Paragraaf Interbestuurlijk toezicht

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De Wet Revitalisering generiek toezicht (Rgt) is gericht op het horizontaal toezicht van medebewindstaken (taken die de rijksoverheid in wetten aan de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen opdraagt om uit te voeren) door de raad te versterken. Wij hebben op basis van de Rgt met de provincie Zuid-Holland de bestuursovereenkomst "Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022" afgesloten. Het bijbehorende "Uitvoeringsprogramma Generiek interbestuurlijk toezicht 2022" is een nadere uitwerking van de bestuursovereenkomst. In dit uitvoeringsprogramma zijn de volgende toezichtgebieden vastgesteld: Ruimtelijke ordening, Omgevingsrecht, Monumentenzorg en archeologie, Archief- en informatiebeheer, Huisvesting vergunninghouders. Een stand van zaken per toezichtgebied per gemeente is te vinden op het dashboard IBT van de provincie. Meer informatie over Interbestuurlijk toezicht vanuit de provincie Zuid-Holland inclusief de (model) bestuursovereenkomst, het uitvoeringsprogramma IBT en het IBT dashboard is te vinden op https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/interbestuurlijk/

Vanuit de bestuursovereenkomst hebben wij voor het generiek interbestuurlijk toezicht een vormvrije verantwoording aan uw raad. In de auditcommissie van 13 januari 2022 is besloten dat wij in de begroting uw raad informeren over de ontwikkelingen op de verschillende toezichtdomeinen. Bij aanpassingen van een toezichtgebied op het provinciale dashboard IBT informeren wij u door een collegebrief met daarin melding van de wijziging. 

Ontwikkelingen 2023

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen 2023

Voor het toezichtgebied Archief- en informatiebeheer werken wij in 2023 verder aan de aanbevelingen uit het archiefverslag over 2021. De volgende archiefinspectie vindt eind 2023 of begin 2024 plaats. 

Een ontwikkeling voor het toezicht in het kader van de ruimtelijke ordening en omgevingsrecht is de Omgevingswet en de zaken die hiervoor moeten worden geïmplementeerd. Dit geldt eveneens voor de Wet Kwaliteitsborging die inzet op een gedeeltelijke privatisering van het toezicht bij de kwaliteitsborger. Wij bereiden ons voor op een mogelijke verschuiving van het taakaccent van toezicht op nieuwbouw naar meer toezicht op bestaande bouw en handhaving. 

Het toezichtgebied Financien behoort niet tot het generiek interbestuurlijk toezicht maar tot specifiek interbestuurlijk toezicht. Deze indicator is daarom niet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma IBT 2022. Omdat er wel een relatie is tussen generiek en specifiek toezicht, heeft de provincie gekozen een financiële indicator wel op te nemen in het IBT dashboard waarin de resultaten van het generieke toezicht staan gepubliceerd. In 2023 laten wij een sluitend beeld zien in de Begroting 2023 en daarmee voldoen wij aan het toezichtgebied Financiën.