Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij zijn een gemeente waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Grenzen zijn voor iedereen helder. Vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid draagt iedereen bij aan de veiligheid van onze gemeente. Wij regisseren een duidelijke aanpak die preventie en repressie combineert. Er wordt adequaat, merkbaar en transparant opgetreden tegen overlast en criminaliteit. De denk- en doe-kracht van Capellenaren, en ook die van ondernemers en (veiligheids)partners, speelt een belangrijke rol om te benutten.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Preventie

Terug naar navigatie - Preventie
BG23 - Complexe casussen woonoverlast

Aantal complexe casussen woonoverlast per jaar behandeld. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023.

Boekwerk 2023
Referentiewaarde 65 complexe casussen

BG23 - Weerbaarheidstrainingen tegen ondermijning

Aantal weerbaarheidstrainingen tegen ondermijning per jaar. Voor deze indicator is geen referentiewaarde (gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023) bekend, omdat het een nieuwe registratie is.


BG23 - Diefstal uit woning (landelijke indicator)

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren wel en vergelijken deze met een referentiewaarde. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Eenheid: aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Regio 2023 2020 2021
Referentiewaarde 2,7 per 1.000 inwoners - -
Capelle aan den IJssel - 2,1 per 1.000 inwoners 0,8 per 1.000 inwoners
Nederland - 1,8 per 1.000 inwoners 1,3 per 1.000 inwoners

BG23 - Gewelds- en seksuele misdrijven (landelijke indicator)

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Capelle aan den IJssel is één van de dichtst bevolkte gemeenten van Nederland. Daar waar mensen zich concentreren vinden gemiddeld meer geweldsmisdrijven plaats dan elders. Zo liggen de cijfers van Nederland meestal lager door het platteland, waar gemiddeld minder incidenten plaats vinden.
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren wel en vergelijken deze met een referentiewaarde. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Eenheid: per 1.000 inwoners.

Regio 2023 2020 2021
Referentiewaarde 5 per 1.000 inwoners - -
Capelle aan den IJssel - 5,3 per 1.000 inwoners 4,3 per 1.000 inwoners
Nederland - 4,6 per 1.000 inwoners 4,3 per 1.000 inwoners

BG23 - Winkeldiefstal (landelijke indicator)

Aantal winkeldiefstallen. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren wel en vergelijken deze met een referentiewaarde. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Eenheid: per 1.000 inwoners.

Regio 2023 2020 2021
Referentiewaarde 2 per 1.000 inwoners - -
Capelle aan den IJssel - 1,5 per 1.000 inwoners 1,3 per 1.000 inwoners
Nederland - 2 per 1.000 inwoners 1,8 per 1.000 inwoners

Wat gaan wij daarvoor doen?

Repressie

Terug naar navigatie - Repressie
BG23 - Incidenten met messengeweld

Aantal incidenten met messengeweld onder de jeugd per jaar. Voor deze indicator is geen referentiewaarde (gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023) bekend, omdat het een nieuwe registratie is.


BG23 - Geprioriteerde jeugdgroepen

Aantal geprioriteerde jeugdgroepen per jaar. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. 

Boekwerk 2023
Referentiewaarde 1 groep(en)

BG23 - Vernielingen en beschadigingen (landelijke indicator)

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren wel en vergelijken deze met een referentiewaarde. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Eenheid: per 1.000 inwoners.

Regio 2023 2020 2021
Referentiewaarde 5,1 per 1.000 inwoners - -
Capelle aan den IJssel - 5,7 per 1.000 inwoners 5,1 per 1.000 inwoners
Nederland - 6,3 per 1.000 inwoners 6,1 per 1.000 inwoners

BG23 - Verwijzingen Halt (landelijke indicator)

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren wel en vergelijken deze met een referentiewaarde. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Eenheid: per 1.000 jongeren.

Regio 2023 2020 2021
Referentiewaarde 10 per 1.000 jongeren - -
Capelle aan den IJssel - 9 per 1.000 jongeren 5 per 1.000 jongeren
Nederland - 11 per 1.000 jongeren 8 per 1.000 jongeren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Eigen verantwoordelijkheid

Terug naar navigatie - Eigen verantwoordelijkheid
BG23 - Buurtpreventieteams

Aantal buurtpreventieteams.

Boekwerk 2023 2021
Streefwaarde 7 team(s) -
Jaarrekening - 6 team(s)

BG23 - WhatsApp groepen

Aantal WhatsApp groepen. 

