.659 N5.648 N5.602 N5.553 N5.535 N5.519 N5.501

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
Herziene indeling conform richtlijnen CBS (BG23) N1.046 N1.046 N1.046
Mutatie voorziening rioolheffing (VJN20 7.5 - VJN20 7.6 - VJN21 0.16 - Act21 - NJN21 7.8 - Act22 - Act23) N562 N562 N562
Mutatie voorziening riool (VJN20 7.5 - VJN20 7.6 - VJN21 0.16 - Act21 - NJN21 7.8 - Act22 - Act23) V421 V421 V421
Tarief afvalstoffenheffing (VJN19 7.4.3 - Act23) V281 V281 V281
Prijsindexatie 3% Irado (Act.23) N216 N216 N216
Rioolrechten (VJN19 7.4.6 - NJN21 7.8 - Act23) V157 V157 V157
Mutatie voorziening afvalstoffenheffing (Act.23 - NJN21 7.11) N151 N151 N151
Mutatie voorziening afvalstoffenheffing (VJ22 7.1 - NJN21 7.11 - Act22 - Act23) N116 N116 N116
Lagere lasten afval (VJN22 7.1) V85 V85 V85
Lagere lasten zwerfafval (NJN21 7.11) V70 V70 V70
Lagere vergoeding zwerfafval (NJN21 7.11) N70 N70 N70
Aardgasvrij Florabuurt (VJN22 7.4) V240 N171 V69 V69
Bodemkwaliteitsplan (VJN22 7.7) V45 V45 V45
Programma Duurzaamheid (NJN21 7.12 - VJN22 0.17) via reserve eenmalige uitgaven V85 V85 N50 V35
Onttrekking uit voorziening riool ivm rente toerekening (BG23 0.2) V35 V35 V35
Ongediertebestrijding (VJN21 7.7 - VJN22 0.17), deels via reserve eenmalige uitgaven V50 V50 N25 V25
GGD afname van plusproduct in verband met de omgevingswet - structureel (BG23 7.5) N25 N25 N25
Aanpassing budgetten energie (BG23 0.6) en onttrekking uit voorziening riool N618 V637 V19 V19
Onttrekking uit voorziening afval ivm rente toerekening (BG23 0.2) V17 V17 V17
Ontrekking uit voorziening riool door aanpassing budgetten afval (BG23 0.6) V15 V15 V15
Vaccinatie/test locatie COVID-19 (VJN22 7.6) V400 N400 N0 N0
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (VJN21 7.8 - NJN21 0.17 - NW VJN22 2.a) V378 N378 N0 N0
Uitvoering geluidsanering wegverkeer (NJN20 7.2 - NW VJN22 2.a) V93 N93 N0 N0
In 2022 incidenteel budget (overheveling 2021) gezondheidsbeleid beweegcoach en gezonde leefstijl (NJN21 7.3) via reserve eenmalig V70 V70 N70 N0
In 2022 incidenteel budget (overheveling 2021) seksuele gezondheid (NJN21 7.1) via reserve eenmalig V50 V50 N50 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente N321 N321 N321
Directe personeels- en apparaatskosten N200 N200 N200
Overige verschillen N89 V49 N40 N28 N68
Totaal N1.662 V384 N1.278 N223 N1.501

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2022 2023 e.v. 2022 2023 e.v.
7.1 Actieplan corana; Bewegen stimuleren via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V24 N24
7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren (VJN22 0.17) V50
7.1 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl (VJN21 7.1) V70 N70
7.1 Vaccinatie/test locatie COVID-19 (VJN22 7.6) V400 N400
7.2 Taxatie Spoorlaan 18 via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V4
7.4 RREW 9 (baten) via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V300 N378
7.4 Ongediertebestrijding via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V25
7.4 Subsidie groene/aardgasvrij via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V25 N25
7.4 Actieplan geluid via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V25 N25
7.4 Onderzoek aardgasvrij Florabuurt (VJN22 7.4) V171 N240
Totaal V1.094 N0 N1.162 N0

Subsidieplafond

Subsidieregeling Plafond
AED 30