Boekwerk 2023 2021
Verwachtingswaarde 84 groepen -
Jaarrekening - 84 groepen

BG23 - Burgernetaanmeldingen

Percentage van de Capelse bevolking dat deelnemer is van Burgernet. 

Boekwerk 2023
Verwachtingswaarde 7 %

BG23 - Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: %.

Boekwerk 2023 2017 2019 2021
Streefwaarde 30 % - - -
Jaarrekening - 31 % 31 % 31 %

Wat gaan wij daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Eind 2022 bieden wij u een geactualiseerd integraal veiligheidsbeleid ter vaststelling aan. Dit beleidsplan is de start van een nieuwe veiligheidsperiode. Tijdens de corona lockdowns zagen wij een afname van de zogenaamde High Impact Crimes. Vooral het aantal woninginbraken nam af. Digitale fraude (cybercrime) en woonoverlast name in diezelfde periode toe. Een zeer klein deel van de Capelse jeugd vertoont gewelddadig gedrag. Naar verwachting neemt het aantal Capellenaren in de toekomst toe. Tegelijk wijzen de demografische cijfers uit dat Capelle ook vergrijst. Deze toekomstverwachting betekent op veiligheidsgebied vooral een risico op toename van onveiligheidsmeldingen binnen alle veiligheidsdomeinen. Tot slot is het integraal veiligheidsbeleid opgezet aan de hand van het kernbeleid van de VNG, waarbij integrale veiligheid naast de thema’s leefomgeving (inclusief High Impact Crimes en persoonsgerichte aanpak), jeugd en ondermijning zich ook richt op bedrijven en veiligheid en de fysieke veiligheid (verkeersveiligheid en brandveiligheid). 

Continuering wijkveiligheidsplannen
Het integrale veiligheidsbeleid benadert veiligheid zowel vanuit een basisaanpak voor alle Capellenaren als veiligheid op maat. Capellenaren kunnen in 2023 meedenken over het vervolg van de wijkveiligheidsplannen. Daarna volgt een financieel voorstel. Het nieuwe integrale veiligheidsbeleid is mede opgesteld aan de hand van het Capels Akkoord “Voor vandaag en morgen”.

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Beleidsregel collectevergunning 2021 (BBV 429161 augustus 2021); 
 • Jeugdbeleid 2021-2024 “De basis voor groei” (BBV 478824 april 2021);
 • Programma Mobiliteit 2020-2030 (Raadsvoorstel 406688 maart 2021);
 • Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
 • Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595 september 2018);
 • Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017); 
 • Beleidsregel aanpak heling en handhavingsarrangement (BBV 815 017; maart 2017); 
 • Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
 • Beleidsregel ex artikel 174a Gemeentewet (Sluiting van woning of lokaal) (BBV 537627 november 2013);
 • Beleidsregel Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (BBV 219558 september 2011);
 • Brandbeveiligingsverordening Capelle aan den IJssel 2010 (BBV 173332 oktober 2010);

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
Maatschappelijke effecten
Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.

Doelstelling voor programma
Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s

1.1 Handhaving (Capels Akkoord)

Terug naar navigatie - 1.1 Handhaving (Capels Akkoord)

Handhaving – Beleidskeuze
Lasten: N 440 vanaf 2023
Kasstroom: N 440 vanaf 2023

Conform de speerpunten in het Capels Akkoord omtrent veiligheid willen wij de formatie van de handhavers uitbreiden met 4 fte (N 249), om ook op zondag te kunnen handhaven. Rekening houdend met de overhead (N 150) bedragen de lasten voor de uitbreiding van de formatie N 399. Daarnaast ontvangen wij via het gemeentefonds een extra stimulans vanuit het Rijk V 41 voor uitbreiding BOA’s zoals staat opgenomen in programma 0. Dit willen wij inzetten voor juridisch beleidsmatige en/of administratieve ondersteuning van de handhavers N 41. Dit bedrag is opgebouwd uit extra inzet (0,4 fte) voor handhaving N 26 en overhead N 15.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 440 structureel vanaf 2023. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Handhaving 2023 ev
Programma 0 N165
Programma 1 N275
Totaal nieuw te begroten N440

1.2 Digitale stadsmarinier (Capels Akkoord)

Terug naar navigatie - 1.2 Digitale stadsmarinier (Capels Akkoord)

Digitale stadsmarinier - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 183 vanaf 2023
Kasstroom: N 183 vanaf 2023

In het Capels Akkoord is het aanstellen van 1 fte "digitale" stadsmarinier als speerpunt opgenomen. De "digitale" stadsmarinier maakt de Capellenaren en ondernemers meer bewust van de gevaren en bedreigingen van de digitale wereld. De benodigde N 183 betreft 1 fte digitale stadmarinier (N 99), de daarbij behorende overheadkosten (N 59) en een werkbudget (N 25).

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 183 structureel vanaf 2023. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Digitale stadsmarinier 2023 e.v.
Programma 0 N59
Programma 1 N124
Totaal N183

1.3 Integraal Veiligheidsbeleid - Groepsaanpak

Terug naar navigatie - 1.3 Integraal Veiligheidsbeleid - Groepsaanpak

Groepsaanpak - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 81 in 2023
Kasstroom: N 81 in 2023

In het Integraal Veiligheidsbeleid 2023 (Commissie BVM 12 september 2022, BBV: 870927) is als speerpunt opgenomen om de jonge aanwas, meerplegers en veelplegers middels een persoonsgerichte aanpak (PGA) te begeleiden. Met deze aanpak worden jongeren uit de anonimiteit gehaald en weerbaar gemaakt zodat zij zich niet (verder gaan) bevinden in criminele structuren. Daarnaast is als speerpunt opgenomen de inzet voor de groepsaanpak. Bij overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugdgroepen wordt er een groep geprioriteerd/ groepsaanpak bedacht waarbinnen samenwerking met ketenpartners wordt ingezet om de overlast en criminele carrières te beperken.

Wij zien dat de jeugd zich op verschillende domeinen (school, thuis, op straat en online) bevindt waarbinnen op elk van deze domeinen steeds weer verschillende uitdagingen zijn. Dit maakt dat de problematiek rondom een jongere steeds complexer wordt. Bij een aantal jongeren zorgen deze uitdagingen voor grote risico’s op agressief, crimineel of overlastgevend gedrag en is zonder interventie de kans groot dat zij zich (verder) op het verkeerde pad begeven. Vanuit de persoonsgerichte aanpak en de groepsaanpak zijn jongeren bekend die vanwege de aard van hun problematiek deze risico’s lopen en waarbij inzet van een intensieve jongerencoach nodig is. Deze zal niet werken vanachter bureau of balie, maar juist daar zijn waar de jongere is, dus op straat, school, thuis en online.

Samen met de jongere zal de intensieve jongerencoach doelen opstellen en werken naar einddoelen, grenzen stellen zonder af te wijzen, het gezin meenemen en daar waar nodig interventies oppakken of andere specialisten hiervoor betrekken en samenwerken met het sociale- en gezins- systeem, de procesregisseurs, stadsmariniers en ketenpartners binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Hier is een incidenteel budget van N81 voor nodig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 81 éénmalig in 2023.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N7.935 N8.796 N9.587 N9.410 N9.471 N9.450 N9.457 N9.453 N9.457 N9.458
Baten V577 V679 V693 V690 V686 V685 V685 V685 V685 V685
Saldo van baten en lasten N7.358 N8.117 N8.894 N8.720 N8.785 N8.766 N8.772 N8.768 N8.772 N8.774
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N175 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V18 V152 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V18 V152 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N7.341 N7.965 N8.894 N8.720 N8.785 N8.766 N8.772 N8.768 N8.772 N8.774

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
Handhaving (BG23 1.1) N275 N275 N275
Bijdrage VRR (Act23) N161 N161 N161
Digitale stadsmarinier (BG23 1.2) N124 N124 N124
Ontwikkelagenda VRR (VJN22 1.1) N120 N120 N120
Grenzenstellend jongerenwerk (VJN22 1.2) N115 N115 N115
Aanpak woonoverlast (NJN21 1.2) V90 V90 V90
Integraal Veiligheidsbeleid - Groepsaanpak (BG23 1.3) N81 N81 N81
Aanpassing budgetten energie (BG23 0.6) N37 N37 N37
(impulsgelden) weerbaar bestuur (NJN21 1.1 (VJN22 0.17 NJN20 1.1) via reserve eenmalig V116 V116 N116 N0
Directe personeels- en apparaatskosten N93 N93 N93
Overige verschillen (N36 via reserve eenmalig) V9 V14 V23 N36 N13
Totaal N791 V14 N777 N152 N929

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2022 2023 e.v. 2022 2023 e.v.
1.1 Taxatie verzekering Slotlaan (VJN22 0.17) V4
1.2 Impuls weerbaar bestuur V60 N60
1.2 Actieplan corana; kwijtschelding leges via reserve eenmalig (VJN222 0.2) V10 N10
1.2 Weerbaarheidsgelden via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V56 N56
1.2 Wijkveiligheidsplan via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V32 N32
Totaal V162 N0 N158 N0